ZUURKOOL EN GEHAKT PARKERinTTER Banken VS Rijkspolitie wacht 10 minuten met brandmelding verhogen 'prime rate' Vliegtuigen beklad op vliegbasis Woensdrecht HUISBRANDOLIE, BENZINE EN AARDGAS DUURDER Zwitserland spoedig wet tegen zwart geld Tvcn QTT?M JL/lliöA JlilYl Eindoordeel over KNVB uitgesteld VS: Hormonen laten geen sporen na in vlees CDA wil werkgevers dwingen WAO'ers aan te nemen Sloot Schapers ag PROKEN Shamir zwicht voor eisen van Arbeiderspartij Merijntje Opsteker ipW Papegaaien inde kunst Delmotte geen partij voor Tuur tijdens NK ROTTERDAM - De prijzen van ruwe olie stijgen sinds maandag, doordat de OPEC, de groep van olie-expor terende landen het eens is geworden over prij zen en hoeveelheden. Veel wind Vertrouwen pakje ±500 gram 500g7255.49 QQQ kilo®®®® 4349" JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN ie: Ton Koomen ees Hamelink en Willy van Leeuwen is dat toch eigenlijk het eer- ste vereiste, dat zo'n zaak in orde is. BENNIE TIELEMAN leek met nog een kwartiertje wedstrijd te gaan regelrecht de sloot in te rijden. Hij kon op het allerlaatste moment nog uitwijken en corrige- rend optreden, maar even t voor dat voorval hadden n Tieleman en Hoefnagels woorden met elkaar, r „Ik zei voor de grap dat ik t Tieleman wel eens de sloot n in zou rijden en een ronde r later lag hij bij na toch in die sloot. Ik kan daar echter niks aan doen, maar ik weet wel dat Tieleman die grap van mij niet zo kon waarde ren," aldus een verrassend goed rijdende Hoefnagels. Goes gehouden najaarsvergade- Zeeland sprak voorzitter Cees aan het adres van Hans Felius. am als bondscoach na acht jaren land werkzaam te zijn geweest, e noten, vond Zuidweg. '1de teveel en moest vooral overal de het ook altijd beter weten," zei kende dat Felius het vaak bij het elius dat hij veel had geleerd van -t er in de tennissport alles uitha- 5 in Zeeland niet gemakkelijk. Als woont, dan is toptennis niet mo- d. En daar ben ik het beslist niet overtuigd dat de nieuwe Michiel eland kan komen," aldus Felius, t naar Hongarije en de Verenigde Carlo de Baerdemaker, leerde dat de arbiter zich niet had afgemeld. Wel werd hij gesignaleerd bij de top per in de derde divisie van de landelijke competitie tus sen Morres en De Sterre. 01 Veenendal supporter van Morres is, is niet bekend, wel dat hij voor deze Hul- sterse vereniging staat inge schreven. Hij had een goede dag: Morres won met 3-1. De Sterre en YVC speelden noodgedwongen nog maar een oefenwedstrijdje, totdat tot overmaat van ramp een van de Zuiddorpse spelers door zijn enkel ging. Het zat dus duidelijk allemaal niet mee voor De Sterre. lorres geeft arbiter Jo Hageman ibons en drie flinke zoenen ter |ie dag van de scheidsrechter. fotowimkooyman. :heidsrechter is een groot succes ge- i, drank, veel scheidsrechters heb- vervroegd Sinterklaascadeau ont- le initiatiefnemer van deze dag, Jo iche bonbons. Ook scheidsrechters- rdemaker werd met een pakketje hebben dit initiatief gesteund. Bij it helemaal doorgedrongen. Zelfs de nog niet op een kleinigheidje reke- rwaarts wachtte men de beslissin- op werden de arbiters gefeteerd. Bij aatstgenoemde club het vergeten te p naar de scheidsrechter. Zo kan het zullen we maar zeggen. intens in Nieuwe Revu over zijn rio en Monica de Souza Faria: „De :t zijn vrouw de stad in trokken om len ze spiksplinternieuwe houtjes- niet echt behoren tot de allerlaatste ht. Bezorgd vroeg hij op het eind iiemand dat soort jassen droeg en of ijk mee maakte". «eker in Elf: „Ik heb er ook aan ge in stadion Kaalheide red.) tribunes gzinken, wanneer atletiekwedstrij- laas allemaal te dure constructies te Ben de Graaf (25 jaar in het vak) i° Ik haat die mutsjes en vlaggen en raag me altijd af waarom juist wij Met z'n allen op Alpe d'Huez staan, bij het schaatsen. Dat klieken, dat aan te bieden? Met een ..kleintje" in De Stem heeft u absoluut het meeste succes. Immers vele tienduizenden Stemlezers/leze- ressen (ruim 6 van de 10) hebben speciale be langstelling voor onze ..kleintjes"-rubriek ..Te koop aangeboden" DE STEM DINSDAG 29 NOVEMDER 1988 I28ste jaargans: Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 NEW YORK (ANP) - De banken in de Verenigde Staten hebben maandag hun 'prime rate', de rente voor de meest kredietwaar dige ondernemingen, met onmiddellijke ingang ver hoogd van tien tot 10,5 pro cent. Chase Manhattan Bank nam het initiatief tot de renteverho ging. Al snel volgden Chemical Bank, Citibank en de andere grote banken. De maatregel vloeit voort uit de stijging van de marktrente in de afgelopen weken. Die ont wikkeling wordt in verband gebracht met tekenen dat de Fed', het bestuur van de Ame rikaanse centrale banken, het monetaire beleid heeft ver strakt om de inflatie in toom te houden. De prime rate stond op tien procent sinds 11 augustus van dit jaar. Toen ging het tarief ook met 0,5 procent omhoog na dat het Amerikaanse disconto twee dagen eerder was opge trokken van naar zes tot 6,5 procent. Op de financiële markten is de afgelopen dagen gespecu leerd over een nieuwe discon toverhoging, mogelijk ko mende vrijdag. De kans daarop wordt groter als de op die dag te publiceren werkloosheidscij - fers over november aanleiding geven voor vrees voor overver hitting van de Amerikaanse economie. JERUZALEM (RTR) - De rechtse Likudpartij van premier Yitzhak Shamir is maandag gezwicht voor de eisen van Israëlische Arbei derspartij voor twee be langrijke posten in een eventueel nieuw te vormen kabinet. Likud wil op deze manier ko men tot de vorming van een nieuw regering van nationale eenheid. Dit heeft een Likud- minister bekendgemaakt. Premier Shamir staat onder toenemende druk van Ameri kaanse joden om niet te zwich ten voor de eisen van de reli gieuze partijen, die in ruil voor steun aan een eventuele rege ring Shamir belangrijke wets wijzigingen willen doordruk ken. Die partijtjes, die zich aan de uiterst rechter zijde van het Israëlische politieke spectrum bevinden, behaalden bij de ver kiezingen van 1 november zo veel zetels dat Shamir voor de vorming van een nieuwe rege ring zonder de Arbeiderspartij geheel van hen afhankelijk is. Minister Moshe Katsav zei dat Shamir zal trachtten bin nen 24 uur te komen tot een nieuwe regering van nationale eenheid. „Wij zijn nu opener. Wij zijn bereid twee (belangrij ke) ministerposten aan te bie den, die wij in een eerder sta dium niet wilden geven", aldus de Israëlische minister van so ciale zaken. De Arbeiderspartij staakte de kabinetsonderhan delingen vorige week toen Li kud niet bereid bleek twee van de drie kernposten, buiten landse zaken, defensie en fi nanciën, aan te bieden. President Chaim Herzog be noemde Shamir tot formateur nadat hij er in was gerslaagd de steun te verwerven van de religieuze partijen. (ADVERTENTIE) Daar zit stevig de klad in Van onze verslaggevers BREDA HAZELDONK - Tien mi nuten heeft het zondag geduurd voordat de Rijkspolitie de miljoe- nenbrand in een loods bij de grens post Hazeldonk meldde bij de Belgi sche collega's in Turnhout. Wachtmeester Van Meerbeek van de Verkeersdienst van de Rijkspolitie meldde om 11.52 uur per mobilofoon aan de meldkamer in Driebergen dat er pal lets brandden achter de loods op Hazel donk. Driebergen gaf dat onmiddellijk door aan de Rijkspolitie Breda, maar die alarmeerde pas om 12.02 uur de Rijks wacht in Turnhout. Voorlichter S. Worm zegt echter dat de Rijkspolitie Breda pas om 12.00 uur de melding uit Driebergen ontving, maar bevestigt dat om 12.02 uur de Rijkswacht werd ingelicht. Wachtmeester Van Meerbeek ver klaarde zondagmiddag aanvankelijk, dat hij om 12.15 uur de brand meldde, maar coördinator Van 't Klooster in Driebergen weerspreekt dat. „De melding om 12.15 uur was de tweede. Van Meerbeek vroeg toen waar de brandweer bleef. Om 12.23 uur liet hij weten dat de Belgische brandweer er was. We hebben alles op band staan. Die hebben we teruggedraaid en de klok geeft aan dat Van Meerbeek om 11.52 uur de brand meldde. Wij hebben met een Breda gebeld. Ook dat staat op band. Om 11:56 uur is de brand boven dien op het Bredase radiokanaal door gegeven." Woordvoerder Worm van de Rijkspo litie in Breda houdt echter vol dat Drie bergen pas om 12.00 uur Breda op de hoogte bracht. Hij heeft er geen verkla ring voor waarom het alles bij elkaar 10 minuten duurde voordat de Belgen ge waarschuwd werden. In Driebergen reageert Van 't Klooster zeer verbaasd op de lezing van Worm: „Mijn collega in Breda moet zich vergissen." Commandant Brosens van de brand- Een van de beschilderde en beschadigde vliegtuigen op de basis. FOTO DE STEM/BEN STEFFEN Van onze verslaggever WOENSDRECHT - In de nacht van zondag op maandag hebben vijf ac tievoerders op de vliegbasis Woens drecht acht NF-5 straaljagers be-j klad. Ook lieten ze banden van de landingsgestellen leeglopen.» De schade wordt op ruim tienduizend gulden geschat. Op de vliegbasis staan 22 NF-5's die de Luchtmacht heeft afgedankt, in af wachting van een nieuwe bestemming. Het is de bedoeling om een aantal ervan te verkopen aan Turkije, een NAVO- bondgenoot. Met de toestellen kan op dit moment niet worden gevlogen. De actievoerders hebben bezwaar te gen de verkoop aan Turkije. Vandaar dat ze op de toestellen teksten schilder den als 'Stop wapenhandel', 'Stop fas cisme in Turkije', evenals vredestekens. Gisteren gaven ze een persverklaring uit waarin staat dat Nederland door het zo goed als cadeau geven van de NF-5's aan landen als Turkije ook verantwoor delijk is voor de onderdrukking van de Koerdische bevolking en het oplaaien van conflicten in het Midden-Oosten. „Wij zijn tegen het verkopen van straaljagers op zich omdat dat slechte producten zijn. Maar zeker zijn we te gen verkoop aan Turkije waar in feite sprake is van een dictatuur en honder den mensen gevangen zitten vanwege lidmaatschap van een verboden organi satie of vakbond. Amnesty Internatio nal heeft daarover onlangs een boekje open gedaan," merkte een woordvoerder van de activisten op. „Onze actie is uit solidariteit met alle mensen die in Tur kije vastzitten op grond van hun over tuiging." De actievoerders (mannen en vrou wen) werden in de nacht van zondag op maandag door de vliegveldbewaking ontdekt. Het vijftal was de basis opge komen door een gat in het hekwerk te knippen. Toen de patrouille hen be merkte, gingen ze er vandoor. Eindstraat 10, Breda, Tel.076-215469 Van onze sportredactie ZEIST - Het sectie-bestuur betaald voetbal van de KNVB heeft gisteravond een frontale aanval van de clubs moeten doorstaan over de EK-afrekening. Het eindoordeel werd voorlopig uitgesteld tot een volgende vergadering. Er is 130.000 gulden 'zoek', het verschil tussen wat aan kaart verkoop ontvangen had moeten worden en hetgeen daadwerke lijk in kas zit. „Een dramatisch financieel verloop, een dramatische ad ministratie, een dramatisch be heer van de middelen en een publicitaire ramp", aldus voor zitter Bouwer van DS. Ook voorzitter Guus Hollan der van W Emmen kraakte het beleid. „Dit kan niet. Je haalt de order,van je leven bin nen en handelt die vervolgens zo slecht af." Voorzitter André van der Louw ging tijdens zijn ope ningstoespraak uitvoerig in op de onstane commotie. Werke lijke antwoorden had hij niet. Alleen beloofde hij dat de on derste steen zal boven komen. ZIE SPORT-1 WASHINGTON (ANP) - De hormonen die Amerikaans runderen krijgen toegediend, laten in het vlees geen sporen na. Dat heeft dr. L.M. Crawford, één van de hoogste ambtenaren van het ministerie van landbouw in de Verenigde Staten, maandag in Washington gezegd in een vraaggesprek met journalisten uit verschillende Europese landen, dat via een satel liet-verbinding tot stand kwam. De Europese Gemeenschap overweegt om met ingang van 1 januari de import van Amerikaans vlees te verbieden omdat het rundvee groeibev- orderende hormonen krijgt toegediend. Craw ford verzekerde dat verschillende wetenschap pelijke onderzoeken in de Verenigde Staten, maar ook in Europa, hebben aangetoond dat het consumptievlees vrij is van overblijfselen van hormonen. Crawford daagde de Europese Gemeenschap uit om aan te geven welk maximum niveau aan hormonen vlees mag bevatten om niet schadelijk te zijn voor de volksgezondheid. „Wij kunnen aan elke eis voldoen, omdat er gewoonweg niets in is terug te vinden", aldus de Amerikaanse functionaris. Van onze verslaggever DEN BOSCH/DEN HAAG - De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil dat werkgevers verplicht moeten worden een vast percentage van hun personeelsbestand te laten bestaan uit gehandicapte werknemers. Die verplichting moet gelden vanaf 1 juli volgend jaar. Het Limburgse CDA-kamerlid, Ria Oomen, zei dat gisteren tijdens een sym posium over de positie van WAO'ers in het Europa van na 1992 in Den Bosch. Ria Oomen zal deze eis volgende week stellen tijdens de behandeling van de be groting van Sociale Zaken in de Tweede Kamer. De PvdA is al veel langer voor een verplicht aantal gehandicapte werk nemers per bedrijf, zodat voor de plicht nu een kamermeerderheid ontstaat. Staatssecretaris De Graaf (Sociale Za- .té ken) zei enige tijd geleden in een inter view met deze krant dat hijzelf overweegt om de werkgevers de verplichting op te leggen, als zij niet op korte termijn bereid blijken meer WAO'ers in dienst te nemen. Op die manier wil De Graaf ervoor zorgen dat WAO'ers die een herkeuring hebben gehad ook daadwerkelijk aan de slag kunnen komen. De Tweede Kamer nam in 1986 een wetsvoorstel aan, de wet arbeid gehandi capte werknemers (wagw), die bedrijven verplichtte tussen de 3 en de 7 procent van hun personeel uit WAO'ers te laten be staan. Op voorstel van de werkgevers en het CNV besloot de meerderheid van de kamer de verplichting uit de wet te halen en de werkgevers drie jaar de tijd te ge ven vrijwillig meer WAO'ers in het ar beidsproces op te nemen. Tot nu toe is het aantal WAO'ers dat aan de bak is gekomen via de wagw ech ter nog maar heel klein. De politieke meerderheid die zich nu aftekent in de ïl I VANDAAG 2 KATERNEN weer in Hoogstraten is nagegaan hoe het eerste bericht over de brand hem te recht is gekomen. „Wij hebben altijd één tijdstip genoemd: om 12.03 uur ontvin gen we de eerste brandmelding." Zijn lezing is de volgende: 012.01 uur - Breda waarschuwt de Rijkswacht Turnhout. 12.02 uur - Turnhout belt de 'Centrale Honderd' in Antwerpen, zoals gebruike lijk in België. 12.03 uur - 'Centrale Honderd' geeft het door aan de brandweer in Hoogstra ten. VERVOLG OP BINNENLAND Olieprijzen omhoog ZIE SPORT 1 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Van onze verslaggever Gasolie, huisbrand, het daaraan gekoppelde aard gas en benzine zullen daar door duurder worden. Benzine en olie zullen enkele centen duurder worden. Dat komt overigens voor een deel ook door de normale voorraad- vorming bij het naderen van de winter. Het OPEC-akkoord kwam gistermorgen toch nog als een verrassing, nadat Saudiarabië zondag het bij na-akkoord van dat moment op scherp zette. Terwijl de meeste andere OPEC-leden een vatprijs van achttien dollar wilden, kon digde de grootste olieproducent van het kartel te elfder ure aan op een bodemprijs van vijftien dollar te willen gaan zitten. De eerstkomende dagen worden we geplaagd door depres sies vanaf de oceaan. Dat betekent winderig weer met buien. Vandaag veel bewolking en af en toe regen. Wind vrij krachtig tot hard uit het westen. Maxi mum 8-10, minimum 4- 6 graden. BERN (RTR) - De Zwitserse minister van justitie, Elisa beth Kopp, heeft maandag gezegd dat zij haast maakt met de plannen om het witwassen van zwart geld straf baar te stellen. Dit naar aanleiding van een drugsschandaal, waaraan indi rect de naam van haar echtge noot is verbonden. Mevrouw Kopp zei dat haar ministerie de komende lente met een wetsvoorstel komt dat het witten van zwart geld strafbaar stelt met een maxi mum van vijf jaar gevangenis straf. Eerder deze maand zei een officier van justitie dat waar schijnlijk voor een totaalbe drag van 1,5 miljard Zwitserse franken (bijna 2 miljard gul den), verdiend in de handel in verdovende middelen, via Zwitserse banken is doorge sluisd. Het laatste schandaal heeft de eerste vrouwelijke minister in verlegenheid gebracht,, om dat haar man Hans Kopp tot oktober vice-voorzitter was van een Zwitserse handels maatschappij die geld verhan delde van Libanese smokke laars in verdovende middelen. Zowel Kopp als de handels onderneming, de Shakarchi Trading Co, ontkenden de be schuldigingen. Ook is er geen officiële aanklacht ingediend. (ADVERTENTIES) De hogere olieprijs is een op steker voor de Nederlandse Staatskas. De prijs van aard gas is immers aan die van huis brandolie gekoppeld en van de meeropbrengsten gaat bijna alles naar de Staat Voorlopig zal dat alleen op gaan voor de buitenlandse af nemers en de grootverbruikers, voor wie de prijs regelmatig wordt aangepast. Voor de huishoudelijke gas- verbruiker duurt het nog even voordat die koppeling gaat doorwerken. Vegin en Gasunie zijn het juist eens geworden over een verlaging van de ad viesprijs voor aardgas van 3,38 cent per kubieke meter tot 40,14 cent (inclusief BTW). Aanpas sing van deze prijs is pas moge lijk per 1 juli 1989. De oliehandel reageerde giste ren op het OPEC-nieuws met een forse prijsverhoging voor ruwe olie. Een vat van 159 liter kostte vrijdag nog dertien dol lar en gistermiddag moest hei vijftien dollar opbrengen. De handelaren hebben er, al dus een zegsman op de Rotter damse spotmarkt, vertrouwen in dat het produktie-akkoord deze keer stand zal houden. Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding Zuurkool KL! naturel, Rundergehakt, 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Tweede Kamer zal de werkgevers dwin gend een percentage gehandicapte werk nemers opleggen. CDA-kamerlid en woordvoerster Ria Oomen gaf gisteren in Den Bosch op het symposium van de WAO-Platforms rui terlijk toe dat de vrijwilligheid tot op de dag vandaag weinig mensen aan een baan had geholpen. Volgens haar is de tijd nu aangebroken om de plicht in te voeren. Het CDA wil die verplichting vanaf mid den volgend jaar laten gelden. De werkgevers zijn gekant tegen de verplichting om een bepaald aantal WA O'ers in dienst te nemen. Volgens een woordvoerster van de grootste werkge versorganisatie, VNO, is het stellen van een verplicht aantal gehandicapte werk nemers 'de verkeerde methode'. De werk gevers willen dat er meer nadruk op de veiligheid op de werkplaats wordt gelegd. Zo zou kunnen worden voorkomen dat er ongelukken gebeuren die mensen gehan dicapt maken. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.Plaats:. Telefooft Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad.v71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel) naar Dagblad De Stem. Antwoordnr 112. 4800 VB Breda DE KRANT VOOR IE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1