UZEN V erkrachting binnen relatie §"J"ES snel strafbaar CHUREN oorn FREEK pjunrayoTTER SOW 4515 gezellig uit (en uw diner. DE JONGE Werkloze ontvoert en doodt Westduits jongetje -Qgi f [KORTHALS ALTES BIJ WETSWIJZIGING: Drugs per plaat Kohl: Vogel volksophitser Tekort aan antivries Sinterklaas openbaart onderzoek rijkspolitie Weggegooide injectienaalden verwonden kinderen René van der Linden terug in CD A-fractie Doden en gewonden bij aanval Israël in Libanon DEGOEROE Merijntje Miles Davis, de ups en downs van een jazz-god 'Kabinet oorzaak onbehagen' Handeisoorlog tussen VS en Europa een feit Groningen volmaakt kansloos Rustig herfstweer HARD STIKKE LEUK WOENSDAG 23 NOVEMBER 1988 'ang de voorraad strekt op de Bert de Vries in ziekenhuis DEN HAAG - Minister Korthals Altes (Justitie) vindt dat snel en afdoende opgetreden moet wor den tegen verkrachting binnen het huwelijk. 23, Terneuzen TE NEMEN ENDEREND ABEDRUF Dordrecht krijgt stadswacht r uw hobby Tasbeugeltjes Brochespelden Filigraanstroken en Tel 01150-13339 'DE DISSIDENT Schade REEKS DIEFSTALLEN OPGELOST HAAGS JONGETJE MOET AIDSTEST ONDERGAAN HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN die Kleintjes in De Stem. I omdat or zoveel bijzondere en interessante aanbiedingen in staan. Elke dag weer I DE STEM |28sté jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 i fa* DEN HAAG (ANP) - CDA-fractievoorzitter B. de Vries is plotseling met acute buikklachten ter observatie opgeno men in een ziekenhuis in Rotterdam. Dit heeft een woordvoerder van de fractie meegeedeeld. De Vries (50) is deze week (21 november) tien jaar lid van de Tweede Kamer. Sinds november 1982 is hij fractievoorziter. Zijn werk zaamheden worden tijde- Bert de Vries - FOTO DE STEM/JOHAN VAN GURP lijk waargenomen door vice-voorzitter Eversdijk. Van onze verslaggever OOSTERHOUT DEN HAAG - Een Oosterhouts meisje heeft zich verwond aan een injectienaald, die zij vond bij het korfbalter rein aan het Paterserf in Oosterhout. In Den Haag gebeurde hetzelfde met een vijfjarig jongetje. Volgens woordvoerders van de politie en de gezondszorg is het de eerste keer dat een dergelijk geval zich in Oosterhout voor doet. De slachtoffertjes hebben in middels een injectie gekregen tegen Hepatitis B, een uiterst besmettelijke leverontsteking. De injectie moet het weer standsvermogen van het li chaam vergroten. Van het Haagse jongetje is bekend dat hij over een half jaar een aidstest moet onder gaan. Dat kan pas over zes maanden, omdat aids slechts kan worden ontdekt als het li chaam anti-stoffen heeft ge vormd. De huisarts, die het meisje heeft behandeld, was gisteren niet bereikbaar om te zeggen of het meisje een aid stest zal moeten ondergaan. Toen de moeder van het Oos- terhoutse meisje gisteren het nieuws over het Haagse jon getje op de radio hoorde, wilde zij direct een waarschuwing uit laten gaan: „De mensen denken zo vaak dat dergelijke dingen alleen in de grote stad voorko- 1NEUZEN TEL. 97013. EL TEL. 1583 an Dixhoorn! valiteit, klasse en service benoemd aen wij voor u een fantastische ver te f. 600,- krijgt u tijdelijk een Diner ter waarde van f. 100,- in Bistro fenique. :ie duurt maar tot 4 december, ge avond toegewenst! BONN - Bondskanselier Helmut Kohl heeft in de Bondsdag een uitglijder ge maakt. Hij beschuldigde op positieleider Hans Jochen Vogel (SPD) van 'volksop hitsing', een zeer beladen term uit de roerige nadagen van de Republiek van Wei- mar. Toen Kohl besefte wat hij had aangericht, nam hij - na her haalde vermanende woorden van SPD-Bondsdaglid Ingrid Matthaus-Meyer - de kwalifi catie 'volksophitsing' terug. In plaats daarvan sprak hij ver volgens over 'het verkondigen van onwaarheden'. Van onze Haagse redactie Dat blijkt uit de memorie van toelichting bij het wets voorstel dat verkrachting binnen het huwelijk strafbaar wil stellen. Dat wetsvoorstel is gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd. KWALITEIT EN KLASSE aanderen nabij ingrijk vast cliën- accommodaties. aurant mogelijk. '476 van dit blad. DORDRECHT (ANP) - Met ingang van begin volgend jaar krijgt Dordrecht als eerste Nederlandse gemeente de beschikking over een aantal stadswach ten. Het is de bedoeling dat de stadswachten, die gere- cruteerd zullen worden onder Dordtse langdurig werklozen tussen 16 en 30 jaar, alleen al door hun aanwezigheid op straat zullen bijdragen tot het terugdringen van de kleine criminaliteit. Verminderde sociale controle is de belangrijk ste oorzaak van kleine criminaliteit. en en alles voor het zelf maken van URK (ADVERTENTIE! KON. ELISABETHZAAL ANTWERPEN (naast Centraal Station) "3 EN 14 DECEMBER 20 UUR Reserveringen: 09-32.3.233.8444 Korthals Altes erkent dat justi tieel ingrijpen in familie-aan gelegenheden een delicate aan gelegenheid kan zijn, maar dat mag volgens hem snel en ade quaat handelen bij bijvoor beeld verkrachting binnen het huwelijk niet in de weg staan. Alleen daardoor kan volgens de minister worden voorkomen dat individuen binnen het ge zin ernstige geestige of licha melijke schade oplopen. Bo vendien ziet de minister niet in waarom het geweld dat leidt tot verkrachting binnen het huwelijk niet zou moeten wor den aangepakt, terwijl mis handeling van de echtgeno(o) t(e) in de regel juist zwaarder wordt bestraft dan 'normale' mishandeling. Critici van Korthals Altes, in dit geval vooral te vinden in rechts-confessionele hoek, vin den dat het strafbaar stellen van verkrachting binnen het huwelijk te zeer ingrijpt in het gezinsleven. Strafvervolging zal bovendien leiden tot onher stelbare schade binnen het hu welijk, vinden zij. Door het verkrachten ook binnen het huwelijk strafbaar te stellen, wil Korthals Altes ook vrouwen beschermen tegen afgedwongen seksueel contact tijdens de echtscheidingsproce dure. Door het Wetboek van Strafrecht aan te passen, wil de minister nog eens met nadruk duidelijk maken dat gebruik van geweld om een ander tot gemeenschap te brengen in welke relatie dan ook niet is toegestaan. Korthals Altes stelt verder voor aanranding waarbij slachtoffers gedwongen wor den tot anale en orale sexuele handelingen, in het Wetboek van Strafrecht gelijk te stellen aan verkrachting. Dat betekent dat de maximum-straf hier voor omhoog gaat van acht naar twaalf jaar. Verder wordt voorgesteld om mensen in de gezondheids zorg en maatschappelijke zorg die ontucht plegen met patiën ten of cliënten, te bestraffen met maximaal zes jaar gevan genisstraf. Eenzelfde maxi mum-straf staat momenteel al op het plegen van ontucht in de incest-sfeer. In zijn brief aan de Kamer geeft Korthals Altes aan dat door deze wijzigingen voldaan is aan een aantal wezenlijke bestaande maatschappelijke behoeften. De bewindsman heeft voor de komende tijd nog een aan scherping van de bepalingen over vrouwenhandel in petto. Verder wijzigingen op het ter rein van de zedelijkheids wet geving zijn volgens hem niet nodig. Van onze verslaggever DEN HAAG - Er dreigt een tekort aan antivries in de autoshops en winkels. In vergelijking met vorig jaar is de literprijs voor antivries al verdubbeld (van rond 6.- per liter naar 12.-). De laatste maanden is er wereldwijd te weinig etheengly- col (het belangrijkste bestanddeel van antivries voor b.v. koelvloeistof en ruitesproeier) van voldoende kwaliteit ge produceerd. Het tekort aan etheenglycol (de verwachting is dat men tijdens de naderende winter 40 van de vraag niet kan be antwoorden) heeft er ondertussen toegeleid dat er steeds meer antivries op basis van methanol (methylalcohol) in de autoshops en winkels is verschenen. Dit alternatief heeft een veel minder beschermende werking, terwijl ook de motor schade van het spul kan ondervinden. Van onze verslaggever MIDDELBURG ROO SENDAAL - Zeven jonge Westbrabanders en een Zeeuw zijn aangehouden in verband met meer dan 130 inbraken en diefstallen in Zuid-West-Nederland. Sinterklaas bracht bij toeval het al weken lopende onder zoek aan het licht toen hij met zijn boot in het Mark-Vlietka- Speed: 78 toeren Archieffoto van de vermoorde Patrick Padberg. FOTO ANP DORTMUND (DPA) - Het ontvoerde Westduitse jon getje Patrick Padberg is vermoord, waarschijnlijk al direct op de dag van de ont voering, 12 november. Het lijkje van de 15 maanden oude peuter is gevonden in de buurt van Eslohe (Nordrhein- Westfalen). De vermoedelijke dader is een 32-jarige werkloze betonwerker uit het nabijgele gen dorp Olpe. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag door de politie aangehouden toen hij in een bos vlakbij Eslohe een tas met losgeld in ontvangst wilde nemen. Er zal vandaag autopsie worden verricht om de precieze doodsoorzaak vast te stellen. De dader is volgens de politie ook verantwoordelijk voor de dood van de oma van Patrick. Zij werd gewurgd toen het kind bij haar thuis, in een afge legen villa in de bossen vlakbij Eslohe, werd weggehaald. Pa trick logeerde bij haar omdat zijn ouders op vakantie waren. De gearresteerde man heeft de politie naar de plek geleid waar hij het lijkje had begra ven. Dat lag in een 40 centime ter diepe, met zand en takken afgedekte kuil. Naar op een persconferentie werd bekend gemaakt, heeft de verdachte zo goed als bekend. Hij heeft ken nelijk alleen geopereerd. De man was met zijn gezin pas een paar weken geleden naar Olpe verhuisd. Zijn vrouw werd aanvankelijk op verdenking I VANDAAG 2 KATERNEN men, maar hier in Oosterhout gebeurt het ook." Om met de privacy van haarzelf en van haar dochter te garanderen, wilde de moeder geen leeftijd of naam noemen. De vrouw heeft de politie direct op de hoogte gebracht van het voorval. Volgens een zegsman van de Oosterhoutse politie is het best mogelijk dat in Oos terhout en omgeving meer in jectienaalden onzorgvulig wor den weggegooid. I ZIE GIDS-1 ZIE BINNENLAND ZIE BUITENLAND Jürgen Klinsmann vliegt door de lucht na een duel met Groningen-verdediger Van Dijk. - fotoanp ZIE SPORT 1 Een hogedrukgebied boven Engeland bepaalt vanaf nu het weer in onze regio. De winterse koude is verdreven. Van daag veel bewolking, enigszins nevelig met kans op neer slag. In de ochtend kunnen mistbanken ontstaan. Max. 5-7, min. 1-3. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Oud-staats secretaris René van der Linden van Buitenlandse Zaken neemt weer plaats in de Tweede Kamer. Het mislopen van een baan als kabinetschef van EG-commis- saris Andriessen heeft Van der Linden uiteindelijk doen be sluiten toch opnieuw in de CD A-bankjes plaats te nemen. De voormalige staatssecreta ris heeft enige tijd getwijfeld of hij zou terugkeren in het parle ment. Vooral mevrouw Van der Linden dacht negatief over dat hernieuwde lidmaatschap van de CDA-fractie, omdat zij zeer ,-4 Van der Linden -fotoanp teleurgesteld was over de be handeling van haar man door diens politieke vrienden bij de paspoortaffaire. EEN grammofoonplaat om high van te worden. Niet van de muziek, die erop staat, maar van de cocaïne, die tussen twee helften van de plaat is geplakt. Engelsen kwamen de uitzon derlijke smokkel op het spoor. De smokkelaars zitten nu in een Britse cel. - fotoap SIDON (AP) - Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben een aanval uitgevoerd op guerrillabases nabij de ha venstad Sidon in Zuid-Li- banon. Volgens de politie zijn bij bombardementen op het Palestijnse vluchtelin genkamp Ein el-Hilweh ze ker drie doden en negen ge wonden gevallen. Het was de eerste Israëlische luchtaanval tegen Palestijnse doelwitten nadat de Palestijnse Nationale Raad vorige week een onafhankelijke Palestijnse staat had uitgeroepen. Ein el-Hilweh werd binnen een tijdsbestek van vijf minu ten door vier bommenwerpers gebombardeerd. (ADVERTENTIE) naai op een gestolen wagen stootte. Later bleek dat er drie wagens in het kanaal lagen. De bende stal sinds het begin van dit jaar voor meer dan één miljoen gulden aan auto's, auto-onderdelen en gereed schap. Het gaat om vier inwoners van Oud Gastel, twee uit Hoo- gerheide, een Roosendaler en een jongeman uit Zierikzee. Zes verdachten zitten nog vast. ZIE OOK REGIO van medeplichtigheid opge pakt, maar zij werd na een paar uur vrijgelaten. De dader had eerder zonder succes gesolliciteerd bij het bouwbedrijf van de vader van het jongetje, dat enig kind was. De werkloze man, zelf vader van twee kinderen, heeft het jongetje ook door wurging om het leven gebracht. Patricks overgrootmoeder overleefde het drama. Zij was erbij toen de man de villa bin nendrong. Hij wilde de kluis kraken, maar er ontstond een worsteling met de oma van Pa trick. Hij wurgde haar en ver borg het lijk in de bossen rond het huis. De overgrootmoeder sloot hij op in de kelder waar zij drie uur later uit ontsnapte. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.: Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112. 4800 V0 Breda I 114' r DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1