BOERENKOOL EN SLAVINKEN Drie schilderijen Van Gogh gestolen IBEV1NG ARMENIË VERERGERT PROBLEMEN GORBATSJOV Bereden politie Jeruzalem slaat toch toe pakt nu olie buit iqogtmi9|Qgo /Imm PvdA en WD sluiten verbond tegen Deetman 3/F7 LU N C n Veel doden en gewonden bij treinramp in Londen auto of motor Belastingvrij kiio®®®®iakr invoeren in EG versoepeld De Nits: boven alle trends in popmuziek Nederlandse agrariërs moeten meer de boer op Bieten campagne afgesloten Generaal pardon voetbalvandalen Turks lidmaatschap van EG nog lang niet aan de orde Af en toe zon Reislust bestuurders gelaakt TYi? ÖTTTM ïJïh öl JjiJLVl Balen OSKOU (Sunday Times) - De Sovjet-economie laat op instorten. De zware aardbeving in Ar- lenië betekent een extra last voor president en artijleider Michail Gorbatsjov. Jongen 'geboeid' door hypnotiseur op Italiaanse tv Boerenkool, gesneden, zak± 300 gram Slavinken, Mflesopenersmetrekume 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten, IN DEN DOLFIJN: OPNIEUW DREIGT BOTSING TUSSEN KAMER EN MINISTER DINSDAG 13 DECEMBER 1988 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN. iragen: Ton Koomen en R|nU| Pauwels aangaf was exact het moment dat bepalend is voor het wel of niet buiten- spel staan. En dat is heel wat anders dan het moment waarop de bal aankomt bij de betrokken speler. Ston den de groen-witten door gebrek aan elementaire spelregelkennis daarom zo vaak buitenspel vraag men zich bij dergelijke adviezen toch even af. Of is dat slechts een gevolg van te en- thousiast vooruit willen vliegen? Beide oplossingen zijn mogelijk. Laat ons het in dit geval maar bij het laatste houden. BALEN. DAT deed Corn Boys-voorzitter Marquinie gisteren. Corn Boys zou thuis spelen tegen Ouwer- kerk, maar dat duel kon niet doorgaan. „Onzinnig. Van Ouwerkerk-zijde belde men mij op om te zeggen dat er slechte zes spelers beschik- baar waren van het eerste elftal. Voorts tien man van het tweede, maar die wilden absoluut niet spelen in Sas van Gent. De voetballers zouden allemaal geveld zijn door griep. Later werd mijn zoon gebeld dat er nog min der spelers beschikbaar zou den zijn. Kijk, dat men geen elftal kan formeren uit spe lers van het eerste en tweede team is voor mij kletskoek. Het was een heerlijk voet balweertje, we wilden graag spelen, krijgen de laatste tijd aardig wat publiek en nu dit. Ik ben daar zeer boos over," meldde Marquinie vanuit de Sasse bestuurska mer. „Financieel zijn wij weer de dupe." Ouwerkerk- secretaris Totté: „We kregen door ziekte geen team op de been. Toen we moesten ver trekken hadden we nog maar vijf man. Het tweede team bestaat uit puur re creatieve spelers en komt uit in de vierde klasse. Die mannen zijn met geen stol naar Sas van Gent te krij gen." Marquinie tenslotte: te koop dacht u van hot resultaat als u dat even laat invia een kleintje" In De Stem I 5 van de 10 mannen Stem lezen "•jSSiüillIno voor onze iuto s motoren ^S*ding In die rub niet mtown. speciale DE STEM llfciejaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaalj-JT£rn£uzen^^Vlissingen^^LossejTutiinien^ tïen van de bekendste 'De Aardappeleters' doeken van Van Gogh, dat gisteravond is gesto- foto anp OTTERLO (ANP) - Uit het rijks museum Kröller-Müller in Ot- terlo op de Hoge Veluwe zijn maandagavond drie schilderijen van Van Gogh gestolen. Het zijn 'De Aardappeleters', 'Het weversinterieur' en 'De Gedroogde Zonnebloemen'. Over de waarde van de schilde rijen is niets bekend, maar zeker is dat het gaat om tientallen miljoenen guldens. Volgens de politie is omstreeks kwart voor negen maandagavond het automatisch alarm van het museum overgegaan, waarop de politie in ac tie kwam. De inbrekers zijn het mu seum binnengekomen door het force ren van een raam. Park en museum waren op dat tijdstip gesloten. Personeel van de politiekorpsen van Ede, Apeldoorn en Arnhem is in gezet bij het onderzoek. De korpsen in het land zijn gewaarschuwd. Volgens hoofdinspecteur Van Ros- sum, die het onderzoek naar de kunstroof leidt, zijn de drie schilde rijen in hun geheel van de wand ge licht. Er zou sprake zijn van meer dan één dief. Ze hebben geen nieuwe technieken gebruikt. Een slagvaste ruit werd met grof geweld vernield. De particuliere bewakingsdienst belde anderhalve minuut na de mel ding ook de politie, nadat ze hadden gehoord dat een ruit werd ingesla gen. Ze konden de dader(s) echter niet betrappen. Zeven minuten na de melding was de eerste politieauto via de ingang Otterlo in het park, maar 'de vogels waren gevlogen', aldus de woord voerder. Dertien minuten na het alarm was alles bewaakt. Omstreeks middernacht zal een grootscheepse zoekactie beginnen iti het park, waaraan tientallen politie mensen zullen deelnemen. Het zijn leden van de politiekorpsen Ede, Apeldoorn en Arnhem met techni sche ondersteuning van het rijkspoli tieteam van het district Apeldoorn. Ook worden onder meer speurhon den ingezet. Afgelopen zomer kreeg het mu seum ook al eens ongewenst bezoek van inbrekers. Tijdens de finale van de Europese kampioenschappen voetballen tussen Westduitsland en Nederland werd een kunstwerk van Charley Toorop gestolen. Pikant de tail: in de zaal waaruit dat werk werd meegenomen, hing ook een Van Gogh. ovj et-eeonomie op instorten itsjovs pogingen de economie ^Smoesjes. Wij hadden ook Ihervormen. et de wederopbouw van de verwoeste steden zullen ile miljarden roebels gemoeid zijn. De grote vraag is hter waar het Kremlin al dat geld vandaan moet halen. et overheidstekort in de Sov- tunie bedraagt officieel ruim iftig miljard dollar. Volgens cente analyses loopt het te- irt echter tegen de honderd- jftig miljard. De Tsjernobyl-ramp kostte Sovjetunie meer dan twaalf iljard dollar en Sovjet econo- en beschouwden dit als een nstige tegenslag voor Gor- zeven geblesseerden en had den vijf junioren opgesteld We stonden mooi voor niets te wachten in Sas van Gent Een rotstreek naar mijn smaak." van Ad Verhagen met de vuis ten om op de rebound van Kees de Veth weer paraat te zijn. Ook een omhaal van diezelfde De Veth had meer verdiend, maar Boone greep de bal uit de bovenhoek. Was Boone de held van de wedstrijd, ook zijn collega, de pas 17-jarige John van de Mer- bel, stond zijn mannetje. Op zijn beurt hield hij zijn ploeg lang in de wedstrijd door ach tereenvolgens een spetter van Harrie Ruissen en een pil van Henk Ottens uit zijn hok te ranselea Divo kreeg zeker zo veel mogelijkheden, alleen het verloor alle kalmte als het in de buurt van Boone kwam. Dit il lustreerde Rob Heysteck der tien minuten in de tweede helft, toen hij op aangeven van Ton Vriends slechte voor het inleggen had. In plaats van de beheersing te bewaren, knalde hij hoog over. Twintig minuten na de pauze kreeg Divo de genadetüc Carlo Smit stuurde op lk>® Robin Buitendijk weg. Die ws* wel hoe het moest en passeerde Van de Merbel koel met ee" diagonaal schot: 2-0. Vanaf dat moment ging de Divo-poon wijd opea Noodgedwongen werd de aanval gekozen, wilde het hier een belangrijk pu" wegslepen. Het gevolg was dal Breskens rustig op de kansen kon wachten. Divo kreeg et deze middag toch geen Laatste man en aanvoerder Kees van Gameren van Diw zou die speelwijze met een boe; king moeten bekopen, toen Mj Henk Ottens, na Martin Boon de beste Bressiaander, onderw haalde. Het was slechte uitst®; want vijf minuten voor "J werd het toch 3-0. Opn1® waren het de 'oudjes' die yoo dit wapenfeit zorgden. L de Muijnck lag evenals bu eerste treffer aan de bas»; Johnny Livramento was V tussenstation en Henk OW® maakte de klus kalm af- B' zelfde Ottens zou nog een ke® de lat op zijn weg vinden, ma belangrijk was het niet m«£ Wat Divo verzuimde, deden Bressiaanders deze middag goed en de toekomst ziet er g lijk èen stuk rooskleuriger u> De kelderende olieprijzen, raarmee het Kremlin dollars erdlent, betekenden eveneens a daling van de overheidsin- msten. Westerse deskundigen me- ROME (DPA) - Italië was ndag nog in de ban van een tv-uitzending za- 'ag, waarin een hyp notiseur optrad. In het populaire pro gramma 'Fantastico' had de magiër Giucas Casella lijn publiek in de zaal verzocht de handen te vouwen. Niemand kreeg daarop de vingers meer uit elkaar, totdat Casella de door hem bewerkstel ligde betovering verbrak. In Palermo zat een knaap van acht jaar voor de buis. Ook hij vouwde zijn banden ineen en kreeg deze aan het einde van de uitzending niet meer los. De ontstelde ouders snel den met hem naar het zie kenhuis, maar daar kreeg ■nen de jongen evenmin uit de door hemzelf gesla gen boeien. De staats-zender RAI woest er uiteindelijk aan Pas te komen. Giucas Casella werd gebeld met bet verzoek telefonisch de ban te breken. Pas na drie uur kon de goedgelovige Jongeling zijn vingers w®er vrij bewegen. nen dat de economische crisis in feite de ware reden is voor Gorbatsjovs defensievermin deringen en die crisis wordt nu dan nog verscherpt door de aardbeving. De Sovjetunie kan zich sim pelweg niet veroorloven om z'n gigantische militaire apparaat in stand te houden en tegelij kertijd de toenemende vraag onder de bevolking naar con sumptiegoederen voldoen. Gorbatsjov heeft z'n toe komst geïnvesteerd in een eco nomisch hervormingspro gramma dat tot nog toe weinig positieve resultaten heeft opge leverd. De rijen in de Sovjet- russische winkels zijn langer dan ooit en de levensstandaard van de consument is verslech terd sinds Gorbatsjov aan de macht kwam. Op bijna elk terrein van de economie worden verontrus tende onthullingen gedaan, waaronder het meest belang rijke aspect, namelijk de om vang. Volgens de economische afdeling van de CIA, de Wes terse autoriteit op het gebied van de Sovjet-economie, be draagt het bruto nationale pro- dukt in de Sovjetunie slechte een fractie meer dan de helft van de Amerikaanse produktie. Een econoom van de Sovjet- russische planning-commissie (Gosplan) toont een nog som berder beeld. Zijn cijfers sug gereren dat de Russische eco nomie drie maal zo klein als die van de Verenigde Staten. Het groeipercentage is ook veel en veel kleiner dan ooit gedacht werd. De CIA schat dat de Sovjet-economie in de pe riode 1981-87 met net iets min der dan twee procent per jaar is gegroeid. Abel Aganbegjan, Gorbats jovs belangrijkste economische adviseur, liet echter weten dat er tussen 1981 en 1985 absoluut géén groei is geweest. VERVOLG BUITENLAND In Oost-Jeruzalem kwam het gisteren opnieuw tot ongere geldheden. De Israëlische bereden politie trad hard op tegen Arabische scholieren. Toen een meisje, om zich te bescher men, de wapenstok van een agent beetpakte had dat uitein delijk het tegengesteld effect: ze kreeg na het "heroverenvan het wapentuig toch een pak slaag. - fotoap (ADVERTENTIES) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees inde aanbieding (ADVERTENTIES) 8 «NT PER STUK EXCL BTW Jjb GBN REKLAME 04257-8988 modehuis Hypnose: Iets voor onwillige gelovigen? BRUSSEL (ANP) - Reizi gers die uit een EG-land te- rugkeren in hun eigen land zullen volgend jaar voor een bedrag van iets meer dan 900 gulden belastingvrij mogen invoeren. Het bedrag ligt op het ogen blik op 815 gulden. Dat is de te genwaarde van 350 ECU (de Europese rekeneenheid). Op 1 juli 1989 wordt het opgetrokken naar 908 gulden, ofwel 390 ECU. Ook de bestaande regeling voor postpakketjes is door de EG-ministerraad verruimd. Op dit moment mag men naar vrienden en bekenden in an dere EG- landen belastingvrij pakjes versturen met een waarde van maximaal 230 gul den. Dat wordt volgend jaar op 1 juli 255 gulden. Eind 1992, als de vrije Euro pese markt tot stand gebracht is, wordt het goederenverkeer (evenals dat van personen, diensten en kapitaal) geheel vrij. restau rant Vismarktstraat 15. 4811 WD Breda. Telefoon:076-213555 Van onze Haagse redactie DEN HAAG - PvdA en kleinste rege ringspartij WD, samen goed voor een meerderheid in de Kamer, blijven onoverkomenlijke bezwaren houden tegen het inmiddels aangepaste plan van minister Deetman (Onderwijs, CDA) om te bezuinigen op het perso neel van kleine scholen. Daarmee dreigt vandaag en morgen tij dens de behandeling van de onderwijsbe groting een fikse botsing tussen de minis ter en de Kamer. Het feit dat Deetman de oorspronke lijke bezuiniging van 100 miljoen gulden halveerde, heeft beide fracties niet over tuigd. De minister wil nu 'slechte' 50 mil joen bezuinigen op scholen tot 125 leerlin gen in basis- en voortgezet onderwijs. Hierdoor dreigen 750 banen verloren te gaan. Zowel Van Gelder (PvdA) als Franssen (WD) vinden dat Deetman de problema tiek van de kleine scholen op de verkeerde manier aanpakt „De minister zou voor stellen tot schaalvergroting moeten doen. Hij moet de zaak niet van de negatieve kant zien en korten op de personeels sterkte van kleine scholen", aldus Frans sen. Van Gelder blijft het gewijzigde voor stel van Deetman betitelen als 'salami tactiek'. „De minister probeert stukje bij beetje de kleine scholen de nek om te draaien, door steeds te beknibbelen op het personeel. Er zijn in de wet normen opge nomen waaraan een school moet voldoen om te mogen blijven voortbestaan, En als dat zo is, moet je niet via een achterdeur proberen die normen te omzeilen", aldus Van Gelder. Het steekt beide Kamerleden bovendien dat Deetman de 50 miljoen aan misgelo pen bezuinigingen wegstreept tegen uit gaven voor fusiestimulering en extra I VANDAAG 2 KATERNEN I ZIE GIDS 1 I ZIE REGIO In Zeeuws-Vlaande- ren en West- Bra bant is de bieten campagne 'uitste kend verlopen', zo bleek gisteren. ZIE FINANCIËN/ECONOMIE I ZIE SPORT 1 ZIE ACHTERGROND Vandaag opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Wind zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Maximum 6* 8, minimum 2-4 graden, Van onze correspondent LONDEN - Bij een treinongeluk in het zuiden van Lon den zijn maandag minstens 36 mensen om het leven ge komen en ongeveer 200 gewond, van wie sommigen ern stig. DEN HAAG (ANP) - Het is het Tweede Kamerlid Weisglas (VVD) een doorn in het oog dat steeds meer lagere overhe den maar zaken- en promotiereisjes beleggen naar verre oorden, zonder die ook maar enigszins op elkaar af te stem men. Hij uitte zijn ongenoegen maandag tijdens een vergadering van de Kamercommissie voor buitenlandse handel. Een volgens hem treffend voorbeeld van hoe het niet moet is een reis die de voorzitter van de Amsterdamse stadsdeelraad noord, Fransman, enkele maanden geleden met 22 man maakte naar de Amerikaanse steden Baltimore, New York, New Orleans en San Francisco om daar de havens te bekijken. Daarna reisde Fransman met enkele mensen door naar Djakarta voor een han delsbeurs. Staatssecretaris Van Rooy wees hem erop dat dit soort reizen - ze wilde niet op één apart geval ingaan - vooral door de Kamers van Koophandel wordt gestimuleerd. Op zich vindt ze dat niet zo erg, maar, zo constateerde ze, de ambassades in den vreemde wordt de toeloop wel eens te veel. Brandweer en politie hadden meer dan vijf uur nodig om alle passagiers uit de wagons te be vrijden. Het ongeluk deed zich rond acht uur 's morgens voor op en kele kilometers van Waterloo- station, toen twee personen treinen op elkaar botsten. En kele minuten later reed een derde, lege trein die uit de te genovergestelde richting kwam en op een ander spoor reed, op de twee treinen in. Verscheidene wagons wer den over de hele lengte openge reten. Passagiers, stoelen en taJ fels werden door de wagons ge slingerd, houten wanden en glasplaten werden versplin terd. Enkele mensen werden door boord door stukken metaal, an dere raakten dermate beklemd in de wrakstukken dat enkele lichaamsdelen ter plekke ge amputeerd moesten worden om de mensen te bevrijden. Toneel van de ramp was de kruising bij Clapham, waar dagelijks 2.000 treinen voorbij komen uit alle delen van Zuid- Engeland, die op weg zijn naar Londen. Clapham wordt als de drukste kruising ter wereld be schouwd. Gemiddeld passeert er elke twee minuten een trein. Een signaalstoring of een fout van een van de machinis ten worden als mogelijke oor zaken van de botsing genoemd. Momenteel wordt het signaal systeem in het hele zuiden van Engeland gemoderniseeerd, waardoor de signalen van tra ject tot traject verschillen. Maandag kwam weer de oude kritiek op de overbelas ting van het openbaar ver voerssysteem in Londen en omgeving naar boven. Behalve de acht miljoen in woners van de hoofdstad ne men dagelijks ook honderddui zenden forensen, die in een straal van 200 kilometer rond Londen wonen, de trein naar de City. Maandag is een bijzonder drukke dag wegens alle men sen die van een weekend buiten naar Londen terugkeren. aandacht voor kinderen met leermoeilijk heden in het 'normale' onderwijs (de zoge naamde zorgverbreding). „Ook daarmee zullen we geen genoegen nemen", aldus Franssen. Van Gelder meent dat niet het rijk, maar de provincie zou moeten bepalen welke scholen wel en welke niet recht op een zelfstandig voortbestaan hebben. „Het is ondoenlijk om vanuit Den Haag abso lute richtlijnen op te leggen. Daarvoor verschilt de situatie per regio te zeer. De provincies kunnen dit veel beter beoorde len, die zitten wat dichterbij". PPR en PSP zullen vandaag een, bij voorbaat kansloos voorstel indienen om de jongste studiefinancieringsplannen te rug te draaien. Het invoeren van de ov- jaarkaart, de verlaging van de basisbeurs en de privatisering van de studieleningen zijn vandaag weliswaar niet aan de orde, maar klein links wil nu al een voorschotje nemen op de behandeling van die plannen in febuari. Ma deze bon Kunt u «a nnwwe abonnee aan- meiden en de pen aa) u wotden loejestuutd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart adf 71,85 O kwartaal per autom. afschrijving adTf 69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: i Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda ïM DE KRANT VOOR It EIGEN STUK VAN NEDERLAND rrr, T T ui rug

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1