IqESTEMBINNENLAND VRIJDAG 23 DECEMBEM988- dé Rabobank l wenst u prettige feestdagen en,een >oedig 1989 ANGOLA, ZUID AFRIKA EN CUBA ONDERTEKENEN VN AKKOORD Parlement Israël accepteert regering nationale eenheid BUITENLAND Philips en bonden akkoord over sluiting Leuven Duurzaam Pressiegroepen 26 ministers Niet nieuw NIEUWSOVERZICHT China en India tekenen samenwerking Franse socialisten waarschuwen Rocard Joods Congres eist vertrek nonnen Oudste persoon ter wereld 112 jaar Politie SU vindt Armeense vuurwapens Consumenten-wetgeving Nederland te traag Reagan overweegt bombardement op Libië Hoofdprijs Spaanse loterij T4'8| T21 I0~ lus la in ;e- n- ge iet ité ng *er en. »en ek wetten vastgelegde normen via stevige controles afge dwongen wordt Wat de Sovjet-milieuverant woordelijken uiteindelijk' voor ogen staat zijn fabrieken die ecologisch duurzaam goe deren produceren. Daarmee bedoelen ze fabrieken die of geen rommel maken door toe passing van uitgekiende pro ductie-technieken of bedrij ven die hun eigen rommel op ruimen: filteren, zuiveren, opnieuw gebruiken, in elk ge val in rivieren of bodem of lucht laten ontsnappen. Dat is natuurlijk een wereld-ideaal, maar afgezien van alle an dere problemen van technolo gische achterstand, ineffi ciency en onverschilligheid tot voor kort, zou de Sovjet unie met haar systeem van staatsondernemingen in plaats van vrije vestigingen een voordeel kunnen hebben: men kan via het budget van de fabrieken direct ingrijpen om milieu-investeringen af te dwingen. „Dat is juist," beaamt de Leningradse Milieu-raads voorzitter Orest Scarlato, „maar vaak doet zich de si tuatie voor, dat als van staatswege wordt bepaald, dat een bepaald percentage van het budget besteed moet worden aan milieu-technie ken, de fabrieken die centen toch voor andere dingen aan wenden." Het bewustzijn en de be zorgdheid om het milieu in de Sovjetunie is duidelijk aan wezig, de ambitie om er iets aan te doen ook. In Leningrad is zelfs binnen de bond van schrijvers een ecologische commissie opgericht als pres sie-groep. Verschillende rap porten met eisen zijn al rich ting gemeenteraad gestuurd en men haalde de stadstelevi- sie in een discussie-program ma. Vooral de eis meer vaart te maken met de waterzuive ring is politiek overgenomen. „En sommige van hun meer getalenteerde mensen, die ook zinnige dingen zeggen, wor den uitgenodigd om zitting te nemen in onze organisaties", zegt Orest Scarlato. „Aan het omleggen van naar het noorden stromende rivieren om in het zuiden de akkers te bevloeien, denken we in elk geval niet meer. En verschillende stuwdampro jecten in Siberië zijn ook niet doorgegaan omdat men bang is voor negatieve gevolgen voor het milieu. De milieu problematiek ligt nu als be langrijk item op het bord van de centrale regering." it de ijks te •uimte n rol. n het in de ten is if Bai- in de ;ewoon onder- Sibe- kassen m van iening, ie van ■t 'phy- rs geen ;buur- koloni- «an onze correspondent frans Boogaard [jRUSSEL - De directie van philips in Leuven en de Bel gische vakbonden hebben na dagen druk onderhande len een akkoord bereikt 0ver de sluiting van de Leu vense hifi-afdeling van de multinational. In Leuven komt een nieuw in dustrieel bedrijf, waar eind '89 al tweehonderd man werk zul len vinden. De resterende 610 werknemers krijgen een pre mie en twee jaar de tijd om naar ander werk om te zien. Met dat compromis-voorstel, dat gisteren door een krappe meerderheid van de werkne mers in Leuven werd aan vaard, heeft de Philips-directie het gevaar van een massale stakingsactie afgewend. De bonden waren klaar om half januari alle tien de Philips- vestigingen in België, met sa men een kleine 16.000 werkne mers, voor onbepaalde tijd plat te leggen. In afwachting van een sociaal plan voor de be dienden worden nu alleen het vijfde en zesde 'verdiep' van de Philips-vestiging in Leuven nog bezet gehouden. Naar ver wachting kan ook deze actie nog voor de kerst worden beëindigd. De bonden zijn allerminst te vreden met deze uitslag, maar zien het resultaat ook niet als een nederlaag. „De waarheid is dat de Philips-directie, enkel om haar loonkosten te druk ken, op een schandelijke ma nier 810 mensen aan de kant heeft willen zetten. Aan de an dere kant is het de eerste keer in de geschiedenis van België dat onder druk van bonden en werknemers een massa-ont slag twee jaar wordt uitge steld," aldus Gaston Vanden- bemt van de christelijke ACV- bond. Eerder deze week al kregen de bonden de toezegging dat niemand vóór 1 september 1990 wordt ontslagen, zodat in de praktijk de meeste met ontslag bedreigde werknemers tot eind 1990 kunnen doorwerken. Werknemers die vrijwillig weggaan krijgen een premie, die varieert van 300.000 frank (16.500 gulden) tot 650.000 frank (bijna 36.000 gulden).De einde jaarspremie van 1989 wordt volledig, die voor 1990 gedeelte lijk uitgekeerd. Werknemers die blijven en die niet op de nieuwe afdeling in Leuven aan de slag kunnen, worden zo mo gelijk in andere Philips-vesti- gingen te werk gesteld. In Leuven zelf zal eind vol gend jaar in het nieuwe bedrijf (aard nog onbekend) al voor 50 man werk zijn, voor 25 hoog- en voor 25 minder- of niet-ge- schoolden. Met dit onderhande lingsresultaat, dat door de bon den werd toegelicht maar niet verdedigd, ging 58,8 procent van de werknemers akkoord; 39,4 procent was tegen. Namibia nu onafhankelijk er Economische Verworvenheden van - FOTOLAURCROUHEN NEW YORK (RTR/DPA) - Angola, Zuidafrika en Cuba hebben donderdag twee historische ak- I koorden ondertekend die een einde moeten ma ken aan de burgeroorlog in Angola en tegelijker tijd Namibia onafhankelijkheid moeten geven. Namibia staat sinds de Eerste Wereldoorlog on der bestuur van Zuidafrika. De akkoorden werden donderdag door de ministers van buitenlandse zaken van de drie landen ondertekend tij dens een plechtigheid in het hoofdkwartier van de Ver enigde Naties in New York. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken George Shultz, opende de ceremonie met een minuut stilte voor Bernt Carlsson, de Zweedse VN-commissaris voor Nami bia. Carlsson kwam woensdag bij de ramp met het PanAm- ioestel in Schotland om het le- i ven. De Zuidafrikaanse minister 1 van buitenlandse zaken, Roelof Botha, was woensdag met een eerdere Pan Am vlucht vanuit Londen naar New York gereisd voor de plechtige onderteke ning van de akkoorden. Zijn medewerkers spraken tegen dat hij aanvankelijk voor de vlucht met het neergestorte toestel geboekt had. Het akkoord, dat door be- I middeling van de Verenigde Staten tot stand kwam, voor- ziet in het vertrek van de onge veer 50.000 man sterke Cu baanse troepenmacht uit An gola. In ruil voor de terugtrek king van de Cubaanse militai ren, die medio 1991 voltooid moet zijn, zal Zuidafrika Na mibia onafhankelijkheid verle nen. Zuidafrika had het vertrek van de Cubaanse troepen als voorwaarde gesteld voor de on afhankelijkheid van de voor malige Duitse kolonie, die het sinds 1920 bestuurt. De Cu baanse troepen steunen de linkse regering in Luanda, die al 13 jaar in een burgeroorlog verwikkeld is met de rechtse guerrillabeweging UNITA. De UNITA kreeg op haar beurt steun van de Verenigde Staten en Zuidafrika. In het kader van het akkoord heeft Zuidafrika al zijn troepen uit Angola te ruggetrokken. Volgens het akkoord zal op 1 april volgend jaar een begin worden gemaakt met de uit voering van VN-resolutie 435 uit 1978, waarin de Veiligheids raad van de Verenigde Naties een plan voor de onafhanke lijkheid vastlegde. Een troepenmacht van de VN - UNTAG - moet toezicht houden op het bestand tussen de Zuidafrikaanse troepen in Namibia en de guerrilla-bewe ging SWAPO, die al jaren van uit Angola voor de onafhanke lijkheid van Namibia strijdt. Verder moet de UNTAG ook toezien op de geleidelijke te rugtrekking van de Zuidafri kaanse troepen uit Namibia en verkiezingen organiseren die op 1 november volgend jaar ge houden zullen worden. Volgens het oorspronkelijke plan zouden de VN 9.500 man naar Namibia sturen, maar de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad - de VS, de Sovjetunie, China, Frankrijk en Groot-Brittannië - hebben al laten weten dat zij de ge schatte kosten - 650 miljoen dollar - veel te hoog vinden. Naast het drie-partijen-ak koord over Namibia tekenden Angola en Cuba donderdag ook een overeenkomst, waarin de details van de terugtrekking van de Cubaanse troepen gere geld zijn. Op het vertrek van de Cubanen zal een eenheid van 70 VN-w.iarnemers toezicht hou- De onafhankelijkheidsverklaring van Namibia wordt hier ondertekend door Minister Pik Botha van Zuidafrika (links). Naast hem zitten Secretaris-generaal van de VN Peres de Cuellar, Minister Shultz (buitenlandse zaken) van de VS en minis ter Dunam (Buitenlandse zaken) van Angola. FOTOAFP den. De eerste 3.000 Cubaanse militairen moeten vóór 1 april volgend jaar naar huis zijn te ruggekeerd. Op 1 november moet de helft van de Cubaanse troepenmacht weg zijn uit An gola, terwijl de resterende troepen zich dan moeten heb ben teruggetrokken in het noorden van het land. Medio 1991 moeten alle Cubaanse troepen Angola hebben verla ten. De ondertekening werd ook bijgewoond door de Sovjet-on derminister van buitenlandse zaken Anatoli Adamisjin. De Sovjetunie en de Verenigde Staten zitten als waarnemers in een door de drie landen ge vormde commissie die als scheidsrechter moet optreden bij eventuele problemen bij de uitvoering van de akkooorden. (ADVERTENTIE) Ruimte-groentetuinen me I een oppervlakte van 60 vier kante meter produceren via Stofwisseling van planten me' water en licht - de foto-syn- these - voldoende zuurstof v°°' twee personen, zo heeft roe" Krasnoyarsk al berekend. E® zeer speciaal koren kan z®' maal per jaar geoogst word® met veel hogere opbrengst® dan in aardse condities. Zei" de appelbomen worden °P I Mars tweeëneenhalve keer hoog dankzij de veel gering® zwaartekracht. Het idee van o Sovjet-wetenschappers en 0® leidsmakers: als de appels ze ook een stuk dikker zijn, moe I het de moeite lonen om gf middeld 200 miljoen küom®^, te reizen tussen Aarde en Ma voor de groente-boer. Van onze correspondent Rob Simons JERUZALEM - Met 84 te gen 19 stemmen en 3 ont houdingen heeft de 120 le den tellende Knesseth, het Israëlisch parlement, giste ren zijn vertrouwen ge schonken aan de nieuwe re gering van nationale een heid. Tegen de regering Shamir stemden de fracties van de 'Be weging voor burgerrechten en vrede', de socialistische Ma- pam-partij, het communisti sche 'Front voor vrede en ge lijkheid', de extreem-nationa listische Techija en Moledet- partijen, de Progressieve Vre- deslijst en de Arabische Demo cratische Partij. Het nieuwe kabinet zal in eer ste instantie een record aantal van 26 ministers tellen van de Likud, de Arbeiderspartij en de religieuze partijen. De leiders van de beide grote coalitiepart ners, Shamir en Peres, hebben afgesproken dat zij ieder nog een minister zullen leveren. Op die manier kan Shamir het Li- kud-kamp van vice-premier Levy nog een ministerzetel ge ven en kan Peres aan de eis van de socialistische vrouwen tege moet komen door alsnog een vrouw als minister aan te wij zen. De nieuwe regering van na tionale eenheid is volgens Sha mir uit actuele nood geboren om de hindernissen en gevaren die op Israëls weg liggen, eens gezind tegemoet te treden. Sha mir trok fel van leer tegen wat hij omschreef als de omvang rijke politieke en propagandis tische aanvallen van de ter reurorganisaties en hun aan hangers, die in de internatio nale arena tegen Israël worden uitgevoerd. Dat offensief van de PLO is er volgens Shamir duidelijk op gericht internatio nale steun te verwerven voor de oprichting van een onafhan- kelijke Palestijnse staat door een sterke druk op Israël uit te oefenen om uit de bezette ge bieden terug te trekken. In de Israëlische regerings verklaring worden geen nieuwe denkbeelden geopperd over een mogelijke regeling van het Israëlisch-Arabisch conflict. Shamir herhaalde dat Israël niet met de PLO zal on derhandelen. De Israëlische premier heeft koning Husayn van Jordanië en Palestijnen uit De leiders van Likud en arbeiderspartij, Shamir (rechts) en Peres toosten op hun nieuwe regering. - fotoap de bezette gebieden voor de zo veelste keer opgeroepen de Is raëlische vredesroep te beant woorden en onmiddellijk on derhandelingen te beginnen. Met luide interrupties werd de oprechtheid van Shamirs vre deswil door Arabische Knes- sethleden in twijfel getrokken. Ruim een jaar na het begin van de intifadah, de Palestijnse opstand in de bezette gebieden, vroeg Shamir de anderhalf miljoen Palestijnen op de westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook de stem van de redelijkheid en hun gezond verstand te volgen. Shamir heeft de Palestijnen alleen een vreedzame samenleving met een beperkte mate van admini stratief zelfbestuur onder Is raëlische heerschappij in het vooruitzicht gesteld die volgens hem economische vooruitgang zal garanderen. Voor een tweede Arabische staat naast Jordanië kan vol gens de opvattingen van Sha mir in zijn bijbelse 'Land van Israël' geen plaats worden in geruimd. En die Palestijnse staat zal naar zijn zeggen dan ook niet verrijzen. Shamir ver kondigde dat joden het recht hebben zich overal in dat 'land van Israël' te vestigen. De joodse kolonisatie van de westelijke Jordaanoever en de Gazastrook is volgens de pre mier van groot belang voor de defensie van Israël en om de oprichting van een Palestijnse staat tegen te houden. Shamir zei er ondanks de offi ciële dialoog tussen de PLO en de Verenigde Staten van over tuigd te zijn dat de ongekende versterking van de banden met Washington tijdens de regering van president Reagan onder de nieuwe regering van Bush zou worden voortgezet. Met een op timistische kijk op de recente lijk verbeterde betrekkingen met de Sovjetunie meende Sha mir dat de tijd voor het Krem lin rijp is om de diplomatieke betrekkingen met Israël te her stellen. Knessethlid Aloni van de 'Beweging voor burgerrechten en vrede' stelde als leidster van de linkse oppositie dat het Is raëlisch publiek tijdens de 50 dagen durende coalitie-onder- handelingen heeft geleerd dat de Likud en de Arbeiderspartij bereid zijn zich van alle zionis tische waarden te ontdoen, het rechtstelsel te negeren en de mensenrechten te vertrappen om hun bewind te verzekeren. Deze verdeelde Israëlische re gering van nationale eenheid zal volgens de oppositie abso luut blijven weigeren het Pa lestijnse volk te erkennen, met de PLO te onderhandelen en een compromis over de bezette gebieden te bereiken. Premier Gandhi en zijn vrouw toosten met de Chinese premier Li Peng. - fotoap PEKING (DPA) - China en India hebben tijdens het bezoek van de Indische premier Rajiv Gandhi aan Peking drie samen werkingsverdragen ondertekend op het gebied van weten schap en technolgie, culturele uitwisseling en luchtvaartver bindingen. Een woordvoerder van het Ministerie van Buiten landse Zaken in Peking verklaarde dat de gesprekken nuttig waren geweest voor het bereiken van een toekomstig akkoord over het grensgeschil tussen beide landen. Voor deze kwestie zou een gezamenlijke werkgroep zijn gevormd, die een vreed zame regeling moet uitwerken. PARIJS (AFP) - De socialistische Franse premier Michel Ro card heeft voorgesteld een mimimum openbare dienstverle ning in te voeren, zodat het openbare leven niet al te zeer ont regeld raakt als er stakingen uitbreken in de publieke sector. Nadat Rocard zijn plan voor een minimum openbare dienst verlening had bekendgemaakt, verklaarde het uitvoerend bu reau van de PS (de Franse socialistische partij) dat zoiets niet per wet geregeld kan worden zonder de goedkeuring vooraf van de vakbonden. Alle werknemersorganisaties, de communistische vakbond CGT voorop, hebben al laten weten dat zij tegen het voorstel van Rocard zijn. De arbeidsonrust liep de afgelopen drie maanden hoog op in Frankrijk. In Parijs is de staking van de metro afgelopen, maar gisteren waren een aantal metrolijnen nog steeds gesloten of gestremd. PARIJS (AFP) - Als de karmelietessen hun klooster op het ter rein van het voormalig concentratiekamp Auschwitz in fe bruari 1989 niet hebben verlaten, zal het Joods Wereld Congres (JWC) zijn contacten met het Vaticaan verbreken. Deze drei ging hebben vertegenwoordigers van het JWC laten horen in een gesprek met katholieken in Parijs. De affaire begon in ok tober 1984 toen twaalf karmelietessen, met toestemming van de aartsbisschop van Krakow, een gebouw op het terrein van het voormalig concentratiekamp wilden inrichten als gebedsruim te. OSLO (RTR) - De volgens het Guiness Book of Records oudste persoon ter wereld, de Noorse Maren Bolette Torp, vierde in Oslo haar 112e verjaardag. De kleine, fragiele vrouw, die al verscheidene jaren in een ziekenhuis verpleegd wordt, werd geboren op 21 december 1876. Zij heeft acht kinderen. Werken en een matig leven zijn volgens Maren Bolette Torp de gehei men van haar lange leven. MOSKOU (RTR) - De politie in de Sovjetunie heeft bijna 16 duizend vuurwapens in beslag genomen in de republieken Ar menië en Azerbajdzjan. Dat berichtte het dagblad Trud. Het vakbondsblad berichtte ook dat de politie een groep 'misdadi gers' heeft gearresteerd op het Azerbajdzjaanse Ministerie van Transport die met geweld Armeniërs, joden en Russen hun werk ontnamen en geldinzamelingen hielden voor illegale bij eenkomsten. Tegen een Armeniër die ervan wordt verdacht verantwoordelijk te zijn voor vier explosies nabij de Azer bajdzjaanse stad Kirovabad is een gerechtelijk proces begon nen. BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft negen van de twaalf EG-landen, waaronder Nederland, donderdag een ste vige uitbrander gegeven, omdat zij een Europese richtlijn ter bescherming van de consument nog steeds niet hebben omgezet in nationale wetgeving. De wetgeving had al in juli van dit jaar moeten zijn aangepast. De negen landen zullen voor de Europese rechter worden ge sleept, zo heeft de Commissie donderdag laten weten. Het gaat om een richtlijn uit 1985, die fabrikanten of impor teurs aansprakelijk stelt voor gebreken aan hun produkten. Zij moeten bewijzen dat zij bij het op de markt brengen van een produkt niet op de hoogte konden zijn van een later geconsta teerd gebrek. WASHINGTON/DEN HAAG (ANP/RTR/AFP) - President Reagan heeft gezegd dat hij overlegt met de NAVO-bongeno- ten over het bombarderen van een Libische fabriek die volgens de VS gifgassen kan gaan produceren. „Er is nog geen beslis sing genomen," verklaarde Reagan voor de Amerikaanse tele visie, na de vraag of er kans bestaat op het bombarderen van de fabriek. „Wij staan in contact met onze bondgenoten en met de NAVO en zo, en we houden de situatie zeer scherp in de ga ten, maar zelfs als ik een besluit had genomen, zou ik dat nu niet kunnen onthullen," aldus de president. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag ver klaarde desgevraagd dat er met Nederland nooit is gesproken over de mogelijkheid van een preventief bombardement op de gifgasfabriek. Wel hebben de VS Nederland verscheidene ma len gevraagd zijn bezorgdheid tot uiting te brengen en geen en kele medewerking aan de bouw van de fabriek te verlenen. Een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen verklaarde dat het 'ver op het spel vooruitlopen' is om de Britse regering nu om een standpunt hierover te vragen. Er wordt nu alleen over de Libische fabriek gepraat in verband met de komende chemische wapens-conferentie in Parijs, al dus de woordvoerder. Het NAVO-hoofdkwartier in Bri^ssel was niet bereikbaar voor commentaar. MADRID - In Madrid is door leerlingen van een lagere school de trekking van de grote Kerstloterij verricht. Raul Avil en Oscar Paje waren hiervoor uitgekozen. Het balletje waarop het nummer van de hoofdprijs viel was nummer 21.583, en de prijs was18.000 miljoen pesetas. 100 pesetas is 1,82 dus tel maar uitFOTO ANP.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 5