CARAVAN+CAMPING RAI AMSTERDAM. WELKOM I 25 2627 28 29130 PflBKIBJflTTER Aantal knelpunten in verkeer onoplosbaar EEL DODEN BU JACHT OP ARMENIËRS IN SOVJET-REPUBLIEK Zomervakanties iets goedkoper P Verzet tegen reünie SS'ers in Biesboseh 79 in de bioscopen i Akkoord Europese televisie Werkers land en tuinbouw onderbetaald De Zeeuwse 'onderkoning' laat weer van zich horen Ontucht dokter straks altijd strafbaar Aanhoudend rustig weer Schip ramt brug in Sluiskil onverhoopt iets waardevols OPLOSSING FILE-PROBLEEM KOST MILJARDEN GULDENS VRIJDAG 25 NOVEMBER 1988 MOSKOU (AFP/RTR) - In het noorden van de Sovjet-republiek Azerbajdzjan is donderdag een ware jacht geopend op Armeniërs. 'Hazensyndi'oom' roeit hazen uit in België Drie doden bij grote brand in restaurant Uitgaansverbod ALLEEN IN HOOGSEIZOEN HOGERE PRIJZEN STEENGRILLEN HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Veroordeeld Arnemuidense kotter toch binnengelopen Laat dat dan even weten via een ..Kleintje" in De Stem hebt dan een goede kans dat de eerlijke vinder 6ön van de vele tienduizenden Stem lezers is. die regelmatig onze ..Kleintjes"- rubriek ..Gevonden-Verloren" .nasDeurt DE STEM Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - VHssingen Losse nummers 1.25 DEN HAAG BREDA (ANP) - In en bij de grote steden zijn op dit moment 131 verkeersknelpunten. Oplossing daarvan kost bijna 4 miljard gulden. Neemt de verkeersdrukte- met 10 procent toe, dan stijgt het aantal knelpunten tot 169. De kosten om de knelpunten op te los sen lopen dan op tot bijna 5 miljard. Dat blijkt uit een onderzoek dat het bu reau Buck Consultants International uit Nijmegen in opdracht van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieube heer heeft uitgevoerd. Het onderzoek had betrekking op Am sterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Zaanstad, Breda, Tilburg, Eind hoven, Nijmegen, Arnhem en Apeldoorn. Het grootste aantal knelpunten doet zich voor in de Randstad, waarbij Amster dam en Rotterdam de boventoon voeren. Van de 131 knelpunten is ongeveer een derde ernstig, een derde tamelijk ernstig en de rest licht. Ernstige verstopping treedt vooral op bij Amsterdam en Rotter dam. Buiten de Randstad zijn de proble men het grootst in Eindhoven. Een aantal knelpunten is praktisch on oplosbaar, aldus het rapport. Deze knel punten concentreren zich vooral in de Randstad. Van het bedrag van bijna 4 miljard dat nodig is voor het oplossen van de proble men is twee derde bestemd voor het bo- venstedelijke wegennet. Voor het oplossen van alleen de ernstige problemen is al 2,7 miljard nodig. Bij voortgaande toename van de ver keersdrukte zal het bedrag dat nodig is voor aanpak van de knelpunten nog veel groter zijn. Per procent groei moet voor de twaalf genoemde steden gerekend worden op 100 miljoen gulden extra voor verbete ring van de infrastructuur. Het tempo waarin het verkeer, en dus ook het aantal knelpunten, toeneemt, is volgens de woordvoerder van het ministe rie moeilijk te schatten. Maar volgens de gemeenten is over vier jaar 10 procent toename zeker gereali seerd. Rond 2000 zal die toename 25 pro cent bedragen. Bij deze cijfers wordt er overigens van uit gegaan dat er geen maatregelen wor den getroffen om de verkeersstroom in te dammen. oskou grijpt in na rellen ten, 750 gram Nieuw Zeelands wrfruit, 500 gram Kiwrfruit, 250 artikelen In deze advertentie kunt Ie AH winkels kopen, behalve de en waar kleine cijfertjes bij staan, tlkelen kunt u alleen kopen In AH s waar één van die cijfers op de taat neprijzen gelden van donderdag zaterdag 26 november a.s.. ig de voorraad strekt Volgens de laatste berichten zijn daarbij talloze doden en gewonden gevallen. Moskou heeft voor het gebied de noodtoestand afgekondigd en troepen en tanks gestuurd. In de stad Kiro vabad, waar een minderheid Armeniërs woont, is sprake van een anti-Armeense 'pogrom'. De regering van Armenië heeft helicopters in gezet om be dreigde Arme niërs 'te red den', aldus een woordvoerder. Ook volgens Sovjet-woord voerder Gerasimov zijn er don derdag opnieuw slachtoffers gevallen bij de aanhoudende incidenten tussen Armeniërs en Azerbajdzjanen. In Kirova bad en Nachitsjevan vielen dinsdag en woensdag ook al doden en zeker 126 gewonden. Een medewerker van een dissi dent blad in Bakoe meldt dat in de hoofdstad van Azerbajdzjan donderdag honderdduizenden mensen de straat op zijn ge gaan. Ze zwaaiden met groene moslimvlaggen en droegen spandoeken met de tekst 'Rus sen en Armeniërs, rot op'. De toestand in Bakoe is ernstig, zegt Dmitri Voltsjek van het ondergrondse blad Glasnost. BRUSSEL (ANP) - Zestig tot negentig pro cent van de hazen in de Belgische kuststreek en de Oostvlaamse polders üjdt aan een geheim zinnige en dodelijke ziekte. ör. Okermans van de Rijksuniversiteit in Gent vermoedt dat de wilde ha zen lijden aan het "Euro pese bruine haassyn- oroom'. Door dit syndroom werd de hazenstand in Polen en de DDR enkele jaren terug volledig uit geroeid. Australië wordt de laatste ['id. geteisterd door een konijnenplaag. Één boe renbedrijf meldde giste ren dat maar liefst 24 mil joen konijnen alles plat- vreten. Er is weinig kruid tegen oe konijnen gewassen, het blijkt dat ze geen en- wie hinder meer onder vinden van landbouwgif. HILVERSUM - Bij een grote brand in het chinees- indische restaurant Boed dha in Hilversum zijn gis teravond zeker drie mensen om het leven gekomen. Met ambulances zijn inmiddels dertien personen ernstig ge wond afgevoerd naar zieken huizen in Hilversum en omge ving, maar ook naar het brand wondencentrum in Beverwijk. Onduidelijk is nog hoeveel personen-met privé-auto's naar ziekenhuizen zijn overge bracht. De politie sluit niet uit dat het aantal dodelijke slachtof fers nog op zal lopen. De oorzaak van de brand is inmiddels bekend. Een bosje droogbloemen viel op een tafel om en kwam in een brandende kaars terecht. Kort daarop vatte het kunststof plafond vlam, aldus de woordvoerder van de politie. De Haagse politie had gisteren de handen vol tijdens de studenten-demonstratie tegen het beleid van minister Deet- man (Onderwijs). Een groep uit de ongeveer 25.000 betogers pikte het niet dat het Binnenhof die dag voor hen verboden terrein was. Rond de 3.000 studenten probeerden urenlang toch op het Binnenhof door te dringen, waarbij vaak harde klappen vie len. De mobiele eenheid slaagde erin het Binnenhof 'schoon' te houden, al moesten de omliggende straten daartoe regel matig worden 'schoongeveegd'. Er vielen voorzover bekend geen gewonden. Wel rekende de politie zeven betogers in, die gisteravond weer op vrij voeten werden gesteld. - fotoanp In zeker drie grote steden in Azerbajdzjan is een nachtelijk uitgaansverbod van kracht. Zonder goede reden mogen mensen er zich tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's morgens niet op straat bevinden. Een aantal leden van de Ar meense minderheid in Kirova bad heeft inmiddels de stad verlaten. Wat zegl U? Nooit van gehoord? Da's al zo oud als de weg naar Rome. Het leuke is dat dit de maag én de avond vult. Gezellig lekker lang genieten in de romantische sfeer van de oud heid. Wij dragen «fcar een steentje aan bij. Dcrt is dan zonder vlam toch een avontuurtje waar U gloeiend bij bent. Voor slechts f 33,50 kom en blijf je eten HUIS TEN BOSCH AAN DE MARKT IN ETTEN-LEUR RESERVEREN 01608-12340 Van onze verslaggever AMSTERDAM - Voor de komendé zomerperiode zijn de stoelen in de charterma chines van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij en goedkoper. Daardoor zullen de vliegva kanties in de zomerreisgidsen gemiddeld zo'n 5 tot 10 procent in prijs dalen. Dat valt op te maken uit de zomergidsen 1989 die gisteren door Neckermann zijn gepre senteerd. De komende dagen zullen de andere vaderlandse tour-operators Holland Inter national, Arke Reizen en Ho telplan met hun zomeraanbod komen en het ligt voor de hand dat ook zij met een prijsverla ging komen. De belangrijkste financiële voordelen zijn overigens in het voor- en het na-seizoen te ha len. Dan zijn er prijsdalingen van rond 100 gulden. Tijdens het hoogseizoen is men daaren tegen over de hele linie iets duurder uit. Het is overigens voor de tweede achtereenvolgende keer dat Neckermann met een prijs verlaging komt. Gemiddeld verlaagt Neckermann de zo- mertarieven met 4 procent. Spanje laat een verlaging zien van 2 procent, Griekenland 5 procent, Joegoslavië 3 procent en Portugal 4 procent. Neckermann, met een omzet van 170.000 miljoen gulden de derde tour-operator in ons land, verwacht dit jaar een ex plosieve groei aan boekingen voor Portugal, Cyprus en Tur kije. Daarnaast zal ook het va kantielegioen op de Canarische Eilanden, Griekenland, Ibiza en Mallorca nog verder stijgen. Ook Marokko en Tunesië zullen door de verwachte groei van 7 procent op de toeristische markt, nog wel groeien maar door de prijsstijgingen van rond 2 procent profiteren deze landen minder sterk van het groeiend aantal buitenlandse vakanties van Nederlanders. ZIE OOK FINANCIËN/ECONOMIE (ADVERTENTIES) VRIJDAG ZATERDAG j ZONDAG 1 MAANDAG DINSDAG 'WOENSDAG NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER Alles over caravannen en kamperen en veel toeristische informatie. Meer nieuws via de RAI-Infolijn 020-5813980. Dagelijks geopend van 10-18 uur. Gratis pendeldienst: volg borden P RAI. Trein Toegangbiljetten bij NS-stations. I VANDAAG 4 KATERNEN JV' ZIE BUITENLAND ZIE BINNENLAND ZIE EXTRA ACHTERGROND I ZIE ACHTERGROND In de ochtend kunnen mistbanken ontstaan. Het wordt van daag een rustige herfstdag met veel bewolking, kans op wat lichte regen maar ook een enkele opklaring is mogetijk. De wind zwak uit noordelijke richtingen. Max. 7-9, min. 3-5. Het openbare leven in de aan elkaar grenzende republieken Armenië en Azerbajdzjan ligt grotendeels stil. Uit verschei dene bronnen verluidt dat grote groepen arbeiders al da gen niet naar hun werk gegaan zijn. Een oude Russische dame in Kirovabad gaf als ooggetuige- verslag: 'De stad is volledig verlamd. Overal zijn soldaten, winkels zijn dicht. Men steekt auto's in brand'. Bagrat Assatrian, die lid is van de Akademie van Wetenschap pen in Armenië, zei dat 'het er ger is dan in Soemgait'. In deze stad in Azerbajdzjan zijn in fe bruari volgens niet-officiële cijfers honderden mensen ge dood. Eerder deze week is in Moskou een Azerbajdzjaan we gens medeplichtigheid aan deze pogrom ter dood veroor deeld. Men neemt aan dat de heftige betogingen daar een re actie op zijn. Overigens maken Armenië en Azerbajdzjan al ruim tien maanden met elkaar ruzie over de vraag welke van de twee Sovjetrepublieken de supervi sie moet hebben over Nagorny- Karabach, een autonoom ge bied met 177.000 meest christe lijke inwoners op het grondge bied van Azerbajdzjan. Deze republiek wordt in meerder heid door islamieten bewoond. VLISSINGEN DEN HAAG (ANP) - De Arne muidense kotter A25, een van de twee kotters die woensdagavond op de vlucht sloegen na verzet te gen de controle van de AID, is donderdagochtend bin nengelopen in de haven van Vlissingen. Aldus een woordvoerder van de AID van het ministerie van Visserij. Het schip had volgens de woordvoerder 'geen noe menswaardige hoeveelheden vis' aan boord. Er zullen vooralsnog geen juridische stappen worden on dernomen tegen de bemanning van beide schepen. De AID liet verder weten dat woensdag in Breskens proces verbaal is opgemaakt tegen een visser die de haven binnenliep met 34 kisten illegale vangst. Die vis is in beslag genomen. Van onze verslaggever GEERTRUIDENBERG - Een groep Nederlandse oud-SS'ers wil in het voor jaar van 1989 een reünie houden in de Biesboseh. Zij houden één keer per jaar een samenkomst. Daarbij zijn ook hun vrouwen en kinderen betrokken. Tegen dat plan is in brede kring verzet gerezen. Zeker niet in de laatste plaats omdat de Biesboseh in de Tweede We reldoorlog een belangrijke rol voor het verzet heeft gespeeld. Het gebied diende als schuil plaats en ontsnappingsroute. Om die reden wil een verzets organisatie uit Zuidholland er in 1990 een reünie houden. Tijdens de gemeenteraads vergadering van Geertruiden- berg stelde raadslid Voragen dat gemeenten aan de noord zijde van de Biesboseh al heb ben laten weten zich tegen de SS-reünie te zullen verzetten. „En als de reünie niet in het noorden van de Biesboseh gé- houden kan worden, komen de ex-SS'ers misschien naar het zuiden", aldus Voragen. Hij vroeg de raad zich daar tegen uit te spreken. Burgemeester Leijten be loofde dat hij, zodra van offi ciële zijde de reünie wordt be vestigd, in contact zal treden met de gemeente Made en Drimmelen en met het Recrea tieschap De Biesboseh. SCHEEPVAART- EN WEGVERKEER GESTREMD Van onze correspondent SLUISKIL - Een Nederlandse duwbootcombinatie heeft gisteravond op het Kanaal Gent-Terneuzen de brug in Sluiskil geramd. Daarbij is de brug over het drukbevaren kanaal zodanig beschadigd dat zowel het scheepvaart- als het wegverkeer volledig stilligt, Het wegverkeer wordt voorlopig omgeleid via Terneuzen en Sas van Gent. Technici van Rijkswaterstaat, in allerijl opgeroepen, trachten in de nacht van donderdag op vrijdag een noodreparatie tot stand te brengen. Als dat lukt, maar volgens een woordvoerder van Rijkswater staat is dit lang niet zeker, zal toch getracht worden het scheep vaartverkeer vandaag weer normaal doorgang te laten vinden. De definitieve reparatie zal langere tijd in beslag nemen. Hoe groot de schade aan de brug is, kon gisteravond nog niet worden vastgesteld. Volgens een zegsman van Rijkswaterstaat kan die oplopen tot 100.000 gulden. Bij de aanvaring, waarbij een zogenaamde oplegstoel van de brug is ontwricht, verloor de duwbootcombinatie zijn stuurhut. Die werd in de loop van de avond uit het kanaal gedregd. (ADVERTENTIE) Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zpdra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1