V expeditiechef m/v hoofd Administratie m/v Tsjechoi HTS-ER BOUWKUNDE ER BREDE A 'Ik sta er nog steeds van te kijken hoe snel mijn carrièreplannen zijn uitgekomen'. L part-time (avond) PROGRAMMA-BEGELEIDER (M/V) deStembüii DE VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS TE TILBURG den haag (anp) - De T Politie heeft vrijdag, kor van een door Charta '7 symposium over de mense inkomst ontbonden en waakse deelnemers meege BONN (RTR/AP) - duitse Bondsdag, Phi den. Zijn aftreden h streden redevoering dag voor het parleme herdenking van de K grom van de Nazi's teg (32-35 jaar) BVM verzorgt jaarlijks, naast vele honderden praktijkgerichte gastlessen op scholen, een groot aantal voorlichtingsprogramma's voor afdelingen van vrou wenorganisaties. Wij zoeken nu (voor maximaal 2 avonden per week) een enthousiaste en re presentatieve die met een assistent(e)/partner deze programma's in het district ZW- Nederland inleidt en volledig verzorgt. Leeftijd boven 30 jaar. Goede honorering met onkostenvergoeding. Eigen auto en enige documentatie-opslagruimte zijn noodzakelijk. Voor verdere informatie kunt u op werkdagen bellen van 13.00-17.00 uur en vragen naar mevrouw A. Hermes. BVM GASTCOLLEGES/GROEPSVOORUCHTING Molijnlaan 109 - 8071 AD Nunspeet, telefoon 03412-51515 Het centrale bevoegd gezag van 50 scholengemeenschappen voor VWO, HAVO en MAVO in de provincie Noord-Brabant vraagt in verband met pensionering van de huidige functionaris voor haar bestuursbureau een De functionaris heeft de volgende taken: 1. - Het adviseren van plaatselijke besturen en schoolleidingen met betrekking tot nieuwbouw, uitbreidingsmogelijkheden en verbouwactiviteiten van scholenaccommodaties. - Het bijwonen van bouwbesprekingen van plaatselijke besturen en schoolleidingen met architecten en aannemers. - Het onderhouden van contacten met alle bij de bouwprojecten betrokkenen (Ministerie van Onderwijs, gemeentelijke overheden, aannemers etz.) ten einde de voortgang van de bouwactiviteiten te bevorderen. - Het grotendeels zelfstandig verzorgen en voeren van de correspondentie inzake kwesties die met het bovenstaande verband houden. 2. - Toetsing van de rapportages betreffende het bouwkundige onderhoud van circa 50 schoolgebouwen aan het beleid van het hoofdbestuur. Functie-eisen Voor een goede vervulling van de functie is vereist: - Opleiding op HBO-niveau bouwkunde. - Ervaring met contacten in de overheidssfeer en de bouw. - Goede contactuele eigenschappen. - Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden. - Leeftijd minimaal 30 jaar. Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, minimaal 3.364.- en maximaal 5.253.- bruto per maand. Het bestuursbureau is voor zijn pensioenvoorziening aangesloten bij P.G.G.M. te Zeist. Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven binnen 8 dagen na het verschijnen van deze oproep te richten aan: het bestuur van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Apennijnenweg 11Postbus 574, 5000 AN te Tilburg. Voor eventueel nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer Drs. G. Engelen, telefoon 013-371311 Skua B.V. een dynamisch bedrijf gericht op de offshore- en baggerindustrie vraagt voor spoedige indiensttreding een: Funktie-eisen: - minimaal HAVO, aangevuld met een secretaresse-opleiding - een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal De secretaresse zal in een klein team werken en regelmatig alleen op kantoor zijn, hetgeen zelfstandigheid en eigen initiatief essentieel maakt. Gekwalifi ceerde personen die na een onderbreking van het arbeidsproces weer willen gaan werken komen eveneens zeker in aanmerking. Werktijden: 9.00 tot 12.30; 13.15 tot 17.45. Het kantoor van Skua zal in 1989 van Rotterdam verplaatst worden naar de omgeving van Breda. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan Skua B.V., Parklaan 10, 3016 BB Rotterdam. In de levensmiddelenbranche is UNIGRO NV een van de grootste grossiers voor de zelfstandige detaillist. Onze detaillisten werken onder de namen: 'Super', 'Super Service', Super Direct', 'Spar Lekkerland'en'Cirkel'en hebben een gezamenlijke omzet van bijna f 2 miljard. Bij UNIGRO NV werken ruim 1200 enthousiaste en vak bekwame mensen. De organisatie is landelijk verdeeld over zeven distributiecentra voor Kruideniers- en Vlees waren (Drachten, Doetinchem, Veenendaal, Hooglander veen, Schiedam, Breda en Neer), vijf centra voor A.G.F. (Drachten, Deventer, Nieuwegein, Breda en Grubben- vorst) en een Non-Food/cosmetica-centrale (Apeldoorn). Het hoofdkantoor is gevestigd te Houten (Utr.). Ter versterking van de regionale commerciële diensten te BREDA zoeken wij kontakt met kandidaten voor de funktie van: Functfe-eïseit Arbeidsvoorwaarden Sollicitaties li bent verantwoordelijk voor de financiële administratie. Dk betekent dat u leiding geeft aan de uitvoering van adminis tratieve en boekhoudkundige werkzaamheden en onderdelen daarvan zelf uitvoert. U stelt de jaarrekening op alsmede diverse exploitatierekening?», {deelbegrotingen en de financierings- en JiquidMtspkaniugeti, U oefent de noodzakelijke controles uit, ontwikkelt en bewaakt werkprocedures en geeft mede (verdere) richting aan de automatisering. D onderhoadt contacten met overheden en bewoners. Daarnaast geeft u leiding aan de werkzaamheden met betrek king tot toewijzing, verhuur en secretariaat. U bent een man of vrouw met een opleiding SPD li of HEAO en met ervaring tn een soortgelijke functie. U heeft manage mentkwaliteiten en weet zelfwerkzaamheid en delegatie in de juiste verhouding te doseren. U bent in staat contacten te onderhouden op verschillende niveaus, U heeft affiniteit met automatisering en uw leeftijd ligt tussen 35 en 4Q jaar. Tenslotte is kennis van woningcorporaties/sociale woningbouw gewenst. Voor deze functie wordt gedacht aan een salaris tussen 5,340.- en 6.653,- bruto per maand. Voorts is de CAO voor personeel in dienst van woningcorpora ties van toepassing. indien u nadere inlichtingen wenst kunt u telefonisch contact opnemen met bet NCïV bv, regiokantoor Veldhoven, de beer W. Hamers, organisatie-adviseur, (040) 54 05 45. Sollicitaties kunnen uitsinitend schriftelijk worden verricht. Op basis van ingekomen brieven nodigt bet NCÏV bv, regiokantoor Veldhoven, kandidaten uit voor een gesprek. Deze gesprekken zulten plaatsvinden op 28 en 29 november a.s. Vervolgens worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met het bestuur en medewerkers van de Stichting t? Giize en Rijen, len psychotechnisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 1 Uw sollicitatie kunt u - binnen 10 dagen - zenden aan: NCÏV bv, regiokantoor Hoord-Brabant /Zeeland, t.a.v, de heer W, Hamers, organisatie-adviseur, Postbus 156, 5500 AD Veldhoven. Dit heeft de secretaris van he smki Comité, dat door oud- oer Stoel bij het symposium 1 Bedeeld. De niet-Tsj echoslowaaksej, thans op zoek naar een and? omdat het hotel waar de bijt ven gehouden heeft laten wet Komen zijn. Oud-minister Van der Stoe Oerdag een driedaags bezoek mje, om zich, samen met lede ?mki Comité's - onder meer Koninkrijk, Noorwegen, Zwe -op de hoogte te stellen van situatie. De politie in Praag heefl jfaelav Havel opgepakt. De2 mensenrechten, toneelschrijv ook een van de stichters va waakse Helsinki-Comité, dal Smacht onder voorzitterschap weegere minister van buité tide van de 'Praagse lente' ii j 8 van naleving van de al 't|Ki. Onder de overige opricl ook alle andere leden van de mensenrechtenorganisatie Cl skua Indien bovengenoemde funktie u aanspreekt, doch u wenst nog aanvullende informatie, dan kunt u zich wenden tot de heer H. Ruven (Distr. Manager Breda), tel. 076-711800. Voor sollicitatie kunt u zich wenden tot: de heer R. Konings, afd. Personeel Organisatie, Meidoornkade 14, Postbus 230, 3990 GA HOUTEN, (tel.: 03403-93434). Het Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting NCiV is een landelijke vereniging van woningcorporatiesdie de belangen behartigt van en diensten verleent aan ruim 350 leden. Diensten worden verkend op bouw-technisch, financkel- admmistrutief en algemeen-organisatorisch terrein Een van haar leden is de Stichting tot Bevordering van Woningbouw te Gïlze en Rijen De Stichting bezit momenteel ruim 2800 verhuureenheden in c gemeente Gitze en Rijen. Er zijn in totaal 22 medewerkers in dienst. De organisatie bestaat uit de afdelingen Technische Dienst en Administratie, Door laatstgenoemde afdeling worden naast financieel-admtnis tratieve werkzaamheden eveneens activiteiten verrkht met betrekking tot toewijzing, verhuur en secretariaat. Op zijn 0 personen werkzaam. Het hoofd Administratie rechtstreeks aan het dagelijks bestuur. Wegens het vertrek va» de huidige functionaris zoekt het NCiV voor deze Stichting een Inter program behoort tot de tien grootste soft warebedrijven in Nederland. Sterk groeiend. Sterk innovatief. Sterk in kwaliteit. Interprogram heeft vestigingen in Diemen, Den Ha# Zwolle, Zeist en Eindhoven. Wij zoeken bijvoorbeeld systeemanalisten, systeemontwerpers, Informatie-analisten en projekt* adviseurs die met hun bewezen kwaliteiten en talent snel naar een toppositie willen doordringen. Sollicitanten die ervaring hebben met Oracle, SQL, en DB 2 hebben een pré. Neem snel contact op met de heer W.L. Spreij Rl. telefoon 020-996121 ('s avonds: 05771-555) vooreen oriënterend gesprek. Jenninger, een hoge func Bondskanselier Helmut een politieke rel met zijn Hitier en de j oden, vij f tig Hij zei dat Hitier de Duit trots had hersteld en dat ve Duitsers geloofden dat de jod< het verdienden op hun numm te worden gezet. Jenninger heeft zich in sprekken met de top van de geringscoalitie CDU/CSU de liberale FDP-partij beri getoond als parlementsvooi ter op te stappen. De 56-jarige Jenninger si gereerde donderdag voor parlement dat Hitier vi Duitsland een geschenk uit hemel was. „Was Hitier iemand die door de voorzie: heid was uitgekozen, een rer die slechts eens in de di zend jaar aan een volk worj gegeven?". Beschaamd en l verlieten politici daarop zaal. Jenninger heeft zijn ontsl: op een crisisberaad van Kol CDU-partij bekendgemaakt, verluidde in welingelicl CDU-kringen. Kohl heeft diep in de nacht met zijn paj tijtop vergaderd over de gevi gen van de redevoering v; zijn partijgenoot en naaste n dewerker. De Westduitse p; lementaire oppositiepartij de socialistische SPD en Groenen, eisten onmiddelli na de rede het ontslag van Je ninger. Wie Jenninger zal opvolg is nog niet duidelijk. Genoe: wordt CDU/CSU- fractieleii Alfred Dregger en de vroegi vice-voorzitter van de BOni dag Heinrich Windelen. Jenninger, die het op één hoogste ambt van het land b kleedde, zei dat hij niet zo we begrepen als hij had gewi „De reacties op mijn uitspr ken van gisteren voor de Dui1 Bondsdag hebben mij dcxj schrikken, en zij bedrukk mij ook. Mijn redevoering door veel toehoorders niet begrepen als ik had gedacht, betreur het ten zeerste en 1 doet mij zeer veel leed, als anderen in hun gevoelens h! gekwetst", aldus de verklarii van Jenninger aan de gez menlijke fractie van CD1 CSU. Tegenover journalisi De expeditiechef houdt zich bezig met de taakver deling van het expeditie- personeel, de belading van de vrachtwagens, indeling van de routes, kontrole op rij- en werktijden en is ver antwoordelijk voor het wagenpark. Functie-eisen: «ervaring als leiding gevende; •opleiding op middelbaar :uw nivo, zo mogelijk aange vuld met vakgerichte kursussen (bijv. E.V.O.); EjPvHpv. *zo mogelijk branchege- iNI l\J1%%# richte kennis van zaken. 'Interprogram is een professionele software- organisatie, die je capaciteiten en talent herkent en je alle ruimte geeft ze verder te ontwikkelen. Natuurlijk, het was verre van eenvoudig, maar door het Interprogram Carrièreplan ging mijn weg naar een toppositie snel omhoog. Een strikt plan, datje in over leg met het management opstelt Behalve de te volgen interne, hoogwaardige opleidingen worden de projekten waarop je werkt perfect afgestemd op je capaciteiten en wensen. Uitgebreid fieldmanagement doet vervolgens de rest En dan nog iets. Een optieplan en lease-auto zijn best aardige zaken. Maar wat voor mij echt telt, is het werken met BLUES, IFPA en het Handboek Interprogram en het snel verwezenlijken van je carrièreplannen. Maar dat het zo snel zou gaan bij Interprogram, nee, dat had ik niet verwacht'. Minister van Defens Bolkenstein. - FOTO DE STEM /J0HAN VAN Gl

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 4