Iheeftu iets Nederlander drinkt minder alcohol ISRAËLISCHE SOLDATEN SCHIETEN VIJF PALESTUNEN DOOD Haven Antwerpen is op weg naar nieuw record PARKHyOITER TDEK DE SCHILLEN 50% KORTING Straks de cel in bij piraterij produkten tiling over lodernisme Ruim 15.000 studenten mogelijk zonder beurs is op acties lin wegvervoer Regen zo zuur als azijn ZONDAG W-Brabant opgetogen: Breda toch knooppunt LOS SING ZATERDAG 17 DECEMBER 1988 Glaasje op? Meteen betalen JRUZALEM (RTR/AFP) - Israëlische soldaten ebben vrijdag vijf Palestijnen doodgeschoten op jle Westelijke Jordaanoever. Er raakten minstens mensen gewond. HONDERD MILJOEN TON GOEDEREN Merijntje PSV-Real Madrid 'vroege finale' Anton van den Horst en de marge van het bestaan Rein Welschen maakt school l Belgische vluchtelingen tijdens de Grote Oorlog Bergkamp: de hoop vanAjax Veilig museum lij kt een droom Zekatel krijgt toch geld van PZEM Frans Andriessen nu tweede man in EG HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Opklaringen afgewisselt met regen 17.30, 20 en 22.30 u. Drowning by numbers. 17.30, 20 en 22.30 u.Une affaire de femmes. 20 en 22.30 u. Powaqqatsi. 15 en 20 u. Le maitre de musi. que. 17.30 en 22.30 u. Sammy and Rosie get laid. 15 u. Rumble fish. 15 u. The belly of an architect 15 u. De 101 Dalmatiers. DE KLINGE De Herleving - 19.45u. schieting. CLINGE De Troubadour - 14 u. schieJ ting. Malpertuus - 13.30 u. prijs, kaarting. KLOOSTERZANDE Inde Kastanje - 19.30u. wildschieting. -IL •ueetput ubaW^ '6 'u3A0q pueq g 'aqariop i '^p ■9 'sjjini juijd g 'suods f ioq do JS3A z 'peq uba lUBijfP #aarvan u vindt, dat ar aan kleine gerubriceerde resientio voor geplaatst moet worden? Plaats dat dan beslist in De Stem. Tien tegen een dat uw advertentie gelezen wordt. Immers 9 van de t O stern-lezers on lezeressen pluizen week in week uit I rvze „Kleintjes"-rubrieken na. Dat zijn elke dag vele 1^ tienduizenden Kleintjes-lezers. kstTjaargang DESTE I VANDAAG 4 KATERNEN Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Poes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzenj-_yiissingcn^^^ossenumnieK InjN HAAG (ANP) - Op 1 januari gaat de regeling in waar- Idoor automobilisten die met een alcoholpromillage van tussen I de 0,5 en 0,8 worden aangehouden, de zaak met 250 gulden I mnnen schikken. lyjoiatter Daverschot van de verkeersommissie van het [openbaar ministerie heeft dit vrijdag bevestigd. Het gaat om [een experiment Ine schikking geldt alleen bij eenvoudige gevallen en niet bij [aanrijdingen of gevallen waarbij minderjarigen zijn betrok- 1 KfiH* |Nl een positieve ademanalyseproef kan de verbalisant de [overtreder een onmiddellijke schikking aanbieden. Gaat die I daar niet op in, dan treedt de oude OM-transactie in werking. De boete valt dan zoals gebruikelijk aanmerkelijk hoger uit, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie. Dit I jxperiment past in het lik-op-stukbeleid. SCHIEDAM (ANP) - De consumptie van alcoholhoudende dranken (ge distilleerd, bier en wijn) in ons land is vorig jaar gedaald. Dat geldt overigens voor bijna alle landen ter wereld, voor zover daarover cijfers be schikbaar zijn, meldt het Produktschap voor Gedistilleerde Dranken. De totale consumptie van alcoholhou dende dranken in Nederland was vorig jaar per hoofd van de bevolking omgere kend in pure alcohol gemiddeld 8,3 liter. In 1986 was dat 8,6 liter. Omgerekend naar pure alcohol was de consumptie van gedistilleerd 2,07 liter, te gen 2,21 liter in 1986. Per hoofd van de bevolking dronk de Nederlander vorig jaar gemiddeld 84,3 li ter bier (in '86 86 liter) en 14,6 liter wijn (in '8614,9 liter). De wereldranglijst die het produkt schap bijhoudt, telt 47 landen. Nederland neemt op die lijst met 8,3 liter pure alcohol de zeventiende plaats in, net als in 1986. De top drie op de lijst is ongewijzigd. Frankrijk staat bovenaan met 13 liter (1986 13,2), Luxemburg is tweede met eveneens 13 (12,7) liter en Spanje derde met 12,7 liter (11,7). Zwitserland, Hongarije, België, West- duitsland, Portugal, de DDR en Italië be zetten de plaatsen vier tot en met tien met een consumptie tussen de tien en elf liter. Hoewel in enkele landen nog sprake is van een stijging van de consumptie in 1987 in vergelijking met 1986, is gemeten over een langere periode in veel landen sprake van een langzame daling van het gebruik. Zo bedroeg de consumptie in ons land in de topjaren 1978 en 1979 achtereenvol gens 9,1 en 9,4 liter en was het in 1983 nog 8,9 liter. Overigens bedroeg de consumptie in Nederland in het begin van de jaren zestig nog maar ongeveer drie liter. Verhou dingsgewijs is vooral de consumptie van bier en wijn de laatste drie decennia sterk gestegen. AXEL Galerie Bellemans - Schilde-1 rijen van Gerard Ram en beeld houwwerk van Anthony Herm- sen. Geop. tijd. winkeluren (tol 1 I jan.). CLINGE Galerie Esprit - Expositie ge titeld 'Zeeuwsch-Vlaanderen ge zien door Nederlandse en Belgi sche kunstenaars'. Schilderijen, aquarellen en tekeningen van oa. J. Bakker, M. Binkhuysenen Th. Jordans. Geop. do. t/m zo. 13.30-17.30 u. do. tot 21 u. (t/m 22 jan.). HULST Galerie Van Geyt - Expositie getiteld 'Feest der kleine tor- maatjes', met werken van Kup- pens, H op de Laak en H. Slij per. Geop. tijd. winkeluren (tot 12 jan). IJZENDIJKE Streekmuseum - Elf Zeeuws-1 Vlaamse amateur-kunstenaars exposeren onder de titel 'Ama teurs presenteren'. Geop. ma. t/m vrij. 10-12 en 13-17 u. za. en zo. 14-17 u. (t/m 31 dec.). Aurin-huls - Expositie geti teld 'Innerlijke landschappen' van Marten Muller. Geop. dag. 14-20 u. (t/m 31 dec.). ANTWERPEN Kon. Museum voor Schone Kunsten - lkonen-expositie(tot 5 febr Tevens overzichtsexpo sitie van Henri de Braekeleer (tol 8 jan.). Geop. di. t/m zo. 10-17 u. ma. gesl. HEILLE De Schaapskool - Olieverf schilderijen van Ben Bonte, (tol 31 dec.). evige rellen Jordaanoever jet waren de ernstigste ongeregeldheden in de door Is- aël bezette gebieden sinds het Amerikaanse besluit een jjialoog aan te gaan met de PLO. nellen braken uit in de stad Nablus tijdens de begrafenis een jonge Palestijn, die in nacht van donderdag op jdag was bezweken aan ver ondingen, die hij op 25 no- nber had opgelopen. In ziekenhuiskringen is ver dat de vijf Palestijnen stoffen waren door plastic- s, die normaal niet dode lijk zijn. Ze haddeen wonden in de borst en in de mond. Na het bekendworden van hun dood besloten de winke liers in Nablus, de grootste abische stad op de westoe ver, tot een spontane protest- ig. Het verkeer in de stad door stenengooiende jon- tie, Karei Schampers, stelde bij de voorbezichtiging nadrukke lijk dat Kruyder herwae ring verdient. Van Kruyder I vinden zich alle werken nog i ons land. De tentoonstel maakt duidelijk dat terecht internationale aandacht op werk wordt gevestigd en het zich kan meten met schilderijen van de drie anc ren, beroemde buitenland meesters. De werken zijn uit openl en particuliere collectie bijeen] gebracht. De genoemde kunst naars hebben elkaar niet nauwelijks gekend. iIJSWIJK (ANP) - De Ver- |voersbonden van FNV en raadplegen vandaag leden in het wegver voer over mogelijke acties, onderhandelingen met de zijn gisteravond geschort. Hoewel beide par- Sen elkaar wel iets zijn gena- [derd, liggen de standpunten |i»g ver uiteen. Voordat beide bonden verder [jaan onderhandelen willen ze [eerst hun leden raadplegen. [Tegelijk willen de bonden bij achterban peilen of men [eventueel bereid is actie te voe- mochten de onderhande lingen mislukken. De werkgevers zijn nu be- [tid een loonsverhoging af te [spreken van 1,25 procent op 1 [januari 1989 en nog eens 1 pro- [centop 1 januari 1990. De bonden eisten aanvanke lijk een eenjarige cao met een j'orse loonstijging, die zou neer- op een stijging van de sten met 6 procent. De I Honden willen dat nu over twee geren tot stilstand gebracht. Het Israëlische leger stelde een uitgaansverbod ia De woordvoerder van pre mier Shamir noemde vrijdag de vijf doden en meer dan 20 gewonden bij de rellen in Na blus het eerste resultaat van de opening van een dialoog tussen de PLO en de Verenigde Sta ten. 'Hetgeen vandaag is gebeurd in Sichem (Nablus), waar en kele doden zijn gevallen, is zeer betreurenwaardig. Maar het is het resultaat van de interpre tatie dat de Palestijnen zich zullen schikken naar de dialoog tussen de PLO en de Verenigde Staten', aldus de regerings woordvoerder. 'Ik geloof dat bepaalde Pa lestijnse kringen in deze dia loog een aanmoediging tot ge weld zullen zien. Want als ze zijn geslaagd door geweld, waarom zouden ze het dan niet voortzetten?', zei hij. Van de meer dan 20 gewon den is volgens Palestijnse bronnen van negen de toestand ernstig.. Inmiddels zijn de VS en de PLO vrijdag begonnen aan hun eerste gesprek over een vredes regeling voor het Midden-Oos ten. De twee delegaties ontmoet ten elkaar op neutraal terrein in een hotel in een voorstad van Tunis. Na anderhalf uur praten verklaarde de Amerikaanse ambassadeur in Tunis, Robert Pelletreau, dat de eerste ont moeting een 'praktisch' karak ter had gehad. Yasir Abed Rabbo, de leider van de Palestijnse delegatie, noemde de gesprekken 'con structief en eerlijk'. Palestijnen in Nablus begraven een jongen, die in het ziekenhuis voas overleden aan ver wondingen, die hij tijdens een anti-Israëlische betoging had opgelopen. Na de begrafenis braken er enstige rellen in de stad uit. FOTO AP UTRECHT (ANP) - 'De allereerste keer dat er letterlijk zure regen valt'. Aldus een woordvoerder van de Utrechtse politie vrijdag. Eerder op de dag hadden wandelaars geklaagd over prik kende ogen. De gemeentelijke milieudienst verrichtte metingen en kwam tot de conclusie dat de motregen dezelfde zuurgraad had als azijn. De zuurgraad haalde net niet de alarmfase, aldus de po litiewoordvoerder. Ze houden vast aan hun eis I'M een onregelmatigheids- *g vanwege de vaak on- aardbaar lange werktij- en van veel van de 70.000 I cnauffeurs in het wegvervoer. (ADVERTENTIE) jnbouwippmtuuf aanrecht bladen ukencentrum Roosendaal I «enseweg 74, Roosendaal, 101650-5 65 00 De glaasjes zijn zeker op Van onze correspondent ANTWERPEN - Nu de defi nitieve cijfers bekend zijn van de drie eerste kwarta len van 1988, staat het nage noeg vast dat de goederen stroom via de Antwerpse haven dit jaar op een in drukwekkend record afste vent, dat niet ver van de 100 miljoen ton zal liggen. Op havengebied blijft Rotter dam nummer één in de wereld. Daar bedraagt de hoeveelheid goederen meer dan het dubbele van Antwerpen. Maar Rotter dam heeft dat wel in hoofdzaak te danken aan olie. Op het einde van september 1988 waren in Antwerpen 72,2 miljoen ton goederen gelost en geladen, tegenover 66,6 in de zelfde periode vorig jaar. In 1987 werd reeds een record ge vestigd met 91,1 miljoen toa Ondanks een forse vermin dering van de petroleumaan- voer (daling met 1,8 miljoen ton) ging het totale goederen verkeer via de zee er dus stevig op vooruit. Met als uitschieter de ertsen die van 8,7 naar 10,5 miljoen ton 'groeiden' en de ko len die er met Ijl miljoen ste- gea Ook de binnenvaart via Ant werpen doet het goed, zij het dat de vooruitgang hier minder spectaculair is. Van 1 januari tot 30 septem ber werden 33,8 miljoen ton goederen aan- en afgevoerd per binnenschip, dit is 1,5 mil joen ton meer dan tijdens de eerste negen maanden van 1987. Zowel qua aanvoer als af- (ADVERTENTIE) Vandaag en morgen, De gehele winkelvoorraad met Grote Markt Bergen op Zoom voer blijft Nederland de be langrijkste relatie voor de Ant werpse haven met een totaal 10,2 miljoen ton. Inzake spoorvervoer komt Antwerpen pas op de derde plaats met 0,9 miljoen ton op een totaal van 15,2. Ook met dit transportmiddel nam de totale omzet in de Scheldehaven toe met 1,8 miljoen ton. Tijdens de eerste drie kwar talen van 1988 liepen 12.383 zee schepen de Antwerpse haven binnen, wat goed was voor 100.803.759 bruto register-ton (BRT). De Duitse vlag is nog steeds het vaakst te zien in de Ant werpse haven (1.413), terwijl inzake tonnenmaat Panama de eerste plaats heeft afgesnoept van Liberia met 11,4 miljoen BRT. Wat het aantal zeeschepen betreft neemt Nederland een bescheiden 16e plaats in te Ant werpen met 758 stuks de eerste negen maanden. Op het vlak van de binnen vaart ligt het helemaal anders en wordt de Belgische vloot nog net niet bijgehaald door de Ne derlandse. Van onze sportredactie EINDHOVEN - 'Een zware loting, maar een vroege fi nale'. Zo reageerde PSV-trainer Hans Dorjee op de loting voor de kwartfinale van Europa Cup 1, die PSV aan Real Ma drid koppelde. PSV speelt de eerste wed strijd op 1 maart 1989 eerst thuis. Dat kan volgens Doijee een nadeel zijn. Real-trainer Leo Beenhak ker kijkt met plezier uit naar de revanche met PSV. Roda JC treft in de volgende ronde van het Europa Cup toernooi voor bekerwinnaars de Bulgaarse club Sredets So fia. De Limburgers spelen eerst uit. ZIE SPORT hiertoe heeft de centrale dienst studiefinanciering hun toelage met ingang van december 1988 voorlopig geblokkeerd. De Groningse vestiging van het ministerie van Onderwijs is verplicht te controleren of stu denten met een beurs ook wer kelijk bij een universiteit, ho geschool of middelbare school staan ingeschreven. Kan bij de onderwijsinstel ling geen zekerheid worden verkregen dan wordt de stu dent een controleformulier toe gezonden. Hij moet die inge vuld terugzenden met een af schrift van inschrijvingsbe- I ZIE WEEKEND I ZIE WEEKEND I ZIE WEEKEND BREDA /DEN HAAG - West-Brabant heeft opgeto gen gereageerd op het kabi- netsbeluit van Breda toch een stedelijk knooppunt te maken, waardoor Breda van het rijk extra facilitei ten krijgt voor de economi sche ontwikkeling. Het is de bedoeling dat stede lijke knooppunten bij voorrang behandeld worden bij de uit breiding het wegenstelsel, openbaar vervoer, onderwijs-, gezondheids- en cultuurvoor zieningen, telecommunicatie netten en milieu-sanering. Naast Breda is ook ZwoUe toegevoegd aan de lijst met ste den, die op extra aandacht van de overheid kunnen rekenen. Dat zijn verder Groningen, En schede/Hengelo, Arnhem/Nij megen, Eindhoven, Maas tricht/Heerlen, Utrecht, Am sterdam, Den Haag en Rotter dam. Het Bredase gemeentebe stuur is 'ontzettend blij' met de nieuwe status, zegt loco-burge meester Sandberg. Volgens hem is het kabinetsbesluit voor een belangrijk deel te danken aan de inzet van het Brabantse provinciebestuur. De Brabantse Commissaris van de Koningin, mr. P. Hou- ben, toonde zich echter zeer verheugd met het succes van de Brabantse missie. „De stem van Brabant is eindelijk ge hoord", aldus Houben. „Het is niet zo dat er een potje voor de negen beschik baar was en dat dat geld nu door elf moet worden gedeeld", zei minister Nijpels Eerder maakte het kabinet al bekend dat er geen cent extra beschikbaar komt voor ont wikkelingen in de stedelijke knooppunten, zoals vastgesteld in de 'Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening'. Aanvullend op het besluit van maart heeft het kabinet gisteren vastgesteld dat - ook op verzoek van het provinciaal bestuur van Zeeland - een plan op te stellen voor de verbete ring van de ruimtelijke en de milieukwaliteit in de kanaal zone Sas van Gent-Temeuzen. ZIE SPORT 1 ZIE GIDS 1 ZIE REGI01 ZIE BUITENLAND Vandaag opklaringen en in de middag kans op een bui. Ma ximum 5-7, minimum 1-3 graden. Morgen veel bewolking en perioden met lichte regen. Wind matig uit westelijke richtin gen. DEN HAAG (ANP) - Wie opzettelijk met namaak gebruik maakt van een merkrecht, tekening of model staat maximaal een jaar gevangenis te wachten en moet bovendien een boete van 100.000 gulden betalen. Als er sprake is van gevaar voor personen of goederen draait be- .trokkene mogelijk vier jaar de cel in. Dat geldt bij voorbeeld za ken als schadelijke geneesmiddelen of ondeugdelijke vitale on derdelen van vliegtuigen, auto's en wat dies meer zij. Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met dit voorstel van staatssecretaris Evenhuis (Economische Zaken). Zijn wetsvoorstel voor bestrijding van namaak van produkten, beschermd door rechten op een merk of rechten op een tekening of model (Wet bestrijding namaakprodukten) is uitwerking van het regeringsstandpunt dat in mei 1987 is neergelegd in een reactie op aanbevelingen van een interdepartementale werkgroep piraterij. GRONINGEN (ANP) - Ongeveer 15.000 studenten en leerlingen van het voortgezet onderwijs ontvangen vol gende week een laatste aanmaning om binnen dertig da gen een aantal formulieren in te zenden. Doen ze dat niet dan raken ze hun beurs kwijt. Omdat ze nog niet hebben ge- wijs, collegekaart of school- reageerd op een eerder verzoek verklaring. Ongeveer 55.000 studerenden hebben in september en okto ber zo'n formulier ontvangen. Van hen stuurden 40.000 het formulier en de verlangde ge gevens bijtijds terug. Als de betrokken studenten alsnog binnen een maand met de gewenste gegevens over de brug komen wordt hun beurs als spoedbetaling overgemaakt. Laten zij verder niets van zich horen dan vervalt hun recht op studiefinanciering met terugwerkende kracht tot 1 september 1987. De ten on rechte uitgekeerde bedragen worden dan teruggevorderd. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam:. Adres: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad »,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) nas Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1