mêBÉ PMBBJMTB DESTEM SSS liKKOORD TUSSEN OVERHEID EN BETROKKEN ORGANISATIES 'Offshore-olieplatforms onveilig' 'oute manoeuvre €K DE IHILLEN Zwartwerk en ontduiken tuinbouw-cao aangepakt Acties tegen Deetman 'slecht voor democratie' Wel of geen kruisraketten: het doet Florennes weinig Zwarte handel in menselijke organen De moord maakte mythe van Kennedy Avondje met Mary Dresselhuys Koud weekend ill DE STEM "oncertenreeks oor jarig Reeuws Orkest UTRECHT (ANP) - Veel geneesmiddelen worden vanaf 1 januari a.s. een flink stuk goedkoper. 0 S S I N G Maximum bedrag erste illegale compact discs onderschept Dp niitac Man stapt klas binnen en steelt tas onderwijzeres Langs snelwegen aparte rijstroken Nieuwe Dow-fabriek in Terneuzen Merijntje SECRETARIS VAN WERKNEMERSORGANISATIE: ZATERDAG 19 NOVEMBER 1988 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN 1DELBURG ■«T'o^nd.. negen ven de tien Stom-lezer» en -lezereassen JunQtultlepn Qi<ar£»H«~ I "ïlk in week uit In onze „Kleintjee"-kolommen kijkt of er Iets |unstuiueen bieraden van *TSn Oodlng bij staat Dat zijn elke dag vele tienduizenden kleintjes lezers. ;ky van den Brink. Geop. a, za. 13-17 u. do. ook 19.21 g DE STEM Losse nummers 1.25 leindnov.). liiSste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen ie Vleeshal - Spiegelopstei F' i van Hugo Duchateau. Geon |/m zo. 13-17 u. (t/m 20 nov i h op papier van L. Hooij, p lirink en H. ter Keurs. Geop k. 10-12 en 14-17 u. (tot 27 3NEUZEN kantoor, Burg. Geillstr 'erken van Gust Smet. Geon 13-17 u. di. t/m vrij. 9.30-12 13-17 u. za. 9.30-12 u. (tot 5 Stadhuis - Litho's van n. Geop. tijd. kantooruren 130 nov.). JSSINGEN Galerie Bellamy 19 - Re nte beelden in keramiek van rel Goudsblom. Geop. di. t/m j. 10-12.30 en 13.30-17 u. za. ,-17 u. (t/m 23 nov.). ÏENDIJKE Streekmuseum - Elf Zeeuws- lamse amateur-kunstenaars poseren onder de titel 'Ama- urs presenteren'. Geop. ma. Jpn vrij. 10-12 en 13-17 u. za. en 14-17 u. (t/m 31 dec.). llTWERPEN De Singel - Tentoonstelling ■er architectuur OMA-groep. aop. di.t/mzo. 14-18 u. (t/m nov.). Kon. Museum voor Schone unsten - Ikonen-expositie. op. di. t/m zo. 10-17 u. ma. ^sl. (tot 5 febr.). ENT St. Pietersabdij - Expositie 'er de wereldtentoonstelling in 1913. Geop. dag. 9-30-12.30 13.30-17 u. ma. gesl. (tot 11 EILLE De Schaapskool - Olieverf- ;hilderijen van Ben Bonte, (tot 1 dec.). ET jubilerende Zeeuws Irkest verzorgt de ki tende week een reeks con- prten in Zeeland. Inder leiding van dirigent Lei feelo speelt de formatie vi nateur- en beroepsmusici dl uverture Artemissia van Ci- ïarosa en l'Apprenti Sorcii an Dukas. De violiste Isabelle van Keu- pi, die al op jeugdige leeftiji het concertpodiium stom Dleert in het prachtige viool- Oncerto KV 219 van Mozart ei et heerlijke romantischi 'oème voor viool en orkest vai 'hausson. De harpiste \Sonj; iollen begon haar muziekstu- .ie aan de Zeeuwse Muziek- chool. Zij studeert momenl Utrecht. Bollen vertolkt de bansen voor harp en strijkers Jan Debussy. De concerten in het kader lan het honderdjarig bestaan |ijn: Goes woensdag 23 novem- er in de Magdalena (grote) kerk om 20.00 uur; Vlissingen ponderdag 24 november in hel cheldekwartier om 20.00 uur; Terneuzen vrijdag 26 novem- er in het Zuidlandtheater om pO.OO uur en in Middelburg za- erdag 26 november <jpn 20.01 uur en zondag 27 november om 14.30 uur in de Concertzaal. edicijnen stuk goedkoper Dit is het resultaat van de overeenstemming die de staatssecretarissen Dees (Volksgezondheid) en Evenhuis (Economische Zaken) vrijdag met tien organisaties die zijn betrokken bij de geneesmiddelenvoorziening hebben bereikt over het te voeren prijsbeleid. De tien (verzekeraars, zieken fondsen, artsen, apothekers, groothandel en industrie) heb- ben eerder dit jaar een eigen VGTpllCxlt plan gepresenteerd omdat ze niets voelden voor het ijkprij- zenplan van staatssecretaris Dees. Dat plan, het 'omnipar- tijenakkoord', krijgt nu van het kabinet een kans. veer 465 miljoen gulden op jaarbasis. •aCsep '01 'Pza ueA iBp iBBti '8 'jepfnps uba CpjBBq q 'sqipai dasdSpuBtjl uba jaoA z amidBJ^d I Het ij kprij zenplan, dat onge veer een half miljard gulden moest opleveren, hield in dat voor ziekenfondsverzekerden na 1 januari 1989 per groep ge neesmiddelen een maximum bedrag zou worden vergoed. De verzekerden moeten dan zelf het verschil bijbetalen als ze een duurder medicijn uit die groep krijgen. Dit plan blijft volgens Nefarma, de organisa tie van de farmaceutische in dustrie, nu voorlopig in de ijs kast, evenals de Tijdelijke Wet Geneesmiddelenprijzen die nog niet door het parlement is be handeld. Met deze wet kan het prijspeil van medicjnen wor den bevroren op het niveau van 1 januari 1987. Voor ziekenfondspatiënten blijft de medicijnknaak vol gend jaar bestaan. Er komt ook geen verandering in de maxi mum hoeveelheden die voor ziekenfondsrekening mogen worden afgeleverd. Maar voor dure middelen zullen zieken fondsverzekerden nu niet extra hoeven bij te betalen Het plan van de tien organi saties moet er toe leiden dat de snelle groei van de uitgaven voor geneesmiddelen fors wordt afgeremd. In 1990 moet volgens het akkoord een om buiging zijn bereikt van onge- AMSTERDAM (ANP) - De mteursrechtenorganisatie Buma/Stemra heeft deze week voor het eerst in Ne derland illegale compact te (cd's) aangetroffen bij een handelaar in Leiden. Volgens G. Welbers van de Bu- jM/Stemra gaat het om slechte Kopieën van opnames van the railing Stones en Paul «cCartney. De Buma/Stemra kwam de Wentien schijven op het spoor Maat internationale organisa- van piraterij bescherming •ge week in Luzern hadden gesproken om een onderzoek te stellen naar de illegale nandel in cd's. De kopieën zijn fflcht van echte schijven te "erkennen. De kopieën zijn niet in Né- Wand gedrukt maar ergens net buitenland. (ADVERTENTIE) personal computers Een begrip bij de Professionele gebruikers 's voor iedereen bereikbaar. XT-en AT-compatible LL c°mputers van zeer p* hoge kwaliteit. Importeur: K«VMS'NG ELECTRONICS B.V. Tci 37. 4904 SJ OOSTERHOUT. 'tL 01620-81600. TELEX. 54598. PAX 01620-56500. EEN vrachtwagen, geladen met dertien ton groenten, ramde gistermiddag de voor- en zijgevel van het pand Castelseweg 210 in Roosen daal en kwam in de woonka mer tot stilstand. De bewoonster van het huis die in de woonkamer zat, mankeerde niets. Ook een zoon die elders in het huis lag te slapen en de chauffeur mankeerden niets. Rond vijf uur reed de 24- jarige chauffeur T. uit Moor drecht over de Gastelseweg in de richting van het cen trum van Roosendaal. Juist op dat moment stonden en kele wagens op zijn rijstrook voor een spoorovergang te wachten. De chauffeur zag de auto's te laat, remde uit alle macht en week uit naar links. De laatste auto in de rij zag de vrachtwagen aan komen en schoot ook snel naar links. De vrachtwagen chauffeur moest daardoor nog verder uitwijken en ramde de woning. Bewoon ster V. zat op dat ogenblik in de kamer en raakte door het ongeval flink overstuur. De vrachtauto was afkom stig uit Waddinxveen en op weg naar Duinkerken. De politie schat de totale schade op zeven ton. De Gastelseweg was door het ongeval uren lang gestremd. De trekker is total loss en het pand is niet meer geschikt voor bewo ning. Van het pand ernaast raakte de voorgevel bescha digd. De familie V. heeft de nacht doorgebracht in een hotel in Roosendaal. - FOTO DE STEM DICK DE BOER ZEVENBERGEN - In een basisschool in Ze venbergen stapte een man deze week dood gemoedereerd een Waslokaal vol kinde- ren binnen en pakte daar de tas weg van de onderwijzeres die even weg was. In de tas zaten een rijbe wijs, paspoort, sleutels, vijftig gulden aan klein geld en giropasjes. Politiewoordvoerder Bol van de politie in Ze venbergen kijkt niet echt op van deze brutale dief stal. „Scholen zijn over dag erg gemakkelijk bin nen te komen. Er is eigen lijk niemand die op je let." Iemand met kwade be doelingen kan dus zo naar binnen". Schoolbesturen willen volgens Bol niet dat de deuren overdag op slot gaan omdat een school niet op een gevangenis mag lijken. „Dat kan wel zo zijn, maar het is toch wel aan te raden een beetje beter op de bezoe kers te letten", aldus Bol. MADE - De Voedingsbond FNV gaat de misstanden in sommige tuinbouwbedrijven in de Plukmadesepolder in Made aanpakken. Volgens de bond houden di verse bedrijven zich niet aan de cao en maken gebruik van zwartwerkers. Om tot een exact inzicht te komen hoe de mensen in de glastuinbouw betaald worden houdt de voedingsbond half de cember een zogenaamde loon- controle-avond. Mensen, die werkzaam zijn in de tuinbouw, worden daar uitgenodigd met hun loonstrookje. Mensen kun nen daar ook terecht met hun klachten. Volgens districtsbestuurder Willem Banning zijn er in de afgelopen tijd nogal wat klach ten uit de tuinbouwsector in het gebied rond Made geko men. „Vrouwen worden nogal eens een keer onderbetaald. Zij zijn vaak niet precies op de hoogte van de cao en zijn al lang blij als ze een centje bij verdienen. Zij maken er geen probleem van als ze iets minder verdienen dan in de cao staat, maar vaak zijn die verschillen toch vrij groot", zegt hij. Ook zijn er klachten binnengeko men over zwartwerkers. De leveranciers van genees middelen hebben zich verplicht om de prijzen van hun produk- ten gemiddeld met zes procent te verlagen en ze tot en met 1990 niet meer te verhogen. De leveranciers kunnen zelf bepa len welke produkten ze goed koper maken, als per firma - in geld - het gemiddelde maar wordt gehaald. De prijs van nieuwe geneesmiddelen zal mede aan de hand van de prij zen in een aantal andere Euro pese landen worden vastge steld. De farmaceutische groot handels dragen aan de beoogde ombuiging bij door hun marge met één procent te verlagen. De apothekers zullen nog maar een 'stimulans' van 15 procent (nu 30) ontvangen als ze een goedkoop geneesmiddel afleve ren in plaats van een duurder. De organisaties hebben zich jegens de overheid verplicht tot duidelijke garanties met be trekking tot de te bereiken be sparingen. Ze hebben ook con crete toezeggingen gedaan over de controle en de 'voortgangs bewaking'. Als volgend jaar zou blijken dat niet genoeg wordt bespaard, zal het plan worden aangescherpt. DEN HAAG (ANP) - Minis ter Smit-Kroes komt bin nenkort met plannen om het gebruik van de auto te be perken. In het tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer stelt zij on der andere voor op de door gaande snelwegen bij de grote steden aparte rijstroken te re serveren voor het doorgaande verkeer. Supersnelle treinen zullen de grote steden met elkaar moeten verbinden. De minister komt eind deze maand officieel met haar schema naar buiten. Uit de jongste cijfers blijkt dat het autogebruik veel ster ker groeit dan aanvankelijk was berekend. Door het open baar vervoer te stimuleren wil de bewindsvrouw voorkomen dat het wegennet sterk moet worden uitgebreid. Desondanks wil zij voor we genaanleg de komende twintig jaar negentien miljard gulden uitrekken. Voor investeringen in het openbaar is twaalf mil jard gulden nodig. Een lesje maatschappij leer Van onze verslaggever TERNEUZEN - De nieuwe styreenfabriek van Dow Chemical Europa wordt niet gebouwd in het Spaanse Tarragona, maar in Ter neuzen. Het chemieconcerri maakte dit gisteren bekend. Met de bouw van de nieuwe in stallaties wordt in 1989 begon nen. In 1990 moet de eerste sty reen uit de fabriek geleverd worden. Er zal 450.000 ton sty reen per jaar geproduceerd worden. De nieuwe fabriek is goed voor bijna de helft van de totale styreenproductie in Europa. De nieuwe fabriek op het Terneuzense Dow-terrein wordt dan ook volledig geauto matiseerd. De nieuwbouw, die gedeeltelijk de 20 jaar oude sty reenfabriek op het terrein ver vangen zal, heeft geen gevolgen op de werkgelegenheid bij Dow. ROTTERDAM (ANP) - „We moeten gewoon vast stellen dat de offshore-in dustrie niet veilig is in te genstelling tot wat de be drijven vaak zeggen. De veiligheid wordt nog steeds ondergeschikt ge maakt aan economische prioriteiten." Dat zei vrijdagmiddag de se cretaris van de Federatie van Werknemersorganisaties in de Zeevaart (FWZ), J.E. Vriesen, na afloop van een tweedaagse conferentie in Rotterdam van offshore-ex perts van de Internationale Transportarbeiders Federa tie (ITF), waarbij de FWZ is aangesloten. Hoofdonderwerpen van de vergadering waren veilig heid, opleiding en de rechts positie (in Europese wateren) van werknemers in de off shore. Aan de conferentie na men offshore-experts deel uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, de Ver enigde Staten, Denemarken, Zweden, Indonesië, en Noor wegen. Vriesen illustreerde de on veilige situatie aan boord van de platforms met cijfers over de laatste 18 jaar. Bij ongelukken zijn bijna 1.100 personen omgekomen en werden bijna 700 platforms zwaar beschadigd. Of zij moesten dicht omdat zij door ongelukken zo zwaar bescha digd waren dat zij niet meer gebruikt konden worden. Uit cijfers van onder andere het Staatstoezicht op de Mijnen in de zogenoemde veilig heidsijsberg blijkt dat één dode (het topje van de ijs berg) voor 100 kleine onge lukken of 10.000 onveilige si tuaties staat. Volgens de deelnemers aan de conferentie is het hoog tijd dat bij voorbeeld de accom modatie voor de werknemers volledig gescheiden is van het produktiegedeelte van het platform (in de vorm van drijvende hotels of aparte platforms). De vakbondsorganisaties pleiten daar al jaren voor maar sinds de ramp met de Piper Alpha (167 doden) is dit eens te meer duidelijk ge worden. Daar bevonden de bemanningverblijven zich recht boven het bedrijfsge- deelte van het platform. Ook het aanbrengen van bijvoor beeld meer vuurwerende muren moet worden bestu deerd. Te vaak komt het ech ter voor dat maatregelen die worden voorgesteld om de veiligheid te vergroten wor den afgewezen door de maat schappijen met het argument dat zij te veel geld kosten, al dus Vriesen. De conferentie nam verder een resolutie aan waarin staat dat er een totaal onaf hankelijk orgaan moet ko men die de veiligheid van platforms beoordeelt. Nu is het zo, bijvoorbeeld in Ne derland (Staatstoezicht op de Mijnen) en het Verenigd Ko ninkrijk, dat hetzelfde or gaan verantwoordelijk is voor de beoordeling van de veiligheid en de begeleiding van de produktie. I VANDAAG 4 KATERNEN I ZIE WEEKEND Sz' r--.v pRo'Fërinesi f Philippevïlieii> 'sT <17 i a- iM |tój i I ZIE WEEKEND I ZIE WEEKEND I ZIE GIDS 1 HET weer zal zich dit weekend niet van zijn beste kant la ten zien. De temperatuur overdag zakt naar ongeveer 5 graden, in de nacht tot het vriespunt. Er is veel bewolking waaruit van tijd tot tijd buien valien, waarvan sommige met hagel. Wind vrij krachtig uit het noordwesten. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Minister-president Lubbers vindt het 'slecht voor de democratie' dat minister Deetman (Onderwijs) on der druk van acties van studenten heeft besloten voorlopig af te zien van optreden in het openbaar. Lubbers noemde gisteren na afloop van de wekelijkse mi nisterraad 'slecht, niet goed, in triest en ver beneden de maat' dat Deetman de jongste weken het slachtoffer is geworden van harde acties van studenten. Het besluit van Deetman om voor lopig niet in het openbaar te verschijnen, zei Lubbers te res pecteren. De premier is van mening dat de acties van de studenten 'niets te maken hebben met het op waardige wijze presenteren van denkbeelden'. Het feit dat studenten de jongste dagen Deetman met lichamelijk ge weld bedreigd hebben, is vol gens Lubbers 'een testimonium van armoede'. „Ais ik zie hoe sommige studenten actie voe ren, neem ik nog m'n petje af voor de acties van de politie". Op een partijbijeenkomst in Houten noemde de fractievoor zitter van de SGP, Van der Vlies, de manier waarop Deet man de jongste weken door studenten is behandeld, 'mis dadig'. „Als een minister zich niet eens meer vrij in het open baar kan bewegen en zelfs met zijn gezinsleden openlijk wor den bedreigd, dient met harde hand tegen zulke actievoerders te worden opgetreden", aldus Van der Vlies. Deetman kwam de afgelopen dagen vaak in moeilijkheden door studenten-acties. Vorige week woensdag liep de minis ter een trap in de onderbuik op toen hij een officiële bijeen komst in het Amsterdamse Al- lard Piersonmuseum wilde be zoeken. Ook werd hij toen be kogeld met eierstruif en vuil nis. Afgelopen woensdag moest Deetman na de uitreiking van de Erasmusprijs het Paleis op de Dam in Amsterdam onder politiebegeleiding verlaten om dat studenten hem belegerden. En donderdag verliet de be windsman in een gepantserde Mercedes voortijdig het con gres van Europese schoollei ders in Maastricht. ZIE OOK BINNENLAND Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda PE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDER1ANP

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1