perfekta SS'er Olij in Argentinië gepakt PARKBUOTTER WESTEN REAGEERT POSITIEF NAVO EIST MEER REDUCTIES: r\ "KEP toch betrokken bij paspoort' ipressies schilder Weduwnaars pensioen kost Rijk 550 miljoen Merijntje PC Hooftprijs '89 gaat naar Jan Wolkers EVEN NAAR JAC. HERMANS CLEMENTINES WTTLOF S S I N 0 Ook voor particulieren w E O B SCHULDIG AAN ARRESTEREN VAN ONDERDUIKERS Chef staf Rode Leger treedt af laatste nieuws 'Tienduizenden SliCFtbclcid slachtoffers bij aardbeving in Armenië' Eenzijdig VVD: INVOERING NIET VÓÓR 1 JANUARI 1991 Reële kans op milj ardenorder voor fregatten DONDERDAG 8 DECEMBER 1988 i f Roy Orbison (52) aan hartaanval overleden Nederlandse wegvervoer niet filevrij naar '92 Bayern stunt in Milaan HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND WASHINGTON/BRUSSEL - „Wij begroeten de door Gorbatsjov aangekondigde eenzijdige re ducties als een positieve stap. Maar we wijzen erop dat er zeer aanzienlijke ongelijkheden blij ven bestaan, ook als deze stappen worden uitge voerd". Weinig verandering N MlNI-PnUS8MAXI-KEUS JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. Unbearable lightness of nbrandt doming to America. lerle Bellemans - Schilde, /an Gerard Ram en beeld werk van Anthony Herrn- 3eop. tijd. winkeluren (ton lerle Esprit - Expositie ge. 'Zeeuwsch-Vlaanderen ge. loor Nederlandse en Belgi. kunstenaars'. Schilderijen, ellen en tekeningen van Bakker, M. Binkhuysenen jrdans. Geop. do. t/m 20, -17.30 u. do. tot 21 u. (t/m lerle Van Geyt - Expositie Id 'Feest der kleine tor es', met werken van Kup- H. op de Laak en H. Slij- ieop tijd. winkeluren (tot UNA TER MUIDEN nallg Gemeentehuls - Jiterexpositie van aquarel- itsen, foto's enz. Geop. za. 1.14-17 u. (t/m 26 dec.). NEUZEN lerle Arty Party - Marjade 'Kleine prijsjes op de lijst- ok op deze. Deel 1Geop. rinkeluren. (t/m 15 dec rpleeghuls Ter Schorre - hilderijen van Paul van der |en(t/m 12 dec.). NDIJKE nuseum - Elf Zeeuws- nse amateur-kunstenaars iseren onder de titel 'Ama- presenteren'. Geop. ma. 'rij. 10-12 en 13-17 u. zaan T-17 u. (t/m 31 dec.). Jrln-huls - Expositie geti- Jlnnerlijke landschappen' /tarten Muller. Geop. dag. u. (t/m 31 dec.). ERPEN jn. Museum voor Schone sten - Ikonen-expositieflot pr.). Tevens overzichtsexpo- van Henri de Braekeleer(tot Geop. di. t/m zo. 10-17u. hesl. (le Schaapskool - Olieverf- |derijen van Ben Bonte, (tot Pietersabdij - Expositie de wereldtentoonstelling 1913. Geop. dag. 9-30-12.30 3.30-17 u. ma. gesl. (tot 11 1 een Egyptisch amulet aas nuseum had verkocht, bn zoektocht leverde nog schetsen op in het Rijks- itenkabinet in Amsterdam, 'pen werktekeningen en pemiewerk in Teylers Mu- in Haarlem en aanvul- e documentatie plus twee 'erfschilderij en in andere ïbare en privé-vcerzame- en. Zo is Willem de Famars as meteen de best gedocu- (iteerde Nederlandse Egyp- iiger van de vorige eeuw orden. 1 de tentoonstelling wordt de hand van tekeningen, iten, aquarellen, schilderij- ilaten, foto's en andere do- enten een beeld gegeven opleiding, reizen, activitei- werkwijze en specialismen Testas. njuij pueui 'sjqoaa M.npeiPs dop '§UE(S UBA Jj3U Atnod qurÏBd Wp dawSp^H DE STEM ]28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneu/en - Vlissingen Losse nummers 1.25 BUENOS AIRES/DEN HAAG (ANP) - Interpol heeft woensdag de 68-jarige oud-SS'er Jan Olij opgepakt in zijn huis bij Buenos Aires in Argentinië. pat heeft woensdagavond een woordvoerder van Buiten landse Zaken bevestigd. Afge lopen zaterdag maakte het dagblad Het Parool bekend dat Olij daar woonde. Olij heeft zich in de laatste jaren van de bezetting schuldig gemaakt aan het arresteren van onderduikers voor de ar beidsinzet, aldus het Rijksin stituut voor Oorlogsdocumen tatie. In 1945 werd hij ingedeeld bij de Grüne Polizei en zou hij hebben meegedaan aan het in brand steken van een woning in Barneveld. Dat zou een re presaille tegen de bevolking zijn geweest. Olij zou verder aan het oostfront hebben ge vochten. In 1949 werd Olij, die inmid dels via Spanje de wijk had ge nomen, bij verstek tot 20 jaar cel veroordeeld wegens hulp aan de vijand. Jan Olij, een amateurbokser die ook kampioen bij de zwaar gewichten werd, was de zoon van Sam Olij, ook een boks kampioen. Deze werd in 1947 ter dood veroordeeld wegens jodenvervolging, maar kreeg in hoger beroep 14 jaar, omdat hij niet geheel toerekeningsvat baar zou zijn geweest. Olij is afkomstig uit Lands meer. Hij begon in de jaren '70 aan mensen uit zijn geboorte streek te schrijven. Volgens Het Parool schreef hij, kenne lijk door heimwee gekweld, een gemeenteraadslid van Ilpen- dam om een exemplaar van een streekblad te krijgen. In 1982 zou de Nieuwe Noordhollandse Courant een brief van Olij heb ben afgedrukt, waarin hij ver zoekt om ansichten uit Noord- Holland. In beide brieven gaf hij zijn volledige adres op in Isidro Casanova, een buurt schap bij Buenos Aires. Een verslaggever van Het Parool kreeg hem daar onlangs aan de telefoon. Jan Olij is in 1952 Argentijn geworden. Argentinië levert geen onderdanen uit. Een rech- NEW YORK (RTR) - De stafchef van de Sovjet- strijdkrachten, maarschalk Sergej Achromejev, is afgetreden, naar verluidt 'om gezondheidsredenen'. Dit heeft Kremlin-woordvoerder Gerasimov gisteravond bekendgemaakt tijdens een interview met de Amerikaanse tv. Gerasimov zei nadrukkelijk dat het aftreden niets te maken heeft met de aankondiging van Gorbatsjov over een reductie met 500.000 man van de Sovjet-legermacht. Samen aan de top: de president van de Sovjetunie, en de huidige en de toekomstige president van de Verenigde Sta ten. - foto ap Sovjet-leider Michaïl Gorbats jov kondigde in zijn rede voor MOSKOU (AFP) - De aard beving die gisteren de zui delijke Sovjetrepubleik Ar menië trof heeft 'tiendui zenden slachtoffers' ge maakt. Dit heeft een Arme niër verklaard na een be zoek aan het getroffen ge bied. Volgens Ambartsoem Galast- jan, leider van het Armeense 'Karabach-comité', zijn in Le- ninakan, een stad met ruim 300.000 inwoners, alle gebou wen 'tot puin gereduceerd'. De stad zou volledig met de grond gemaakt zijn. „Lenina- I tan is volledige in duisternis gedompeld, de overlevenden maken houtvuurtjes om zich te warmen en op vijf kilometer buiten de stad beginnen ver keersopstoppingen waardoor auto's met gewonden zich een weg proberen ie banen. DEN HAAG (ANP) - Als alle weduwnaars recht heb- ten op een uitkering vol gens de huidige Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW), dan kost dat per jaar tegen de 550 miljoen gulden. bat blijkt uit voorlopige bere- I keningen van de Sociale Verze keringsbank (SVB), de bank ®e via haar districtskantoren de AWW uitbetaalt, cmf C^rdvoerder van de jZei woensdag in reactie °P uitspraak van de Cen trale Raad van Beroep, het noopte rechtscollege op het ge- van de sociale verzekerin- De Centrale Raad van Be- °ep stelde woensdag twee we duwnaars in het gelijk bij hun «nspraak op een AWW-uitke- ng. Volgens tellingen van het er in Nederland om en abij de 40.000 weduwnaars. Op een tweedaagse FNV-manifestatie op het Plein in Den Haag deelde de ambtenarenbond AbvaKabo erwtensoep uit, in het kader van het 'snert-beleid' van de regering. De mensen stonden er voor in de rij. - fotoanp KEP nou genoeg van dat paspoort! Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Minister Van den Broek sluit niet uit dat apparatuur, personeel en kennis van de door de over heid 'afgedankte' paspoort producent KEP toch nog zullen worden ingezet voor de fabricage van een nieuw fraudebestendig paspoort naar Europees model. De bewindsman zei dat giste ren in de Tweede Kamer bij het debat over het opzeggen van de samenwerkingsovereenkomst met KEP. De Kamer had geen enkel bezwaar tegen die opzegging, maar de WD-fractie maakte opnieuw een voorbehoud ten aanzien van de positie van Van den Broek. De WD is pas te vreden als er een nieuw pas poort is en als vaststaat dat de Staat geen schadevergoeding aan de geldschieters van KEP hoeft te betalen. Minister Van den Broek ver weerde zich gisteren tegen aantijgingen van de banken (de Nederlandse Middenstands- bank en de Nationale Investe ringsbank) dat zijn departe ment moedwillig op een breuk met KEP heeft aangestuurd. Van den Broek fotoanp „Er is geen sprake van een duister complot om KEP de nek om te draaien. De feiten spre ken dat tegen", aldus de minis ter. Daarna ging Van den Broek in op de mogelijkheid dat een paspoort 'volgens KEP' alsnog kan worden geproduceerd. „Ik zeg niet dat ik niets meer met een produkt via dit procédé en met deze machines te maken wil hebben. Ik zeg ook niet nee tegen een consortium waarin KEP zou zitten", aldus Van den Broek. Zo'n oplossing zou ook welkom zijn voor de werkgele genheid bij KEP en drukkerij Elba, meende de minister die daarbij aantekende dat het ini tiatief wel bij de banken zal moeten liggen. Een nieuw te vormen pas- poortprodueent - bijvoorbeeld met KEP, gelddrukker Ensche dé en de Staatsdrukkerij - biedt als voordeel dat de drei ging van een schadeclaim door de financiers van KEP kan verdwijnen. Van den Broek toonde zich na afloop van het debat teleur gesteld over de houding van de WD. „De reactie van de WD is wat afstandelijk. Maar dat hoort kennelijk bij de wijze van politiek voeren van de WD", aldus de bewindsman die bij het debat de kleinste re geringsfractie had gevraagd zijn besluit minimaal te billij ken. De huidige verstrekking van paspoorten loopt geen enkel ge vaar, omdat een nieuwe voor raad 'oude zwarte vodden' (zo als Gualthérie van Weezei de oude pas ook gisteren noemde) is besteld. Wanneer uiteinde lijk een nieuw fraudebestendig paspoort kan worden inge voerd is volgens Van den Broek onmogelijk te voorspellen: „Organiseer er maar een toto voor". Wiebenga schatte de in voeringsdatum niet vóór 1 ja nuari 1991. SCHIPHOL (ANP) - Neder land heeft een reële kans op de order voor de bouw van acht fregatten voor Austra lië en vier voor Nieuw-Zee- land. Staatssecretaris Van Houwe- lingen (defensie) zei dat woens dag na een reis naar Australië, Nieuw-Zeeland, Saudi-Arabië en Kuwayt. Ons land wil aan Australië en Nieuw-Zeeland de multi purpose (M)fregatten leveren, die ook voor de Nederlandse marine in aanbouw zijn. In to taal gaat het bij de order om een bedrag van 7 miljard gul den. Bij de order zijn vier Neder landse bedrijven betrokken: de werf De Schelde in Vlissingen, HSA, Bronswerk en Van Riet schoten Houwens. Om de coördinatie tussen de vier rechtstreeks betrokken be drijven onderling en de over heid te verbeteren, wordt op korte termijn een projectbu reau opgericht. Nederland is met het West- duitse fregat Meko-200 van de werf Blohm und Voss overge bleven in de strijd om de order die in september 1989 wordt be slist. I VANDAAG 2 KATERNEN ter zal zich daarom vermoede lijk eerst over de geldigheid van Olijs staatsburgerschap moeten buigen. Heeft hij het op een oneerlijke wijze verwor ven, dan kan het hem worden afgenomen. Datzelfde geldt voor de nog voortvluchtige Abraham Kipp, die in 1953 Ar gentijn werd. Minister Korthals Altes heeft vorige week om de uitle vering van Olij, Kipp en Ri- phagen verzocht, nadat de Ar gentijnse minister van justitie zich bereidwillig had opgesteld. Tot nu toe had Justitie altijd geloofd dat uitleveringsverzoe ken zinloos zouden zijn. ■H I I ZIE GIDS-1 I ZIE EXTRA ACHTERGROND 'Stap Moskou niet genoeg' I ZIE SPORT 1 Van onze redactie buitenland Zo reageerde een Amerikaanse vertegenwoordiger bij de NAVO op het besluit van de Sovjetunie tot een eenzijdige vermindering van troepen en materieel. Al te grote veranderingen hebben we vandaag van het weer niet te verwachten. De bewolking neemt geleidelijk toe; kans op wat lichte (mot)regen. De wind is tot matig uit hoofdzakelijk westelijke richting. Max. 7-9, min. 2-4. de Verenigd Naties gisteren aan dat de Sovjetunie de ko mende twee jaar haar conven tionele troepenmacht met 500.000 manschappen zal ver minderen. In totaal zullen 10.000 tanks, 8500 artillerie-sys temen en 800 gevechtsvliegtui gen uit de conventionele sterkte van de Sovjet-legers worden genomen. Gorbatsjov voegde daaraan toe dat het om eenzijdige Sovjet stappen gaat, die Moskou ge heel los van de onderhandelin gen over het verminderen van de conventionele strijdkrach ten in Wenen neemt. Een vermindering van het Sovjet-leger met 500.000 man betekent een reductie van on geveer 10 procent. In totaal tel len de Sovjet-strijdkrachten 5 miljoen manschappen. De ministers van buiten landse zaken van de 16 NAVO- landen komen vandaag in Brussel bijeen. Naar verwacht zullen zij dan een officiële re actie geven op Gorbatsjovs jongste initiatief. Minister Van den Broek vindt dat de rede van Gorbats jov „vrij verrassende voorstel len" bevat, zeker op het gebied van de wapenbeheersing. Maar Van den Broek wees er op dat de onevenwichtigheid tussen Oost en West zo groot is dat het Oostblok nog veel verder moet gaan. Naar deze week uitlekte wil de NAVO bereiken dat de War- schaupactlanden het aantal tanks en andere offensieve wa pensystemen met tweederde verminderen om een eind te maken aan hun overwicht op conventioneel gebied. Dat zou onder mèer betekenen dat de Sovjetunie haar tanksarsenaal moet reduceren van 37.000 tot 12.000 stuks. Gorbatsjov zei in zijn VN-rede dat hij 10.000 tanks wil wegdoen. De Britse premier Margaret Thatcher juichte de verminde ring van de Sovjet-strijdkrach ten toe. Zij ziet Gorbatsjovs initiatief als een „belangrijke stap naar een evenwichtiger krachtsverhouding in Europa gezien de huidige overweldi gende superioriteit van de Sov jetunie". De Westduitse bondskanse lier Helmut Kohl sprak van een „belangrijke stap in de goede richting". De kanselier toonde zich vooral ingenomen met de terugtrekking van Sovjet-tan keenheden uit de drie Oosteu- ropese landea De aangekon digde eenzijdige reducties ko men „in hoge mate" tegemoet aan de westerse zorgen over het „enorme overwicht" van de Sovjetunie bij de conventionele strijdkrachten. De Amerikaanse oud-minis ter van defensie Harold Brown zei dat het Westen wel goed in de gaten moet houden of Gor batsjov de aangekondigde stappen ook metterdaad uit voert. „Een eenzijdige stap is mooi, maar er dient gelet te worden op wat er werkelijk ge daan wordt en niet op wat hij (Gorbatsjov) zegt te zullen doen", aldus Brown. ZIE OOK COMMENTAAR EN BUITENLAND DEN HAAG (ANP) - Jan Wolkers krijgt de PC Hooft prijs 1989 voor verhalend proza. Aan de prijs is een bedrag van 25.000 verbon den. Wolkers krijgt de prijs om dat hij volgens de jury 'een groot oeuvre op zijn naam heeft dat diverse hoogte punten bevat'. Wolkers' werk kenmerkt zich, verklaart de jury (o.l.v. Martin van Amerongen), door 'zowel gedrevenheid als een ongeëve naard vertellend vermogen'. „Thematisch heeft hij diepe sporen door de na-oorlogse Ne- Jan Wolkers - fotoanp derlandse letterkunde getrok ken. Op elke bladzijde van zijn werk presenteert hij zich als een kunstenaar van wie reeds nu kan worden vastgesteld dat hij als schepper van een aantal onmiskenbare klassieken de li teratuurgeschiedenis in zal gaan". Jan Wolkers werd 26 oktober 1925 in Oogstgeest geboren. Hij was oorspronkelijk beeldhou wer en begon in 1957 verhalen te schrijven. (ADVERTENTIES) Aanbiedingen geldig van do. 8 t/m za. 10 december 1988 en alléén in filialen met een groenteafdeling. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon:- Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad O kwartaal acceptgirokaart ad kwartaal per autom. afschrijving ad Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER f 23,90 71,85 69,95 Mijn naam: Adres: Postc,:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VS Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1