Massale vissterfte in de Mark ACTIEKARAVAAN VAN POLITIE VANDAAG DOOR DE REGIO imisme over politie-overleg Palestij nen erkennen staat Israël I mi Dubcek pleit voor nieuwe 'Praagse lente' &&sg% Lage olieprijs kost Rijk 1,5 miljard PARKERJOTTER STEM 1t punt een kopen? le SpaarbaflJ 4 de drempel* Jaarlijks vijftig nieuwe kookboeken Elf arrestaties Feyenoord-Ajax Nog drie afzeggingen voor Oranje PSV kwaad op KNVB Opklaringen jeendert v/d Born Met v/d Born valt te praten MAANDAG 14 NOVEMBER 1988 W E O B RADIO 5 Madenaar dreigde levensmiddelen te vergiftigen RADIO 5 EDE /BREDA - Premier Lubbers en fractievoor zitter De Vries vertrouwen ondanks alle woede en acties van de politie nog steeds op een goede afloop van het conflict tussen het kabinet en de politiebonden over de arbeidsvoorwaarden van het politiepersoneel. PALESTUNSE NATIONALE RAAD BUEEN IN ALGIERS i W'A ^sM Doorzichtig Interventie Opvallend Merijntje HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. G4 Gospelrock. 10.03 Popsjop. 12 (ja jerclip-radio. 14.03 Popstation 3 Zaterdag-sport. NOS: tsr» «espoor. NCRV: 19.02 Koplonf 2 Elpee pop special. 21.02 El£ cd-pop; 22.02 Country stvle 2-24.00 Late date. Spinveld 37 Breda. Tel. 076-223166 DE STEM Kantoren te Breda Bergen op Zoom Etten-Leur Goes Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen Vlissingen Losse nummers ■RO: 7.00 Nws. 7.02 Wakker wor. i met.(8.00 Nws). 9.00 Topnen toen klassiek. 10.00 Caroline DO Kurhausconcert. Herre-Ja, igenga, cello en Herman (Jhl. :n, piano. VOO: 12.02 Strauss 13.00 Nws. 13.02 Klassiek. Radi, harmonisch Orkest m.rav. Ro ld Brautigam, piano. 1442 Rj jrmuziek: Aldo Ciccolini, pmr;0 18 Nieuwe grammofoon- a mpactplaten. 16.00 Lang leve d era! 18.00 Nws. 18.02 Avondstem ng. Componist van de maant aelius. 20.00 Nws. KRO: 20( tO-klassiek op zaterdagavoni at om: 20.02 Esther Lamandi» igt Chansons de toile; 20.35 Wer tn van Tippet; 21.40 Orgelrö iek; 22.20 Laudate. 23.00-241 RO-literair. Trippe, vadet ndsch leeskabinet. Van onze verslaggever RAAMSDONKSVEER - De rijkspolitie in Raams- donksveer heeft de 21 - ja rige E.B. uit Made aange houden. B. heeft de afge lopen week geprobeerd een levensmiddelenbe- drijf in Raamsdonksveer af te persen. In diverse brieven eiste de Madenaar een bedrag van ƒ50.000. Zou zijn wens niet ingewilligd worden, dan zou hij levensmiddelen vergifti- gen. Ook uitte hij persoon lijke dreigementen aan het adres van personeel en direc tie. Dank zij een gezamenlijke actie van de rijkspolitiegroep Raamsdonk, de gemeentepo litie Oosterhout en de ver keersdienst van de Rijkspoli tie kon de dader kort na de overhandiging van het geld bedrag aangehouden wor den. Die overhandiging vond plaats op een parkeerterrein bij een benzinestation in Oosterhout. De Madenaar heeft inmid dels een volledige bekentenis afgelegd. Financiële proble men en wraakgevoelens te genover het bedrijf lagen ten grondslag aan de afpersings zaak. Volgens een woord voerder van de politie heeft B. de zaak helemaal alleen opgezet. De Veerse politie is nog bezig met een nader on derzoek. Van onze verslaggever BREDA - Uit België afkom stige vervuiling heeft dit weekend geleid tot een mas sale vissterfte in de rivier de Mark in Breda. Zater dagmiddag kwam daar nog eens een vervuiling van een vettige, op olie lijkende stof bij, waarvan eenden en meeuwen het slachtoffer werden. De Belgische rijkswacht en de Nederlandse rijkspolitie heb ben nog geen daders van de vervuiling kunnen achterha len, maar het onderzoek is nog niet afgesloten. Een woordvoerder van het Hoogheemraadschap West- Brabant sprak zaterdagavond van een 'kwalijke, zeer kwalij ke' zaak, omdat in beide geval len de daders hebben moeten weten waar ze mee bezig wa ren'. De vissterfte was het gevolg van een groot zuurstoftekort. In een deel van de Mark zat minder dan een milligram zuurstof per liter in het water, zo hebben monsters van het Hoogheemraadschap aange toond. Het zuurstoftekort is veroorzaakt door het lozen van stoffen die veel zuurstof bin den, zoals bijvoorbeeld afval water van frites- of conserven- fabrieken en gier. OS: 6.30-6.49 Scheepvaart- arktberichten. 9.00 Nws. OS Sportief. 9.25 Waterstanda VU: 9.30 Meer culturen in ee ind. Feduco: 10.00 Hollandse nieu 'e. EO: 10.15 De muzikale frui land. 11.15 Tijdsein thema. 11. ie beste van orkest. 12.00 Nvj 2.05 Meer dan een lied alleen 12/ rragen naar de weg. 13.00 Nw 1.10 Hallo Nederland. 13.30 Op oro. AVRO: 14.00 Jazzspectrup S.30 Minjon. NOS: 16.30 Homono ;0: 17.00 Licht en uitzicht 17. verheids voorlichting: De Ant Ln. NOS: 17.55 Mededeli chippersberichten en nws. 8.10 Iyi Haberler. 18.25 Kaj( tasja. IOS: 18.40 Arabisch prop JOS: 19.00 Progr. voor buite verknemers. EO: 20.30 Laat ons •ustdag wijden. 21.14 Metterdai ïulpverlening. 21.15 Reflector. 21. Deze week 22.00-23.00 Zaterda ivonduur. pebouworkest m.m.v. Lynn Hai -ell, violoncello, (in de pauze: Pr over muziek). 16.30 Diskotah 8.02 Jazzgeschiedenis. TROS: 18, Continu klassiek. 20.00 Nws. 20 Specialiteiten la carte. 22.00 merconcert: Claudio Arrau, pian 23.03-24.00 Hart der duistern noorspel naar de roman van I seph Conrad. MOS: 6.30-6.49 Scheepvaart- marktberichten. 9.00 Nws. NCR1 9.02 Woord op zondag. 9.30 1 Deum Laudamus. NOS: 9.55 Wi terstanden. IKON: 10.00 Verhalf vooraf. 10.10 Kerkdienst. 10J Wilde Ganzen. 11.00 De andere w reld van zondagmorgen. 12.00 Nv VOO: 12.05 Het zwarte gat. 14 Radio Romantica. NOS: 16.55 dedelingen en schippersberichta IKON: 17.00 Kerkdienst. Wilde Ganzen. 18.00 Nws. 18.10 L turgie en kerkmuziek. IOS: 18 De onbekende islam. NOS: 19 Programma voor buitenlanr werknemers. 19.20 Suara Malult 19.55 Tambu. 20.30 Zorg en hoo 21.20 Feduco: Medelanders Neder landers. 22.10-22.40 Jazz uit het hi torisch archief. 8.05 Groot nieuws. VOO: 9.02 Spoi TROS: 10.02 Wegwezen. VAlu 11.02 Zondageditie. 12.02 Ophel vertier. NCRV: 13.05 Hier en ni NOS: 14.02 Langs de lijn, sport muziek. VPRO: 18.05 Het spoo AVRO: 19.02 Leuterkoek en zan gebak. 19.10 Ssssssssst.19< Hersengymnastiek. 20.02 Toppe van toen. 21.02 Play it again. 22. Landleven (3). NOS: 23.05 Met hl oog op morgen. TROS: 0.02 Nach wacht. 6.02-7.02 Een goede morgi met Ron Brandsteden Vandaag trekt een actiekaravaan van de politie met der tig auto's door West-Brabant om het pubÜek te informe ren over de grieven van de politie. In Terneuzen houdt de Zeeuws-Vlaamse politie een demonstratieve vergade ring. DE Rotterdamse politie heeft voor 50,000 toeschouwers in de Kuip bij feyenoord-Ajax een beschaafde strip tease voor één dame en één heer opge voerd. Het pauzenummer was een zeer beeldende illustratie van een door vijf agenten rondgedragen spandoek met de tekst: 'Van Dijk kleedt politie uit'. - fotoanp „De politie kan op het kabinet en mijzelf rekenen, ik vertrouw voluit op de politie. Wij moeten hier op goede manier uit kun nen komen". Lubbers zei dit zaterdagmid dag tot de CDA Partijraad, die in Ede bijeen was, in antwoord op de hartekreet van voorzitter Koffeman van de Algemene Christelijke Politie Bond. Deze deed als CDA-lid een oproep tot de CDA-bewindslieden om meer geld voor de politie be schikbaar te stellen. Hij wees op de wilde acties van de politie 'die tot nu toe zonder wezen lijke ihcidenten zijn verlopen'. Uitvoerig ging Lubbers in op de problemen bij de politie. Hij haalde elders in zijn toespraak zelfs het inkomen van een hoofdagent als voorbeeld aan om aan te tonen dat deze func tionaris zeker niet bij de hoge inkomens hoort. In het PvdA-alternatief op de belastingvoorstellen van het kabinet is dat wel het geval. In dit PvdA-voorstel valt de be lastingbetaler veel eerder in het hoge inkomenstarief dan in het regeringsvoorstel. „Het is onrechtvaardig en maakt het Ieder heel uur nws. VARA: l Vroege vogels. 10.02 Tony 1 Verre ontmoet Fons Jansen (1 AVRO: 10.30 Muziekmozaiek. ur Nederlands op 2. 13.02 Radiojou naai. 14.02 Muziek met Meta. Gitaar special. 16.30 Kom ns lani in Des Indes. 18.02 Swing 1°] 19.00-7.00 Zie Radio 1. Ieder heel uur nws. KRO: Heksennest, dorp der dorpen. Zin in pop. 10.02 De wakkere reld. 12.02 KRO-miniparade. Het weeshuis van de hits. 15» - voor toen. 16.02 KRO's zalige w des lijn. 18.02 KRO's hitweek. J| Pop-eye. 20.02 Radio Thuala» 21.02 De krijsende tafel. 22.ua e Op slag van maandag. NOS: 8.00 Nws. 8.02 H-vw* Musica religiosa et profara. j Programma-overzicht. Knu- Eucharistieviering. NOS: H- Elise. 13.00 Nws. 13.02 Opera ma nee: Fragmenten uit Der oey dige Socrates', van Telernann-1, Onder de groene linde. «J» eert op de zondagmiddag: TENTIE) .2% ALGIERS (RTR/AFP/DPA) - De meeste Palestijnse lei ders hebben zondag hun meningsverschillen over de impli ciete erkenning van Israël terzijde geschoven. Tijdens de vergadering van de zien met het oog op een even- tuele vredesregeling in het Palestijnse Nationale Raad |(PNR - het Parlement in bal- in Algiers is een meerderheid binnen de Pales- Bevrijdingsorganisatie PLO het eens geworden over tet aanvaarden van resolutie van de Verenigde Naties. Daarmee wordt officieel het bestaansrecht van de staat Is raël erkent. De PNR, die vanaf zaterdag b'jeen is, heeft het vormen van voorlopige regering uitge- Verwacht wordt dat de vandaag of dinsdag een ««afhankelijke Palestijnse ™at zal uitroepen in de door ®aël bezette gebieden. De discussies van de 400 Pa- stijnse afgevaardigden in Al- S®s hebben zich zondag toe spitst op twee zaken: het for muleren van een politieke be- Ssel-verklaring, waarin re solutie 242 alsnog zal worden «anvaard, en het nemen van maatregelen ter ondersteuning 'au de al bijna een jaar du- jfflae Palestijnse opstand (inti- 1in de bezette gebieden - -otelijke Jordaanoever en «Gaza-strook. Tijdens eerdere bijeenkom- n yan de Palestijnse bewe- 18 is de resolutie waarin Is- wordt erkend, altijd ver- *pen, maar de PLO heeft nu «toten haar standpunt her- ïn Midden-Oosten. De Fatah-beweging van PLO-leider Yasir Arafat, de Palestijnse Communistische Partij en het Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina (FDLP) zijn het eens geworden over een tekst waarin het nieuwe standpunt uiteen wordt gezet. Een min derheid van radicalen, die wor den geleid door het Volksfront voor de Bevrijding van Pales tina van George Habash, zou zich evenwel afwijzend tegen over de tekst opstellen. Deze zal de rest van de politieke verkla ring waarin deze wordt opge nomen echter wel aanvaarden, aldus Abes Rabbo. Over de po litieke verklaring zal maandag worden gestemd. De leider van de FDLP, Na- jef Hawatmeh, zei overigens dat hij resolutie 242 alleen kan aanvaarden als deze in direct verband wordt gebracht met alle voor de Palestij nen rele vante VN-resoluties en als daarbij ook de politieke rech ten van de Palestij nen worden vastgelegd. '-G i Yasser Arafat maakt het vredesteken tijdens zijn toe spraak tot de Palestijnse Na tionale Raad. - foto ap Het geschil over resolutie 242 was de enige sombere wolk aan de horizon van de PNR-verga- dering in Algiers. De Verenigde Staten, Israels machtige bond genoot, heeft de aanvaarding van resolutie 242 als een van de voorwaarden gesteld voor deelneming van de PLO aan een eventuele internationale conferentie over vrede in het Midden-Oosten. Washington eist ook dat de PLO Israël ex pliciet erkent en het geweld af zweert. Maar die concessies zijn de Palestijnse leiders in Algiers niet bereid te doen. Volgens de Europees Com missaris voor het Middellandse Zeegebied, de Franse socialist Claude Cheysson, zal Israël uiteindelijk moeten gaan on derhandelen met Palestijnen en andere partijen in het con flict in het Midden-Oosten. Cheysson verklaarde dit zater dag in Cairo na besprekingen met de Egyptische regering. Volgens Cheysson zullen zo wel Palestijnen als Israëliërs uiteindelijk de wederzijdse rechten moeten erkennen die zij ook voor zichzelf eisea Het Palestijnse volk, aldus Cheys son, heeft een recht op een eigen land en een staat. Maar Cheysson wilde geen oordeel geven over een onafhankelijke Palestijnse staat, die de PLO dezer dagen in Algiers wil uit roepen. De Rotterdamse politie agente Jolande van Zuijl 'bewaakt' de ingeleverde po- litiepetten die vandaag aan minister van Dijk worden aangeboden. Sommige pet ten (een nieuwe kost 45 gul den) zijn niet van een afzen der voorzien en het zal voor de eigenaar een hele toer worden de eigen pet terug te krijgen. - fotoanp belastingstelsel er niet eenvou diger op", aldus de premier. Met 45.000 tot 50.000 gulden bruto per jaar - en in die klasse valt de hoofdagent van Lub bers - hoort men in het PvdA- alternatief al bij de hoge inko mens. „Maar ik vind het rede lijk dat deze mensen meeprofi teren van de belastingverla ging", aldus Lubbers. Kok zich reageerde gisteren met de opmerking dat Lubbers 'al te doorzichtig' en 'demago gisch' bezig is geweest „Het gaat niet aan om de politie mensen lekker te maken met een belastingvoordeel na 1990", aldus Kok. Hij merkte op dat het merendeel van de politie agenten net zoveel voordeel heeft bij de PvdA-plannen voor herziening van de belas ting als bij de kabinetsplannen. CDA-fractievoorzitter De Vries zei zaterdag dat de poli tiemensen met een klein beetje meer vertrouwen het overleg met de ministers Van Dijk (binnenlandse zaken) en Kort hals Altes (justitie) moeten af- wachtea De Vries heeft alle begrip voor de frustraties van de politiemensen, maar zolang de onderhandelingen nog lopen ziet hij geen reden voor wilde acties. Gevoegd bij de interventie van Koffeman en de korte actie van de politie bij de Reehorst in Ede, waar de CD A-partij gan gers pamfletten aangereikt kregen, kwam deze partijraad enigszins in het teken van het politieconflict te staan. Dat kwam ook omdat er weinig aan partijpolitiek werd gedaan. Geen harde uitspraken aan het adres van coalitiepartner WD of oppositiepartij Partij van de Arbeid. Het CDA hield zich be zig met de jaren negentig en luisterde naar een Europees getint verhaal van Europarle mentariër Penders, die volgend jaar de CDA-lijst bij de Euro pese verkiezingen zal aanvoe ren. naar twijfelt of u de lasten ligde Spaarbank een leuk® ngang van 8 november :lusief onze voordelige et 0,2% verlaagd, delig over uw nieuwe Politie brengt de blote feiten aan het licht BOLOGNA (AFP/RTR) - De vroegere Tsjechoslo- waakse partijleider Alex ander Dubcek heeft tijdens zijn eerste reis naar het bui tenland in 18 jaar de rege ring in Praag beschuldigd van 'talloze' morele neder lagen in de periode sinds zijn val. In een toespraak waarmee hij zondag een eredoctoraat van de universiteit van Bologna in ontvangst nam, hield de 66-ja- rige Dubcek een hartstochtelijk pleidooi voor het 'socialisme met een menselijk gezicht' en voor de 'hervormingsbeweging Dubcek toont zijn bul behorende bij zijn eredoctoraat aan de universiteit van Bologna. - fotoap in Tsjechoslowakije in 1968', volgens hem de enige begaan bare weg voor zijn land. Dubcek werd kort na de in vasie onder leiding van Sovjet troepen, in augustus '68 afgezet als partijleider en werd be noemd tot ambassadeur in Turkije. Bij terugkeer werd hij tewerkgesteld bij het bosbouw- beheer in Bratislava. De 66-jarige Dubcek zei dat de 20 jaar sinds het Warschau pact een eind aan de politieke hervormingen maakte, 'een les voor ons zijn geweest, door het verslechteren van de economi sche stagnatie, de steriliteit en de onoverzienbare morele ver liezen'. Hij verklaarde geen spijt te hebben over zijn erva ringen in 1968. VANDAAG 2 KATERNEN Pi Te oordelen naar het huidige kookboekenarsenaal, zijn we aan het opklimmen uit het dal van de-aardappeltjes-met-jus. Per jaar verschijnen er in Nederland minstens zo'n vijftig exemplaren. De kwaliteit ervan kan er best mee door en steeds vaker reiken ze tot de hoogste regionen in de gastronomie. ZIE CONSUMENT DE Rotterdamse politie heeft giste ren rond de voet balwedstrijd Feyen oord-Ajax elf perso nen gearresteerd wegens geweldda dig gedrag. De ar restaties hadden zowel in als buiten het stadion plaats. Na afloop van de Na een botsing liggen de wedstrijd moest de Feyenoorders Joop Hiele en Mobiele Eenheid in P™1 Nortan krimpend van actie komen tegen PVn op de grond. fotoanp gewelddadige supporters. Ajax won de wedstrijd met t-2. ZIE SPORT 1 NADAT Johnny Bosman en Erwin Koeman al in een eerder stadium hadden afgezegd, hebben dit weekeinde ook Jan Wouters, Wim Kieft en Joop Hiele zich afgemeld voor Oranje, dat woensdag een vriendschappelijk duel tegen Italië speelt. ZIE SPORT 2 DE top van PSV is kwaad op de KNVB, omdat de bond dq Eindhovense club verbiedt deel te nemen aan een zaal voetbaltoernooi in München. ZIE SPORT 1 VANDAAG opklaringen en over het algemeen droog. Wind matig uit westelijke richtingen. Maximum 10-12, minimum 4-6 graden. In de ochtend plaatselijk mist. DEN HAAG (ANP) - Als de olieprijs op het huidige lage niveau blijft hangen kan dit voor de Nederlandse over heid volgend jaar een strop van een half tot anderhalf miljard gulden betekenen. Minister De Korte van Econo mische Zaken heeft dit zater dag gezegd. Dit komt doordat de inkom sten uit de verkoop van Neder lands aardgas eveneens zullen dalen. Zoals bekend is de aard- gasprijs gekoppeld is aan de olieprijs. Nederland consu meert niet alleen zelf, maar ex porteert zijn aardgas ook naar het buitenland. De handel kijkt nu uit naar verder overleg van de OPEC (Organisatie van Olie Exporte rende Landen) in de komende maand. De Korte toonde weinig optimisme over de toekomst. Als de olie-ministers van de OPEC met elkaar blijven har rewarren, zoals ze nu doen, zal de olieprijs aan de lage kant blijven, zo voorspelde hij. Hoe het kabinet dit tekort volgend jaar moet opvangen, kon de minister niet zéggen. De Korte richt zijn hoop op een verdere groei van de Nederlandse eco nomie. Maar de consument vaart wel bij een lage olieprijs. Uit koopkrachtoverwegingen is de lage olieprijs een positieve zaak, zei De Korte, want dat betekent een lage gasrekening. Hij schat dat het de consument in 1989 vijftig tot honderd gul den in de gasrekening kan schelen. In de koopkracht is dat circa 0,2 a 0,4 procent, zo schatte De Korte. Hij noemde dit een gunstige ontwikkeling om loonmatiging te blijven be trachten. (ADVERTENTIE) De meest opvallende uitspraak kwam uit de mond van De Vries, volgens wie 'met steeds groter klem de vraag op ons af komt of en wanneer en in welke mate ook de uitkerings gerechtigden weer mee kunnen delen in de welvaartsgroei'. Zonder aan te dringen op herstel van de koppeling tussen lonen en uitkeringen vroeg De Vries aan de regering te zoeken naar het wijze midden tussen een zekere solidariteit en fi nanciële beheersbaarheid, waarbij het uitgangspunt van het CDA is dat aow'ers en uit keringsgerechtigden niet de sluitpost van de begroting mo gen zijn. De Vries hoopt dat de rege ring er spoedig in zal slagen een wetsontwerp aan de Ka mer voor te leggen waarin dat wijze midden is gevonden. Lubbers reageerde met de wat afhoudende opmerking dat de marges nog steeds smal zijn, dat het ook de komende jaren passen en meten zal worden, maar dat de gevolgen daarvan niet op de niet-actieven mogen worden afgewenteld. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam:. Adres: Postc.: Plaats:. Telefoon: Bènk of gironummer: Deze ontvangt dc krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Poslc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1