GELD NODIG Veel mannen 'vrij' van alimentatie Huishuur stijgt forser dan Heerma beweert Menselijke resten uit nazi-tijd studiemateriaal DESTEM RGE LUBBERS TEGEN BELASTING- EN PREMIEVERLAGING Kaping bus verloopt zonder bloedvergieten U-] BEMQDJ L i r MAKING 1AATREGEL Merijntje 'Vaantje' wil nog zelfzuchtiger worden Een leven lang Philips Kampuchea snakt naar rust Seizoen voorbij voor Van Breukelen Verrassende nederlaag Van Gennip Zacht Keizer Hirohito overleden JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN Ferrassende Variaties In Mooie Modi ZATERDAG 7 JANUARI 1989 igenaars van het san 1026 t/m I te Terneuzen Taximeter op te jagen met kleinere banden IMoskou stelt TS voor doten terug te trekken DEN HAAG - Van een verdere belasting-en premieverlaging is premier Lubbers geen voorstander. Onderzoek naar milieukeur voor veilige produkten GEMEENTEN LOPEN VOORUIT OP WET: NA 12 JAAR BIJSTAND VOOR EX-VROUW KAPPER Schwarzkopf f ONDERZOEKSINSTITUUT VAN TECHNISCHE UNIVERSITEIT IN DELFT: HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Ve gaan ruimte mak6j de kollektie van het (jaar. Daarom heeft u m is voor uitzonderlijk [prijzen uw winter- ierobe aan te vullen, nu langs en profiteer, ware prijssensatie in ssend mooie mode. Stom-lezers en -lezeressen kijken week in week uit in de .,KleintJes"-rubrleken. Dat zijn elke eWE dag vele tienduizenden mensen. Het moet dan wel heel raar lopen als juist uw „kleintje" niet zou worden gelezen. intact komen met ge- de functie van beden zulten met na- van en toezicht op de appelijke gedeelten douw en het omlig- van en kleine repara- lichting, liften, water- |iz. zaamheden natie: gaan uit naar een ftijd tot omstreeks 40 (raring t.a.v. de werk- geen vereiste; een ^telling en handigheid voldoende basis voor Vulling. In van een dienstwo- )ouw is een vereiste. (weken schriftelijk aan Vereniging, Churchill- Irneuzen ITE OOSTBURC houders van Oóstburg I zij hebben besloten laatsen van de borden |ll van het Reglement Verkeerstekens de tussen de Pr. Mau- straat in beide richtin- ichtauto's. ide kan tegen dit be- gen na de dag waarop kt beroep instellen bij moet aan de Kroon i worden ingediend bij de Koningin in Zee- spstermijn ligt het be- :retarie voor een ieder afschrift verkrijgbaar. nuari 1989 en oornoemd ter, J. Kruize mr. A.J.M. Smeets, plv. Heerma FOTODEST1M/JOHANVANGURP DELFT (ANP) - Over een jaar of tien zal bijna de helft van de huur ders voor zijn woning meer dan twintig procent van het netto-in komen moeten betalea Dat zijn aanzienlijk meer mensen dan staatssecretaris Heerma (Volkshuis vesting) de Tweede Kamer heeft voor gehouden. Bovendien zullen de huren ook veel sterker stijgen. Dit stelt het onderzoeksinstituut voor technische bestuurskunde van de Technische Universiteit in Delft in analyses van Heerma's nota Volkshuis vesting in de jaren negentig. In die nota zegt de staatssecretaris dat in 2000 32 procent van de huurders meer dan een vijfde van het netto-in komen aan huur kwijt zal zijn. Nu is dat 25 procent. Volgens de berekenin gen van de universiteit zal 46 procent een dergelijk aandeel aan huur moeten betalen. In de volkshuisvesting geldt in het algemeen dat twintig procent van het netto-inkomen zo ongeveer de grens is voor huishoudens tot en met modaal om aan huur uit te geven. Volgens het universitaire onderzoek heeft Heerma bij zijn eigen berekenin gen een aantal zaken buiten beschou wing gelaten. Zo heeft hij het huurver- hogende effect van renovatie en wo ningverbetering niet meegeteld, stelt de TU. Ook heeft hij nagelaten om de huurstij gingen van nieuwbouwwonin gen mee te nemen. De analyses van de Delftse universi teit laten verder zien dat het aantal huurwoningen onder de 450 gulden per maand tweemaal zo snel zal afnemen dan Heerma in zijn nota voorspiegelt. Volgens de staatssecretaris zal de voor raad goedkope huurwoningen in 2000 met zes procent zijn afgenomen. Vol gens Delft zal die daling twaalf procent bedragen. Het onderzoeksinstituut zegt dat de adviezen die de Raad voor de Volks huisvesting en de Sociaal-Economische Raad nu voorbereiden voor Heerma, gebaseerd worden op onjuiste gege vens. De federatie van huurdersorganisa ties heeft de resultaten van het univer sitaire onderzoek onthutsend genoemd. Zij vindt dat de nota van de staatsse cretaris op drijfzand gebouwd is. De fe deratie ziet in de uitkomsten een beves tiging van haar voorspeiling -decem ber vorig jaar- dat de huren in de jaren negentig explosief zullen stijgen. Ze meent dat de grenzen van het betaal bare zullen worden overschreden. Premier Lubbers - FOTODESTEM/JOHANVANGURP KOPENHAGEN (AP) - Wie in Kopenhagen een taxi neemt, doet er ver standig aan een centi meter mee te nemen, omdat sommige chauf feurs met kleinere ban den rijden om de meter stand op te drijven. De krant Jyllands-Posten berichtte dat de meter stand op deze manier met 5 tot 12 procent kan wor den verhoogd. Dat bete kent dat een chauffeur in twee jaar wel 100.000 kro nen (29.200 gulden) meer kan incasseren. I I' De Libiër Muntasser kreeg [Mie steun in de Veilagheids- l^ad- foto anp INEW YORK (AP) - De Sov- llotunie is bereid haar oor- I ogsschepen uit de Middel landse zee weg te halen als I de VS hetzelfde doen. I Aldus VN-ambassadeur Belo- Rogov in de Veiligheidsraad. JDelonogov heeft daar het neer- I schieten van twee Libische ge- jvechtsvliegtuigen door de I Amerikaanse marine volko- m^1. ongegrond genoemd. Tijdens de zitting werd de I Amerikaanse actie door alle PWfcn afgekeurd. Waar- luT^ k zal een resolutie I worden ingediend, waarin die «keuring wordt verwoord. Er K Pas vandaag of maandag |°yer worden gestemd. Ver let* wordt dat de Verenigde raten en Groot-Brittannië dat I 1111 veto uitspreken. Rem op consumptie Van onze Haagse redactie Hij vreest daarvan 'consu mentisme', het ontstaan van een sfeer dat het alle maal niet opkan nu het be ter gaat met onze econo mie. De premier nam gisteren na afloop van het kabinetsberaad duidelijk een voorschot op de programma-besprekingen die in de politieke partijen met het oog op de verkiezingen van 1990 volop in gang zijn. Lubbers: „Als we met elkaar de moed hebben de kosten te matigen, terughoudend te zijn in onze inkomensontwikkeling, dan kunnen we de milieu-pro blematiek steviger aanpakken en in hoger tempo. Dan kan, waar werkgelegenheid verlo ren dreigt te gaan door milieu beleid, compensatie worden ge vonden door lagere kosten. Naarmate we voorzichtiger zijn in onze inkomensontwik keling en naarmate we bereid zijn tot een matige groei van de consumptie, in diezelfde mate wordt het probleem van de in komenskoppeling geringer." Lubbers wees er op dat het lopend beleid is te streven naar een gelijkwaardige inkomens ontwikkeling van lonen in het bedrijfsleven, bij de overheid en voor de uitkeringsgerechtig den. Het bijna-akkoord tussen minister Van Dijk (Binnen landse Zaken) en drie van de vier ambtenarencentrales - waarbij een loonsverbetering van 0,7 procent is overeengeko men - is volgens de premier een uitwerking van dat strevea Verlaging van belasting-en premies is voor Lubbers moge lijk uitkomst van het beleid, niet het startpunt. Hij zei te vrezen dat voorrang voor be lasting-en premieverlaging en voor een ruime inkomensver betering ertoe leidt dat de sa menleving niet bereid zal zijn offers te brengen voor de kwa liteit van de samenleving, die onder meer tot uitdrukking moet komen in de verbetering van het milieu. Lubbers: „We moeten naar een nieuw gemeenschappelijk concept, waarin de kwaliteit voorrang krijgt en waarin niet geisoleerd gekeken wordt naar de koppelingsdiscussie of de mogelijkheid om belastingen en premies verder te verlagen." (ADVERTENTIES) De bestormde bus omringd door politie. Van onze correspondent BONN/DÜSSELDORF - Zonder bloedvergieten heeft de politie van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen gis termorgen een eind gemaakt aan de kaping van een lijnbus en aan de gijzeling van de chauffeur en een passagier. De politie bestormde de bus, toen de chauffeur voor een verkeers licht stopte. Binnen enkele seconden waren de kapers overmees- DEN HAAG (ANP) - Mi nister Nijpels van Mi lieubeheer heeft het Centrum voor Energie besparing en Schone Technologie opdracht gegeven een uitgebreid onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van een milieukeur voor produkten. Het onder zoek moet vóór 1 augus tus zijn afgerond. Op basis van de resultaten wil de bewindsman kort daarna een beslissing ne men over de invoering van een milieukeur. Met het on derzoek, waarbij ook TNO is betrokken, is een bedrag van enkele honderdduizen den guldens gemoeid. De bewindsman, die een milieukeur graag zo spoe dig mogelijk wil invoeren, gaat niet over één nacht ijs. Hij wil namelijk weten wat het bedrijfsleven denkt van een keurmerk voor milieu vriendelijke produkten. Ook in de mening van de consument is hij geïnteres seerd. Het oordeel van de consumenten- en milieuor ganisaties is volgens hem eveneens van belang. Verder wil Nijpels een antwoord op de vraag wat er op het etiket moet staan, hoelang een milieukeur geldig mag zijn, of het merk door een onafhankelijk bu reau moet worden uitgege ven of dat de overheid er bij betrokken moet zijn. Een belangrijke vraag is of het bedrijfsleven bereid is in de kosten van de invoering van een milieukeur te de len. TOKYO (RTR) - Keizer Hi- rohito van Japan is tegen middernacht, zaterdagmor gen Japanse tijd, overleden. Het overlijden van Hirohito is officieel bevestigd door een woordvoerder van het keizerlijke paleis. Gisteren verslechterde de toe stand van de keizer. Zijn nieren werkten niet meer en de bloed druk liep sterk terug. Volgens bronnen in de omgeving van de keizer zou hij langzaam in coma wegglijden. Artsen probeerden een rappe verdere aftakeling te voorko men door de bloeddruk te laten stijgen. Eerder werd gepoogd de inwendige bloedingen te stoppen. Maar de keizer had niet voldoende energie meer om zich tegen de neergang te verzetten. In de loop van de dag werd duidelijk, dat vechten om het Hirohito Tel 01650 55166 Vern0kt Wij zoeken de beste, meest modebewuste en creatieve van Nederland. Zie advertentie elders in dit blad. Van onze verslaggever ARNHEM NIJMEGEN - Een groot gedeelte van de gescheiden mannen in ons land hoeft niet langer ali mentatie te betalen. De so ciale diensten van de meeste grote gemeenten eisen het aan de ex-vrouw uitge keerde bijstandsgeld niet langer op bij de ex-echtge noot als de scheiding langer dan twaalf jaar oud is. De sociale diensten gaan er van uit dat er na twaalf jaar lang genoeg alimentatie is betaald en zien af van hun 'verhaals recht'. Met dit beleid lopen ze vooruit op de limiteringswet alimentatieduur. Daarin wordt onder meer vastgesteld dat na twaalf jaar geen alimentatie meer hoeft te worden betaald. Die wet moet nog door de Eerste Kamer wor den aangenomen. Waarnemend directeur Van de Doelen van de sociale dienst in Arnhem: „Wij lopen inder daad op die wet vooruit. Na twaalf jaar scheiding verhalen we die bijstand niet meer. On geacht het inkomen, ongeacht de gezinssamenstelling. De ko mende wet weerspiegelt het gevoel voor redelijkheid in de maatschappij. Zo voelen de mensen dat ook. En wij van de sociale dienst hóren bij die sa menleving." De sociale dienst in Nijmegen voert een vrijwel gelijk beleid. Behalve aan de Limiterings wet wordt ook gewerkt aan een wet die gemeenten juist gaat I VANDAAG 4 KATERNEN I ZIE SPORT 1 ZIE WEEKEND 3 I ZIE WEEKEND 1 ZIE SPORT 2 IZIE SPORT2 u Een nieuw hogedrukgebied zorgt voor rustig en zeer zacht weer. Vandaag opklaringen met in de loop van de dag kans op wat lichte regen of motregen. Zondagmorgen mogelijk plaatselijk mistbanken, overdag bewolking met een enkele opklaring. Max. 9-11, min. 4-6. BONN (AP) - In de Bondsrepubliek en in Israël is grote op hef ontstaan na berichten dat grote Westduitse universi teiten nog altijd anatomisch lesmateriaal zouden gebrui ken dat gemaakt is van de lichamen van slachtoffers van de nazi-terreur. terd. De daders, twee mannen uit Bonn van 23 en 24 jaar, konden gevangen worden genomen. Alleen de passagier had enig letsel opgelopen, als gevolg van een handgemeen met de buskapers. Volgens een Düsseldorfse politiewoordvoerder hadden de ka pers hun overval en gijzeling duidelijk afgekeken van de zo bloe dig afgelopen buskaping en gijzeling van augustus 1988, die in Gladbeck was begonnen en via Bremen, een stukje Nederland en Keulen in de buurt van Bonn in een bloedbad was geëindigd. Een functionaris van de uni versiteit van Tubingen zei dat twee verdachte, microscopische weefselpreparaten daar uit de verzameling waren gehaald, maar ontkende dat er nog op grote schaal dergelijke prepa raten zouden worden gebruikt. Drie andere universiteiten ont kenden dergelijke preparaten te bezitten. De universiteit van Heidel- berg, een van de instituten die zijn genoemd in een uitzending van de omroep ARD, was niet voor commentaar bereikbaar. Vooral in Heidelberg en in Tü- bingen zou nog gebruik worden gemaakt van de preparaten. Rector-magnificus Georg Sandberger van de universiteit van Tübingen noemde de be richten onjuist. „We hebben ontdekt dat we maar twee preparaten van mi croscopische weefsels in onze collectie anatomie hebben die mogelijk afkomstig zijn van slachtoffers van het nazi-regi me", vertelde hij. „Ik heb direct opdracht gegeven ze uit de col lectie te halen". Hij zei dat de beide preparaten mogelijk nog over waren uit de tijd toen de Nazi's lijken bij de universitei ten bezorgden voor weten schappelijk onderzoek. Sandberger zei dat de op winding vooral was veroor zaakt door verkeerde informa tie die is verstrekt door een van de hoogleraren. Hij doelde op Ulrich Drews die volgens de Is raëlische televisie had gezegd dat de ten tijde van de Nazi's gemaakte preparaten zeer waardevol waren voor de uni versiteit. Sandberger zei zich te schamen voor de uitspraken van de professor. Woordvoerders van de lïhi- versiteiten van Keulen, Ham burg en Berlijn zeiden dat him weefselverzamelingen alle na de oorlog waren opgebouwd. (ADVERTENTIE) FOTO ANP leven van Hirohito een verlo ren zaak was. Tegen de avond, in Japan was de nacht ver voorbij, werd de oudste zoon van de keizer naar het paleis geroepen en de lijfarts kwam op spoed bezoek. ZIE OOK ACHTERGROND verplichten in bepaalde geval len verhaal te halen. Dat kan betekenen dat mannen die nu door de sociale diensten 'met rust worden gelaten' straks wél moeten betalen, bijvoorbeeld als het minder dan twaalf jaar geleden is dat de scheiding werd uitgesproken. Mogelijk komt daarvoor een overgangsregeling. Vanwege de samenhang met de limite ringswet alimentatieduur heeft de Eerste Kamer de behande ling van die andere wet opge schort. DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1989 | | pagina 1