VVD: 1500 agenten naar grote steden Wolkers weigert P.C. Hooftprijs WUMBUOTTER DESTEM ERK VREEST 100.000 DODELIJKE SLACHTOFFERS 'Brazilië in staat kernwapens te maken' Nog geen resultaat bij landbouwoverleg GATT Nederland stopt 15 miljard in oude sok Merijntje Aus der Fünten in het ziekenhuis Gerard Reve blijkt onverhuld Wijnoogst 1988 valt tegen Michels dagen in Bundesliga lijken geteld 1 Somber Aanslag op iL-toestel roeg 4 jaar voorbereiding Laatste poging VRIJDAG 9 DECEMBER 1988 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND MOSKOU/NEW YORK - Bij de aardbeving in de Sovjet-repuliek Armenië zijn naar schatting 50.000 mensen om het leven gekomen. Dit heeft minister van volksgezondheid Jevgeni Tsjazov volgens het Armeense persbureau Armenpress donderdag verklaard. Steeds zwakker JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN FOTO ANP stianas, pers, o ananen, n in deze advertentie kunt u :ls kopen, behalve de tleine cijfertjes bij staan, jnt u alleen kopen In AH ïn van die cijfers op de deur rijzen gelden van donderdag ,10 december a.s. riraad strekt n winkels met een Ing SoDlC? ^nblwin lost u h®t beats °*XSSimVT..KHW oP "1 immers met minstens 6ï",.n d. «n USntWd-'-rubrto* "Sïïïdid'OdVddOO" W "«nd d«< „KtMi kom«i. DESTEM 2^té]aargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Van onze Haagse redactie jpEN HAAG - De middel grote steden in Nederland jje te kampen hebben met >en forse criminaliteit, zoals tijvoorbeeld Breda, moeten in totaal 1500 politie-agen- ten extra krijgen. |nat is de inhoud van een voor tel dat de WD volgende week laandag bij de behandeling ran de politiebegroting in de fvreede Kamer zal indienen. De VVD wil 1300 agenten Ivoor de middelgrote gemeenten lerveren door verschuivin- gen binnen het totale politie korps. Daarnaast moeten nog tweehonderd nieuwe agenten in dienst worden genomen, vindt de kleinste regerings fractie. De liberalen zullen maandag verder een voorstel doen om de teruggang in salaris voor 'hoge' politiefunctionarissen (vanaf de rang van dure hoofdinspec teur) terug te schroeven. Zo'n driehonderd hoofdinspecteurs en commissarissen dreigen maximaal zesduizend gulden bruto per jaar erop achteruit te gaan als gevolg van het besluit van minister Van Dijk (Bin nenlandse Zaken) om hen geen ongemakkentoeslag meer te gevea WD-politiespecialist Dijkstal vindt die teruggang „onrechtvaardig, omdat het kabinet de teruggang in inko men van alle andere politie functionarissen wél ongedaan heeft gemaakt". Voor de 1300 agenten die van elders naar de grote steden moeten verkassen, heeft de VVD een aantal mogelijkhe den: De politie moet een aantal ta ken afstoten die eigenlijk voor honderd procent bij de Konink lijke Marechaussee thuishoren: de bewaking op Schiphol, de bijstand aan de politie en de beveiliging van ambassades en regeringsgebouwen. Daardoor komen ongeveer vijfhonderd agenten vrij. De Marechaussee kan dat extra werk makkelijk aan, zeker als in 1990 de perso nencontrole aan de grens met de Bondsrepubliek wegvalt, al dus de WD. In datzelfde jaar houden ook douane-beambten om die re den werk over. Tweehonderd van hen zouden moeten worden omgeschoold tot politie-agent. elft Armenië in puin resten van een blok woningen in de Armeense stad Spitak. E0UL (AP) - De Noordko- aanse agente, die heeft tend in november vorig ar de aanslag te hebben ;epleegd op een Zuidkore- lans verkeersvliegtuig raarbij alle 115 inzitenden inkwamen, heeft ver aard dat zij grondig voor laar moordmissie werd op- eleid. leefde bijna twee jaar sa wn met een ontvoerde Ja- fflse vrouw om vloeiend Ja- atis te leren en ook in andere pzichten de stellige indruk te Wtken dat zij een Japanse •as, zo verklaarde de Noord- Meaanse donderdag bij het «rechtelijke vooronderzoek in tëoul. en haar mannelijke jandlanger hadden met een a's Japans paspoort een reis woekt op het eerste deel van vlucht van het rampvlieg- a>g- Beiden stapten bij een assenlanding uit, nadat zij de Wi aan boord hadden ge- Na hun arrestatie slik- beiden een zelfmoordpil, galleen de man overleed. .e 26-jarige Noordkoreaanse ruim yier jaar intensief te ij1 getraind voor sabotage- en Pionage-acties. Naar haar a„ 1 ^S'°ten de Noodkore- ,7 .teders tot de aanslag om Auidkorea chaos te zaaien in »oop dat dan de Olympische ™en daar niet door zouden Reddingswerkers aan de slag in de Armeense hoofdstad Jerevan. - FOTO AP RIO DE JANEIRO (RTR) - Een militaire fabriek voor de verrijking van uranium in Brazilië is, met enkele aanpas singen, in staat kernbommen te vervaardigen. Dat hebben Braziliaanse en Amerikaanse wetenschappers donderdag op een persconferentie in Rio de Janeiro verklaard. In Bra zilië is de aanmaak van kernbommen bij wet verboden. Uter-air Het militaire nucleaire cen trum, Aramar, vormt het kern stuk van Brazilië's nucleaire programma, dat lange tijd in geheimen gehuld is geweest. Brazilië geldt al enige tijd als een van de zogenoemde drem- pellanden, die officieel niet over kernbommen beschikken maar deze relatief eenvoudig zouden kunnen produceren. In Aramar vindt uranium verrijking tot ongeveer 20 pro cent plaats. Volgens de weten schappers, die drie dagen heb ben geconfereerd over nu cleaire veiligheid, kan dit per centage vrij gemakkelijk wor den opgevoerd tot 90 procent, ruim voldoende voor de pro- duktie van een kernbom. De Braziliaanse president, José Sarney, heeft steeds ge zegd dat zijn land niet geïnte resseerd is de militaire toepas sing van kernenergie. Sinds september vorig jaar beschikt Brazilië over de technische kennis om zelfstandig te wer ken aan de verrijking van ura nium, een procédé dat van be lang is voor de produktie van kernwapens. Aramar, de ver- rij kingsfabriek, is sinds mei 1988 in bedrijf. Brazilië heeft het non-proli- feratieakkoord over de ver spreiding van kernwapens nooit getekend. Volgens de autoriteiten heeft het akkoord een „discriminerend" karakter. De verrij kingsfabriek Aramar staat niet onder internationaal toezicht. Ook Brazilaanse bur gerdeskundigen hebben, on danks protesten, geen toegang tot het complex. Ook in twee andere steden, Spitak en Kirovakan, is aan zienlijk schade aangericht. „De helft van de republiek Armenië ligt in puin", aldus Armen- press. Het Politburo-lid Aleksandr Jakovlev, die deel uitmaakt van de honderd man sterke Sovjet-delegatie die partijlei der Michail Gorbatsjov in New York vergezelde, zei zelfs dat Leninakan voor driekwart met de grond gelijk is gemaakt. Gorbatsjov is donderdagavond voortijdig uit New York, waar hij woensdag de Verenigde Na ties toesprak, naar de Sovjet unie vertrokken in verband met de ramp. Spitak, dat 30.000 inwoners telt, is volgens het het Sovjet-pers bureau Izvestija „volkomen verwoest". De wegen naar het stadje, dat het dichtst bij het epicentrum van de aardbeving ligt, zouden onbegaanbaar zijn geworden. Hoewel ook Kirova kan, de derde stad van Arme nië met meer dan 200.000 inwo ners, werd getroffen is de schade er iets beperkter omdat de stad wat oostelijker en ver der van het epicentrum van de aardbeving is gelegen. Hulporganisaties en het le ger zijn bezig met helikopters hulpgoederen en tenten naar de getroffen gebieden te vliegen. Ook zijn er uit diverse gebie den luchtbruggen naar de Ar meense hoofdstad Jerevan in gesteld, om de duizenden ge wonden en daklozen hulp te bieden. Minister van buiten landse zaken Edoeard Sjevard- nadze heeft bevestigd dat de Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De hoogbe jaarde en volgens ingewij den zwaar zieke oorlogs misdadiger Aus der Fünten heeft twee weken geleden zijn cel in de Bredase Koe pelgevangenis verruild voor een ziekbed in het Scheve- ningse penitentiaire zieken huis. Hij is daar een week lang ver pleegd en vervolgens terugge bracht naar Breda. De 'Twee van Breda' zijn al geruime tijd ziek. Op het mi nisterie van Justitie circuleert al enkele weken een rapport over de lichamelijke en geeste lijke conditie van het tweetal. Doorgaans goed ingelichte kringen zeggen dat uit dat rap port 'zonneklaar' blijkt dat bei den niet lang meer hebben te leven. MONTREAL (ANP) - Het overleg over de landbouwsubsi dies in de GATT (Algemene Overeenkomst inzake Tarie ven en Handel) in Montreal had donderdag overdag nog steeds niets opgeleverd. De VS en de EG konden het wederom niet eens worden over de vermindering dan wel de afschaffing van de subsi dies. Aan het eind van de middag waren de partijen weer terug bij af. Hierdoor lijkt het vrij wel onmogelijk dat er in Mont real overeenstemming over de landbouwsubsidies wordt be reikt. Nadat de onderhandelingen vrijwel een hele nacht waren doorgelopen nam de laatste po ging om alsnog overeenstem ming te bereiken donderdag nog eens een hele dag in beslag. EG-landbouwcommissaris An- driessen pendelde heen en weer tussen de ruimte van de EG- ministerraad en die van de Amerikaanse delegatie met steeds een iets andere formule ring voor de vermindering dan wel de afschaffing van de land- bouwsubsisies. Op en gegeven moment had Andriessen er genoeg van. Hij wilde met het overleg ophou den omdat de formulering zijns inziens steeds zwakker werd en voor de VS nog steeds de ruimte bood om te praten over volledige afschaffing van de subsidies. Groot-Brittannie, de Bondsrepubliek Duitsland, Ita- I VANDAAG 2 KATERNEN «2I6GIDS-1 Gemeenten met minder dan 25.000 inwoners dienen hun éigen gemeentepolitiekorps kwijt te raken. Het gaat om ruim tien gemeentea Dit levert tweehonderd Vrije' agenten op. Tenslotte grijpt de WD terug op het besluit van het kabinet om de aangekondigde korting op de politiesterkte voor 1989 en 1990 terug te draaien. Hierdoor blijven 460 arbeidsplaatsen be houden. De liberalen vinden dat die 460 agenten verdeeld moeten worden over die ge meenten met een hoog mis daadspercentage. ZIE CONSUMENT Volgens Duitse sport bladen lijken de dagen van Rinus Michels bij de Bundesligaclub Bayer Leverkusen ge teld. I ZIE SPORT 1 Leninakan, de tweede stad van Armenië met circa 230.000 inwoners, is zeker voor de helft verwoest door de krach tige aarbeving die de Sovjetrepubliek woensdag teister de. kerncentrale op 30 km van Je revan, dat veel zuidelijker is gelegen dan het getroffen ge bied, niet heeft geleden onder de aardbeving. In Leninakan zijn hele nieuwbouwwijken met flats ingestort. Alle gebouwen van acht verdiepingen of meer ble ken niet bestand tegen de aard schokken, die een kracht had den van tussen 6,8 en 8 op de schaal van Richter. Alleen ge bouwen met twee verdiepingen en kleine huizen zijn groten deels intact geblevea De zwaarste schokken vonden plaats op een moment dat iedereen aan het werk was en kinderen op school warea Het Sovjetpersbureau TASS sprak van de ernstigste aard beving in de Kaukasus in 80 jaar. Het zal zeker nog een aan tal dagen duren voordat pre cieze cijfers kunnen worden bekendgemaakt over het aan tal doden en gewonden. Volgens het persbureau Tass zijn meer dan 12.000 studenten, arbeiders en functionarisseh naar de getroffen gebieden ge- trokkea De vakbonden hebben 50.000 bedden ter beschikking gesteld in sanatoria en hotels. Tientallen vliegtuigen en heli kopters zijn ingezet en uit het hele land rijden treinen naar de Kaukasus. Het leger zou 6.500 soldaten hebben ingezet Deze staan de al ter plaatse zijnde 6.000 militairen bij, die naar het gebied waren ver plaatst om de etnische onrust te beteugelen ZIE OOK ACHTERGROND In de ochtend kunnen mistbanken ontstaan. Overdag is het zwaar bewolkt met mogelijk lichte regen of motregen. De wind zwak tot matig uit westelijke richtingen. Maximum 7-9, minimum 4-6. DEN BURG (ANP) - Jan Wolkers weigert de hem woensdag toegekende PC Hooftprijs 1989. Wolkers (63) heeft geen vertrouwen in de wijze waarop in Nederland en daarbuiten dit soort prij zen worden toegekend. De op Texel wonende Wolkers weigerde eerder onderschei dingen, zoals de Constantijn Huygensprijs. De schrijver, schilder, beeld houwer meent dat er bij het toekennen van dit soort prijzen te veel fouten' worden ge maakt. Hij wijst er op dat bij voorbeeld iemand als Marten Toonder, die toch ingrijpend de Nederlandse taal heeft beïn vloed', nooit een prijs kreeg. De late erkenning via een prijs van de dichteres Vasalis noemt hij als ander voorbeeld. Aan de PC Hooftprijs is een bedrag van 25.000 gulden ver bonden. BREDA - De Nederlanders hebben vorig jaar voor bijna 15 miljard gulden in hun 'oude sok' gestopt. Volgens de staf groep economisch onderzode van de Rabo bank is vorig jaar veruit het grootste deel van de in omloop gebrachte briefjes van 1.000 en 250 gulden opgepot De mate waarin Nederlanders geld oppotten wordt afge leid van het verschil tussen het aantal in omloop gebrachte biljetten en wat weer bij de Nederlandsche Bank terug keert Vooral halverwege 1987 zijn zeer veel biljetten van 1.0QQ en 250 gulden door de Nederlanders uit de circulatie ge haald. Aanleiding daarvoor was het besluit van minister Ru- ding (Financiën) om de banken te verplichten gegevens over rente van kaptitaal van klanten aan de fiscus op te geven Alleen al in de tweede helft van het vorig jaar verdween er daardoor voor zo'n 6 miljard gulden aan biljetten uit de circulatie. (ADVERTENTIE) lie en Nederland wisten An driessen ervan te overtuigen dat hij nog verder met de VS moest overleggen. De formuleringen waarin de VS en de EG elkaar moesten vinden werden steeds zwakker en steeds meer voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het grootste deel van het overleg in Mont real hadden de VS vastgehou den aan 'elimination' (afschaf fing), terwijl de EG alleen maar wilde praten over 'sub stantial reduction' (aanzien lijke vermindering). De Ameri kaanse suggestie om te praten over 'correct all trade distor- tive measures' (corrigeren van alle handelsverstorende maat regelen) ging Andriessen te ver omdat dat inhield dat er iets verkeerd was gedaan. Hoewel de EG toegaf dat de VS wat hadden ingebonden, kwam er het voorstel om het woord 'all' te schrappen. Later kwam de formulering 'correc ting and preventing trade dis- tortive measures' (corrigeren en voorkomen van handelsver storende maatregelen) op pa pier. Uiteindelijk zag de Ame rikaanse delegatie er geen gat meer in en kwam weer met een document waarin weer het woord 'elimiation' voorkwam. Mei deze bon kunt ueen nieuwe abonnee aan- DE NIEUWE ABONNEE HEET: m Naam: Adres: Postc.rPlaats:! Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad*7.7.71,85 kwartaal per autöm. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het algonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: v handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naèr Dagblad De Stem, Antwoordnr112,4800 VB Breda DE KRAhffVOOB JE EIGEN STUK VAN NEDERtAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1