P Streek-WV krijgt voordeel twijfel ONDANKS MEEVALLERTJE HULST VOOR VUILSTORTPLAATS neelemans Tweede boekje van Free uitgereikt Jeugdgroep Eureka maakt zich waar Voorwaardelijk en forse boete voor steunfraude IEGENHEID I DE STEM Eerste Rijkspolitie Award voor Zeeland Sinterklaas naar Hoek POLITIERAPPORT MEIZON BV /ndezesioel gaai er roor U een mrek open PLAATSELIJK NIEUWS MILIEUVEILIG VERDUURZAAMD HOUT MET NAREHANDELING A12 nttflTEM VAN ZEELAND 2 ZATERDAG 12 NOVEMBER 1988 Zn. ABRAHAM BEN* HULST WILLEN KWARTJE PER INWONER EXTRA GEVEN HULST - De reinigingsrechten in Hulst gaan volgend jaar met vijf procent omhoog. Daarbij komt dan ook nog een bedrag van achtien gulden voor de huur van de dit jaar ingevoerde rolem- Vlissings plan brengt aantal visdagen terug Afhankelijk Weekenddienst Stem-Redactie Bedrijfsvuil Reservepotje Rolemmer I Kantoren I j^itagstilden: I ^ertentie-exploltatie IDENTITEIT FREE VAN DE SCHOOFKAS BLIJFT MISTERIE Hulst: Geld 'NOG VIJF JAAR STEUN NODIG OM TE OVERLEVEN' ziekenomroep Hulst Axel Heikant Nieuw-Namen St.-Jansteen Peuterzaal in Hengstdijk T22 ;k om te zoenen particulieren idankje, jubileum, receptie, te, verloving, overwinning, Abraham, openbare dank, joor, mag best eens in de ie pagina tamilieberichten. et en duur hoeft het niet te gels kosten een tientje), er kolom 2,00. Eén grote 2,55. Voor het plaatsen van ding met een formaat van 35 nenwij 14,05 toeslag, en op aanvraag. Bij niet- g wordt j 4,00 adm.kosten worden niet geretourneerd. of geef uw tekst 2 dagen bij één van onze kantoren, javen stuurt u eveneens 2 atsing naar Postbus 3229, Schriftelijke opgaven worden ;cepteerd indien naam en zijn, ook indien uw betaling /ij behouden ons het recht ider opgaaf van redenen te weigeren. ir klachten bereiken over de sehoudt de uitgever zich het naam van de opdrachtgever end te geven. nigingsnieuws 2 kolom op donderdag. Vandaag ziet Otto Hartelijk gefeliciteerd. Van onze verslaggever HULST - Burgemeester en wethouders van Hulst wil- JJ de Streek-WV Zeeuwsch-Vlaanderen het •voordeel van de twijfel' gunnen en deze organisatie de komende twee jaar een kwartje per inwoner extra geven.Daarmee komt de to tale Hulster bijdrage voor volgend jaar op ruim 8.900 gulden. Mocht na de evaluatie in 1990 blijken dat de Streek-WV niet goed functioneert, zo kondigen B en W al 'aan, dan zullen ze niet schromen de gemeente raad voor te stellen een streep door de subsidie te zetten. De Streek-WV legt tot nu toe vooral het accent op het verblijfstoerisme, wat vooral aan de kust floreert. Daarnaast opereert de Stichting Promotie Zeeuwsch-vlaanderen die zich meer toespitst op de bevorde ring van het kooptoerisme in de regio. Deze stichting wordt in 1991 opgeheven en het is de tieplan. bedoeling dat de draad dan Daarin wordt een bundeling wordt opgepakt door de van krachten voorzien met het Streek-WV. Een werkgroep oog op zowel de bevordering onder leiding van burgemees- van het verblijf stoerisme, als ter Jongmans van Aardenburg van van het kooptoerisme. Dit werkt momenteel aan een ac- moet ondere andere leiden tot een goede huisvesting en de aanstelling van een beroeps kracht. In het kader van het actieplan is aan alle gemeenten ook gevraagd twee jaar lang een kwartje extra per inwoners bij te spijkeren. B en W van Hulst vinden dat de voorbreiding op de nieuwe taak van de Streek-WV een kans van slagen moet krijgen. Het extrta geld willen ze put ten uit de post onvoorziene uit gaven. De subsidieverhoging wordt maandag besproken in de financiële commissie. Ophalen huisvuil duurder Van onze verslaggever mers. Voor een- en tweepersoons huishoudens komt het tarief volgend jaar op 108 gulden te liggen. Gezinnen diet uit meerdere personen bestaan betalen 126 gulden. De tariefverhoging vloeit voort uit een eerder raadsbesluit dat de vanaf 1989 aan de burgers in rekening te brengen reini gingsrechten kostendekkend moeten zijn. Voor het eerste half jaar dat de rolemmers zijn ingevoerd is besloten de tarie ven dit jaar nog ongewijzigd te laten. De huur van de rolem mers is daarom door de ge meente nog niet in rekening gebracht. VERVOLG VAN ZEELAND 1 De gekozen oplossing heeft al dus Meijers de volgende voor delen: het terugbrengen van het aantal visdagen met dertig procent komt overeen met een sanering van 15.000 pk. het voorkomt inzet van extra mensen ter controle en hand having van de openbare orde. het is geen symptoombestrij ding maar een definitieve op lossing. het voorkomt overboord zet ten van ten dode opgeschreven kabeljauw en komt daarmee tegemoet aan de volgens Meijer 'redelijke wensen' van de vis sers. een eenvoudige controle. Meijers: „De vismijn ligt op een landtong. Je kunt gewoon de auto's controleren. Elke kist controleren zoals nu is dan niet meer nodig. Bij een vrijwillige veilplicht moet elke partij vis bovendien voorzien zijn van een factuur van de vismijn. De toename van het Vlissingse kabeljauw-quotum van 485 ton naar 1625 wil Meijers met me dewerking van het ministerie loskrijgen bij de andere Neder landse boomkorvissers. „Om- gerekend een kleine twee kis ten per week per schip. Voor de sers in het noorden die veel I minder afhankelijk zijn van de j kabeljauw moet dat kunnen", o vindt de Vlissingse wethou- I der. Voor noordelijke boomkor- I vissers (Urk, Texel) betekent de kabeljauw maar vijf procent van de omzet. In Zeeland is het ffl'n vijftien tot twintig pro- tent. Krijgen de Zeeuwse vis sers daar twee procent van dan moeten ze netto nog zes tot ze ven procent aan besomming in leveren. Voor redactionele zaken, niet voor advertenties of bezorgklachten, is dit weekeinde bereikbaar Joep Trommelen. Tele foon 01155-4974. b.g.g. 01153-1534, zondagmid- dag 01150-18924. Bij de invoering van het nieuwe systeem is tevens het ophalen van bedrijfsvuil in containers overgeheveld naar het reinigignsbedrijf Boon. Voor de overname van deze containerklanten heeft Boon een eenmalige 'goodwill' be taald van 43.600 gulden. Dat geld is in een reservepotje ge stopt. Daar is nu nog eens 76.800 gulden bijgekomen die de ge meente heeft teruggekregen van de vuilstortplaats in de Koegorspolder. Als dan ook nog wat rente erbij wordt geteld, komt de inhoud van het potje op 128.827 gulden. Als de nu geldende huisvuilta- rieven zouden worden gehand haafd, inclusief de achttien gulden huur voor de rolem mers, zou de gemeente ruim 125.000 gulden tekort komen, 13,13 procent. B en W vinden het echter al te gortig om een dergelijke tariefsverhoging door te voeren, omdat volgend jaar de achttien gulden huur er ook al bij komt. Door 84 mille uit het reservepolje te halen kan de verhoging beperkt wor den tot vijf procent. B en W kondigen echter al aan dat er ook in 1990 niet te ontkomen zal zijn aan een tariefsverhoging. Inmiddels is het gebleken dat bij sommige inwoners met geen mogelijkheid een rolemmer ge plaatst kan worden. Deze ge zinnen mogen op de oude voet verder gaan met plastic zak ken. Die moeten dus volgend jaar uiteraard de rolemmer- huur niet betalen. De nieuwe tarieven komen maandag 14 november ter sprake in de fi nanciële commissie, die verga dert om 19.00 uur in het stad huis. (ADVERTENTIE) gUDVOOR ZUIDWEST-NEDERLAND ingsvaardigheid. ;t cursussen van HTI, PBNA of dsvoorwaarden, een plezierig® :en met de heer J. Vonk. irriculum vitae naar: "■'neuzen, Hulst en Goes. 1 bressen en telefoon- emmers op pagina 2. -40-12.30/13.30-17.00 uur. e'neuzen: Rein van der "e|m (editie-chef), Romain .,.an Damme, Peter 'a'enhalm, Conny van jmmberghe, Ronald ''straten, Cor de Boer Ton Koomen (sport). S0es: Jan Jansen, eist: Eugène Verstraeten fv- editiechef), Joep I "°mmelen. fsPecteur Zeeland: I j.JJenu, privé tel. 01150- k foto studio BIERKAAISTR. 10 HULST TEL. 01140-13084 PASFOTO'S kleur en zwart-wit DIRECT KLAAR! Ook op zondagmiddag Vraag naar onze spaarkaart voor gratis ontwikkelen en afdrukken Hoofdredacteur H. Coumans en de gedeputeerden G. de Vries, E. Maris en R. Barbé gissen naar de identiteit van volks dichter Free. - foto wim kooyman Van onze correspondente HULST - De tweede bundel met 'Rijmen uit het land van Hulst' van Free van de Schoofkas is uitgereikt. Hoofdredacteur H. Coumans van De Stem schonk het blauwe boekje aan de drie 'Zeeuws-Vlaamse' gedepu teerden: G. de Vries-Hommes, E. Maris-Koster en R. Barbé. Het bleek dat de identiteit van de volks dichter een heet hangijzer was. Velen worden steeds nieuwsgieriger. Free blijft zich echter in nevelen hullen en dat is volgens velen het beste. „Toch be gint hij zich steeds meer bloot te geven", aldus Coumans. „Waren het in het begin oude volksvertellingen, tegenwoordig waagt hij het ook om met wijze humor de harde werkelijkheid van actuele anecdotes te beschrijven". Volgens de hoofdredacteur zijn de gedichten van Free 'vaste kost' voor de politie in Zeeuwsch-Vlaanderen. Nadat de gedeputeerden de eerste boekwerkjes in ontvangst hadden geno men opende G. de Vries-Hommes de 'Trio-expositie'. Zij vertelde de aanwe zigen dat zij met plezier gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging van De Stem. Ook zij benadrukte dat ze veel plezier beleefde aan de wekelijkse afle veringen van Free, ondanks de anoni miteit. „Dit boekje is van een anoniem schrijver. Normaal gooien wij anonieme briefjes direct in de prullenmand. Dit doen we uiteraard niet met Free, die is te waardevol!" De waarde van de expositie wist zij treffend samen te vatten met de opmer king. „Onze zuiderburen hebben een slogan 'Vlaanderen leeft'. Als men deze tentoonstelling ziet met prachtige illu straties van Ronny Ivens, gevoelige fo to's van Cor J. de Boer en houtsnijwerk van A. Boutens dan kan alleen gesteld worden 'Zeeuwsch-Vlaanderen leeft'. Van onze verslaggever ZIERIKZEE - De eerste Rijkspolitie Award is giste ren in het stadhuiis van Zierikzee door de Algemeen Inspecteur van de Rijkspo litie Generaal W. Frackers overhandigd aan commis saris van de koningin C. Boertien. Frackers heeft de Award in het leven geroepen om waardering van de kant van de politie te kunnen laten blijken aan per sonen of instellingen die een opvallende bijdrage hebben ge leverd aan het werk van de Rijkspolitie. Het is de bedoeling dat de prijs ieder jaar in het begin van januari wordt over handigd. De overhandiging aan Boer tien had daarom een meer symbolisch karakter. Frackers koos Zeeland uit als eerste ont vanger van de Award omdat de Rijkspolitie tijdens de waters noodramp in 1953 zeer actief is geweest. Het eerste beeldje Generaal W. Frackers geeft het beeldje van 'een wacht meester van de rijkspolitie in actie tijdens de watersnood ramp' aan C. Boertien. - foto willem mieras stelde dan ook een wachtmees ter van de Rijkspolitie voor, in actie tijdens de ramp. Fracker reikte de eerste Award gisteren uit omdat het Korps Rijkspolitie die dag pre- HOEK - Zaterdag 19 no vember brengt Sinterklaas een bezoek aan Hoek. Om 14.00 uur arriveert hij ver gezeld van zijn pieten bij 'De Bel' aan de kreek. Daarna volgt een toespraak van het bordes en om 14.20 uur start de rondgang door Hoek onder muzikale begeleiding van showband Irene. Om 15.15 uur ontvangt de Sint de peuters in het buurthuis De Hoekse Rakkers en is er ondertussen voor de groepen een tot en met vier een poppenkast in het Kerkcentrum. Ook daar brengt de Sint een bezoek. Voor de groepen 5 tot en met 8 is er om 16.30 uur in het buurthuis een tekenfilm. cies 43 jaar bestond. Tijdens de j bijeenkomst in Zierikzee is niet VOOT U6 ingegaan op de acties die de po litie aanstaande maandag gaat houden tegen het regeringsbe leid. Van onze verslaggever NIEUW-NAMEN - De Jeugdgroep Eureka uit Nieuw-Namen heeft het vertrouwen dat men vorig jaar van de Hulster ge meenteraad kreeg volledig waargemaakt. De raad besloot toen voor twee jaar een extra waarderings- subside van 250 gulden per jaar bij te spijkeren, bovenop de 500 gulden waarvoor Eureak al op de begroting stond. Wel werden daarbij de voor waarden gesteld dat de jeugd groep op 1 januari 1989 min stens tien leden moest hebben en dat de eigen inkomsten mi nimaal 50 gulden per lid zou den bedragen. Het blijkt dat de vereniging nu elf leden heeft en met de eigen inkomsten zit het ook wel snor, omgerekend 80 gulden per lid. De verwachting is, zo schrij ven B en W aan de raad, dat het ledental de komende jaren nog zal stijgen. Immers, het aantal potentiële leden in het dorp ligt nu op 24, terwijl wordt ver wacht dat de eerstkomende vijf jaar 35 meisjes voor lidmaat schap in aanmerking komen. De groei van de vereniging is volgens B en W vooral te dan ken aan de extra subsidie, waardoor meer activiteiten op touw konden worden gezet. Voor de verworven eigen in komsten spreken B en W hun waardering uit, omdat het be trekkelijk kleine clubje toch moet wedijveren met andere verenigingen in het dorp. „Eureka is duidelijk op de goede weg", aldus het college, maar kan de geldelijke steun nog niet missen. „Immers, wil de vereniging daadwerkelijk kunnen overleven, dan is naar onze mening nog zeker een aantal jaren extra financiële steun noodzakelijk". B en W stellen de gemeenteraad dan ook voor om Eureka tot en met 1993 750 gulden te blijven ge ven. Dit onder de eerder ge stelde voorwaarden. Van onze verslaggever HULST - Als het aan B en W van Hulst ligt krijgt de nieuwe ziekenhuisomroep 'De Honte', die uitzendingen gaat verzorgen vanuit het Terneuzens ziekenhuis, 'ruim 3.700 gulden. Dat geld, twintig cent per in woner, heeft de omroep ge vraagd om de nodige spullen aan te schaffen. De omroep heeft bij de ge meenten aangeklopt omdat er volgens de ziekenhuisdirectie voor dit doel niet uit het regu liere budget kan worden geput. B en W van Hulst vinden het in het belang van alle Zeeuws- Vlamingen dat er in het nieuwe ziekenhuis een goede huisradio functioneert. Ze willen het geld putten uit derijksbijdrage die de gemeente krijgt in het kader van de invoering van de Wet voorzieningen gezondheids zorg. Diefstal TERNEUZEN - Terneuze- naar S.C. deed bij de ge meentepolitie in zijn woon plaats aangifte van diefstal uit zijn personenauto. Daar uit verdwenen door het force ren van een ruit een radio- cassetterecorder en een tien tal cassettebandjes. Aanrijding IJZENDIJKE - De op het Walplein geparkeerde auto van M.B. uit IJzendijke is door een onbekende aangere den. De auto liep aanzienlijke schade op. EXPOSITIE - Leerlingen van de Academie voor Schone Kunsten in St. Niklaas laten in het stadhuis van Hulst mo menteel zien wat ze kunnen op het gebied van fotografie. Gisteravond opende burge meester F. Jacobs de exposi tie. KAARTVERKOOP - De kaartverkoop voor het kin derprogramma met de clown Basera begint in het cultureel centrum de Halle om 14.00 uur. Het kinderprogramma zelf start een half uur later. Ook Sinterklaas zal deze middag bezoeken. BEJAARDENSCHIETING - Woensdag 16 november wordt in zaal 't Helleken een bejaar- denschieting gehouden. Aan vang 13.30 uur. SCHIETING - Aan de schie ting in 't Heike namen 43 per sonen deel. Uitslag: hoge vo gel en eerste zij vogel: Van Damme, Zuiddorpe; tweede zijvogel: Janssen, Moerbeke; grootste aantal (5): Pieters, St.-Jansteen. KVO - De KVO afdeling houdt dinsdag 15 november voor haar leden een demon stratie-avond over 'glas in lood'. Deze avond wordt ge houden in zaal Thilleman en begint om 19.30 uur. De de monstratie wordt verzorgd door mevrouw Meyer. KAARTING - Aan de kaar ting bij E. Penneman namen 48 personen deel. Uitslag: 1. R. Sturm-J. Gillis, 2. E. Prenen- F. Penneman, 3. J. Klippe- laar-K. van Waterschoot. KAARTING - Aan de kaar ting bij R. de Block namen 41 personen deel. Uitslag: 1. L. Timmermans-A.Thilleman, 2. A. Verhulst-R. Thilleman, 3. R. Verbist-P. Praet. BEJ AARDEN SCHIETIN G - Dinsdag 15 november is er voor Nieuw-Namen een be- jaardenschieting in café Het Sleepbootje. Aanvang 13.30 uur. KONINGSSCHLETING Vrijdag 18 november houdt de Schuttérssociëteit Groot Hulst voor haar leden een ko- ningsschieting in café De Kroon. Aanvang 13.30 uur. VOOLICHTING - De Katho lieke Bond voor Ouderen houdt de komende weken in samenwerking met het Ge coördineerd Ouderenwerk een serie voorlichtings-bij- eenkomsten. Gedurende een periode van zes weken zal op een middag in de week een bijeenkomst gehouden wor den in De Warande. Tijdens iedere bijeenkomst zal een deskundige de inleiding ver zorgen en is er daarna moge lijkheid tot het stellen van vragen of discussie. Alle ouderen vanaf zestig jaar kunnen gratis terecht. Wel dient men zich aan te melden voor 15 november, omdat er slechts plaats is voor 25 per sonen. De data en thema's zijn: donderdag 17 november: 'ouder worden en gezondheid' met mevrouw Verduyn, don derdag 24 november: 'inconti nentie' met mevrouw van Hö- vell tot Westerflier, donder dag 1 december: 'bewegen' met R. van Dongen, donder dag 8 december: 'dementie' met opnieuw mevrouw Ver duyn, donderdag 15 decem ber: 'voeding' met mevrouw I. Reuser, donderdag 22 decem ber: 'geneesmiddelen' met mevrouw Duerinck. Van onze correspondente MIDDELBURG - De 62-jarige ex-directeur J. van L. van een Vlissings bedrijf is voor de Middelburgse politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie weken en een boete van 4000. Van L. (thans wonend in Door- werth) stond terecht op be schuldiging van steunfraude in de maanden augustus tot en met november '85. De schade (bijna ƒ44.000) is op ƒ4800 na inmiddels terug betaald. Van L. had op 23 juli bij de Sociale Dienst in Vlissingen een WWV-uitkering aange vraagd, terwijl hij toen al wist dat hij per 1 augustus als advi seur zou worden aangesteld door het Gelderse Energiebe drijf. Hij verzweeg dit te ver melden in verband met zijn 'bijzondere positie' die, zo bleek later, te maken had met een lo pende civiele procedure die hij had aangespannen voor het verkrijgen van een schadever goeding wegens 'onredelijk ontslag'. De vergoeding werd hem door de rechter toegekend en zou, zo vreesde Van L. waarschijnlijk lager uitkomen wanneer bekend zou worden dat hem inmiddels een functie was toegezegd. Ook in zijn la tere correspondentie met de so ciale dienst repte hij met geen woord over de nieuwe functie in Arnhem, en hij deed dat evenmin op het enige werk- briefje dat hij in die periode had ingevuld. „Ik was in de veronderstelling dat de uitke ring automatisch zou worden stop gezet, als ik geen briefjes meer zou inleveren", aldus Van L. Dit laatste zou hem boven dien zijn gezegd door de toen malige Vlissingse burgemees ter. Het was vooral de door Van L. opgevoerde 'bijzondere posi tie' die irritatie wekte bij zowel de officier van justitie als de politierechter. „U dient zich zo als iedere andere burger te houden aan de spelregels, die u bovendien door de directeur van de sociale dienst nog eens uitvoerig zijn voorgehouden", aldus de officier. De 43-jarige Middelburger PM. had 'uit pure slordigheid' verzwegen dat hij in de periode 4 januari tot en met 10 maart van dit jaar had bijverdiend terwijl hij een uitkering ont ving. Voorwat M. betreft be droeg de schade 418 die hij in middels heeft terugbetaald. Hij werd conform de eis veroor deeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee we ken. Van onze verslaggever HENGSTDIJK - In het dorp Hengstdijk is sinds kort een peuterspeelzaal opgericht. Dat is mogelijk geworden na dat op een in het dorp ver spreid rondschrijven louter po sitieve reacties kwamen. Zo meldden zich twee leid sters en komen alle peuters tussen de twee en vier jaar naar de peuterspeelzaal. Die is inmiddels 'Het Hobbelpaardje' gedoopt en is ondergebracht in de gymzaal De Schuur. De peu terspeelzaal is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 8.30 tot 11.30 uur. (ADVERTENTIE) A ARN n /a^öooJ ARNESTËIN - POSTBUS 8021 - 4330 EA MIDDELBURG -TEL. 01180-29353' «I

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 21