TIENDUIZENDEN ZITTEN OP ABSOLUUT MINIMUM Leger zorgt voor Parijse forensen PARKERJ0TTER Conditie Twee van Breda hard achteruit Rijk omzichtig over tracé WOV I EG-voorstel: rijbewijs onderling erkennen Ruding: hogere accijns op diesel en LPG nodig raks dubbel ntal treinen li 'Moerdijk' Merijntje EVEN NAAR JAC. HERMANS f\ VACANTIE AAN- lieu-eis kost sfEM 80 min: oom duurder UTRECHT - Tienduizenden ouderen, van wie driekwart vrouwen, leven op de grens van de ar moede. Het gaat hier om 77.000 of 18 procent van de huishoudens van ouderen. Moeilijk Andere 'VUT' 'ZAK ZUID-BEVELAND MOET WORDEN ONTZIEN' Status Meest wenselijk Baalhoekkanaal Medestanders Vaarwegen DONDERDAG 1 DECEMBER 1988 Verzuring bodem rampzalig Vloedgolf treft Bangladesh Kabinet helpt KNVB tegen vandalen LeMond denkt aan stoppen HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Kouder BLOEMKOOL CHAMPIGNONS doosje 250 gram Mini-pmjs&Maxi-keus Kunt u met een gerust hart via De Stem doen meteen ..Kleintje" onder de rubriek „Vakantie". Immers vele tienduizenden Stem-(©zere en lezeressen (vier van elke tien) zeggen bijzondere belangstelling te hebben voor deze specifieke ..Kleintjes"-rubriek. DE STEM ite jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneu/en - Vlissingen Losse nummers 1.25 nze Haagse redactie HAAG - De spoorbrug het Hollandsch Diep loerdijk moet met twee en (verdubbeling) wor- verbreed. schrijft minister Smit- s (Verkeer en Waterstaat) iet gisteren verschenen ktuurschema Verkeer en oer, waarin de plannen tot worden uiteengezet, it spoortraject vanaf Rot- im CS tot aan Lage Zwa- moet worden uitgebreid Ie enorme belasting op deze gaande route van de lstad naar België, aan te len. Bovendien is de uit- ling nodig als de plannen gaan voor een 'flitstrein' de Randstad naar het zui- e minister kondigt verder dat de A58 tussen Etten- f en Breda autosnelweg It, omdat die deel uitmaakt een belangrijke hoofd- sportas. Op het pro- ima staat verder het ont- ende stukje autosnelweg en Zevenbergen en Lange- Dat vormt nog een van de 'rekende schakels in de dverbindig tussen West- erland en het Ruhrgebied, s Smit-Kroes. mslotte voert Smit-Kroes de verbreding van de A58 en Breda en Tilburg op. latzelfde geldt voor de A16 die tussen Moerdijk en de isovergang Meer van vier r zes rijbanen uitgebreid moeten worden. Smit- is houdt hier echter een om de arm; het is nog niet Ir dat die verbreding er 2010 zal komen. OOK BINNENLAND ACHTERGROND onze verslaggever BOSCH - De PNEM it 70 tot 80 miljoen gul- meer investeren om de iwe kolencentrale in irtruidenberg aan te ;en aan nieuwe stren- milieueisen. De omprijs zal als gevolg deze en vergelijkbare ?steringen in centrales de komende jaren om- g moeten. zeggen woordvoerders van !PZ (electriciteitsproducent iet zuiden) in reactie op de inen van de Tweede Kamer strengere milieueisen te en aan nieuw te bouwen ^centrales. eze week liet het CDA in de lede Kamer weten een mo an de PvdA te zullen steu- om strengere Duitse eisen te nemen ten aanzien van litstoot van stikstof. De ka- spreekt volgende week die motie. Minister Nijpels !ieu) staat niet negatief te- over de motie. olgens een woordvoerder de PNEM is in de bouw- nen voor de nieuwe kolen- rale ('eenheid 9') in Geer- ienberg rekening gehou- met strengere milieueisen. Douwplannen hoeven niet te den aangepast. Met de w van de nieuwe centrale, in 1993 operationeel moet is een bedrag van 1,2 mil- gulden gemoeid. at bedrag moet met 80 mil- gulden worden verhoogd. Ie centrale moet een extra itikkingsinstallatie worden ibouwd, die moet voorko- dat stikstof in de lucht it. e aanpassing voor de cen- in Geertruidenberg moet in andere centrales zoals de ïweg in Amsterdam tot id worden gebracht. Parijs: hoe voller hoe leger Jacques Rommers FOTODESTEM/DICKDEBOER Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De conditie van de Twee van Breda - de Duitse oor logsmisdadigers Fischer en Aus der 'Fünten - gaat 'zienderogen en in een hoog tempo' achteruit. De directeur van de Bredase koepelge vangenis, Jacques Rommers, zegt dit in interview met het weekblad De Tijd van deze week. Rommers, die per 16 decem ber met pensioen gaat, herhaalt zijn be kende standpunt dat de detentie van het zieke en hoogbejaarde tweetal, uit hu manitaire overwegingen afgebroken moet worden. Minister Korthals Altes (Justitie) krijgt op korte termijn de bevindingen van het medisch onderzoek naar de geestelijke en lichamelijke toestand van de beide gedetineerden op zijn bureau. Dat onderzoek werd in juni van dit jaar gelast door de directeur-generaal jeugd-en delinquentenzorg van het mi nisterie. Rommers zegt van dat onderzoek 'niet zo heel veel te verwachten' Hij zegt niet om het onderzoek gevraagd te heb ben. Integendeel, hij heeft gewaar schuwd dat instelling van het onderzoek 'bij hen weer nieuwe hoop wekt. Daarin ligt het gevaar voor hun geestelijke weerbaarheid.' Het is totnutoe niet duidelijk welk doel het onderzoek precies dient. Er is een aantal mogelijkheden denkbaar: geen wijzigingen in het gevangenisre giem voor de twee, aanpassing van het huidige regiem door hen bijvoorbeeld over te brengen naar een omgeving waar zij beter dan in Breda - de strafge vangenis is daarop onvoldoende inge richt - verzorgd kunnen worden of een politieke beslissing tot gratiëring en vrijlating. In dat laatste geval zal mi nister Korthals Altes, volgens de af spraken die door zijn voorganger Van Agt in 1972 gemaakt zijn, moeten over leggen met het Voormalig Verzet. Ter gelegenheid van zijn af scheidsin terview had Rommers zijn huidige standpunt op schrift gesteld. Volgens Rommers staat het personeel in de Bre dase gevangenis achter hem en zijn veel collega-gevangenisdirecteuren het met hem eens. „Iedereen vindt dat dit niet langer kan." Ouderen lijden armoe Van onze verslaggever De gezamenlijke ouderenbonden vinden dat er via een ander sociaal-economisch beleid speciale aandacht moet komen voor de inkomenspositie van ouderen. beleid. Zo moeten overheid, werkgevers en vakbonden werkgelegenheid, arbeidsvoor- Dat schrijft het Centraal or gaan samenwerkende bonden van ouderen, Cosbo, in de nota 'Toekomend inkomen', die van daag verschijnt. De nota is het eindverslag van het discussie project over het inkomen van ouderen in de toekomst. Volgens de nota stijgt het aantal mensen van 65 jaar en ouder de komende jaren van 1,8 miljoen tot 2,4 miljoen in het jaar 2010. In 2035 zal het in Ne derland al gaan om 3,6 miljoen mensen van 65 en ouder. Het betekent dat in 1995 vijftien procent en in 2035 23 procent van de bevolking 65 jaar of ouder is. Nu is dat 12 procent. Bijna de helft van al deze ouderen (48 procent) is alleen staand (ongehuwd, weduwe, weduwnaar of gescheiden) De bonden van ouderen - de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), de Pro testants Christelijke Ouderen bond (PCOB) en de Unie van Katholieke Bonden van Oude ren (Unie KBO) - zeggen dat met name de jongere ouderen (50 tot 70 jaar) het moeilijk - 'bedroefend' - hebben. Zo werkt slechts 37 procent van de mannen en vrouwen tussen de 50 en 64 jaar. De bon den verwijten werkgevers, vakbonden en overheid te heb ben meegewerkt aan de uit stoot van veel mensen in deze leeftijdsgroep. Dat gebeurde via arbeidsongeschiktheids-, non-activiteits- en VUT-rege- lingen. De ouderenbonden willen een ander sociaal-economisch waarden en arbeidsomstandig heden van jongere ouderen verbeteren en beschermen. Letterlijk zegt de nota: „Het vroegtijdig afschrijven van oudere werknemers heeft ver nietiging van menselijk kapi taal tot gevolg wat noch econo misch noch sociaal verant woord is. Men mag en kan ouderen niet vergelijken met kapitaalgoederen waarvan kan worden gesteld dat zij econo misch eerder zijn versleten dan technisch." De bonden pleiten voor een al ternatief voor de huidige VUT- regeling, zodat ouderen ook na hun zestigste nog kunnen wer ken. Dat zou kunnen door tij dens de loopbaan perioden van (opfris)verlof te geven. Die tijd kan dan later als het ware wor den ingehaald. Volgens het rapport is het aantal arbeidsongeschikten on der de oudere werknemers on aanvaardbaar hoog. Zeventig procent van alle niet-actieve 57,5-plussers ontvangt een wao-uitkering. Belangrijk vinden de bonden ook dat de inkomensverslech tering voor ouderen, die niet meer kunnen werken en die nog geen AOW-pensioen krij gen, wordt teruggedraaid. Dat AOW-pensioen moet een so ciaal aanvaardbaar bestaan kunnen garanderen. Alleenwo nende ouderen zonder kinderen hebben momenteel 1.044,54 per maand en gehuwden of sa menwonenden 1.492,19. Van onze verslaggever GOES - Het kabinet houdt nog een paar ruime slagen om de arm wat betreft het tracé van een Wester- schelde Oeververbinding (WOV), en de gevolgen daarvan voor andere Zeeuwse wegen. Dat blijkt uit het gisteren gepubli ceerde nieuwe Structuur schema Verkeer en Vervoer. Daarin is een nieuwe autoweg Zierikzee-Zeelandbrug-Hein- kenszand-Terneuzen-Belgi- sche grens opgenomen. Dit wordt echter geen hoofd- transportas. De status van de verbinding is verder onder meer afhankelijk van de toe komstige Zoomweg (Bergen op Zoom-Antwerpen) en van het WOV-tracé. De groeiende ongerustheid in Zeeland dat het rijk een nieuwe noord-zuid-verbinding dwars door de provincie, en over de WOV, zou willen pro jecteren, wordt door het struc tuurschema enigszins wegge nomen. Er staat in ieder geval in dat 'een westelijke omlei "'ing rond de grote landschappelijke eenheid in de Zak van Zuid- Beveland het meest wenselijk wijking van de provinciale plannen echter westelijk van het dorp Borssele afbuigt naar het Sloegebied. Voor de Zeeuwse Milieufedera tie (ZMF), die het protest tegen een weg door de Zak aanvqert, is dat echter nog niet genoeg. „Als er staat 'meest wenselijk', dan wil dat zeggen dat er toch nog een opening is om wel door het gebied te gaan. Wij blijven argwanend," aldus ZMF-coör- dinator Jan de Vries. De ZMF is vooral beducht omdat een tracé dwars door de Zak finan- ciëel verreweg het aantrekke lijkst is. «Er zou ook in Zeeland wel eens grote druk kunnen ont staan om daar dan toch maar voor te kiezen," zegt De Vries. Medestanders vindt hij in ieder geval in het gemeente huis van Borsele, waar B en W een alternatief WOV-tracé hebben uitgebroed. De schade voor de gemeente beperken was daarbij het uitgangspunt. Het college kiest voor een tracé Hoofdplaat-Borssele, dat in af- Dat het Baalhoekkanaal nog niet van de kaart is, blijkt uit het gisteren eveneens gepre senteerde Structuurschema Vaarwegen. Het kabinet voert het kanaal op als 'een Belgische wens', waarover een verdrag is gesloten, zonder dat de nodige handtekeningen er al onder staan. Of het al dan niet een hoofdtransportas wordt, 'zal worden bezien wanneer uit voering ter hand wordt geno men'. Andere Zeeuwse vaarwegen die in het schema worden ge noemd zijn de Westerschelde ('België wenst vaarwegverdie ping') en het kanaal door Zuid- Beveland, dat nog verbeterd moet worden. Het Baalhoekka naal en de verdieping van de Westerschelde zijn nog altijd onderwerp van bespreking in de Nederlands-Belgische com missie Biesheuvel/d'Avignon, die de waterverdragen uit het slop moet halen. Dat bleek gisteren uit het ant woord van minister Ruding (Financiën) bij de begrotings behandeling in de Tweede Ka mer Alleen al vanwege de har monisatie in EG-verband is een accijnsverhoging noodza kelijk. De Nederlandse diesel accijns ligt onder het EG-ge- middelde, aldus minister Ru- ding. Een beslissing zal pas wor den genomen in het vooijaar wanneer het kabinet toch kno pen moet doorhakken over de mee- en tegenvallers in de be groting, in het bijzonder over de compensatie van de tegen vallende aardgasinkomsten. Vandaag zal het kabinet een definitieve beslissing nemen I VANDAAG 4 KATERNEN ZIE BINNENLAND I ZIE BUITENLAND ZIE SPORT 1 ZIE SPORT 1 In het noorden is het zeer koud en plaatselijk ijzel, in het zui den zeer zacht. Morgen komen wij in de koude lucht. Van daag veel bewolking en af en toe regen. Wind matig uit ver anderlijke richtingen. Maximum rond 8 graden, minimum om het vriespunt. Van onze correspondent BRUSSEL - Rijbewijzen die door een EG-lidstaat zijn af gegeven, moeten voortaan in alle andere lidstaten van de EG als geldig worden aanvaard. ring dus), maar kan door lid staten tot 17 jaar worden ver laagd. Voor motoren onder 125 cc mag een minimum-leeftijd van 16 worden gehanteerd. In Nederland mogen 16-jarigen tót nu toe slechts brommers tot 50 cc besturen, zonder dat daarvoor een rijbewijs nodig is. Bezitters van een rijbewijs die zich in een ander EG-land ves tigen, mogen niet langer wor den verplicht hun rijbewijs in te wisselen. Met dat voorstel wil de Euro pese Commissie, het dagelijks bestuur van de EG in Brussel, het gemeenschappelijke Europa weer een stapje dich terbij brengen. De maatregel gaat in zodra de verkeersministers van de twaalf landen ermee hebben ingestemd. De minimum-leef tijd voor zowel een auto- als motorrijbewijs wordt 18 jaar (voor Nederland geen verande- De wederzijdse erkenning van de Westeuropese rijbewij zen is voor de Europese Com missie nog maar het begin van een groot aantal verkeers maatregelen die voor de hele EG gelijkelijk moeten gaan gelden. (ADVERTENTIES) De Franse regering heeft het leger ingezet om forensen uit de regio rond Parijs naar hun werk in de hoofdstad te bren gen nu het openbaar vervoer door een staking deels lam ligt. Honderden forensen maakten gisteren noodgedwongen ge bruik van de mogelijkheid om per legervrachtwagen op hun plaats van bestemming te komen. Hoewel ruim 200 leger- vrachtwagens waren ingezet om de forensen te vervoeren kon daarmee bij lange na niet de vervoerscapaciteit van de forensentreinen worden gehaald, ook niet door de vrachtwa gens stampvol met passagiers te laden. - fotoanp Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Los van de tegenvallende aardgasinkomsten zal volgend jaar de accijns op LPG en diesel worden ver hoogd. Aanbiedingen geldig van do. 1 t/m za. 3 december 1988 en alleen in filialen met een groenteafdeling. over de verlaging van de BTW op 1 januari. De regeringsfrac ties gaan er van uit dat het ka binet bij het oorspronkelijke voorstel van 20 naar 18,5 pro cent blijft en dat deze verlaging niet zal worden beperkt tot 19 procent, zoals premier Lubbers onlangs opperde. Dat bleek ook uit de reactie van WD-wobrdvoerder De Grave, die het niet meer nodig vond zijn reeds uitgedeelde motie over de verlaging tot tot 18,5 procent in te dienen. Minister Ruding ontkende iets te weten over een afspraak van premier Lubbers met de PvdA voor overleg over de ver eenvoudiging van loon- en in komstenbelasting. Mei deze bon kuni u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon. Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart adaf 71,85 O kwartaal per auiom. afschrijving-ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:....' handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr 112. 4800 VB Breda t

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1