PARKERJuTTER Nederland praat ook met PLO nmo LEICHT jjwq Minder ziekenhuisbedden weg Volgend jaar kans op telefoonoorlog ZUIDELIJKE ONDERNEMINGEN ZIEN TOEKOMST ZONNIG IN Prinses Juliana onthult beeld van haar man I I Rente gaat vandaag met half pet omhoog bouwservice vissers® 'Warm eten maakt ons ziek' Douwe Egberts koopt Van Nelle Michael Jackson leeft zich uit op de film Milieuraad tegen oostelijke W0V Yep Kramer stevent af op eindzege Geen zon en somber Oud-voorzitter Ajax Harmsen nu ook in cel Minister Nijpels ongedeerd bij verkeersongeval Merijntje STEENGRILLEN Merk voor merk 'n klasse apart....' SIEMATIC KEUKENS-TEGELS-SANITAIR OOK AANTAL SPECIALISTEN DAALT MINDER VRIJDAG 16 DECEMBER 1988 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN., m Kunt u met een gerust hart via De Stem doen met een ..Kleintje" onder de rubriek ..Vakantie". Immers vele tienduizenden Stern-lezers en lezeressen (vier van elke tien) zeggen bijzondere belangstelling te hebben voor deze specifieke ..Kleintjes"-rubriek DE STEM Ï28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Van onze verslaggever AMSTERDAM - 'Oud-voor atter Ton Harmsen van Ajax heeft zich gisteren vrijwillig gemeld bij de fis cale opsporings- en inlich tingendienst (FIOD) in Haarlem en is meteen in verzekerde bewaring ge steld. Harmsen is, als gewezen voor zitter, één van de belangrijkste verdachten in de zwart-geld affaire rond Ajax. Gisteravond heeft de politie ook Maarten de Vos, de direc teur van Inter Football, gear resteerd. Hij moet ook worden gehoord in de zwart-geld af faire van Ajax. Als adviseur zou De Vos een aantal transfers geregeld heb ben, hetgeen bij de wet verbo den is. Bovendien zou De Vos daarvoor (zwart) zijn betaald. De Vos is de vijfde arrestant in deze zaak. De anderen zijn de voormalige Ajax-speler Sö- ren Lerby (nu PSV), de oud penningmeesters Bartels en Brandsteder en ex-voorzitter Harmsen. Van de eerste drie wordt verwacht dat zij vandaag wor den vrijgelaten. Dan namelijk is de wettelijke termijn van twee keer 24 uur hechtenis ver streken. Persofficier mr. De Wit ver wacht 'op korte termijn' nog meer arrestaties. DEN HAAG (ANP) - Minis ter Nijpels (Milieu) is don derdag ongedeerd gebleven bij een autobotsing vlak voor zijn departement in Den Haag. De chauffeur van de dienstauto met daarin Nij pels wilde linksaf voorsor teren om het parkeerter rein van het ministerie op te rijden. Op dat moment reed een andere automobi list met volle vaart van achteren op de auto van de minister. De wagen van Nijpels raakte zwaar beschadigd, maar de minister bleef on gedeerd. Nijpels is later ge woon aan het werk gegaan in de Tweede Kamer. Hij klaagde nog wel over een lichte hoofdpijn. De volgende Ajax-PSV is in de bajes Tijdens het debat in de Algemene Vergadering van de VN zit de Israëlische afgevaardigde Myriam Milo er eenzaam bij: haast spreekwoordelijk voor het isolement waarin haar land nu verkeert. - fotoap DEN HAAG (AFP/ ANP) - Na de Verenigde Staten gaat ook Nederland contact onder houden met de Palestijns Bevrijdingsbewe ging PLO. Volgens minister Van den Broek (Buitenlandse Zaken) betekent de bereidheid van de VS om met de PLO te gaan onderhandelen een doorbraak in het Midden-Oosten. Nu de PLO heeft voldaan aan de voorwaarde die ook de twaalf EG-landen hebben gesteld, hoeven we politieke contacten met de PLO niet meer uit de weg te gaan, aldus Van den Broek. Hij gaat daarom in op de uitnodiging van de PLO een hoge ambtelijke missie naar het PLO- hoofdkwartier in Tunis te zenden. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt de minister hierin, het duidelijkst door de PvdA- fractie. Ook het CDA staat achter de bewinds man, al spreekt de fractie zorg uit over de eufo rie rond Arafat, waardoor Israël in een isole ment dreigt te komen. De WD is niet tegen con- Bedrijfsleven floreert Van onze verslaggevers DEN HAAG - Het gaat de bedrijven in Noord- Brabant, Zeeland en Limburg op alle gebieden voor de wind. Ze maken in vergelijking met concurrenten in de Rand stad en de rest van het land de hoogste winsten, exporte ren het meest en draaien met de hoogste omzetten. De be- drijfsinvesteringen zijn echter ongeveer even hoog. Dat blijkt uit de Enquête Re gionale Bedrijfsontwikkeling (ERBO) van de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken. Hoewel de afzonderlijke Ka mers van Koophandel de ko mende weken hun 'eigen' re sultaten presenteren, bleek gis teren al dat het bedrijfsleven in het zuiden het afgelopen jaar goed draaide. Aan de bedrijfsenquête doen jaarlijks ruim 60.000 bedrijven mee. De totale export in gul dens van alle aangeschreven bedrijven groeide het afgelo penjaar met 6 procent. Verder bleek dat het aantal winstgevende bedrijven in ons land steeds verder stijgt, dat de groei van de werkgelegenheid verder doorzet en dat de daling in de investeringen tot staan is gebracht. In 1986 leed 14 procent van de bedrijven nog verlies. Vorig jaar was dat percentage gezakt tot 12 en over het afgelopen (ADVERTENTIES) Van onze verslaggever «STERDAM - De Neder- I bndsche Bank verhoogt (indaag de rente-tarieven over de hele linie met een half procent. Nederland volgt daarmee de joeeste andere Westeuropese I anden, die hun rente-tarieven I al eerder deze week hebben Wal zegt U? Nooit van gehoord? Da al zo oud als de weg naar Rome. Hel leuke ia dat dit de maag én de avond vult. Gezellig lekker lang genieten in de romantische aleer van de oud heid. Wij dragen daar een steenlje aan bij. Dat is dan zonder vlam toch een avontuurde waar U gloeiend bi) bent. Voor alecht» f 33.50. kom en blij! je ^7 r HUIS TEN BOSCH AAN DE MARKT IN ETTEN-LEUR RESERVEREN 01608-12340 jaar draaienden nog maar 11 procent van de bedrijven met verlies. De verwachtingen van de Kamers van Koophandel voor 1989 zijn nog positiever. Vooral bij de grotere bedrijven is het optimisme groter, zo blijkt uit de enquête. De omzetten in 1988 groeiden sterker dan vorig jaar, toen de omzetten in bepaalde sectoren nog daalden. Nu gingen ze over de gehele linie omhoog, met ge middeld 4,1 procent. In de jaren '80 groeiden ze nog niet eerder zo sterk. Vorig jaar stegen de werkelijke omzetten met één procent. Vooral de groothandel en de dienstverlening droegen bij aan de omzetstijging (5,7 res pectievelijk 6 procent). De de tailhandel bleef met een omzet groei van een half procent ach ter, vooral door tegenvallende autoverkopen. Overigens had de voorzitter van de Vereniging, Karelse, kritiek op de Nederlandse ex portondersteuning. Volgens hem werken veel instellingen die zich daar mee bezighouden langs elkaar heen. Hij had helemaal geen goed woord over voor allerlei pro vincie- en gemeentebestuur ders die de wereld afreizen om bedrijven te interesseren voor hun provincie of gemeente. „De burgemeesters komen elkaar bij wijze van spreke op Schiphol tegen", aldus Karelse. Vanaf vandaag gelden de gende tarieven: wisseldis- ®nto 4,5 procent, voorschot- |™ite 5,25 procent, promesse- I "isconto 5,75 procent. I Als gevolg hiervan zal naar I ,erwacht volgende week ook hypotheekrente door de 1 worden verhoogd, imi 's vierde achtereen- Afncle keer sinds afgelopen j dat de tarieven in Ne- and omhoog gaan. De laat- keer was op 26 augustus, volgens president Duisen- Ra«i Van e Nederlandsche nk is een dreigende overver- S van de economie de oor- a'k voor de verhoging. fgjlDéhix HI ROSE# Dit zijn ze! Alle merken van de kwaliteitskeukens in de Keukenstudio van Eleveld. In de grote showroom (zo'n 1.000 m2!) staan ze allemaal bij é~m[] „-ƒƒ>ƒ elkaar. Kom maar kijken/jw/JiWStil MonPlaisirl9 -EttenLeur- Tel. 01608-13850. in onze showroom staan 35 badkameropstellingen met daarin 3 WERKENDE WHIRLPOOLS WERKENDE KRANEN etc. NU nieuwe TEGELPRESENTATIE met de allernieuwste TEGELS Overtuig uzelf van deze unieke collectie onder één dak. U1 ESD00BHMH 21 Een betere keuken Een beter advies Maareen heel gewone prijs MEER KIJK OP KEUKENS Bredaseweg 35, Terheljden 01693-4139 (naast Rasenberg) RIJSWIJK (ANP) - Om streeks 1992 zullen 1.380 zie kenhuisbedden en 200 spe cialisten minder verdwenen moeten zijn dan aanvanke lijk het plan was. Staatssecretaris Dees (Volks gezondheid) heeft daarover een akkoord bereikt met de provin cies en de Nationale Zieken huisraad. Dat houdt in dat bij de plan ning niet meer wordt gekeken naar de omvang en de samen stelling van de bevolking in 1990 maar in 1995. Omdat er dan meer mensen zijn en de vergrijzing verder zal zijn toe genomen, hoeven er minder bedden en specialisten weg. Het aantal bedden moet te rug naar 3,4 per J.000 inwoners. Dat is een landelijk gemiddel de, waarvan per regio en pro vincies afwijkingen mogelijk, al naar gelang de leeftijdsop bouw van de bevolking. Op het ogenblik zijn er nog 59.561 ziekenhuisbedden. Daar van moeten er 7.634 verdwij nen. De beddenreductie moet gro tendeels in 1990 en 1991 haar beslag krijgen. Alleen bij grote reducties, bijvoorbeeld sluiting van hele ziekenhuizen, kan wat meer voorbereidingstijd nodig zijn omdat (een deel van) de patiënten elders moeten wor den opgevangen. De provincies krijgen acht maanden de tijd voor het ma ken van nieuwe, definitieve plannen. Voor het geval ze zich daar niet aan houden zal er in de Wet Ziekenhuisvoorzienin gen (WZV) een machtigingsar tikel worden opgenomen dat de staatssecretaris in staat stelt zelf de procedure af te wikke len. In 1982 besliste de toenmalige minister van Volksgezondheid Gardeniers dat er in 1990, vooral via sluiting van zieken huizen, ruim 8.000 van de toen nog ruim 62.000 bedden moes ten zijn verdwenen. Dat liep allemaal niet zo vlot en intussen werd in het kader van het plan-Dekker besloten tot een verdere reductie met nog eens 4.000 - nu dus 3.250 - bedden in 1992. Dit najaar ontstond vertra ging doordat de Raad van State vaststelde dat de 'maatregel- Gardeniers' was gebaseerd op een verkeerd wetsartikel. Dees moest de provincies nieuwe 'aanwijzingen' sturen en dat is donderdag gebeurd. I VANDAAG 4 KATERNEN tacten met de PLO op ambtelijk niveau, maar wel tegen die op ministerieel niveau. Inmiddels heeft het Europese Parlement in Straatsburg de regeringen van de twaalf EG- landen gevraagd de PLO onmiddellijk te erken nen als Palestijnse regering in ballingschap. Vandaag al zullen in Tunis vertegenwoordi gers van de VS en de PLO rond de tafel gaan zit ten. Van de kant van de VS zal de ambassadeur in Tunesië, Pelletreau, aan het gesprek deelne men. Inmiddels komt Isrgël onder grote internatio nale druk te staan om nu ook concessies te doen. Maar zowel premier Shamir als buitenlandmi- nister Peres hebben laten weten geen duimbreed te zullen wijken: de PLO is voor de Israëlische leiders nog steeds een terroristische organisatie, waarmee niet wordt onderhandeld. Reageert Israël geschokt, in de bezette gebie den vieren de Arabieren feest. ZIE ACHTERGROND, COMMENTAAR en BUITENLAND ZIE CONSUMENT ZIE FINANCIËN/ECONOMIE I ZIE GIDS 1 ZIE REGIO 1 I ZIE SPORT 1 Met amper zeven uren zon is december tot nu toe zeer som ber. Ook vandaag is er veel bewolking waaruit van tijd tot tijd wat lichte neerslag valt. Wind matig uit westelijke richtin gen. Maximum 6-8, minimum 3-5 graden. DEN HAAG (ANP) - Philips verwacht na de verzelfstan diging van de PTT op 1 januari 1989 een prijzenslag op de markt voor telefoons en centrales voor de particuliere en kleinzakelijke gebruikers. Het gebeurt niet elke dag iemand aanwezig is bij de onthulling van z'n eigen standbeeld. Dat overkwam gisteren wel prins Bernhard in Den Haag, waar prinses Juliana een stand beeld onthulde, voorstellende de prins als officier van de RAF tijdens de Tweede Wereldoor log. Het beeld is geschonken aan de 75-jarige Koninklijke Luchtmacht. Na de onthulling be kijkt prins Bernhard samen prinses Juliana en generaal De Jong het beeld. - fotoanp De midden- en grootzakelijke markt komt minder druk te staan, aldus directeur Osna- brug van Philips Telecommu nicatie en Informatiesystemen. Philips zegt de samenwer king met de PTT voor de kleine centrales (maximaal 24 toestel aansluitingen) op en gaat voor de distributie met de Techni sche Unie in zee. „De PTT wilde via de prima- foonwinkels een eigen stempel blijven drukken en daarin kon Philips zich niet vinden", aldus Osnabrug. Bij de levering van middel grote en grote bedrijfstelefoon centrales zal Philips blijven sa menwerken met de PTT. Philips wil zich niet in een eventuele prijzenslag in de mark voor particulieren men gen. Weliswaar denk het be drijf daardoor hier en daar wat te missen, maar het vertrouwt op de kracht van de Technische Unie, waarmee uiteindelijk 'de markt kan worden dichtgetim merd'. Osnabrug verwacht dat de PTT voor levering van de gro tere centrales na de verzelf standiging tenminste 70 pro cent van de markt in handen houdt. De helft van deze PTT- centrales wordt door Philips geleverd. Op de markt voor kleine cen trales en toestellen voor parti culieren is Philips tevreden met een aandeel van 15 procent binnen twee jaar. Ook op de sterk groeiende markt van autotelefoons kiest Philips voor directe ver- koop(onder andere via de groep Car Stereo) en wordt met de PTT gebroken. Overigens denkt Philips vol gend jaar een apparaat te kun nen leveren dat gesprekken via de autotelefoon versluiert. Het afluisteren van dit soort ge sprekken is nu nog mogelijk omdat de verbindingen via de ether tot stand komen. (ADVERTENTIE) De vertraging heeft wel nieuw overleg mogelijk ge maakt met de Nationale Zie kenhuis Raad en het Interpro vinciaal Overleg (IPO) dat 'op hoofdlijnen' tot overeenstem ming heeft geleid. Dees zegt dat hij daarbij concessies heeft ge daan. Niet alleen wat betreft de planningsnorm voor de bedden maar ook bij de 'richtgetallen' voor de specialisten. Per regio mogen de aantallen artsen per specialisme van die richtlijnen afwijken, als landelijk het ge middelde maar wordt gehaald. Dat maakt 'schuiven' tussen regio's mogelijk. Verder is het bedrag voor nieuwbouw dat was geblok keerd, nu vrijgegeven. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving adf 23,90 kwartaal acceptgirokaart adf 71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem. Antwoordnr. 112. 4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERIAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1