4Net een scène uit de hel' PARKByOITER Winkels mogen tot negen uur 's avonds open zijn BHISTOL TERREURGROEP CLAIMT AANSLAG OP 5 DECEMRER DREIGEMENT 'Politie-fusie goed ontvangen' DE STEM Lockerbie: kraters en puin Kees en Mieke Tijsterman: De beste amateurs in de woestijn Dochter van non vindt vader niet terug Namibia staat nu echt op eigen benen Aanhoudend zacht VRIJDAG 23 DECEMBER 1988 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Passagiers Bom-melding NIEUW WETSVOORSTEL KABINET Grote kerst-nieuwjaarsshow Nederlands grootste antiekcentrum 3000 m2 expositieruimte I VANAVOND KOOPAVOND MINISTERS ZEER POSITIEF OVER BREDAAS INITIATIEF Gezinnen gaven HARD STIKRCE LEUK LOCKERBIE - Sabotage lijkt de oorzaak van de ramp met de Boeing 747 van de Amerikaanse maatschappij Pan Am, die woensdagavond neer- storte op het plaatsje Lockerbie in Schotland. Dreigement Bush benoemt zwarte minister Merijntje Luchtmacht kan 46 min besparen op oorlogsschade Noodzaak Anders meer geld uit in derde kwartaal JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN I VANDAAG 2 KATERNEN Verdriet om omgiekomen familieleden. - fotoap Volgens de Internationale Associatie voor Luch ttransport is sabotage het 'meest waar schijnlijke scenario'. De Britse vereniging van pilote ;n sluit een fout van de bemanni ng uit. Dat zich een ontploffing in de lucht heeft voorgedaan, blijkt volgens experts ook uit het feit dat de wrakstukken van het toestel over zes afzon derlijke delen veirspreid zijn aangetroffen. De volledige passagierslijst van vlucht PA 103 is nog steeds niet vrijgegeven, in Washing ton is bekendgemaakt dat be halve Amerikaanse militairen ook medewerkers; van de Ame rikaanse ambassades in Bayrut (Libanon) en Nicosia (Cyprus) aan boord waren Ook de Zwetïd Bernt Carls- son, de VN-commissaris voor Namibia, behooirt tot de slacht offers. De Amerikaanse am bassadeur in Libanon zou oor spronkelijk eveneens met de vlucht van. Pain Am naar New York gaan. Hij werd evenwel opgehouden in Nicosia. De groepering 'Bewakers van de Islamitische Revolutie' eiste in juli vorig jaar de ver antwoordelijkheid op voor de moordaanslag: in Londen op een politiek tekenaar uit Bay rut en voor d e mislukte aanslag op een voormalige Iraanse mi nister. Een 'Trider it' van de Britse luchtvaartmaatschappij Bri tish Airways heeft donderdag middag ee:n noodlanding ge maakt op de luchthaven van Rome. Er was gemeld dat zich een bom .aan boord van het vliegtuig bevond. Het vliegtuig met 242 passa giers en 13 bemanningsleden aan boord 1 was afkomstig uit New Delhi en was via een tus senstop in. Kuwayt op weg naar Londen. ZIE OOK ACHTERGROND Tussen de hoofdstraat en een woonwijk is een diepe krater geslagen door de neergekomen delen van het vliegtuig. -fotoap Van onze correspondenten LOCKERBIE - Als na een heftig bombar dement. Zo ziet het Schotse stadje Locker bie er uit na het neerstorten woensdag van de Amerikaanse Boeing-747. Inwoners spreken van puinhopen als 'na een aardbe ving'. Onder de bevolking van het 3.000 inwoners tel lende stadje zijn zeker 15 doden. In de ruïnes zoeken brandweerlieden naar overlevenden. Maar er bestaat vrijwel geen hoop meer dat men nog overlevenden zal aantreffen. Het stadhuis is inderhaast ingericht als mor tuarium. Bedroefde verwanten verdringen zich om de plek waar lijsten ophangen met de na men van overlevenden en daklozen. Het Schotse stadje, één winkelstraat met aan weerszijden woonwijken van bescheiden om vang, ligt aan een afslag van de A-74, een auto snelweg tussen Carlisle en Dumphries. Aan de hoofdstraat bevinden zich kerken, een biblio theek, ouderwetse winkels en het stadhuis. De met een zuidwestelijke tot westelijke luchtstroming aangevoerde lucht is vochtig en warm. Vandaag vee) be wolking met kans op af en toe wat regen. De overwegend zuidwestelijke wind wordt matig tot vrij krachtig. De tem peraturen blijven hoog voor de tijd van het jaar. Max. 9-11, min. 6-8. Door onze Haagse redactie DEN HAAG - Winkels mogen in de toekomst uiterlijk tot negen uur 's avonds open zijn. De winkelier kan zijn nering naar keuze openen om negen, uur 's ochtends (dagwinkel) of om twaalf uur (middag-avondwinkel). In dat laatste ge val mag de zaak tot negen uur 's avonds open zijn. Dagwinkels die om negen uur 's morgens openen moeten net als nu uiterlijk om zes uur 's middags sluiten. Voor beide winkeltypes geldt dat ze niet meer dan 52 uur per week ge opend mogen zijn. De zondag blijft als winkel dag verboden. Gemeenten krij gen de mogelijkheid om voor middag-avondwinkels - een koopochtend in te stellen. Op deze vrijdag of zaterdagoch- tend mag de winkel al om ne gen uur openen. Dat is de kern van de nieuwe winkelsluitingswet die staats secretaris Evenhuis (Midden en Kleinbedrijf) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gezonden. Volgens Evenhuis komt de nieuwe wet tegemoet aan ver anderingen in het winkelge drag en de groeiende vraag naar avondwinkels. (ADVERTENTIES) Tussen de hoofdstraat en een woonwijk is een diepe krater geslagen door de neergekomen de len van het vliegtuig. Een aantal huizen is er compleet in verdwenen. „Zeker zes huizen waarvan niets meer over is", zegt een huis vrouw. „Er staat geen huis meer op zeker 100 meter aan weerszijden van de plaats waar het vliegtuig neerstortte", zegt vrachtautochauf feur Keith Osgood. „Ze zijn weggevaagd". De Boeing-747 stortte neer op een benzine tankstation. Het vliegtuig zelf had ook nog dui zenden liters brandstof aan boord voor de vlucht naar New York. „Het regende vuur", zegt Michael Carnahan. „Ik zag verscheidene huizen waar de daken volledig van weg waren. Alles wat je kon zien waren brandende balken". „Ik zag het vliegtuig naar beneden komen", zegt motorrijder John Glasgow. „Het raakte de weg en plofte als een vuurbal uit elkaar. Ik zag dat het huizen verwoestte. De weg leek in brand te staan. Het had veel weg van een scène uit de hel". bij Schansdijk 26 ZEVENBERGEN Tel. 01680-39705 I zwart leder 'Dockside' met profielzooi Maten 30 - 46 Adviespr. 59.95 Breda: Tramsingel 74 (In de Lunet) tel. 076-227244 Donderdag koopavond Oosterhout: Bredaseweg 21 tel. 01620-29795 Vrijdag koopavond ZIE BINNENLAND ZIE BUITENLAND Sabotage lijkt oorzaak ramp ..Kleintje»" In De Stem. nmdat er zoveel bijzondere en ^MroMtarrte aanbiedingen In staan. Elke dag weer t DE STEM [28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummersjLC25 Van onze correspondenten De pro-Iraanse terreurgroep 'Bewakers van de Islamiti sche Revolutie' heeft donderdag telefonisch bij twee Amerikaanse persbureaus in Londen de verantwoorde lijkheid voor de ramp opgeëist. De premier van Iran, Mir Hos sein Moussavi, heeft elke be trokkenheid van zijn land bij het ongeluk ontkend. Het neer storten van de Boeing heeft aan minstens 280 mensen, onder wie 243 passagiers en 16 be manningsleden, het leven ge host. Volgens een anonieme opbel ler heeft de pro-Iraanse groe pering een aanslag op de Boeing uitgevoerd 'uit wraak' voor het neerschieten door Amerikaanse militairen van een Iraans burgertoestel boven de Perzische Golf, in juli van dit jaar. Daarbij kwamen alle 290 passagiers om het leven. De Iraanse premier Mous savi noemt mogelijke sabotage met het toestel van Pan Am een 'misdaad', waaraan zijn land ach niet schuldig heeft ge maakt. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken be richtte donderdag dat het op 5~ december een dreigement had ontvangen over het neerhalen van een Pan Am-toestel. Het zou daarbij gaan om een vlucht vanuit Frankfurt naar New York. Alle Amerikaanse ambassades zijn daarop ge waarschuwd. Onder meer Schiphol kreeg het verzoek ex tra veiligheidsmaatrgelen te treffen voor Amerikaanse vliegtuigen. De Amerikaanse regering zegt echter nog over onvoldoende bewijzen te be schikken dat er sprake is ge weest van sabotage. Het woensdag neergestorte vlegtuig was afkomstig uit Frankfurt. De passagiers, on der wie Amerikaanse militai ren die in West-Europa zijn ge legerd, waren in Londen op een ander toestel overgestapt. Uit het eerste onderzoek dat is uitgevoerd op de plaats van de ramp blijkt volgens deskun digen dat zich aan boord van het toestel een explosie heeft voorgedaan. Dat deelde de Amerikaanse ambassadeur in Groot-Brittannië, Charles Pri ce, mee. De Boeing zou op dat moment een hoogte van circa tien kilometer hebben gehad. WASHINGTHON (RTR) - De aanstaande president van de Verenigde Staten, George Bush, heeft donder dag de zwarte pedagoog Louis Sullivan benoemd tot Minister van gezondheids- en maatschappelijke dienstverlening. Sullivan is de eerste zwarte minister in bet kabinet. Verscheidene conservatieve groeperingen hebben hun on genoegen geuit over de benoe- [ning van Sullivan. Volgens "en is hij veel te liberaal op het gebied van de abortuswetge- ring. Maar Sullivan zei dat zijn standpunt overeenstemt met dat van Bush. En nu maar hopen dat het oorlog wordt Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Een idee van adjudant-onderof ficier J. Driessen, werk zaam op de vliegbasis Deelen, bespaart de Ko ninklijke Luchtmacht 46 miljoen. Driessen krijgt voor zijn idee om door bombarde menten beschadigde start banen te herstellen met betonplaten in plaats van met stalen matten, een be loning van 25.000. Dat is het maximale bedrag dat de Rijksideeënbus uit keert. Aanschaf van stalen matten voor alle vliegbasis van de Koninklijke Lucht macht zou ƒ50 miljoen hebben gekost. De beton platen daarentegen kos ten, eveneens voor alle vliegbasis, maar ƒ4 mil- joea De door Driessen uitge dachte herstelmethode is inmiddels door de Navo overgenomen en is inmid dels overgenomen door de Verenigde Staten, het Ver enigd Koninkrijk en De nemarken. Het stoffelijk overschot van een van de passagiers wordt Beborgen. - fotoap Van oaie Haagse redactie DEN 'HAAG - De ministers Korthals Altes (Justitie) en Van Dijk (Binnenlandse Zake n) staan uiterst positief tegenover de plannen voor vergaande samenwerking tussen de rijkspolitie in het district Breda en de Bredase gemeentepolitie. „Wi;j kunnen ons hierin zeer wel vinden. Alle pogingen om de politie efficiënter te laten weirken, juichen we toe", aldus een woordvoerder van Kort halls Altes. En ook de zegsman van minis ter Van Dijk wijst op de na druk die de bewindsman van B innenlandse Zaken de laatste Jaren gelegd heeft op de nood zaak van een betere politiesa menwerking: „Daarin past dit jplan uitstekend". De rijkspolitie en gemeente politie in Breda willen voor taan vanuit één nieuw bureau gaan werken. Daarnaast moet er meer samengewerkt worden tussen de rijkspolitie en de ze ven korpsen van gemeentepoli tie in West-Brabant. Zo zijn er plannen voor één facilitair be drijf. Zowel rijkspolitie als ge- Minister Korthals Altes - FOTODESTEM/JOHANVANGURP meentepolitie hopen op die ma nier geld te besparen en voor dat geld meer agenten te mo gen aannemen. Navraag bij beide betrokken ministeries leert dat voorlopig alleen de Bredase gemeentepolitie die hoop mag koesteren. De rijks politie zit namelijk vast aan de door minister Korthals Altes van bovenaf opgelegde korps sterkte. „Verschuivingen binnen de begroting van een rijkspolitie korps kan er dus niet toe leiden dat een korps agenten boven de sterkte aanneemt", zegt een woordvoerder van Justitie. Met het bespaarde geld kan een rijkspolitiekorps wel extra ad ministratief burgerpersoneel aannemen. „Die kunnen ver volgens bepaald werk uit han den van agenten nemen. En daardoor komen er meer agen ten vrij voor het echte politie werk op straat". Bij gemeentepolitiekorpsen ligt het anders: daar bepaalt de burgemeester in zijn hoedanig heid van korpschef voor een groot gedeelte zelf hoe hij zijn geld, dat hij van Binnenlandse Zaken ontvangt, uitgeeft. „De burgemeester mag geld van de materieelbegroting overheve len naar de begroting voor per soneel. En dus staat het een burgemeester in principe vrij om voor het geld dat hij als ge volg van de samenwerking niet aan materieel hoeft uit te ge ven, te besteden aan extra agenten", aldus de zegsman van Binnenlandse Zaken. Het is niet het eerste initia tief op het gebied van politiesa menwerking in Brabant. De gemeentepolitie van Eindhoven en de rijkspolitie in het Zuid oost-Brabant worden sinds medio van dit jaar bediend door dezelfde centrale meldka mer. DEN HAAG (ANP) - Gezin nen hebben in het derde kwartaal 2,3 procent meer geld uitgegeven dan in de zelfde periode vorig jaar. Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft dit bekend gemaakt. De consumptieve bestedingen namen in de eerste negen maanden met 1,4 procent toe. De bestedingen stegen ondanks aanzienlijk minder gasver bruik (-15 procent) en dalende autoverkopen (-11 procent). Aan voedings- en genots middelen werd in het derde kwartaal 1,2 procent meer uit gegeven. Over de eerste negen maanden was de stijging 1 pro cent. Ook aan duurzame goede ren werd meer besteed: 1,5 pro cent meer in het derde kwar taal en 0,7 procent meer in de periode tot en met september. De daling in de verkoop van personenauto's zette ook in het derde kwartaal door met 7 pro cent, na een tweede kwartaal van min 15 en een eerste kwar taal van min 10 procent. Aan kleding en textiel werd minder uitgegeven, aan schoei sel, duurzame huishoudelijke apparaten, optische artikelen en zaken voor de woningin richting daarentegen weer meer. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart adf 71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.: Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERtftND w

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1