L en Voetbal en jeugd in Nieuw-Namen [in één klap gered Bestem Driekoningenoptocht in Hulst Franse slak krijgt concurrent KYA INQUÊTE ONDER HULSTER SPORTVERENIGINGEN HULPMIDDEL PLAATSELIJK NIEUWS 1AND Inwoners Axel moeten duidelijk wennen aan de mini-containers de juiste stap IT ALBERT-VILLE N EN ZAGEN )N, STEEN SFALT. I EN VLOEREN nahaven IEMEENTE ÏOSTBURG 1DMAKING HULST - De Sportraad Hulst wil door middel van en enquête onder de aange goten sportverenigingen [aan de weet komen hoe de verenigingen zo goed moge lijk geadviseerd en onder- Isteund kunnen worden. SF CARA VAM MULTI-FUNCTIONEEL GRASVELD I De realisering hangt af van de I hoeveelheid subsidie die de ge- [meente hiervoor in de wacht I kan slepen. Het is de bedoeling I de aanleg onder te brengen in I het dorpsplan voor Nieuw-Na- Imen en in het kader daarvan leen beroep te doen op het pro- I vinciaal subsidiepotje voor I kleine kernen. [Knelpunten gemeente Verdachte van ontucht krijgt een psychiatrisch onderzoek Weekenddienst Stem-redactie Wijngilde houdt proefavond Veel belangstelling voor verbranding van kerstbomen EXPERIMENT MIDDELBARE AGRARISCHE SCHOOL IN HELMOND Importeren Speciaal voer Natte vinger >ep van 75 vertrouwensconsulentes Stichting InterRelatie. Een landelijke gbemiddeling, erkend door de Raad it u andere serieuze partnerzoekendej formatie over onze persoonlijke ontmoetingsavonden en de reis net ons opnemen: »om, Roosendaal, A|dE STEM VAN ZEELAND 2 ZATERDAG 7 JANUAR11989 T22 >748 684555 mummer (ook in het weekend) 28 november 1988 in jevestigd IAAN 14 TE CHAAM ngen kunt u bellen naar e Service Buro 512-4229 euwe modellen met IINTERKORTING! &ZN. - ST.-JflNSTEEH - TEL 01140-132681 t/m 500 mm. rijslijst 01143-480 BETON BORINGS BEDRIJF an Oostburg maakt bekend sn wethouders voornemens lenen van het bestemmings- 18 A van de Wet op de Ruim- ir het gedeeltelijk vergroten erkruimte op het perceel 't ikens. betrekking hebben op hel !t ingang van maandag 9 ja de veertien dagen ter inzage 'etarie (sectie Ruimtelijke Or- ein 1 te Oostbilrg. d gedurende deze termijn te- n deze vrijstelling schriftelijk i bij burgemeester en wet- maken. 1989 )e burgemeester 'oornoemd, Kruize. Sportraad: beleid aanpassen een aantrekkelijke beloning kunt verstrekken die leiden den van de oorzaak van de Van onze verslaggever In het verleden functioneerde [de sportraad voornamelijk als overlegorgaan met de gemeente Hulst. Slechts af en toe werd er iets gedaan aan het ondersteu nen van de verenigingen. Een paar jaar geleden is er een om slag gekomen in het functione ren van de sportraad. De onder steunende functie van het ad viesorgaan is nu veel belangrij ker geworden", zegt Alwien Bo- gaart, secretaris van de Hulster sportraad. De enqu ete, die gisteren werd toege stuurd aan de verenigingen, is be doeld om uit te vinden wat de proble men en mogelijkheden van de vereni gingen zijn, hoe zij de ondersteuning en advisering ervaren en wat hun be hoeften zijn. De sportraad denkt op allerlei ge bieden ondersteuning te kunnen ge ven aan de sportverenigingen, zoals het geven van informatie over voor de vereniging belangrijke onderwerpen, het organiseren van bestuurs- en ka dercursussen, het voeren van onder handelingen met de gemeente over tarieven en andere financiële zaken en inhoudelijke ondersteuning van subsidieverzoeken. „Door het houden van de enquête hopen we meer inzicht te krijgen in de behoeften van de verenigingen", legt Bogaart uit. „Als een vereniging bijvoorbeeld van plan is om de admi nistratie te automatiseren, maar niet goed weet hoe zij dat moet aanpak ken, kan zij baat hebben bij voorlich tingsbijeenkomsten over dat onder werp." De vragenlijst is tevens bedoeld om van de kant van de aangesloten ver enigingen eens te horen hoe zij den ken over het functioneren van de sportraad. „Je kunt het zien als een soort zelfkritiek. De sportraad denkt zelf wel dat zij goed bezig is, maar de verenigingen moeten zelf ook him mening hier maar eens over geven." Aan de hand van de resultaten van de enquête gaat de Hulster sportraad zich teraden over het in de toekomst te voeren beleid. Een beleid, dat beter moet aansluiten op de wensen en be hoeften van de sportverenigingen in de gemeente Hulst. Van onze verslaggever NIEUW-NAMEN - De gemeente Hulst heeft een plannetje [dat zowel de wensen van de jeugd als die van de voetbal club Hulsterloo in Nieuw-Namen zou kunnen vervullen. Het idee omvat de aanleg van een multifunctioneel gras veld dat kan fungeren als speelterrein voor de kinderen en als trainingsveld voor de voetballers. Bij de opstelling van het dorps plan is als een van de knelpun ten naar voren gekomen het ontbreken van een speelgele- genheid voor de jeugd. „We hebben gekeken naar moge lijke locaties", zegt wethouder W. Kayser, „maar in het dorp is verder geen plaats te vinden he veilig gelegen is voor de eugd". Wel een goede moge lijkheid is het half verharde trainingsveldje van de voetbal club. Dat wordt vrijwel niet ge bruikt, omdat het niet echt ge schikt is voor dat doel. De W Hulsterloo kampt echter al jaren met het pro bleem dat er dus maar één veld n Terneuzen maakt bekend, n een bouwvergunning is in- E Technische Groothandel, te Terneuzen voor het op azijn op het perceel Driewe- "iuzen. thouders van Terneuzen zijn t toepassing van artikel 19 limtelijke Ordening en artikel ingwet de vergunning te ver- te gaan wordt een ieder in eld met ingang van maandag 'ende veertien dagen ter ge- deling algemene zaken) van te nemen en eventuele be- gedurende deze periode ege kenbaar te maken. 1989. e burgemeester voornoemd. Ockeloen beschikbaar is. Daarop moeten zowel de trainingen als de wed strijden plaatsvinden, waar door de grasmat het hard te verduren krijgt. De lang ge koesterde wens voor de realise ring van een tweede veld zit er echter niet in. De gemeente heeft daarvoor niet genoeg geld in kas. De nu aangedragen oplossing omvat het vervangen van de bovenlaag van het half ver harde veldje en het inzaaien van gras. Daarmee zou de voet balclub er een geschikt trai ningsveld bijkrijgen. Volgens wethouder Kayser is zo'n ter- reintje goed multifunctioneel te gebruiken. „Als speelterreinlje wordt het toch voornamelijk gebruikt in de zomer, terwijl de voetbalclub het juist vooral in de winter nodig heeft. Dus als we werken met mobiele speel tuigen moet zo constructie goed mogelijk zijn". Een uitgewerkt plan is nog niet gemaakt, maar de wethouder schat dat er met de aanleg al sneln 20 tot 25.000 gulden gemoeid is. Van onze correspondente MIDDELBURG - De Mid delburgse rechtbank achtte gisteren bewezen dat de 31- jarige H.V. uit Sas van Gent op 12 september in Sluiskil ontucht pleegde met een 4- jarig meisje. Tijdens de behandeling van zijn zaak twee weken geleden ontkende de man dit feit in alle toonaarden, ondanks de getui- geverklaringen van twee kin deren die V. met het meisje sa men hadden gezien. Tegen V. was een gevange- nisstraf geëist van zes jaar, Voor redactionele zaken, niet voor advertenties of bezorgklachten, kunt u dit weekeinde terecht bij Eugène Verstraeten, 01140-16755. b.g.g. 01150- 18924 of 01153-1534. •^DJTORZUIDWEST - NEDERLAND Kantoren Terneuzen, Hulst en Goes, bressen en telefoon nummers op pagina 2. 8 30-12.30/13.30-17.00 uur. "edactie ^neuzen: Rein van der "e'n?(editie-chef), Romain p Pamme, Frank van Gooten, Conny van ^emberghe, Ronald rtonrTen'CordeBoer Goes Ta ?00men (sport). HniÜ' Jansen. (niua U9ène Verstraeten !n!ïertemie"eXPloita,le gecteur Zeeland: C. 95839.P 'el' 01150" Van onze correspondente HULST - „Driekoningen, driekoningen, geef mij een nieuwe hoed". Deze zin en bijpassende melodie klon ken gisteren uit vele kin dermonden. Ze trokken niet alleen langs de huizen om hun lied te zingen ge kleed in overjarige ta felkleden. In den Dullaert- wijk in Hulst was er in de vroege avond een hele stoet van koningen. De buurtvereniging zorgt er voor dat elk jaar voor de jeugd een mooie driekonin genoptocht wordt georgani seerd. Gisteren kwamen maar liefst honderd en vijf tien majesteiten opdraven. De oproep om dit jaar eens zelf een lampion te maken en die mee te torsen tijdens de drie kwartier durende tocht bleek een succes. Tachtig procent van de aanwezigen hadden lijmpot, schaar en papier ge bruikt om een kleurige lamp ion te maken. De jeugd was ook prachtig uitgedost. De koningen wer den geflankeerd door konin ginnen en kabouters en strip figuren behoorden eveneens tot het gevolg. Voorafgegaan door een ge luidswagen waaruit de toe passelijke melodieën opste gen liepen de wijzen uit het Oosten door den Dullaert- wijk. In het gemeenschaps centrum 'Den Dullaert' kre gen de deelnemers na afloop een tractatie. Lekker dikbe- smeerde peperkoek en een beker chocolademelk gingen er bij de meeste koningen zonder protocol in. c:nt lanstpcn den. Op de bijeenkomst zal 3im jansieen districtsmedewerkster FNV - De uitkeringsgerech- van het FNV een uiteenzet- tigdengroep van het FNV ting geven. Alle uitkeringsge- komt woensdag 11 januari rechtigden die lid zijn van een bijeen in De Waranda. De van de FNV-bonden zijn wei- groep komt op voor de belan- kom. De bijeenkomst begint gen van uitkeringsgerechtig- om 14.00 uur. Van onze verslaggever AXEL - De inwoners van de gemeente Axel moeten duide- lijk nog wennen aan het nieuwe systeem om huisvuil op te halen. Sinds 3 januari wordt het huisvuil in Axel ingeza meld met behulp van zogenaamde mini-containers. heeft de gemeente in overleg met de ophaaldienst besloten, dat tuinvuil niet in de contai ner gegooid mag worden Al leen tuinvuil met een inhoud van 0,5 kubieke meter tot twee kubieke meter en met een lengte van 1,75 meter, kan aan geboden worden bij het groot grof vuil op vrijdag. Dit kan al leen aangeboden worden na te lefonische melding bij de afde ling openbare werken tijdens kantooruren op de vooraf gaande donderdag. De majesteiten hadden fraaie zelf gemaakte lampions bij zich. - foto de stem cor j. de boer Na de bezorging van de mini- containers en het uitdelen van een begeleidende folder, kwa men bij de afdeling openbare werken heel wat telefoontjes binnen. Het merendeel van de vra gen had betrekking op proble men met het plaatsen van de container. Ook bleek er de no dige onduidelijkheid te bestaan over het gebruik van de mini- container. De meeste proble men zijn echter in goed overleg met de afdeling openbare wer ken opgelost. Een aantal mensen heeft bij de gemeente een verzoek inge diend om een kleinere uitvoe ring van de mini-container. Volgens woordvoerder A. de Feyter van de gemeente Axel wordt deze alleen verstrekt als daar een goede reden voor is. „Een kleinere container kan verstrekt worden als daar op grond van medische redenen aanleiding toe bestaat. Bijvoor beeld als de normale uitvoering van de container niet door de mensen gehanteerd kan wor den. De aanvragen voor een klei nere container zullen door openbare werken van geval tot geval bekeken worden. We hebben daar geen vaste richt lijnen voor." Ook kan het voor komen dat de gewone container niet te plaatsen is. Bij twee flatgebouwen in Axel zijn om die reden dan ook inmiddels grotere containers geplaatst. „Het is voor flatbewoners im mers erg moeilijk om een con tainer naar beneden te slepen." Verder komt het nog regel matig voor, dat mensen ook huisvuil naast de mini-contai ner op straat zetten. De ge meente wijst er nadrukkelijk op, dat alleen het huisvuil in de container wordt meegenomen. Bovendien moeten de mensen er voor zorgen, dat de klep van de container goed sluit, omdat het legen van de container door de ophaaldienst anders onmo gelijk is. In tegenstelling tot wat er in de informatie-folder staat, Van onze verslaggever AXEL - De commande rij Zeeland van het Ne derlands Wijngilde houdt op donderdag 12 januari om 20.00 uur voor de tweede keer een huiswijn-proeverij in restaurant Zomer- lust. De leden van het wijn gilde proeven en beoorde len de huiswijnen van de meest tekende Zeeuwse restaurants. Het gaat om een zogenaamde 'blind- proeverij'. Dit betekent dat de flessen wijn om wikkeld worden met folie, zodat de proevers niet be ïnvloed worden door de etiketten. Het wijngilde organi seert jaarlijks zes proef- avonden. De wijnliefheb- bers kunnen tijdens die bijeenkomsten kennisma ken met een groot aantal verschillende wijnea Belangstellenden, ook mensen die geen lid zijn van het gilde, kunnen zich opgeven bij de heer De Feyter, 01155-2812 (na 19.00 uur). maar de rechtbank is van oor deel dat zij over de straf geen uitspraak kan doen voor V. on derworpen is aan een diep gaand psychiatrisch onderzoek. Een en ander mede gezien het feit dat de man al meermalen voor soortgelijke delicten te recht had moeten staan. De 42-jarige G.M. uit Ter neuzen is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van ze venentwintig maanden waar van negen maanden voorwaar- delijk met de bijzondere voor waarde dat hij zich onder toe zicht van de reclassering stelt. Tegen M. was twee weken geleden dertig maanden geëist waarvan tien maanden voor waardelijk voor het plegen van ontucht met zijn twee minder jarige dochters. Ook zou er sprake zijn geweest van ver krachting, maar dit laatste achtte de rechtbank niet bewe zen. VOGELWAARDE - Gister avond waren de voltallige jeugd en vele andere be langstellenden uit Vogel waarde naar het Wandelbos gekomen om de jaarlijkse kerstboomverbranding te aanschouwen. Voor het eerst waren de bomen nu eens niet door de gemeente opgehaald, maar door de jeugd zelf naar de verbrandings plaats gebracht. De jeugd le verde meer dan 300 bomen af. Na in de brandweerkazerne een lampion te hebben afge haald ging men achter de brandweerwagen van het korps Vogelwaarde naar de verbrandingsplaats, waar de spuitgasten de berg bekwaam opruimden. Na afloop was er chocolade melk en speculaas en werden de prijswinnaars van de loterij bekend gemaakt.De organisa tie was in handen van Stichting Walhalla in samenwerking met de brandweer Vogelwaarde. PETIT gris, escargot, wijngaardslak. Verschil lende benamingen voor een beestje dat de een doet kokhalzen en de an der doet watertanden. In Frankrijk lusten ze er wel pap van. De traditionele lekkerbekken uit het land van Marianne verorberen jaarlijks veertig miljoen kilo van die glibberige maar vooral trage beest jes. Een kwart van die consumptie moet worden geïmporteerd, uit voorna melijk de Balkan en van het Afrikaanse continent. Als het aan de Middel bare Agrarische School (MAS) in Helmond ligt, eet de Fransman over een paar jaar Hollandse slak ken. Op experimentele basis worden daar slak ken gekweekt. Volgens .directeur Theo Kooien en 'docent Klaas Althuizen zijn de vooruitzichten op dit moment veelbelovend. Zij zien een belangrijke nevenverdienste voor tientallen agrariërs. Door Kees den Exter HELMOND ligt in het cen trum van wat wel eens de Randstad van kippen en var kens wordt genoemd. De bio- industrie tiert welig in Oost- Brabant, met alle kwalijke gevolgen voor lucht, bomen en grondwater vandien. De varkensprijs zit in een diep dal. De intensieve veehoude rij, nog maar twintig jaar ge leden beschouwd als de red ding voor de keuterboertjes op de arme zandgrond, keert zich als een boemerang tegen de streek, tegen de agrarische stand. Een ontwikkeling waar de MAS in Helmond Slakken in de stal zoals die in Helmond ontwikkeld is. Op de voorgrond de waterbak met steentjes, zodat de slakken niet verdrinken als ze drinken. Daarachter het bakje met voer. Rechts de tunneltjes. Als de slakken er op kruipen zitten ze in het donker. Daaraan geven ze de voorkeur. Maar zitten de liever even in het licht, dan kruipen ze op de tunneltjes. De bo dem is bestrooid met humus. De wormen die daarin rondkruipen consumeren de slakken- mest. niet omheen kan, niet omheen wil. Directeur Kooien: „Al in '83 zijn wij begonnen met een lesprogramma voor de kweek van meervallen en paling, als nevenverdienste. Veel bedrij ven zijn daarmee begonnen, veel zijn er ook afgevallen. Maar wat overgebleven is, draait nu goed". Het was ook de directeur zelf die een artikel las over de commerciële kweek van slak ken. Traditionele slakkene- ters als de Fransen, de Italia nen en ook de Belgen moeten zonder uitzondering importe ren. Daar komt bij dat steeds meer landen het rapen van de met uitsterven bedreigde diersoort verbieden. Kooien liet onmiddellijk 200 stekken aanrukken uit\Zuid/Duits- land en sloeg aan\ey experi menteren. De slakken produ ceerden volop eifjes, maar daarmee was het positieve wel gemeld: alle moederslak ken gingen dood omdat ze te oud waren en het bleek een arbeidsintensief karweitje om de terraria waarin de diertjes gehouden werden schoon te houden. En de bac teriën groeiden er beter dan de jonge slakjes. Maar van al die foutjes is geleerd. Direc teur Kooien: „Vorig jaar heb ben we opnieuw slakken ge kocht. Mensen van onze afde ling visteelt en mensen van buiten de school hebben een studiegroep gevormd. Ieder een ging thuis aan de slag. Zo kregen we een aantal proef stations als het ware. Daar door is de ontwikkeling zeer snel gegaan". Slakken zijn tweeslachtig, mannetje zowel als vrouwtje tegelijk. Ze kunnen elkaar over en weer bevruchten. Do cent Klaas Althuizen: „In de natuur overwinteren ze. On der de grond, onder bladeren, in verlaten muizeholletjes. Zo gauw het warmer en lichter wordt, zo ongeveer in april, komen ze te voorschijn. Ze eten twee weken om aan te sterken en dan kunnen ze pa ren. Twee weken later komen de eitjes uit. Na een zomer- slaap herhaalt dat proces zich nog eens in het najaar". In de behuizing en onder de omstandigheden zoals die in Helmond uitgedokterd zijn, kunnen de slakken drie tot vier keer per jaar eitjes leg gen. Met licht en temperatuur worden -elkaar in sneltempo opvolgend- de vier jaargetij den nagebootst. De opfok ver loopt er bovendien veel snel ler dan in de natuur. Daar duurt het drie jaar voordat een slak volgroeid is, in Hel mond hebben ze dat proces weten te verkorten tot drie maanden. Theo Kooien: „In vrijheid eten de dieren plan ten, sla. Da's voor 99 procent water dus dat zet niet aan. Wij hebben voer laten komen uit Frankrijk. In de CHV-la- boratoria is de samenstelling onderzocht en nu maken we ons eigen voer: vijf delen graanmengsels, vijf delen poeder van geitenmelk en twee delen mergel voor de aanmaak van de huisjes". Ook aan de behuizing van de dieren is het nodige verbe terd. De slakken bevinden zich in kunststof bakken. Op de bodem ligt koeiemest die door wormen omgewerkt is tot humus. De wormen doen vervolgens hetzelfde met de mest van de slakken. Op de mest staan kunststof tun neltjes. De slakken kunnen op die manier kiezen tussen licht en donker. Bovendien maken de tunneltjes het 'oogsten' van de slakken gemakkelij ker". Docent Althuizen heeft, met de natte vinger, een op brengstprognose gemaakt In de handel kosten levende slakken twee tientjes per kilo. Voor de producent rekenen zij op de helft. Zesduizend moederslakken kunnen zor gen voor 6000 kilo nakomelin gen en dus voor een opbrengst van 60.000 gulden. Aan de kostenkant (behuizing, voer, aflevering) komt Althuizen op 35.000 gulden. Resteert een arbeidsopbrengst van 25.000 gulden, volgens diezelfde voorlopige berekeningen te realiseren in een ruimte van 25 bij 10 meter. De slakken- kwekerij heeft slechts twee restprodukten: humus en wormen. En die brengen alle- beid geld op. Althuizen en Kooien blij ven voorlopig even met beide tenen op de grond Ze zijn realistisch genoeg om niet te veronderstellen dat de slak een einde kan maken aan de mest- en de inkomstenpro blemen van de boeren in Oost-Brabant. Hoe zij de vooral Zuideuropese markt kunnen bereiken, is een vraag die nog beantwoord moet worden. Binnenkort zullen culinaire experts een smaak- vergelijking doen tussen de Franse en de Helmondse slakken. „Maar dat enkele tientallen boeren een neven inkomen zullen kunnen halen uit de slak staat voor mij vast", zegt directeur Kooien. Het publiek kan kennisma ken met het slakkenexperi- ment van de MAS in Hel mond tijdens een open dag op zondag 15 januari van 10 tot 16 uur.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1989 | | pagina 19