PMHEtyOTTER Opnieuw felle kritiek op politiebeleid burgemeester Breda Israël komt met vredesplan voor bezette gebieden FORSE DALING VAN VERKOPEN ROEP OM VASTE DAGEN VOOR UITVERKOOP Gegijzelde Franse meisjes vrij Premier van Spanje en vakbonden om de tafel Noodlanding vliegtuig met gat in romp Koningin: 'Wereld wordt verduisterd door egoïsme en heerszucht' Merijntje Marco van Basten wint Gouden Bal Vandenbrande naar Cees Priem Stamsnijder leider Super Prestige Vatanen crasht in Parijs-Dakar Bewolkt en zacht verloren STAF POLITIE VRAAGT MINISTER SNEL BESLISSING OVER ONTSLAG COMMISSARIS BREDA DEN HAAG - Er moet een einde ko men aan de uitverkoopchaos. De opruiming moet weer op vaste tijden in het jaar komen en niet zo als nu het hele j aar duren. Vijf doden bij verkeersongeval in België MOGELIJK ONTMOETING SHAMIR MET EGYPTISCHE PRESIDENT MUBARAK Kolonisten op de Westoever willen staat 'Vrij Judea' DINSDAG 27 DECEMBER 1988 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Intellectuelen dringen aan op referendum Cuba Laat dat dan even weten via een ..Kleintje" in De Stem. U hebt dan een goede Hans dat de eerlijke vinder één van de vele tienduizenden Stem lezers is. die regelmatig onze ..Kleintjes"- rubriek ..Gevonden-Verloren" naSDéUft. DE STEM fan onze verslaggever BREDA - De staf van de Bredase politie heeft minister Van Dijk van Binnenlandse Zaken ge vraagd zo snel mogelijk te beslis sen op het verzoek van burge meester F. Feij van Breda om hoofdcommissaris M. Strooper te ontslaan. Volgens goed ingelichte bron bij de politie heeft de minister al laten we ten snelheid te zullen betrachten met ajn beslissing. Die zal overigens nog tot minstens 13 januari uitblijven om dat de minister dan pas van vakantie terugkomt. Bovendien moet de minis ter de hoofdcommissaris nog horen over de ontslagaanvraag. Het verzoek van de staf volgt op een nieuwe brief van inspecteurs en hoofdinspecteurs aan burgemeester F. Feij. In die brief uitten de schrijvers zeer felle kritiek op de wijze waarop de burgemeester zijn taak als korps beheerder uitoefent. Zijn wijze van communiceren met het korps bijvoor beeld brengt volgens de staf het ge meenschappelijk doel van een goed functionerend politiekorps in de toe komst steeds verder buiten bereik. Burgemeester Feij weigert te reage ren op de brief van de staf. Aanleiding voor de inspecteurs om opnieuw in de pen te klimmen is een beslissing van Feij om zonder verder commentaar een streep te zetten door een voorstel van de korpsleiding voor de plaatsing van tien agenten binnen het korps. Feij veegde het voorstel van tafel en besliste dat de tien nieuwe agenten naar de surveillance dienst gaan. Volgens de staf gaat hij daarmee voorbij aan bemanningspro blemen bij bijvoorbeeld de algemene recherche, de vreemdelingendienst, de wij kdienst en de j eugdpolitiezorg. Ook op andere onderdelen uit de staf zware kritiek op Feij. Zo heeft Feij de gemeentepolitie Breda op 20 september verboden zitting te nemen in de werkgroep 'Voorbereiding op richting bovenlokale rechercheteams'. „Recent bereikte ons via-via het be richt dat u in een discussie in het sa menwerkingsorgaan gesteld heeft dat de levering van personeel van de poli tie Breda aan een bovenlokaal team Chaos in kledinguitverkoop ïan onze verslaggever Dat vinden steeds meer organisaties in de kledingbran- che. Politiek is een herinvoering van de jaren geleden afge schafte Uitverkoopwet niet haalbaar. Daarom moeten er onderlinge afspraken komen, zo zeggen met name woord voerders in de kledingbranche. De Vereniging Grootwinkel bedrijven in Textiel, waarbij ondermeer giganten als V&D, C&A, Peek en Cloppenburg en de Bijenkorf zijn aangesloten, heeft besloten bij de leden te peilen of men voor dergelijke afspraken voelt. De Mitex, de Nederlandse Vereniging van ondernemers in de detailhandel, waarin veel winkeliers uit de kledingbran che zijn verenigd, knokt al enige tijd voor herinvoering van vaste uitverkooptij den. De problemen in de kleding branche zijn groot. Nederland zit tjokvol kleding, zo is te ho ren bij veel kledingzaken. De omzetten in deze branche zijn van vier tot vijftig procent ge daald. Alleen met eenderde van de kledingzaken gaat het nog een beetje goed. Met een per manente uitverkoop proberen de winkeliers van hun voor raad af te komen om zo nog wat van hun geld terug te zien. Met het temmen van de uit verkoopchaos hoopt de kle dingbranche rust te krijgen aan het verkoopfront, waar nu zaken elkaar tot zeer sterke prijsdalingen dwingen. Voorzitter Kroon van de Mi tex doet in het vakblad Tex- Mvisie een oproep aan de tex tielzaken om zélf met vaste uit- verkoopdagen te beginnen. Voorgesteld wordt om nog vóór de jaarwisseling voor de vaste klanten een voorverkoop te houden en 2 januari 1989 als datum voor de echte uitver koop te prikken. Die datum is gekozen na overleg met fabri kanten, agenten, importeurs, inkoopcombinaties, de Modam en het Confectie Centrum. Bij de Mitex is men blij met het initiatief van het grootwin kelbedrijf om de mening van de leden te peilen. Ook het KNOV, het Koninklijk Neder lands Ondernemersverbond, adviseert de leden zoveel mo gelijk onderlinge afspraken te maken voor uitverkoop twee maal per jaar en dan op vaste data. MADRID (RTR/AFP) - De leiders van de twee grootste vakbonden in Spanje hebben maandag onderhandelin gen gevoerd met de premier, Felipe Gonzalez. De twee meisjes Marie-Laurie en Virginie Betille. BAYRUT (AP) - De twee Franse meisjes Marie- Laurie en Virginie Betille, die sinds 13 maanden met hun moeder en vijf Belgen in Libanon gegij zeld werden, zijn maandag vrijgelaten en op een vliegtuig naar Parij s gezet. Dat heeft de woordvoerder van de Palestijnse organisatie Fatah-Revolutionaire Raad in Bay- rut gezegd. Zowel de vader van de meisjes, Pascal Betille, als hun grootmoeder, Brigitte Valente, waren eerder maandag met een vliegtuig van de Liba nese maatschappij MEA naar Parijs vertrokken. Khaled wilde niet zeggen waar de twee meisjes waren vrijgelaten. Maar er werd alom gespecu leerd dat dit was gebeurd in Algerije of Libië, waar de Fatah-Revolutionaire Raad van Abu Nidal bases heeft. BRUSSEL (REUTER) - Vijf mensen zijn zondag om het leven gekomen en één per soon raakte zeer ernstig ge wond bij een ernstig ver keersongeval bij Mons in België. Alle doden en de gewonde wa ren inzittenden van de auto die eerder deze maand in Antwer pen was gestolen. De politie v<md in de wagen een pistool en een jachtgeweer. Volgens een Politiewoordvoerder raakte de auto in een slip en klapte tegen tel paal. (ADVERTENTIE) Het was voor het eerst sinds het arbeidsconflict tussen werknemers en de socialisti sche regering dat beide par tijen om de tafel kwamen. Volgens de vakbondsleiders is maandag weinig vooruit gang geboekt. Wel is besloten de discussie op een nader te bepalen tijdstip voort te zetten. De eerste ronde in de onderhandelingen heeft circa vier uur geduurd. De Spaanse koning, Juan Carlos, had sterk aangedron gen op de besprekingen van de premier met de socialistische UGT en de communistische CCOO. De Spaanse arbeiders willen dat de regering hen meer be trekt bij het economisch over leg met de werknemers. Ook eisen de leden van de vakbonden hun 'rechtmatige deel' op van de huidige voor spoed in het bedrijfsleven. Het is voor het eerst dat het socia listische bewind in conflict is geraakt met de 'broeders' bin nen de UGT. De arbeidsonrust leidde reeds tot een algemene staking, welke volgens de vakbonden een doorslaand succes was. Een eerder jeugd-werkgelegen- heidsplan is door de regering ingetrokken. Volgens UGT-leider Nicolas Redondo zitten de onderhande lingen, ondanks de weinig voorspoedige eerste ronde, nog niet geheel vast. Na afloop van de eerste be sprekingen zei premier Gonza lez te hopen dat het overleg met de sociale partners een structu reel karakter krijgt. Ondanks de 'te overwinnen moeilijkheden' blijft Gonzalez naar een vergelijk met de vak bonden streven. DEN HAAG (ANP) - „Met kerstmis, het feest van Je sus' geboorte, breekt het licht door in een wereld verduisterd door mense lijk egoïsme en heerszucht over medemens èn na tuur". Dit zei koningin Beatrix zon dag in haar kersttoespraak, die werd uitgezonden door de NOS-radio via de vijf Hil- versumse zenders en door Radio Nederland Wereldom roep. De zorg voor de natuur en de milieuproblematiek in de wereld stonden centraal in de kerstrede van de koningin. Zij legde sterk de nadruk op de verantwoordelijkheid die de mens heeft voor plant, dier, bergen, zeeën en rivie ren. „Mens en natuur zijn ge schapen als bondgenoten, als partners in één schepping". De koningin wees onder meer op de ontbossing, woes tijnvorming en de aantasting van de ozonlaag. Toch hoeft dit alles volgens de koningin niet te leiden tot ontmoedi ging. „We moeten elkaar geen angst aanpraten. Wij mensen zijn niet geschapen voor het passief aanvaarden van 'ons lot'. God gaf ons het vermogen te onderscheiden Koningin Beatrix - FOTO ANP tussen goed en kwaad en verantwoordelijkheid te dra gen". ZIE OOK ACHTERGROND Eindstraat 10, Breda. Tel.076-215469 Klerezooi! JERUZALEM/CAIRO (AP) - De Is raëlische premier Yitzhak Shamir zal op korte termijn een nieuw Is raëlisch plan voor een regeling van de status van de bezette gebieden ontvouwen. Een naaste medewerker van Shamir, Yossi Ahimeir, heeft maandag gezegd dat Shamir de Verenigde Staten en de Sovjetunie wil vragen om hieraan mee te werken. Voorwaarde voor de inmen ging van Moskou is wel dat het Kremlin de diplomatieke betrekkingen met Israel volledig herstelt, aldus Ahimeir. Shamir verklaarde zondag voor de Is raëlische televisie al dat hij werkte aan een nieuw vredesinitiatief. Shamir zei ook dat hij de Egyptische president Hosni Mubarak 'erg graag' zou willen ontvangen om de plannen met hem te bespreken. Een andere woordvoerder van Shamir, Avi Pazner, zei maandag dat de Israëlische ambassadeur in Cairo, Simon Shamir, contact heeft met Egyp- tische functionarissen om te bekijken of een ontmoeting mogelijk is. De Amerikaanse ambassadeur in Je ruzalem, Thomas Pickering, heeft al la ten weten dat Washington een ontmoe ting tussen Mubarak en Shamir van harte ondersteunt. Pickering zei dat hij nog geen fundamentele wijziging in de standpunten van Jeruzalem heeft kun nen ontdekken, maar hij toonde zich in genomen met de 'dynamiek' die er vol gens hem in regeringskringen in het JERUZALEM (AP) - Joodse kolonisten op de door Israël bezette Wes toever hebben maandag bekendgemaakt dat zij de staat 'Vrij Judea' willen uitroepen en een eigen vlag voeren om hun eis kracht bij te zetten dat de bezette gebieden worden geannexeerd. De kolonisten zeiden dat de onafhankelijke staat op 18 januari zou worden uitgeroepen, en het pers bureau Itim berichtte dat er eigen paspoorten en ge- boortebewijzen afgegeven zullen worden. Tot de groep kolonisten horen ook leden van de radicale, anti-Palestijnse partij Kach. Bij gevechten in de be zette gebieden tussen Is raëlische soldaten en Pa lestijnse demonstranten raakten acht Palestijnen gewond. In Nablus op de Westoever werd spontaan gestaakt uit protest tegen de dood van een 22-jarige Palestijn die zondag over leed aan de verwondingen die hij op 16 december bij een treffen met het Israë lische leger had opgelo pen. Sinds het begin van de Palestijnse opstand op 8 december vorig jaar zijn zeker 336 Palestijnen om het leven gekomen, even als 14 Israëliërs. VANDAAG 2 KATERNEN ten koste moet gaan van de lokale be zetting van de justitiële dienst (re cherche red.). Het bevreemdt ons in hoge mate dat ook hierover geen con tact met de politie heeft plaatsgevon den", aldus de staf in de brief. De staf komt in de brief tot de con clusie dat, gezien de staatsrechtelijke positie van burgemeester Feij, de hoofdcommissaris het veld zal moeten ruimen. Dat moet dan wel snel gebeu ren omdat de huidige situatie abso luut onwerkbaar is, aldus de staf. ZIE OOK COMMENTAAR Marco van Basten (foto) is door de Euro pese voetbalpers uitgeroepen tot voetballer van het jaar. Zijn clubmakkers Ruud Gullit en Frank Rijkaard eindigden respectievelijk als tweede en derde. Ronald Koeman werd vijfde. ZIE SPORT 1 De TVM-ploeg van Cees Priem heeft voor het komend wegseizoen Flip Vanden brande aangetrokken. Met Peter Pieters, Phil Anderson en Johan Capiot gaat de Vlaamse meesterknecht de kern van de for matie vormen. ZIE SPORT 1 Hennie Stamsnijder is de nieuwe leider van het Super Prestige-klassement. De prof uit Enter ging De Brauwer op de ranglijst voorbij door een tweede plaats in Diegem. Frank van Bakel (foto) won een veldrit in Soestduinen. ZIE SPORT 1 De Fin Ari Vatanen is de rally Parijs-Dakar begonnen met een crash in de proloog. De autocoureur hield aan de koprol alleen materiële schade over (foto). Zonder linkerportier en voorruit reali seerde hij de zevende tijd en blijft daarmee één van de voornaamste kanshebbers op de eindzege. ZIE SPORT 2 VANDAAG wisselend bewolkt en in de ochtend plaatselijk wat regen. Wind matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Maximum 9-11minimum 6-8 graden. CHARLESTON (AP) - Een passagiersvliegtuig van de Amerikaanse luchtvaart maatschappij Eastern Air lines heeft maandag met 110 mensen aan boord een ge slaagde noodlanding ge maakt nadat in de romp een gat was ontstaan. De Boeing 727 was op weg van Rochester in de staat New York naar Atlanta en landde veilig in Charleston, West Virginia. Alle 104 passagiers en zes be manningsleden waren onge deerd. Toen op een hoogte van 31.000 voet (9,45 kilometer) aan de linkerkant van de romp vlak bij de staart een gat ontstond van ongeveer 50 bij 20 centime ter, begon de compressie in de cabine weg te vallen. De passa giers zetten een zuurstofmas ker op en de piloot liet het toe stel dalen tot een hoogte van 10.000 voet (3 kilometer), waar geen kunstmatige druk in de cabine nodig is. MADRID (RTR) - Ruim 100 intellectuelen en artiesten uit de VS, Europa en La tijns-Amerika de hebben dinsdag in een open brief een beroep gedaan op de Cubaanse leider, Fidel Cas tro, een referendum uit te schrijven. Zij vinden dat de Cu baanse bevolking moet uit maken of Castro, op 1 ja nuari precies 30 jaar aan de macht, nog langer moet aanblijven. Als de Cubanen bij de volksstemming, die onder internationaal toezicht moet komen te staan, *nee' stemmen, moeten er ver kiezingen worden gehou den. Onder de ondertekenaars van de door Cubaanse bal lingen opgestelde brief zijn de Italiaanse filmregisseur Federico Fellini, de Ameri kaanse schrijver Saul Bel low, de Franse acteur/zan ger Yves Montand en de Amerikaanse filmacteur Jack Nicolson. (ADVERTENTIE) denken over een vredesregeling is ont staan. Ahimeir zei dat het de bedoeling van Shamir is dat de Verenigde Staten en de Sovjetunie de bij het conflict betrokken partijen uitnodigen om deel te nemen aan de onderhandelingen, maar uit drukkelijk zonder de andere perma nente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Op deze manier probeert Shamir de door velen gewenste internationale vredesconferentie over het Middenoosten te vermijden, die door hem en zijn hele Likud-blok wordt afge wezen. Shamir vreest dat de Israëlische regering op een dergelijk breed interna tionaal forum gedwongen zou worden tot het afstaan van de bezette gebieden. Mubarak heeft het afgelopen week einde in twee interviews gezegd dat hij bereid is naar Israël te gaan, mits aan een uitnodiging daartoe geen voorwaar den zijn verbonden, en er tijdens een dergelijk bezoek concrete resultaten kunnen worden geboekt. ZIE VERDER BINNEN-BUITENLAND Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: O maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1