KNOOK SLANK SPEUER i vernieuwde! maandblad Tm sn. IGHT1IINB m I enquête Voetbal in Nieuw in één kl eens van de weg wilt EETU MET MALS0UIT PER WEEK SOMMIGE GOEDZIENDEN ZOUDEN DAAR EENS AAN MOETEN DENKEN. BELONING BESTEM f~amili€ berichten! t t t t t AliE MATEN AANHANG WAGENS 1 TOT 3 KILO MALSOVIT m BRAND DetMeffS WIJ BOREN EN ZAGEN IN BETON. STEEN EN ASFALT. IN WANDEN EN VLOEREN multi-function Verdachte van een psychiatris DE STEM VAN ZATERDAG 7 JANUAR11989 Op 10 januari hoopt onze pa en opa C. VAN GRAEFSCHEPE 90 jaar te worden. PETRUS ANTONIUS HENDRIKX Paulina Wilhelmina Floren Catharina Maria Norberta Leijten Apollonia van 't Westeinde JOHANNA ESSER Petrus van Peperstraten CECELIA CLAESSEN-VAN ROOYEN EMMA (PIP) STALMAN Nico Wertenbroek CORNELUS LAMBERTUS BROEDERS HANS HEÉREN PETRUS JOHANNES VAN BEEK Catharina Helena Goos LANDROVER Fa. W. Vermeulen Zn. NIEUWE INSCHRIJVINGEN KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE TERNEUZEN WORD 00K EEN MEISJE-MOEDER BAKKERIJ Lange Wolstraat 2 SLUIS 01178-1430 a r sa i« i fi e De eerste stap, de juiste stap RESTAURANT ALBERT-VILLE GEMEENTE OOSTBURG BEKENDMAKING HULST - De Sportr Hulst wil door middel een enquête onder de aa sloten sportverenigin aan de weet komen hc verenigingen zo goed m lijk geadviseerd en on steund kunnen worden. Knelpunten I Bij de opstelling van het dorps- [plan is als een van de knelpun- jten naar voren gekomen het (ontbreken van een speelgele- l genheid voor de jeugd. „We [hebben gekeken naar moge- llijke locaties", zegt wethouder W. Kayser, „maar in het dorp is (verder geen plaats te vinden die veilig gelegen is voor de I jeugd". Wel een goede moge- W eekenddienst Stem-redactie VOOR TELEFONISCH OPGEGEVEN ADVERTENTIES AANVAARDEN WIJ GEEN ENKELE VERANTWOORDING E pplipitfltiPQ* Ankerhof 27, 4553 BJ Philippine Kinderen en kleinkinderen 1 aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiin; Nooit klagend, nooit vragend. Zijn lasten in stilte dragend. Zijn handen hebben voor ons gewerkt. Zijn hart heeft voor ons geklopt. Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht. Bedroefd om zijn heengaan, maar dank baar voor al zijn liefde en zorgen voor ons, geven wij u kennis dat na een kortstondige ziekte, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, in de leeftijd van 76 jaar van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa echtgenoot van weduwnaar van eerder weduwnaar van Prinsenbeek: P.W. Hendrikx-Floren Kees en Ida Ineke en Sjoerd José en Ulbe Nelly en Peter Marjan en Peter Fam. Matijsen en kleinkinderen 4841GK Prinsenbeek, 5 januari 1989 Paanijensstraat 11. Maandag 9 januari is er een avondwake om 19.00 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw Tenhemelopneming, Markt 32 te Prinsenbeek. Aansluitend aan de avondwake is er gele genheid tot afscheid nemen in het rouw- centrum „van Gemert", Heuvelstraat 181 te Breda (Princenhage). De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvin den dinsdag 10 januari om 11.00 uur in voornoemde kerk, gevolgd door de begrafe nis op het parochiekerkhof aldaar. Samenkomst voor allen in de kerk, alwaar voor de dienst gelegenheid is tot schrifte lijk condoleren. Na de begrafenis is er gelegenheid tot per soonlijk condoleren in Café „Marktzicht", Markt 10 te Prinsenbeek. Wilt u, indien wij vergeten zijn u een rouwbrief te zenden, deze aankondiging als zodanig beschouwen. Steroen doe je niet ineens maar af en toe een beetje en alle beetjes die je stierf 't is vreemd, maar die vergeet je. Het is je dikioij Is zelf ontgaan. Je zegt: „Ik ben een wat moe" maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe... Na een verzorging vol liefde en toewijding is in het St.-Ignatiusziekenhuis van ons heengegaan onze dappere moeder, lieve oma en klein omaatje weduwe van 30-8-1894 f 5-1-1989 Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Corr.-adres: H.M. van Peperstraten, Brusselstraat 360,4826 NM Breda De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvin den op maandag 9 januari om 14.00 uur in de parochiekerk H. Franciscus van Assisië, Belgiëplein te Breda (Breda-noord), waarna de crematie volgt om 15.30 uur in het crematorium te Breda, ingang Tuin- zigtlaan. Samenkomst in de kerk. Moeder is opgebaard in het uitvaartcen trum van Dela, Wilhelminasingel 3 te Bre da. Gelegenheid tot afscheid nemen op zon dag 8 januari van 15.00 uur 16.00 uur. Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk vóór de uitvaartdienst en tot persoonlijk condoleren in de koffieka mer van het crematorium. Liever géén bezoek aan huis. Wilt u indien u geen kennisgeving heeft ontvangen deze advertentie als zodanig be schouwen. Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het bericht dat volkomen on verwacht van ons is heengegaan, onze col lega en medewerkster Sinds 1985 werkte zij met volle overgave bij Van Melle. Haar grote inzet, eerlijkheid en persoonlijkheid maakten haar tot een ge liefd en uitstekend medewerkster. Wij zullen haar missen. Haar echtgenoot en kinderen wensen wij veel sterkte in het verwerken van dit enorme verlies. Directie en personeel Van Melle Nederland B.V. Met droefheid geven wij u kennis dat ge heel onverwacht van ons is heengegaan echtgenote van in de leef tij d van 60 j aar. Breda: N. Wertenbroek Chexbres (Zw.): N. Wertenbroek M.S. Wertenbroek- Everhard Rick Breda: M. Wertenbroek Breda: H. van der lint Breda: P. Wertenbroek 4818 PA Breda, 4 j anuari 1989 Baronielaan 33 De overledene is opgebaard in de Chapelle Ardente van Arcada, Baronielaan 38 te Breda, alwaar geen bezoek. De crematieplechtigheid zal gehouden worden maandag 9 januari om 14.00 uur in het crematorium aan de Tuinzigtlaan te Breda. Gelegenheid tot condoleren schriftelijk voor de crematie en persoonlijk na de dienst in de ontvangkamer van het crema torium. Samenkomst om 13.45 uur in het cremato rium. Utestccwcele...tle Heden werd na een ernstige ziekte en een moedig gedragen lijden, toch nog onver wacht, in de volle overtuiging van zijn ge loof, uit ons midden weggenomen onze dierbare broer, zwager en oom in de leeftijd van 86 jaar. Made: W.M. Broeders Zevenbergen: A. Broeders Wagenberg: A. van Loon-Broeders Made: M. Broeders-Flipsen Neven en nichten 4921JH Made, 6 j anuari 1989 Bejaardenhuis „De Wijngaerd" Cyclaamstraat 2a, kamer 214. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge houden op dinsdag 10 januari om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Gummarus te Wagenberg, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de parochiebegraafplaats aldaar. Samenkomst in de kerk. Ter intentie van de overledene zal er maandag 9 januari om 19.30 uur een avond wake worden gehouden in de kapel van het Bejaardenhuis „De Wijngaerd", Cyclaam straat 2a te Made. De overledene is opgebaard in het mortua rium aan de Leeuwerikstraat te Made. U kunt afscheid van hem nemen maandag 9 januari van 18.30 tot 19.30 uur. Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor de uitvaartdienst in de kerk. Zij die door omstandigheden geen rouw brief mochten ontvangen gelieven deze ad vertentie als zodanig te beschouwen. Bedroefd delen wij u mede dat tengevolge van een noodlottig ongeval van ons is heen gegaan mijn lieve vader, mijn broer, onze zwager en oom in de leeftijd van 41 jaar. Linda Els en Bertus Tonny - Christ Breda, 6 januari 1989 Corr.-adres: Dongestraat 1, 4812 VZ Breda. De uitvaartdienst zal gehouden worden op dinsdag 10 januari a.s. om 14.30 uur in de kerk van Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria, Oranjeboomstraat te Bre da, waarna om 15.30 uur de crematie zal plaatsvinden in het crematorium aan de Tuinzigtlaan te Breda. Gelegenheid tot condoleren schriftelijk voor de dienst in de kerk en persoonlijk na de crematie. Samenkomst in de kerk. Weststraat 67 4527 BS AARDENBURG Tel.: 01177-2078 Geheel onverwacht is van ons heengegaan mijn goede man, onze broer, oom en zwager echtgenoot van op de leeftijd van 74 jaar. Prinsenbeek: C.H. van Beek-Goos Zusters, zwagers Neven en nichten 4841 XE Prinsenbeek, 5 januari 1989 Schoolstraat 32. Gelegenheid tot afscheid nemen zondag 8 januari van 16.00 tot 17.00 uur in de rouw kamer van ziekenhuis „De Baronie", loca tie Ulvenhoutselaan (voorheen Laurenszie- kenhuis). De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvin den maandag 9 januari om 13.30 uur in de kerk van O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Prinsenbeek, gevolgd door de crematie om 14.45 uur in het crematorium te Breda. Samenkomst voor allen in de kerk alwaar voor de dienst gelegenheid is tot schrifte lijk condoleren. Dankbetuiging Voor de vele condoléances en medeleven bij het overlijden van onze dierbare moeder GOVERDINA NUITEN-ROKS betuigen wij onze oprechte dank. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Prinsenbeek, januari 1989 LANDROVER - RANGE ROVER OCCASIONS Austin Jeep'58 Willy Jeep'61 Ford Jeëp Range Rover 2-drs. '80 t/m '85 Landrover 88'70 t/m '82 Landrover 110 V8'84 Volvo 740 Van'87 Volvo 240 GLT 0 Turbo inj.'84 Nieuwe en gebruikte onderdelen Regenbeemd 23 - BREDA - 076-714888 Wij verkopen Wilhelminastraat 78 Sint-Jansteen tel. 01140-13268 15279 't Krabbetje, Groe- de, Zeeweg ongenummerd, strandpaviljoen (cafébe drijf). 15280 NOVUS(ZVL), 4571 BL Axel, Evertsenstraat 11 autoglasreparatiebedrijf. 15281 Van Zoest Public Relalions, 4531 BG Ter- neuzen, Donze Visserstraat 114, public relationsbu- reau, organisatiebureau v. evenementen, vertaalbu reau Frans (beëdigd) en Engels. 15282 Schoonheidssalon Goretti, 4501 GP Oostburg, Poolster 49, schoonheids- verzorgingsbedrijf. 15283 Jur Scharmga Auto maten B.V. i.o., 4589 KX Ossenisse, Zeedorp 1 k, grthdl. in-, verhuren, expl. en reviseren van koffiezet- apparatuur enz. 15284 Handelsonderne ming Hontenisse, 4532 JH Terneuzen, Churchilllaan 1012, klh. in olie, vetten en scheepsbenodigdheden. 15285 B.P.M. Pieters ing., 4543 AD Zaamslag, Gerard v.d. Nissestraat 45, inge nieursbureau voor elektro techniek. 15286 Engelhard Nether lands B.V., 4538 BL Ter- neuzen, Finlandweg 21 houdster-, financierings- en beleggingsmaatschappij Nu bij uw eigen warme bakker: Malsovit brood Malsovit Knacke Malsovit Maal tijdkoeken Malsovit Koffie- kockjes Malsovit Slank- spread ^USVi^ ALS U EEN MUZIEKINSTRUMENT BESPEELT MOET U EVEN LUISTEREN... NAAR HET^ Ruim 10 jaar is MusicMaker een begrip in de muziekwereld. Een zeer informatief blad voor iedereen die zich - als amateur of professional - met muziek bezig houdt. MusicMaker is nu vernieuwd. Dankzij een verbeterde vormgeving, meer kleurgebruik en een nieuwe indeling, is het blad overzichtelijker, mooier en plezieriger leesbaar geworden. Het is meer dan ooit de onmisbare informatiebron voor de muzikant. Publikatie aangeboden door di! blad. ui samenwerking mei de Stichting Ideele Reclame SIRE f# si I w I O K* I #1 4 ÖiC £1 I g f. f p| X Zo'n honderdduizend Nederlanders heb ben te kampen met slechtziendheid. Dat is niet zielig, maar wel verdraaid lastig. Want sommige sleehtzienden kunnen bijvoorbeeld overdag redelijk goed zien. Maar 's avonds praktisch geen snars. Anderen zien een paar vierkante centi meter scherp, maar alles er omheen wazig. Zo zijn er vele vormen van slechtziend heid, waar weinig of niets aan te doen is. U kunt er wel iets aan doen. Heel af en toe. Gewoon door begrip te tonen. Ot waar nodig een helpende hand uit te steken. Soms herkent u een slechtziende aan de button die verkrijgbaar is bij de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slecht zienden, Postbus 2344, 3500 GH Utrecht, telefoon 030 - 93 11 41. DE STEM VAN Z ^behoren tot een groep van 75 vertrouwensconsuleniej aangesloten bij de Stichting InterRelatie. Een landelijke adviesorganisatie voor relatiebemiddeling, erkend door de Raad van Toezicht Via ons ontmoet u andere serieuze partnerzoekeiijj Voor een afspraak of meer informatie over onze persoonlijke bemiddeling, de partnerkrant ontmoetingsavonden en de reis- programma's kunt u kontakt met ons opnemen: Mevr. van Dijk, Bergen op Zoom, Roosendaal, 01641-6641 Mevr. Wierts, Breda, 01693-2748 Mevr. Donders, Tilburg, 013-684555 of met het landelijk informatienummer dagelijks van 10.00-21.00 uur (ook in het weekend) 01807-10108 U kunt rekenen op een aantrekkelijke beloning indien u inlichtingen kunt verstrekken die leidei tot het bekend worden van de oorzaak van de op de avond van 28 november 1988 in gevestigd ALPHENSEBAAN 14 TE CHAAM Voor uw Inlichtingen kunt u bellen naar Informatie Service Buro 01612-4229 Nog enkele nieuwe modellen met SPECIALE WINTERKORTING! 8, ZN. WIlHCLMimrnMT 78-ST. JANSTEEN-TEL 01140-13266 van 0 20 t/m 500 mm. Vraag onze prijslijst 01143-480 De burgemeester van Oostburg maakt bekend dat burgemeester en wethouders voornemens zijn vrijstelling te verlenen van het bestemmings plan volgens artikel 18 A van de Wet op de Ruim telijke Ordening voor het gedeeltelijk vergroten van een berging/werkruimte op het perceel Zandertje 11 te Breskens. De stukken, welke betrekking hebben op bouwplan liggen met ingang van maandag nuari 1989 gedurende veertien dagen ter inzage op de gemeentesecretarie (sectie Ruimtelijke Or dening), Raadhuisplein 1 te Oostbilrg. Een ieder is bevoegd gedurende deze termijn te gen het verlenen van deze vrijstelling schrift# eventuele bezwaren bij burgemeester en wel houders kenbaar te maken. Oostburg, 7 januari 1989 De burgemeester voornoemd, J. Kruize. yan onze verslaggever In het verleden function de sportraad voornamelijk Qemeent De burgemeester van Terneuzen maakt bekend dat een aanvraag om een bouwvergunning is in gediend door ELWE Technische Groothande Driewegenstraat 11 te Terneuzen voor het og richten van een magazijn op het perceel Driewe genstraat 11 te Terneuzen. Burgemeester en wethouders van Terneuzen z voornemens om met toepassing van artikel van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artw tenen Van Woningwet de vergunning te Alvorens daartoe over te gaan wordt een ieder de gelegenheid gesteld met ingang van maanda! 9 januari 1989 gedurende veertien dagen ter g* meentesecretarie (afdeling algemene zaken) va® het bouwplan kennis te nemen en eventuele w zwaren daartegen gedurende deze pJ schriftelijk bij het college kenbaar te maken Terneuzen, 7 januari 1989. De burgemeester voornoemd- C. Ockeloen IVan onze verslaggever [NIEUW-NAMEN - De gemee dat zowel de wensen van de j club Hulsterloo in Nieuw-Na Het idee omvat de aanleg va veld dat kan fungeren als sp als trainingsveld voor de voet' De realisering hangt af van de I hoeveelheid subsidie die de ge meente hiervoor in de wacht kan slepen. Het is de bedoeling de aanleg onder te brengen in I het dorpsplan voor Nieuw-Na- jmen en in het kader daarvan een beroep te doen op het pro- I vinciaal subsidiepotje voor kleine kernen. lijkheid is het half verharde trainingsveldje van de voetbal- j club. Dat wordt vrijwel niet ge bruikt, omdat het niet echt ge- schikt is voor dat doel. De W Hulsterloo kampt I echter al jaren met het pro- bleem dat er dus maar één veld Van onze correspondente MIDDELBURG - De Mid delburgse rechtbank achtte gisteren bewezen dat de 31- jarige H.V. uit Sas van Gent op 12 september in Sluiskil ontucht pleegde met een 4- jarig meisje. Tijdens de behandeling van zijn zaak twee weken geleden ontkende de man dit feit in alle toonaarden, ondanks de getui- geverklaringen van twee kin deren die V. met het meisje sa men hadden gezien. Tegen V. was een gevange nisstraf geëist van zes jaar, Voor redactionele zaken, niet voor advertenties of bezorgklachten, kunt u dit weekeinde terecht bij Eugène Verstraeten, 01140-16755. b.g.g. 01150- 18924 of 01153-1534. DAGBLAD VOOR 71 nniA/CQT NEDERLAND Kantoren Terneuzen, Hulst en Goes. Adressen en telefoon nummers op pagina 2. Openingstijden: 8-30-12.30/13.30-17.00 uur. Redactie Terneuzen: Rein van der Heim (editie-chef), Romain «n Damme, Frank van r°°ten, Conny van Gremberghe, Ronald n®'slra'en> Cor de Boer t Ton Koomen (sport). Jan Jansen, fnu 5ugène Verstraeten Advertentie-exploitatie uSecteur Zeeland: C. 95839 PnVétel 01150"

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1989 | | pagina 18