132 Smit-Kroes: 'Veestapel moet worden ingekrompen' Israël onderdrukt Palestijnse vreugde PARKERJOTTER DEHTEM •PATIËNT KRIJGT HELFT BIJDRAGE TERUG •ALTERNATIEVE ZORG VERGOED Kans op mist Diplomatiek offensief Gorbatsjov «MINISTER BRAKS 'VERRAST' OVER COLLEGA »VVD BEREID TOT VERSCHERPTE MESTWET Stimezo verwacht meer Belgen Het nieuwe gezicht van de Vara MEUBELS HALF GELD Ford roept 35.000 Escorts en Orions terug naar dealer Wasmiddel en zeep duurder VOORZICHTIGE REACTIES OP UITROEPEN PALESTIJNSE STAAT Z WOENSDAG 16 NOVEMBER 1988 I Volgens haar is dat de enige manier om de vervuiling van I het water met nitraat uit mest, I tegen te gaan. De minister deed deze uitlating tegenover mi- I lieuminister Remmers van de Westduitse deelstaat Neder- HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND BREDA - De ziekenfondsverzekerden in Brabant en Zeeuwsch-Vlaanderen krijgen vanaf 1 januari de helft terug van de eigen bijdrage die moet worden betaald voor een verwijzing naar de spe cialist, voor kosten van ziekenvervoer, voor me dicijnen (de 'knakenkaart') en kraamzorg. Navier jaar sparen hele uitzet gestolen Alcoholpias in EG BEKENDMAKING DE EIKEN SCHUUR JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN it lie melk, literpak Kunt u met een gerust hart via De Stem doen meteen ..Kleintje" onder de rubriek ..Vakantie". Immers vele tienduizenden Stem-lexers en lezeressen (vier van elke tien) zeggen bijzondere belangstelling te hebben voor deze specifieke „Kleintjes"-rvibriek. DE STEM I VANDAAG 2 KATERNEN I ZIE BUITENLAND DE Stimezo-kliniek in Groede zal weer overspoeld worden door Belgische cliënten die een abortus wensen. Medisch coördinatrice Marlies Schellekens sprak gisteren die ver wachting uit. Aanleiding is de uitspraak van het Hof van Beroep in Gent. Het Hof heeft abortus strafbaar gesteld. „Een Belgische die een abortus wil zal die toch zoeken". ZIE REGIO Van onze verslaggevers pEN HAAG /PARIJS- Mi nister Smit-Kroes (Verkeer en Waterstaat) wil dat de veestapel wordt ingekrom pen. saksen, waar zij maandag op bezoek was. Terug in Nederland beves tigde de minister deze uit spraak. Inkrimping van de veestapel is noodzakelijk om dat de vervuiling van grond en oppervlaktewater onaan vaardbaar hoog is geworden, aldus de bewindsvrouw. Zij wilde niet zeggen op welke ter mijn en met hoeveel procent de veestapel moet worden ver minderd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhy giëne (RIVM) en de Stichting Natuur en Milieu hebben bere kend dat de veestapel met der tig procent moet worden gere duceerd voor een afdoend ef fect op de vervuiling. Daarover onstond vorige week in land- bouwkringen en op het minis terie van Landbouw groot tu mult. Ministers Braks heeft echter alle vertrouwen in een techni sche aanpak van de milieupro blemen in de landbouw. Een inkrimping van de veestapel is op dit moment niet aan de orde. Hij zei dat dinsdag in Brussel in een reactie op de uitlatingen van minister Smit-Kroes. Braks toonde zich dinsdag verrast over deze 'niet passen de' uitspraak. „Toen wij in de ministerraad besloten over de mestwetgeving en het anti- verzuringsprogramma kon zij haar bezwaren naar voren brengen. Maar toen heb ik er niets van gemerkt," aldus Braks. Volgens de minister van landbouw heeft zijn collega weinig kaas gegeten van land bouw- en milieuproblemen. „Voordat ze dit soort dingen zegt moet ze eerst goed kennis nemen van ons beleid." Volgens Braks staat de Rijksdienst IJs- selmeerpolders, die voor Smit- Kroes het grootste landbouw bedrijf in Nederland exploi teert, niet bekend om haar mi lieuvriendelijke landbouwme thoden. „Ook de wegbermen worden met behulp van chemi sche bestrijdingsmiddelen in toom gehouden," aldus Braks. Smit-Kroes krijgt geen steun van haar eigen VVD, blijkt uit de reactie van woordvoerder Blauw. In december vergadert de Kamer over de mestproble men. De WD zal in geen geval inkrimping van de veestapel acvcepteren. Wel is de fractie bereid een verscherping van de mestwet te accepteren, zei Blauw. ZIE OOK BINNENLAND I ZIE GIDS 1 Jan Douwe Kroeske - fotonos Meer vergoed uit ziekenfonds Van onze verslaggeefster De ziekenfondsen stoppen die vergoedingen met ingang van het nieuwe jaar voor de helft in de aanvullende ver zekering. maximaal 75 gulden (drie maal de eigen bijdrage van 25 gul den) kwijt voor verwij skaar- ten. Kraamzorg wordt door het ziekenfonds maar zeer ten dele De ziekenfondsen hebben ook besloten de zes bekendste vor men van alternatieve genees wijzen in die aanvullende ver zekering onder te brengen. Deze ingreep betekent een ver- hoging van de aanvullende verzekering met negen gulden per jaar. Directeur C. Wellhuhner van het ziekenfonds AZWZ heeft de wijzigingen gisteren bevestigd. Zij zijn het resultaat van het jaarlijks overleg tussen de 'zui delijke' ziekenfondsen: AZWZ (Breda, Terneuzen), MZB (Ber gen op Zoom), ZMB (Tilburg) en het regionaal ziekenfonds Eindhoven e.o. Een ziekenfondspatiënt be taalt momenteel maximaal 125 gulden aan de knakenkaart voor een recept bij de apotheek. Aan de specialist is hij per jaar ZEGGE - Na vier jaar sparen voor de uitzet alles in één keer gesto len. Dat overkwam gisteren Rini van Rijsbergen (19) uit Zegge en zijn vriendin Sylva Timmers (20) uit Gouda. „We hadden de spullen tijdelijk opgeslagen in het schuurtje van mijn ouders in Zegge", vertelt Rini. „Later deze week wilden we er ergens een goede plaats voor vinden in het huis. Mijn moeder was maandagavond ech ter vergeten om de deur van het schuurtje op slot te doen. Vanmorgen was alles weg." En dat was nogal wat. Rini en Sylvia kregen al jong verkering en waren al zeker vier jaar aan het sparen, kopje voor kopje, handdoek voor handdoek. Zo hadden de toekom stige bruid en bruidegom ai een complete linnen- uitzet, een glas- een eet servies, een koffiezetap paraat en een keukenma chine. Het pronkstuk van nat jonge paar was een achte 24-delige Solingen oastekcassette. Rini: „Alles bij elkaar is het toch wel zo'n twee duizend gulden waard. Als je net begint, en je al- las stuk voor stuk bij elk aar hebt moeten sparen is dat heel wat. Nu kunnen We helemaal opnieuw be ginnen." vergoed, terwijl patiënten voor ziekenvervoer een eigen bij drage van 117,50 betalen. Deze bijdragen worden vanaf 1 ja nuari voor de helft uit de aan vullende verzekering bekos tigd. Tot nu toe waren er pas twee ziekenfondsen in Nederland die de eigen bijdrage voor de spe cialist geheel of gedeeltelijk onderbrachten in de aanvul lende verzekering. De beslis sing om de knakenkaart voor de helft in het aanvullende pakket te stoppen is nieuw. De ziekenfondsen erkennen vanaf 1 januari: antroposofi sche-, homeopathische en na- tuurartsen; acupuncturist, ma nueel geneeskundige en de chi ropractor. Dit voor zover zij arts zijn of zijn aangesloten bij de landelijke vereniging. De patiënt betaalt de eerste 150 gulden van de kosten zelf. Daarna betaalt het ziekenfonds 80 procent van de kosten van de behandeling en de geneesmid delen te zamen. Dit tot een ma ximum van 300 gulden per ver zekerde per jaar. Nieuw in de aanvullende verzekering is ook een eenma lige bijdrage van ten hoogste 400 gulden voor behandeling van een ernstige vorm van acne (een huidziekte) en 1250 voor elektrisch epilerea Ver der zijn er vergoedingen moge lijk van maximaal 1100 gulden voor de balneo photo therapie (zoutbaden voor psoriasis-pa- tiënten) en 1000 gulden voor de terminale thuiszorg (hulp aan stervende patiënten) en de helft van de kraanzorg. In deze nieuwe stap staan de 'zuidelijke' ziekenfondsen niet alleen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Ziekenfond sen (VNZ) vergoeden zieken fondsen in "Groningen, Fries land, Drenthe en Limburg de zelfde alternatieve geneeswij zen al langer. Verder bestaan er landelijk grote verschillen tussen de soorten alternatieve geneeswijzen die worden er kend en het aantal. (ADVERTENTIE) Bergen op Zoom - Wegens het niet doorgaan van belangrijke exportor der van enige grote Nederlandse meubelfabrieken wordt vanuit het winkelpand HalsterMwag 265 te Bergen op Zoom, een enorme partij massief eiken en moderne witte meubelen verkocht voor HALVE PRIJS. Om u een paar voorbeelden te noe men: prachtig eiken eethoek be staande uit robuuste tafel met 4 massieve stoelen van 1790.- voor 895.-. Originele eiken toogkasten van 2490.- voor 1195.-. Massief eiken mimisets van 278.- voor 139.-. Praktische t.v./stereokasten van 448.- voor 224.-. Heerlijk zit tende leather look bankstellen van 1990.- voor 995.-. Schitterende ge bloemde 2-zitsbankjes, Chester field model, van 1190.- voor 595.-. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Alles wordt gratis thuisgebracht en met schriftelijke garantie verkocht. Wie binnenkort dus meubels nodig heeft kan nu zijn slag slaan op Hal- sterseweg 265 te Bergen op Zoom. Dagelijks geopend van 10 tot 18 uur, vrijdag's koopavond, 's- maandags gesloten. JERUZALEM/PARIJS/ WASHINGTON (AFP/ UPI/RTR) - Israëls troepen onderdrukten dinsdag in de bezette gebieden vrijwel elke massale uiting van vreugde door Palestijnen over de uitroeping van een Palestijnse staat door de Palestijnse Nationale Raad (PNR) De westelijke Jordaanoever, het ene deel van de nieuwe staat, werd onmiddellijk her metisch afgegrendeld. Voor de strook van Gaza, het andere deel, gold een strikt uitgaans verbod. Duizenden politieman nen en soldaten patrouilleer den in de straten van Arabisch Oost-Jeruzalem. De 600.000 Pa lestijnen in Israël zelf gaven massaal gehoor aan een oproep tot een algemene staking. Palestijnen in de hele Arabi sche wereld hebben dinsdag vol vreugde gereageerd op de pro clamatie van een onafhanke lijke Palestijnse staat. De lei der van de Palestijnse bevrij dingsorganisatie PLO, Yasir Arafat, deed in Algiers een be roep op de Verenigde Staten om te reageren op de besluiten van de Palestijnse Nationale Raad. „De verklaring is zo ver strekkend als mogelijk was. Wij hebben flexibiliteit, gema tigdheid en realiteitszin ge toond, zoals het Westen van ons verlangd heeft", aldus de PLO- leider. Arafat zei in antwoord op de vraag hoeveel tijd hij de VS en Israël geeft voor een positieve reactie op de besluiten van Al giers dat 'geduld grenzen heeft en dat zijn daden dan voor zich zelf zullen spreken'. De Verenigde Staten zagen in de besluiten van Algiers po sitieve elementen, vooral in de stemming van de raad over de resoluties 242 en 338 van de Verenigde Naties. De woord voerder van het Witte Huis, Merlin Fitzwater, zei dat de re sultaten van de zitting van de PNR de houding van de VS te genover de PLO niet veranderd hebben. Washington zal de be vrijdingsorganisatie niet er kennen of daarmee spreken voordat de PLO Israëls be staansrecht erkend heeft en de twee VN-resoluties geaccep teerd heeft. De Sovjetunie verwelkomde de resultaten van de PNR als een stap die een oplossing voor de problemen in het Midden- Oosten dichterbij brengt. Mos kou maakte niet duidelijk of het de nieuwe staat zou erken nen. Israël heeft bij monde van minister van buitenlandse za ken, Shimon Peres, de beslui ten van het Palestijnse parle ment in ballingschap van de hand gewezen. Israëls premier, Yitzhak Shamir, zei dat zijn land nu een diplomatieke oor log wachtte om 'alle landen er van te overtuigen dat erken ning van de nieuwe Palestijnse staat diegenen helpt die uit zijn op de vernietiging van de staat Israël'. Dertien landen gingen tot nu toe over tot erkennning van de Palestijnse staat die in de nacht van maandag op dinsdag door PLO-leider Arafat uitge roepen werd. Algerije, het gastland van de PNR, erkende als eerste de nieuwe staat. Iraq, Malaysia, Kuwayt, Tunesië, Saudiarabië, Bahrayn, Noord en Zuidjemen, Madagascar, Turkije, Mauretanië en Jorda- 4t Een Palestijn wordt door Israëlische soldaten gedwongen de leus op de deur van zijn winkel te verwijderen. Elke vorm van vreugde over de uitroeping van de Palestijnse staat werd verboden. fotoap Half tot zwaar bewolkt maar droog. Wind zwak uit weste lijke richtingen. Maximum 9-11, minimum 4-6 graden. Door het wegvallen van de wind in de ochtend grote kans op mist. DEN HAAG (ANP) - Ford Nederland heeft zijn dealers opgeroepen 35.000 auto's van het type Orion en Escort te rug te roepen. Deze modellen, gebouwd in de periode december 1986 - maart 1988 vertonen gebreken aan de ophanging van de binnen- schermen in de spatborden. Deze schermen kunnen los- rammelen en daardoor de rem leidingen beschadigen. Het euvel is in Groot-Brit- tannië aan het licht gekomen. Er bestaat overigens geen ge vaar dat de remmen plotseling dienst weigeren, aldus de Ford- woordvoerder dinsdag, maar het concern wil het zekere voor het onzekere nemea De eigenaren van deze auto's worden aangeschreven. In de garage zal de ophanging van de binnenschermen worden ver- beterdHet is de tweede keer deze maand dat een automerk mankementen aan zijn model len constateert. Op 1 november ging het om het merk Opel (Ge neral Motors). tegenover te staan van de ac cijns op suikerhoudende fris dranken. Per saldo derft de schatkist hiermee 160 miljoen gulden. DE EG-ministers van land bouw zijn dinsdag in Brussel dichtbij een oplossing gekomen voor de enorme alcohol- en rundvleesproblemen van de gemeenschap. Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie is een meerderheid van de lidstaten in principe be reid een belangrijk deel van de alcoholvoorraad weg te wer ken. DEN HAAG (ANP) - De prijzen van zeep- en was middelen gaan op 1 januari fors omhoog door een ver hoging van het btw-tarief van zes naar 18,5 procent. De Tweede Kamer nam dit wijzigingsvoorstel op het wets voorstel om voedings- en ge neesmiddelen onder het lage btw-tarief te brengen dinsdag met algemene stemmen aan De opbrengst van deze btw- verhoging beloopt 110 miljoen gulden. Vruchtesappen, mine raalwaters en frisdranken gaan van het hoge naar het lage tarief, zo besloot de Kamer eveneens met algemene stem men. Daar komt een verhoging ARABISCHE studenten van de Hebreeuwse universiteit in Jerusalem protesteren op hun wijze tegen de manier waarop Israël reageerde op de Palestijnse vreugde over de uitroeping van een onafhankelijke Palestijnse staat. Op de borden staat de tekst 'ik wil ook een eigen thuis'. - fotoap (ADVERTENTIES) nië volgden het Algerijnse voorbeeld. Egypte, het enige land in het Midden-Oosten dat vrede heeft gesloten met Israël, zei de besluiten van de raad te ondersteunen. Cairo maakte niet duidelijk of dit erkenning inhield. In andere westerse hoofdste den is voorzichtig gereageerd op de de besluiten van de Pa lestijnse Nationale Raad in Al giers. Het Britse ministerie van buitenlandse zaken noemde de proclamatie van een onafhan kelijke Palestijnse staat voor barig. De regering van de Duitse Bondsrepubliek deelde dinsdag in Bonn mee de uit komsten van Algiers te zullen bestuderen. Volgens ons land is erken ning van een onafhankelijke staat Palestina nog niet aan de orde. Minister Van den Broek van buitenlandse zaken zei dinsdag het nog te vroeg te vin den om te zeggen dat de PNR in Algiers echt concrete voort gang op weg naar een vredes regeling heeft opgeleverd. Een kamermeerderheid van PvdA en CDA vindt - tegen de zin van minister Van den Broek (Buitenlandse Zaken) - dat de regering nadrukkelijker con tact moet zoeken met de PLO. De WD is het oneens met het standpunt van coalitiegenoot CDA. CDA-woordvoerder De Boer vindt dat de regering niet langer alleen op het niveau van ambtenaren met de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) contact moet houden. De PvdA bepleitte al eerder dat er op ni veau van bewindslieden met de PLO moet worden gepraat. ZIE OOK ACHTERGROND EN COMMENTAAR NAJAARSAKT1E met KNALAANBIEDING Profiteer nu Massief eiken eetkamer stoelen nu 225,-. Bken buffetkast nu 1495,-.Massief eiken broodkast nu 1995,-.Massief eiken salontafel met plavuizen nu 195,-. Massief eiken mimiset nu 139,-.Massief eiken Drentse kast nu 2995,-. Massief eiken bankstel 3-2 zits, kuipmodel, leatherlook nu 1995,- Massief eiken bankstel 3-1-1 met rundlederen kussens nu 1995,-. Massief eiken bankstel in stof nu 1695,-. Bken slaapkamer kompleet nu 695,-, Bken eethoek stoel stof/leatherlook nu 149 -. TV-meubel met draaiplateau nu 495.-. Strijbeekseweg 14, ülverhout, tel. 076-612614 maandags geopend, vrijdags koopavond. Lid interieur Waarborg fonds. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres:i Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda vit 1 /"Nf Ui' 1' MT DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEPER1ANP

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1