êleNet Eis twee jaar celstraf voor poging om bank in Sluis op te lichten 'rominenten doen Imee aan actie Goese Ischool voor Unicef •^93 Zwaan onder het mes BEMIND msSShfSt P. HOMMEL B.V. lRBEIDSBUREAU TERNEUZEN: WERK ZOEKEN VOOR BUITENLANDERS Campagne op Tholen voor vaccinatie tegen polio SEX 1 IKANT Aantal Zeeuwen vrijwel gelijk Nieuwe serie in De Stem ONBEKEND focentrum p 3 Sloggi slips f5,- >p 2 Sloggi for Men.1 1 32032525 [Fikse boete voor vissers ZATERDAG 7 JANUARI 1989 maar toch Uw officiële Mercedes Benz dealer Waspik 04168-1236 TERNEUZEN - Het Ge westelijk Arbeidsbureau (GAB) Zeeuwsch-Vlaande ren wil in 1989 zoveel moge lijk arbeidsplaatsen zoeken voor werkloze buitenlandse werknemers. KUNST VOOR EEN KIND' GS gaan akkoord: Oosterschelde natuurmonument Twee jaar cel voor dealer uit Terneuzen I JjJPP^BURG - De econo- I Politierechter in Mid- I kZUrg lleeft gisteren fikse I üu Jï °Pgelegd aan vissers I3" Colijnsplaat, die eind I »ii veel kabeljauw en t hol uit de Noordzee had- Alles voor de vereniging s Handelshuis St.-Antonius Grensweg 18, Baarle-Nassau Tel. 04257-9264 019364 Van onze verslaggever MIDDELBURG - De leegloop waar Zeeland enkele jaren mee te kampen had, is vorig jaar praktisch tot stilstand geko men. Het aantal inwoners daalde in 1988 nog slechts met 45; een jaar eerder was dat nog bijna honderd en het jaar daar voor enkele honderden. Vorig jaar wist Zeeland een vertrekoverschot van 841 men sen bijna volledig te compense ren met een geboorteoverschot van 796. Alleen de regio Zuid- Beveland laat ook nog een ves tigingsoverschot zien, dankzij de gemeenten Goes, Borsele en Kapelle. Op Walcheren weet een herrijzend Middelburg het grote verlies van Vlissingen (- 547) niet goed te maken. Het slechtst van al boert ech ter Zeeuwsch-Vlaanderen, waar Kessen's Hontenisse de enige gunstige uitzondering vormt met een vestigingsover schot. Sluis wint ook nog vier inwoners, alle andere gemeen ten lijden verlies, Terneuzen, Sas van Gent en Oostburg het meest. West-Zeeuwsch-Vlaan- deren is het enige Zeeuwse ge bied waar zelfs geen geboorte overschot valt te noteren. Zes van de acht Zeeuws- Vlaamse gemeenten laten zo doende op een Zeeuwse rang lijst alleen nog Vlissingen ach ter zich. Opmerkelijk bij de groeiers is ook Arnemuiden, dat een winst van 112 inwoners boekte, terwijl de kleine winst op Schouwen-Duiveland vrij wel alleen op rekening komt van Westerschouwen. DE STEM VAN ZEELAND HET blijft te zacht voor de tijd van het jaar, maar daar zul len velen onder ons geen bezwaar tegen hebbea Ook van daag, morgen en tot diep in de komende week blijft het zo'n 5 graden te warm. Vandaag bereikt een warmtefront van een depressie, die iets ten zuiden van Ierland ligt, onze streken. Het zal wel be wolkt zijn, maar van regen is vrijwel geen sprake. Ook mor gen en de komende dagen bewolkt, maar met weinig regen. De maxima schommelen overdag tussen de 7 en 10 graden. De wind zal matig waaien uit richtingen tussen west en noord-west Morgen wordt die windrichting meer westelijk. Van win ter is in geheel Europa geen sprake. Voor een redelijke win ter moeten we naar het uiterste oosten van Rusland. In de Oeral worden temperaturen gemeten van 25 graden onder nul, maar daar kijkt men in deze tijd van het jaar van 40 graden onder het vriespunt ook niet op. Voor het schaars aantal bewoners van deze streek is het ook tot nu toe een vrij zachte winter. In het noorden vriest het in Lapland een kleine 6 tot 8 graden en dat is ook mild voor de tijd van het jaar. Precies tien jaar geleden, in 1979, was het in onze streken wel anders, 's Nachts vroor het 10 tot 15 graden en overdag bleef het kwik bij 2 graden onder nul steken. Daarbij viel toen ook nog een flink pak sneeuw in de eerste week van ja nuari. Iedereen zal zich nog wel herinneren dat het open baar vervoer veel problemen kende, vooral bij onze zuider buren waar men minder attent is met het schoonmaken van de wegea Dat dit wel een bijzonder zachte start van 1989 is blijkt wel uit de gegevens van de Noorse- en Zweedse weer stations bij de Poolcirckel. Daar worden iedere dag tempe raturen gemeten van 5 tot 8 graden boven nul. Wat daar vooral vreemd voorkomt is het totaal ontbreken van sneeuw. We hebben u vorige week bij het voorlopige jaaroverzicht al bericht dat december 1988 uitzonderlijk zacht was. De werkelijke cijfers over december bewijzen dat. Het was pre cies 7 graden warm, normaal is dat 3,1 graden en vorig jaar was dat 4,8 graden. Het regende in de voorbije maand 41 mil limeter, normaal is dat 70 millimeter en in 1987 viel er 31 millimeter. De zon scheen in december 37 uur, normaal is dat 43,5 uur en in 1987 was dat 41 uur. Was de gemiddelde tempe ratuur in december 1987 lager dan in nu, op 18 december 1987 werd het op verschillende plaatsen in onze provincie 14,8 graden boven nul. De weerspreuken: 'Vliegen in januari de muggen in zwer men, de boeren zullen in augustus kermea' 'Heeft januari warme dagen, dan zal in februari de winter plagen.' Van onze correspondente MIDDELBURG - Voor poging tot oplichting van de ABN bank in Sluis is gisteren voor de Middelburgse rechtbank een gevangenisstraf geëist van twee jaar tegen de dertigja rige J.K. uit Brussel. Met behulp van een vals pas poort, een vals ondertekende betalingsopdracht en opname formulier zou de man op 21 ok tober getracht hebben de bank vijf miljoen Belgische Frank lichter te maken. Enkele dagen tevoren was het Sluisse filiaal al gewaar schuwd door de veiligheids dienst van de ABN in Amster dam, die van de komende transactie op de hoogte was. Ook in 1985 zou getracht zijn van dezelfde rekening (van een in Zaïre woonachtige Belg) een groot bedrag op te nemen. Bij nader onderzoek bleek toen dat er vanuit Zaïre regelmatig in heel Europa bankrekeningen van buitenlanders worden ge plunderd. Officier van Justitie mr. van Ginkel achtte bewezen dat K. deel uitmaakt van deze groep criminelen die zich bedient van bankafschriften van voorna melijk Belgen, waarna de groep via listige kunstgrepen in het bezit komt van de hand tekeningen van de rekening houders. K. hield vol dat hij het geld moest innen voor een 'kennis' die hem nog een groot bedrag schuldig zou zija Het feit dat hij zich had bediend van een vijftal verschillende namen, adressen en geboortedata had, zo stelde de man, te maken met 'politieke problemen' in België. De rechtbank doet over veer tien dagen uitspraak. (ADVERTENTIE) TERNEUZEN - Vandaag start de redactie Zeeland van De Stem een nieuwe serie. Elke zaterdag wordt een verhaal gepubliceerd over een vereniging die niet zo bekend is. Het is niet de bedoeling sportverenigingen voor het voetlicht te brengen. Verenigingen die denken in aanmerking te komen voor een verhaal, kunnen contact opnemen met de redactie in Terneuzen. Vandaag bijt de Maatschappij Tot Nut Van 'T Algemeen departement Groede op pagina 3 het spits af. WAAIEI 30.mete' excl b.t.w at.m. hielt altijd zéér mooie ..tUr-girals" op voorriod. n de Haagse Beemden inlaan. Graag informeren n. Na afspraak is er tevens voor de toekomst tot op - mputer uit te rekenen. De van 13.00 tot 17.00 uur en ur. U kunt voor informatie dagen gedurende de kan- D45. Een brochure ligt voor Enquête onder minderheden Daarnaast wil men de belemme ringen voor het verkrijgen van werkgelegenheid van etnische minderheden zoveel mogelijk verminderen. In samenwerking met het provinciaal opbouworgaan Stichting Zeeland wordt momenteel onder 170 werkloze buitenlanders in Zeeuwsch-Vlaande ren, waaronder 155 Turken, een en quête gehouden om zoveel mogelijk persoonlijke gegevens en wensen op tafel te krijgen Directeur J. van Luik van het GAB hoopt dat de ondervraagden nu eens 'het achterste van hun tong' laten zien. „De afgelopen vijftien jaar heeft ons bureau, en ikzelf dikwijls ook persoonlijk, geprobeerd eruit te krij gen wat de problemen zijn die met name de oudere Turken ontmoeten om werk te vinden." Het buitenlandse werklozenbe- stand bestaat volgens Van Luik voor tachtig procent uit mensen ouder dan 45 jaar en voor de resterende twintig procent uit jongeren. „1989 Is een jaar waarin als een der actiepunten van de GAB's is gekozen voor het zoveel mo gelijk aan werk helpen van leden van etnische minderheden. Een heel goede zaak. Maar dan moeten wij ook weten welke richting wij uif moeten. Wij kunnen wel in het wilde weg wat or ganiseren maar dan bestaat het ge vaar dat wij de plank volkomen mis slaan." Van Luik zelf denkt dat het niet kunnen spreken van de Nederlandse taal voor de meeste oudere buiten landse werknemers de voornaamste belemmering is om aan werk te ko men. „En eigenlijk terecht. Zonder basiskennis van het Nederlands kom je de industriële bedrijven in de Ka naalzone niet binnen. Denk alleen maar aan de veiligheidsvoorschriften die allemaal in het Nederlands zijn gesteld". Mocht uit de enquête blijken dat er belangstelling is voor het leren van Nederlands dan is het GAB bereid taalcursussen te organiseren. „En kent men voldoende Nederlands dan komen (om)scholingsmogelijkheden, zoals die bij het Centrum voor Vak opleidingen worden gegeven, in zicht En dan kim je als arbeidsbureau werkgevers gaan benaderen." De uitslag van de enquête wordt nog deze maand verwacht, zei een woordvoerder van de Stichting Zee land. IGOES - De Unicef-actie Kunst voor een Kind gaat ook |Zeeland niet voorbij. In het weekend van vrijdag 20, zater dag 21 en zondag 22 januari staat het Willibrordcollege in ■Goes bol van de activiteiten, die geld in het laadje moeten I brengen voor het kinderfonds van de Verenigde Naties. I Van onze verslaggever Van onze verslaggever MIDDELBURG - Ge deputeerde staten van Zeeland gaan in prin cipe akkoord met de aanwijzing van delen van de Oosterschelde als beschermd natuur monument en staats- natuurmonument, Zij hebben dit bericht aan het ministerie van Land bouw en Visserij. Wel dienen de rechtsge volgen van de aanwijzing pas in te gaan als het Rijk voldoende voorlichting over de te treffen maatre gelen heeft gegeven en er zekerheid is over een goede handhaving. Zonder dat heeft de aanwijzing weinig zin, al dus GS, die ook om die re den op een enkele plaats andere grenzen voorstel len. Johan van de Velde en Maarten Ducrot het tegen elkaar op op de rollen. Klapper op zaterdag is de presentatie van het avondpro gramma door Jack Spijker man, vermoedelijk geholpen door Adelheid Roosen. Ook tre den twee bekend geworden oud-leerlingen op: Karin van As (musical Cats) en cabaretier Tom Stobbelaar. Op zondag 22 januari is er een tentoonstelling en een vei ling van het werk van Zeeuwse kunstenaars. De organisatoren hopen dat Jeroen Krabbé daar voor naar Goes komt. Zeeuwse kunstenaars die werk beschik baar stelden zijn onder andere Piet Dieleman, Wies de Bles, Paul Bartels en Joop Dam. Werk van leerlingen wordt op vrijdag al getoond en verkocht. ;emaakt van fijn katoen i eindeloos wassen blijven] ior dames en heren. %t u nu ievoor- jzonder ting. [Leraar Ruud Verstraaten en de irlingen Anne-Rachèl van [der Horst en Marjolein Wolte ring zijn er na een wedden schap in een les maatschappij- leer in geslaagd een aantal pro- lmmente gasten naar Goes te [praten. Omdat zij komen tegen leen geringe vergoeding en om- 1 dat de school het evenement |subsidiëert, denkt het drietal I ben tot vijftienduizend gulden I op tafel te krij gen voor Unicef. Sport, theater en muziek j vormen de pijlers van het pro- [gramma, dat op vrijdag wordt [ingeluid door commissaris van [de koningin dr. C. Boertien. Diezelfde dag treden onder an- [dere De Gigantjes en VOF de [Kunst op in de Goese school en nemen bekende wielrenners als Van onze correspondente MIDDELBURG - De 41-ja- rige Terneuzense hard drugs-dealer J.M. is giste ren conform de eis veroor deeld tot een gevangenis straf van twee jaar. De officier van justitie ba seerde twee weken geleden zijn eis op de 'zeer omvangrijke handel in heroïne over een lange periode', namelijk van oktober '87 tot september van het vorig jaar. M. betwistte tijdens de be handeling van zaak dat hij zich gedurende dat gehele tijdvak met de heroïnehandel zou heb ben beziggehouden De Vlissinger M.C. zou van april tot en met september van het vorig jaar een groep mede- verslaafden hebben voorzien van heroïne en cocaïne. Hij kocht het spul in Rotterdam, waar hij twee- tot driemaal per week naar toe reisde. Tegen hem werd gisteren een gevan genisstraf geëist van negen maanden waarvan drie maan den voorwaardelijk. Een voor stel voor dienstverlening werd door de officier afgewezen, om dat, aldus mr. Groen 'drugs handel nu eenmaal niet kan worden afgedaan met een al ternatieve straf'. De eveneens verslaafde Vlis singer W.C. had, om in zijn be hoefte aan drugs te kunnen voorzien, een serie inbraken gepleegd in Middelburg en Rei- merswaal. Uit een woning in Kruiningen stal hij, samen met een maat onder meer een grote hoeveel antieke voorwerpen. De rechtbank doet in beide za ken over twee weken uit spraak. De vleugel van de gewonde zwaan moest er met een betonschaar worden afgeknipt. Het dier werd daarvoor onder narcose gebracht Van onze verslaggever THOLEN/SINT PHILIPS- LAND - De Gemeenschap pelijke Gezondheidsdienst Zeeland en het Kruiswerk starten binnenkort een voorlichtingscampagne om mensen te bewegen zich te laten inenten tegen polio. In Zeeland is negentig procent van de bevolking hiertegen gevaccineerd. Dat is vijf a tien procent beneden het landelijk gemiddelde. Onder meer op Tholen en in Sint Philipsland ligt het percentage nog lager. Hier is nog geen tachtig pro cent ingeënt. De campagne wordt gevoerd omdat men een polio-epidemie verwacht. Een dergelijke epi demie kan zich om de tien jaar voordoen bij mensen die niet zijn ingeënt Volgens de medici gaat aan een polio-epidemie een mazelenepidemie vooraf. Die deed zich begin vorig jaar voor. De Gezondheidsdienst en het Kruiswerk willen mensen die nog niet zijn ingeënt de moge lijkheid bieden dit alsnog te la ten doen. De bedoeling is ook ouders van niet-ingeënte kin deren bewuster te laten kiezen. De instellingen nemen nog con tact op met de gemeenten om te overleggen hoe de bevolking het best kan worden voorge licht. Het lager gemiddelde gevac- cineerden op Tholen en in Sint Philipsland komt voornamelijk omdat een aantal kerkelijke groeperingen principieel is ge kant tegen vaccinatie. Overi gens behoren niet alleen men sen die zich om godsdienstige redenen niet laten inenten tot de risicogroepen. Ook mensen die lang geléden zijn ingeënt en die regelmatig landen bezoeken waar polio voorkomt vallen daaronder. Volgens een woordvoerder van de gemeente Tholen heeft men geen inzicht in het aantal personen binnen de gemeente dat niet bereid is zich te laten inenten. De kerkelijke gemeen ten die strenger in de leer zijn, tellen er nog altijd een redelijk aantal leden. Dit aantal neemt de laatste jaren eerder toe dan af. Daarentegen handhaven enkele gemeenten tegenwoor dig soepeler normen. Enkele woordvoerders van kerkelijke gemeenten op Tho len vertelden gisteren dat met de Kerkeraad nog een defini tief standpunt wordt ingeno men. Sommige gemeenschap pen zijn niet tegen de inenting als dat in alternatieve vorm, bijvoorbeeld via suikerklonten, gebeurt. incl. tel.kosten Telebox doe je uur per dag! Dat kost slechts jut. Haal snel de Telepas, en atie bij je videotheek. Van °nze verslaggever aen aangevoerd. senfe')r;,®' brachten in Kort- gene en Veere enkele tonnen 11- 1 rMvf aan land Politie rechter mr. G. de Wilde legde op van 3300 en 3500 gul- hield een zaak te- Bisw Arnemuidse firma S. aan t!" V?°r de tweede keer I vissw/™^ de 23315 tegen twee llaabtnm Breskens op het i m°ment werd ingetrok- Van onze verslaggever BERGEN OP ZOOM - In dierenkliniek Ter Gouwe in Bergen op Zoom is gisteren de zwaan, die deze week ge wond werd gevonden in het spuikanaal bij Rilland- Bath, onder het mes gegaan. Dierenarts Paul Theuns heeft een vleugel van het dier geam puteerd. De operatie is geslaagd. De zwaan heeft echter ook een zware infectie opgelopen. Pas na enige tijd zal blijken of een kuur daartegen afdoende is geweest. Na de enkele uren durende reddingsoperatie door de rijkspo litie te water, de rijkspolitie in Reimerswaal en de dierenam bulance Tholen werd de zwaan deze week naar dierenasiel h'Onderdak in Bergen op Zoom gebracht. Het dier zal hier de rest van zijn leven slijten. „Hij kan nooit meer terug in de vrije natuur. Maar in het dierenasiel heeft hij genoeg ruimte om rond te lopen. Ik ver wacht dat hij zich hier goed zal aanpassen", zegt dierenarts Theuns. Aanvankelijk had de dierenarts de zwaan in het Bergen op Zoomse asiel willen opereren. Omdat de vogel er erger aan toe was dan verwacht, werd hij met de dierenambulance van h'Onderdak naar de dierenkliniek gebracht. Daar moest de vleugel er met een betonschaarworden afgeknipt. De zwaan werd daarvoor onder narcose gebracht. Volgens Theuns moet de zwaan zeker al een week gewond zijn geweest voordat hij werd gered. Er zijn tal van mogelijke oorzaken voor de verwonding. In ieder geval moet de zwaan een flinke klap hebben gehad. Beheerder Cok Verhoek van h'Onderdak vermoedt dat het dier tegen een hoogspanningskabel is geknald. De zwaan kan nooit meer terug in de vrije natuur. Maar in dierenasiel h'Onderdak heeft hij straks genoeg ruimte om rond te lopen. FOTO'S DE STEM/BEN STEFFEN

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1989 | | pagina 17