RENZEN •anders LM PARKERJ0TTER DESTEM iiPls 06- 22.62 Senaat bijt voortaan harder van zich af MILIEU-GROEPEN BIEDEN SCHOONMAAKPLAN AAN SKIN-TOP 1 Vervallen minimumprijs brood kost 1.000 bakkers hun zaak Spookrijder dood bij aanrijding op de A27 IPER COOL FRITEUSE. VAN BINNEN, KOEL VAN BUITEN. KORTINGEN VAN 20 TOT 00% Autodieven hadden makkie EVEN NAAR JAC. HERMANS f\ 500 ^ram Vissers bekogelen AID-ers Merijntje Vijfling Brabants echtpaar A5 M E U B E LSTAD indelijk een friteuse die het 'superveilig' meer dan waar- et is de Super Cool van Tefal, naam brengt ons meteen op unieke veiligheidsaspect, de buitenwand. Die blijft koel, de friteuse gefrituurd wordt peratuur van 190 °C. het hermetisch sluitende rgt voor optimale veiligheid, tteren en spatten is met dit ogelijk. lotte maakt de van buitenaf e lift frituren nog veiliger, or deze lift kan het frituur- in de hete olie zakken als de is gesloten. ;t deze superveilige extra's Super Cool verder alles wat u iteuse mag verwachten, oorbeeld een traploos regel- ostaat (van 150 tot 190 °C, ivriesstand). En een uniek ilter dat zeer gemakkelijk te den is. alle opzichten is de Super Cool friteuse waarje koud van wordt. PERSONEEL NODIG? DE KORTE EERSTE SLACHTOFFER 'NIEUWE POLITIEKE CULTUUR' DEN HAAG BRUSSEL - België en Nederland moeten op hoog niveau de handen ineenslaan voor een schonere Schelde. Toch hoop Miljarden ,OP ONZE GEHELE COLLECTIE ARRESTATIES IN SLUIS Frontale botsing V onhoff-Geesink SINAASAPPELEN SPERZIEBONEN "Mini-prus&Maxi-keus DONDERDAG 24 NOVEMBER 1988 Industrie klaagt Nijpels aan Toch gratie voor Zes van Sharpville 'Banken halen klanten vel over de oren' Hans Böhm leert iedereen schaken Europa's grootste kampeerterrein in de Rai HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Weinig ^<33 verandering JEHADTKUNNENLEZENIN.. inders. Voor het ledikant (140x200 cm) met 9.-* (zonder bodem en matras). [royale toiletmeubel bijvoorbeeld, en één of j, til. 050 -184022. Kerkrad», Valkenhuizenerlaan 20, tel. 045 4159)0. Bparond. J, tel. 05206 41131. Oostcrhoi t-Zoid, Beneluxweg 3, tel. 01620 - 50154. 10 - 4359800. Vrijdag koopavond. AL Nederland B.V.Gerieratorstraat 6, 3LJ Veenendaal.Tel.: 08385-19058. verkoopadressen of andere informatie.) n«t probl0em lost u het beate op met een ..KlalntJ* tn (Sm Stem. Immers met minstens ylfr van de tien Stemlezera an lezeressen die speciaal belangstelling hebben voor onze Kleintjes-rubriek "personeel gevraagd" l/gt het yoof de hand, dat ar snel en yeel reacties komen. DE STEM 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Temeuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 p.m. 'N KLEINTJE IN DE STEM HEER 'N GROOT BEREIK IN UW GEBIED Van onze verslaggever DEN HAAG - Het kabinet is gewaarschuwd: de Eerste Kamer zal zich in het ver volg niet meer opstellen als een 'hoog college van staatsrechtgeleerden', maar als een volwaardig gekozen 'politiek orgaan'. Wat dat betekent ervoer vice- premier De Korte (Economi sche Zaken) gisteren tijdens de algemene politieke beschou wingen in de Senaat. Met name CDA-fractievoor- zitter Kaland veegde de vloer aan met de bewindsman. Als deze het parlement blijft besto ken met krakkemikkige, over bodige wetsontwerpen zal snel het moment aanbreken, dat de Eerste Kamer die verwerpt. 'Wat er in de energiesector door de liberale bewindsman van Economische Zaken wordt gedaan tart alles', riep Kaland uit. Als deze minister blijft vol harden in woorden hoeft hij er niet op te rekenen dat zijn elek triciteitswet in de Senaat wordt aanvaard, waarschuwde Kaland. Dit wetsontwerp van minis ter De Korte zal volgende week naar verwachting door de Tweede Kamer worden aange- nomea Ook diens distributie- wet zal, als De Korte die niet verandert, in de Senaat sneu velen, voorspelde Kaland. De Korte maakte het tijdens het debat nog erger door een ongeschreven wet te overtre den. In dergelijke belangrijke debatten voert alleen de pre mier namens het kabinet het woord. Maar De Korte trok zich niets van die spelregel aan en interrumpeerde de klaag zang van Kaland. Het zit de CD A-fractie bij zonder hoog dat van het veel geroemde dereguleringsbeleid van het kabinet niets terecht komt. Een poging van premier Lubbers om die kritiek af te zwakken, maakte de stemming niet beter op. 'Bij onderwijs is het aantal circulaires de laatste jaren gedaald van 1.300 tot 800', merkte hij onder algemene hi lariteit op. Kaland vindt dat zijn fractie in de Eerste Kamer zich de no dige (politieke) vrijheid moet kunnen aanmeten, ondanks het strakke regeerakkoord. Hij waarschuwde het kabinet poli tieke geschillen met de Senaat niet op de spits te drijven en ze ker niet het machtswoord ('ka binetscrisis') in stelling te brengen. De CDA-fractieleider vindt dat bij een botsing tussen de Eerste Kamer en een of meer ministers niet de kabinets kwestie moet worden gesteld. Dan maar 'een kleine recon structie van het kabinet', aldus Kaland. Overigens geldt deze 'nieuwe politieke cultuur' niet met te rugwerkende kracht en dus ook nog niet voor onderwijsmi nister Deetman, die enige tijd geleden in de CDA-fractie met een kabinetscrisis dreigde, als Kaland - foto archief de stem die fractie in een bepaalde zaak dwars zou blijven liggen. Actie voor schone Schelde Van onze verslaggevers Het terugdringen van de vervuiling van deze rivier blijft ver achter bij die in andere rivieren, zoals de Maas en de Rijn. Vooral Vlaanderen heeft een grote achterstand in te halen. Met die boodschap klopten ver tegenwoordigers van zeven grote milieu-organisaties gis teren aan bij minister Smit- Kroes (Verkeer en Waterstaat) en de Vlaamse gemeenschaps minister voor Leefmilieu, Kelchtermans. De groepen hebben samen een 'Actieplan voor verbetering van de waterkwaliteit van de Schelde' uitgewerkt, dat de Belgische en Nederlandse rege ring nu in daden moeten om zetten. Minister Smit-Kroes deelt de zorg over de vervuiling van de Schelde. Ze maakte dat nog eens duidelijk toen zij op haar ministerie uit handen van ver tegenwoordigers van de Schel- dewerkgroep een nota en een stapel handtekeningen kreeg overhandigd. Dat het momenteel goed mis is met deze rivier is volgens de minister te zien in de Wester- schelde. Het feit dat daar geen zeehonden meer voorkomen en de zeegroente niet geschikt is voor consumptie, maken duide lijk dat de Schelde zeer ernstig verontreinigd is. Bij het tegengaan van die verontreiniging heeft Smit- Kroes voorlopig haar hoop ge vestigd op de onderhandelin gen van de Belgisch-Neder landse commissie Davignon/ Biesheuvel. Leden van die commissie zullen volgens de minister bin nenkort weer om tafel gaan zitten om te bekijken hoe de vervuiling van Maas en Schelde in België kan worden aangepakt. In ruil daarvoor willen de Belgen onder meer uitdieping van de vaargeul van deWesterschelde. De Scheldewerkgroep heeft de afgelopen tijd intensief stu die gemaakt van de vervuiling van de Schelde. Het hele stroomgebied van de rivier, met acht miljoen mensen één van de dichtstbevolkte regio's van West-Europa, is in kaart gebracht. In de periode van '80 tot '85 hebben de Fransen zich van nun beste kant laten zien door voor een aantal stoffen een lo zingsverbod af te kondigen, maar in België en Nederland is het tempo te traag. Ik moeizame politieke besluit vorming heeft daar veel mee te maken. Nederland en België onderhandelen al jaren over een schonere Schelde, maar de Walen weigeren mee te werken aan een operatie waarvan al leen Vlaanderen voordeel heeft. In hun actieplan pleiten de milieugroepen voor een groot aantal maatregelen binnen vijf jaar. Een vitaal onderdeel daarvan is de sanering van de industriële lozingen door aan scherping van de vergunnin gen. De onderwater-bodems moeten worden ontdaan van gif (kosten in Nederland: 0,8 tot 1,6 miljard gulden, in België 0,6 tot 1,2 miljard) en de bouw van zuiveringsinstallaties moet be langrijk worden versneld. Volgens Jan de Vries is nu in het Nederlandse Scheldegebied nog maar 60 procent van de be nodigde zuiveringscapaciteit aanwezig. In Vlaanderen is dat 50 procent, maar wordt zelfs van die capaciteit maar de helft benut. Als gevolg van slechte plan ning draaien veel installaties niet op volle capaciteit en zijn andere overbelast. In één geval ontbreken de toevoerleidingen. (ADVERTENTIE) SKIN-TOP - SKIN-TOP - SKIN-TOP GRANDIOZE VERBOUWINGSUITVERKOOP Houtmarktpassage 28-30 - Breda - Tel. 076-142450 dOi-NIXS - dOl NIMS - dOl NIHS Van onze verslaggevers OOSTBURG - Drie auto dieven uit Sluis en Ouden bosch hadden een vinding rijk manier ontdekt om ge makkelijk auto's te kunnen stelen. Met z'n tweeën stapten ze bij een dealer binnen met de smoes een nieuwe auto te willen ko pen. Terwijl een van hen de verkoper aan de praat hield zag de ander kans de reserve sleutels van het voertuig te ste len. Zodra geconstateerd was dat de auto was verkocht werd een paar weken later via het kente ken het adres van de nieuwe eigenaar opgespoord. Daarna was het een koud kunstje om 's nachts de auto te stelen. In de loop van een paar maanden hadden de drie ruim twintig sleutels verzameld. Bij nader verhoor door de Rijkspolitie in West- Zeeuwsch-Vlaanderen, waar een van de verdachten gezocht werd wegens een inbraak in een auto, kwam een reeks van auto-inbraken aan het licht. DEN HAAG (ANP) - Tij dens een vergadering van het Nederlands Olympisch Comité (NOC) is het tot een heftige confrontatie geko men tussen NOC-voorzitter Vonhoff en Anton Geesink. Het ging vooral om de manier waarop Geesink sportsponsors weet aan te trekken. Vonhoff is het daar niet mee eens en liet dat blij ken ook. Het was volgens ooggetuigen een nog nimmer in de Neder landse sportwereld vertoonde rel. (ADVERTENTIE) SPAANSE NAVEUNA Aanbiedingen geldig van do. 24 t/m za 26 ncwsmber 1988 en alleen in filialen met een groenteafdeling. Bobo's: afNOCken Van onze correspondent BRESKENS VLISSIN GEN - De twee Arnemui- dense kotters die in de nacht van dinsdag op woensdag op de vlucht sloe gen na verzet tegen controle van de AID, zijn woensdag avond de haven van Vlis singen binnengelopen. In de haven is de controle her vat. Daarbij is geen illegale bij vangst aangetroffen. De inspectie van de twee vis sersschepen werd uitgevoerd zonder bijstand van de mobiele eenheid. De mobiele eenheid is don derdagavond tot vrijdagmor gen wel op de Vlissingse vis mijn aanwezig wanneer de rest van de Zeeuwse vloot de haven binnenloopt. De vissers van de twee kot ters bekogelden de AID-in- specteurs met eieren en sloegen hen met trossen, toen ze de laadruimten van de schepen wilden controleren. Daarna voeren de schepen terug naar de Noordzee. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Zeker 1.000 van de ruim 3.500 bakkerijen in ons land zullen het loodje leggen als de minimumprijs van brood per 1 juli 1989 wordt losgelaten. Nog eens 1.500 bakkerijen zullen slechts met grote moeite het hoofd boven water kunnen houden en hooguit 1.000 zullen weinig of niets merken van het verdwijnen van de minimum prijs. Dat hebben woordvoerders van bakkersorga nisaties gisteren gezegd op een hoorzitting van de Tweede Kamer over het plan van staatsse cretaris Evenhuis (Midden- en Kleinbedrijf) om de minimumprijzen voor brood, melk en suiker af te schaffen. Voor brood zou dat al op 1 juli 1989 gebeuren. De zorgen van de werkgevers en werknemers in het bakkersbedrijf staan haaks op de wensen van de consumentenorganisaties. Die zeiden gisteren het verdwijnen van de minimumprij zen toe te juichen. I VANDAAG 4 KATERNEN ZIE BINNENLAND ZIE BUITENLAND ZIE FINANCIËN/ECONOMIE ZIEGIDS-1 I MORGEN IN CONSUMENT In de ochtend kan mist ontstaan, die lang kan blijven han gen. Voor het overige verandert er maar weinig in het to tal e weerbeeld: veel bewolking, kans op af en toe wat re gen en een zwakke wind uit de richtingen tussen west en noord. Max. 7-9, min. 2-4. Van onze verslaggever BREDA - De 73-jarige R. W. Meijers uit Dussen is gister middag rond vier uur om het leven gekomen bij een frontale botsing op rijksweg A27 nabij de brug bij Kei- zersveer. Op het moment van de botsing maakte het slachtoffer zich schuldig aan spookrijden. Politie-onderzoek wees nader hand uit dat Meijers vanuit Gorinchem in de richting Breda heeft gereden. Op de uit- voegstrook bij de afslag naar de Maasroute moet hij zijn ge stopt, waarna hij zijn auto draaide en tegen de verkeers stroom in terug is gereden. Hij kwam daarbij in botsing met een bestelbus. De bestuur der daarvan was juist een vrachtwagen aan het inhalen, toen hij de personenauto met de heer Meijers op zich af zag komen. Ontwijken was niet moge lijk. De bestuurder van de be stelbus kwam met de schrik vrijMeijers moet op slag zijn gedood. De brandweer van Raams- donksveer moest er aan te pas komen om het slachtoffer uit zijn voertuig te bevrijden. Als gevolg van de chaos die door de aanrijding werd ver oorzaakt, ontstond een file van vijftien kilometer. Een delegatie van de Zeeuwse Milieufederatie biedt minister Smit-Kroes (Waterstaat) in Den Haag een nota en 25.000 handtekeningen aan ter ondersteuning van een actie om de Schelde schoner te maken. In de nota wordt daar een plan voor gepresenteerd. - fotoanp UTRECHT (ANP) - In het Academisch Ziekenhuis Utrecht is woensdagmiddag een gezonde vijfling ge boren, vier jongens en een meisje. De moeder, mevrouw Van den Heuvel-Van de Ven uit het Brabantse Diessen, maakt het uitstekend, zo heeft het zie kenhuis meegedeeld. De namen van de baby's zijn Koen, Harm, Joost, Ruud en Marloes. Het echtpaar Van den Heuvel heeft al een zoon van drie jaar. De zwangerschap is met hormonen gestimu leerd. Voor de bevalling is de keizersnede toegepast. Direct na de geboorte is de vijfling overgebracht naar het Wilhel- mina-kinderziekenhuis in Utrecht. De kinderen zijn geboren na een zwangerschap van pre cies 31 weken. De geboortegewichten lopen uiteen van 1.200 tot 1.600 gram. Voorlopig moeten ze daarom in de couveuse blijven Het ziekenhuis omschrijft hun toestand als 'pri ma'. (ADVERTENTIE) Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd Volgens directeur Donia van Konsumenten Kontakt hebben de bestaande minimumprijzen geen enkel nut. In de 20 jaar dat Nederland der gelijke bodemprijzen kent, is het aantal bakke rijen van 6.200 naar 3.500 gedaald. 'De mini mumprijs helpt in ieder geval dus niet om be drijven te beschermen', aldus Donia. Hij vindt dat de overheid bakkers beter indi vidueel kan steunen. 'Als het verzorgingsniveau in een bepaalde buurt in het gedrang komt, kun je beter daar ingrijpen. Minimumprijzen over de hele linie helpen niet'. De organisaties uit het bakkersbedrijf hiel den de Tweede Kamer voor dat ze op zich niet tegen het verdwijnen van de minimumprijs zijn. Maar ze vinden afschaffen per I juli vol gend jaar veel te vroeg. 'Laten we rustig afbou wen en dan wellicht in 1992 de minimumprijzen geheel loslaten', aldus een woordvoerder van de bakkers. De Kamer vroeg zich af waarom de bakkers nu pas aan de bel trekken. 'U wist toch al jaren dat het systeem van minimumprijzen niet eeu wigdurend was', zei Van Erp (VVD) daarover. DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE ÉIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1