NAJAARS- PARKERJOTTER Vakbond: onrust onder personeel laboratorium EENVUFDE VAN PROEFDRUK FOUT KAMER GEÏRRITEERD Bondsdagvoorzitter af via zijdeur Gevangene met monteurs naar buiten Van Dijk wil 'dossier' Smallenbroek Marechaussee moet politie gaan helpen B3SRTEM Merijntje ZATERDAG 12 NOVEMBER 1988 DIRECTIE ZOU 'LASTIGE' MEDEWEEKERS DREIGEN MET ONTSLAG [Melkoorlog' )arst los in supermarkten DEN HAAG - Het nieuwe paspoort naar Euro pees model laat opnieuw langer op zich wachten. 'n verwachting Ad Kleij Bende verzilvert voor miljoenen gestolen cheques ZIE ELDERS IN DE KRANT De teloorgang van de mijnen Pastoorsmeid wordt priester assistente Relatie arts patiënt vaak chronisch verziekt Siiooy: Veel geld, weinig werk Bij Ajax is het weer gezellig Kirk Douglas geeft zich eindelijk bloot Terneuzen kans op nieuwe fabriek Dow HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Onacceptabel Somber maar zacht IN DEN DOLFIJN: Hf eUts JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN I-dubbeldekkers. teken 32 onderdelen. m op de modelletjes, foto's (etste koop aan te bieden? Met een „kleintje" In De Stem heeft u absoluut het meeste succes. Immers vele tienduizenden Stemlezers/leze- ressen (ruim 6 van de 10) hebben speciale be langstelling voor onze „kleintjes"-rubriek „Te koop aangeboden" DE STEM 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 L'an onze verslaggever BREDA - De vakbond Ab- taKabo gaat overleg plegen (net medewerkers van de Ktichting Medische Labora toria (SML) en het Berg schot Centrum voor Onder- fcoek (BCO) in Breda over de bnrust die is gerezen rond We financiële perikelen fus ten die stichting en het zie kenfonds AZWZ. |n een pamflet dat gisteren on der de medewerkers is ver spreid zegt de AbvaKabo onder meer dat er een werkklimaat mnder angst moet komen. In ien toelichting hierop ver- jdaarde regio-bestuurder Peter Verschragen: „De directeur, R. ■Scholtis, heeft tegen mensen gezegd: 'Ik weet wie er op de vakbondsvergadering zijn ge weest. Degene die bonje gaan schoppen gaan eruit'." Directeur Scholtis ontkende gisteren dat hij medewerkers dreigt met ontslag. Bij SML en BCO en andere hieraan ge lieerde stichtingen en BV's werken 400 mensen. Er is onrust ontstaan onder de medewerkers nadat de fi nanciële perikelen tussen SML en het Algemeen Ziekenfonds naar buiten kwamen. SML spande een kort geding aan om het ziekenfonds te dwingen te betalingen te hervatten. Sinds 19 oktober worden door het fonds geen rekeningen meer betaald, waardoor SML in grote liquiditeitsproblemen zegt te zijn geraakt. Mr. Verha gen verklaarde tijdens de zit ting van het geding dat de SML de afgelopen jaren twaalf mil joen gulden aan in de gezond- heidszorgheidszorg opge brachte gelden heeft ver vreemd. Hij zei ook dat SML een vertekend vermogensbeeld geeft. De uitspraak in het ge ding is op 21 november. De AbvaKabo stelt in het pamflet dat een brief gezonden is aan directeur R. Scholtis om voor 25 november met de bond in overleg te treden. Dat over leg zou moeten gaan over het arbeidsvoorwaardenbeleid, het oprichten van een onderne mingsraad en eventuele reor ganisatieplannen. De Abva Kabo roept de medewerkers op tot aan de bijeenkomst van 14 november geen nieuwe ar beidsovereenkomst te tekenen Volgens de bondswoordvoerder krijgen de medewerkers van SML het verzoek nieuwe ar beidsovereenkomsten te teke nen om in dienst treden bij Bergschot Centrum voor On derzoek. Verschragen wist gistermid dag niet of de mensen dan in dienst komen van BCO BV of van de Stichting Bergschot Centrum voor Onderzoek. De bond heeft Scholtis verzocht te stoppen met het aanbieden van nieuwe arbeidsovereen komsten. Evenals op eerdere brieven, heeft de directeur op dit verzoek niet gereageerd. Opnieuw uitstel paspoort Van onze verslaggevers HOUTEN/BREDA - Groot handel Unigro ontketent maandag een melkoorlog in de Nederlandse supermark- Unigro gaat aan honderden su- lermarkten in ons land dag verse melk en melkprodukten uit België leveren, zo weten be bouwbare bronnen. Het gaat laarbij om de supermarktke- i Super en een gedeelte van |deSpar-keten. Hiermee duikt Unigro niet Heen onder de minimumprijs, aar de groothandel door breekt bovendien het zuivel- el van de vier grote Neder landse zuivelcoöperaties Cam- toina, Coberco, Melkunie en «oord-Nederland Daarmee [kon Unigro geen bevredigend bntract afsluiten. Unigro stelt gedetailleerde mededelingen over deze zaak uit tot maandag, wanneer het 'rijf de plannen officieel be- |kend maakt. „Zonder vooruit te lopen op deze mededelingen, lijn wij ervan overtuigd dat dit ibategisch plan een doorbre- png zal zijn van al of niet for ale kartelafspraken", zo laat Unigro weten. „Dit plan, waar door wij enorme investeringen lebben gepleegd, zal nog de- 'dfde dag worden gereali- srd". Het bedrijf waarmee Unigro het contract heeft afgesloten, [de Belgische zuivelfabriek Co- lelco-Stabilac in Aalter/Slei- inge, houdt zich op de vlakte >ver de overeenkomst met Uni- £0. Een woordvoerder van Sta te, onderdeel van het over koepelende Comelco-concern, Jverwijst voor alle commentaar |Mar Comelco-Nederland in het I Utrechtse Leusden. Daar bleek ljuemand bereid te zijn tot een ■bevestiging of een commen- |taar. (ADVERTENTIES) Van onze Haagse redactie Bij een serie proefdrukken van het paspoort bij produ cent KEP bleek eenvijfde van de exemplaren opvallende gebreken te vertonen. Speciaalzaak voor al uw baby-artikelen en betaalbare positiekleding. KAAGWEG 22, BREDA, 076-213a»0 De'voorzitter van de Westduitse Bondsdag, Philipp Jenninger, lid van de CDU is afgetre den. Zijn aftreden is een gevolg van een omstreden redevoering over Hitler die hij donder dag hield voor het parlement naar aanleiding van de herdenking van de Kristallnacht in 1938, de pogrom van de Nazi's tegen de joden. Zie ook pagina Buitenland en Stern-Commen taar. - FOTO AP STUNTPRIJZEN LAMELLEN "«neemprijzen - mcl rails - zeil sim- P«l in Ie korten - 2 jaar garantie enkele maa tvoor beelden bbeed HOOG prijs GORDIJNSPECIAALZAAK Nieuwe Haagdijk 3-5 - Breda Tel. 076-215976 maandag gesloten DEN BOSCH (ANP) - Een gedetineerde is eerder deze week achter twee monteurs aan het Huis van Bewaring in Den Bosch uitgewandeld. Directeur P. Scheffelaar Klots heeft dit vrijdag desgevraagd bevestigd. Volgens hem is er sprake van een samenloop van omstandigheden en een mense lij kef out. De gedetineerde, een man uit Nuenen, verbleef in het Huis van Bewaring omdat hij wei gerde een boete te betalen. Hij moest een gevangenisstraf van 17 dagen uitzitten. Toen hij de twee onderhoudsmensen naar de uitgang zag lopen, besloot hij spontaan zich bij hen aan te sluiten. Het bewakingspersoneel had geen argwaan omdat eerder was doorgegeven dat drie men sen de gevangenis zouden ver laten. Die derde man was ech ter achtergebleven. 'Een pure toevalligheid', aldus Scheffe laar Klots. Volgens hem zou de gedetineerde wel zijn herkend als het een van de reguliere ge vangenen was geweest. Op 21 november had een proef van start moeten gaan bij 19 gemeenten, maar die gaat voorlopig niet door vanwege de geconstateerde mankementen bij de produktie. Dat schrijft minister Van den Broek (Buitenlandse Za ken) aan de Tweede Kamer. De fracties van CDA, PvdA en WD hebben gisteren geïrri teerd gereageerd. CDA en WD zijn teleurgesteld en bezorgd, maar ze willen even wachten met een definitief oordeel. Het CDA vraagt zich af of nog met paspoort-producent KEP moe ten worden doorgegaan. De ROTTERDAM (ANP) - Met de arrestatie van negen mensen heeft de justitie een bende opgerold, die zich op zeer grote schaal bezig hield met het verzilveren van ge stolen Eurocheques en giro betaalkaarten. De cheques werden overal in Europa aangeboden. Naar schatting is hiermee een bedrag van enkele miljoenen guldens gemoeid. Volgens de Rotterdamse per sofficier mr. H. Samson-Geer- lings werden de bijbehorende betaalpassen nagemaakt. Bij huiszoekingen in Am sterdam en Rotterdam is deze week een grote hoeveelheid ap paratuur in beslag genomen waarmee de valse betaalpassen werden gemaakt. Daarnaast handelde de bende ook in gestolen rijbewij zen en paspoorten, die van nieuwe foto's en gegevens wer den voorzien. Justitie spreekt van een 'heel grote zaak'. De negen arrestanten, onder wie ook buitenlanders, zijn voorgeleid aan de officier van justitie in Rotterdam. Het on derzoek, dat wordt verricht door het landelijk projectteam van de postale recherche, zal nog geruime tijd in beslag ne men. (ADVERTENTIE) Kabinet maakt pas op de plaats EEN „KLEINTJE" IN DE STEM/ZEEUWSVLAAMSE KOERIER, KLEINE MOEITE, GROTE RESULTATEN DRACHTEN (ANP) - De zeven fractie voorzitters van de gemeenteraad van Smallingerland zullen de Friese commissa ris der koningin Wiegel aanvullende infor matie leveren over het disfunctioneren van burgemeester mr. A.G. Smallenbroek. Minister Van Dijk van Binnenlandse Zaken heeft Wiegel om deze extra informatie verzocht, zo bevestigde een woordvoerder van het minis terie vrijdag. „Het komt erop neer dat minister Van Dijk is ingegaan op ons aanbod om hem van meer in formatie te voorzien", aldus fractievoorzitter S. Zoodsma van de CDA-fractie in Smallinger land. „De gemeenteraad heeft maandag gespro ken over het topje van de ijsberg. Het lijkt erop dat Van Dijk nu ook de rest wil weten". De fractievoorzitters worden bij het opstellen van de ditmaal vertrouwelijke verklaring aan de minister geadviseerd door bestuurskundig jurist prof. dr. N. Koeman uit Amsterdam. De verklaring wordt vermoedelijk dit weekend aan Wiegel overhandigd. De fractievoorzitters zijn er inmiddels van overtuigd dat Van Dijk langzaam en behoed zaam te werk gaat vanwege de mogelijke prece dentwerking van de zaak-Smallenbroek voor andere gemeenten. „Wij zijn bezig geschiedenis te schrijven en dat dwingt de minister blijkbaar tot extra zorgvuldigheid. Wij hebben daar be grip voor, maar we hopen wel dat Van Dijk snel tot een besluit komt. Wij zouden daarom onze verklaring graag mondeling toelichten bij de minister om dit te bevorderen", aldus Zoodsma. VANDAAG 4 KATERNEN Directeur Scholtis ver klaarde gisteren tot na de uit spraak in het aangespannen geding niet in te willen gaan op zijn motieven om medewerkers van SML 'over te hevelen' naar BCO. „Dat is zo'n ingewikkeld verhaal. Daar zou ik nog wel een half uur over kunnen spre ken", aldus de heer Scholtis. Hij noemde de beschuldiging van de AbvaKabo dat hij me dewerkers dreigt met ontslag Volledig flauwekul'. „Hier werkt iedereen in rust. Vijftien mensen van de in totaal 400 medewerkers zijn lid van Ab vaKabo. Van de mensen die naar de bijeenkomst van de bond zijn geweest gingen er ze ven om te horen wat er gezegd werd. Dus ik lig niet zo wakker van het geheel". I ZIE WEEKEND I ZIE SPORT I ZIE GIDS ZIE FINANCIËN EN ECONOMIE PvdA vindt dat laatste nog steeds. Premier Lubbers liet gisteren op zijn wekelijkse persconfe rentie weten, dat de vraag of de overheid moet stoppen met KEP nog niet aan de orde is. Het was de bedoeling dat vanaf 1 januari het nieuwe paspoort beschikbaar zou ko-, men. De onlangs ingestelde projectgroep op het departe ment van Van den Broek geeft de schuld van de nieuwe ver traging aan KEP. De werk wijze en de apparatuur van KEP voldoen nog niet aan de eisen die Buitenlandse Zaken - en ook de Kamer - stelt. In een rapport dat binnen twee weken verschijnt staat de aankondiging van de nieuwe startdatum voor het paspoort project. Dan zal minister Van den Broek bekijken of er nieuwe afspraken met KEP moeten worden gemaakt. Van den Broek hield al eerder een slag om de arm toen het ging om het begin van de pas-produktie op 1 januari 1989. Uit de proef met het nieuwe paspoort is volgens deskundi gen gebleken dat het aantal fouten 'onacceptabel hoog' is. Van de 487 proefexemplaren was twintig procent onvolledig. De controle bij de producent was zo slecht dat de geconsta teerde fouten achteraf al bij een vluchtige blik bleken. De verbeteringen in het systeem bij KEP zouden minstens en kele weken kosten. Zegslieden van Buitenlandse Zaken lieten gisteren weten dat de verstrekking van het oude paspoort gewoon kan door gaan. Het ministerie heeft een extra voorraad oude exempla ren besteld. Ook als in de toe komst blijkt dat er iets misgaat bij de produktie van het nieuwe paspoort zal op het 'oude model worden terugge vallen. Interim-directeur H.C. van Dijk van paspoort-producent KEP vindt het niet terecht dat de vertraging bij het paspoort project KEP wordt aangere kend. „Dat is zeer eenzijdig, want tenslotte werken Buiten landse Zaken en KEP geza menlijk aan het nieuwe pas poort", zei hij. In de ochtend mogelijk eerst mist. Overdag veel bewolking met af en toe wat lichte regen of motregen. Zondag eerst vrij zacht en er kan nog wat regen vallen. In de loop van de dag draait de wind naar noordelijke richtingen matig en wordt het een stuk kouder. Max. 13-15, min. 8-10, zondag enkele graden lager. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De marechausee moet over enige tijd de po litie gaan helpen. Dit is geen oplossing op korte termijn, maar kan wel na verloop van jaren de sterkte-problemen van de politie wat verlichten. Dat liet premier Lubbers gis teravond na de wekelijkse mi nisterraad weten. Volgens de minister-president is die steun van de marechausse geen me thode om alle huidige proble men met de politie op te lossen. Lubbers liet weten dat er mo menteel „informeel overleg" is met de politiebonden. Over enige tijd komt er een officieel overleg, zo liet hij weten. Bij de marechaussee komen in de loop van 1992, als de Euro pese grensen opengaan, heel wat banen vrij. Tot nu toe was minister Korthals-Altes (Justi tie) van plan om dat wegval lende personeel aan de binnen grenzen van ons land in te zet ten bij de zee- en luchthavens. Het idee om een gedeelte van dat personeel in te zetten bij politietaken is nog niet met de bonden beproken, zo bleek gis teren. De openstelling van de bin nengrenzen zou betekenen dat er een paar duizend mare chaussees overgeplaatst zou den moeten worden. Het kabinet, zo deelde pre mier Lubbers mee, heeft nog geen plannen om de voortdu rende politiestakingen te bre ken. ZIE OOK BINNENLAND (ADVERTENTIES) restaurant DODE Vismarktstraat 15. 4811 WD Breda, Telefoort:076-213555 Mei deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam:.„„„ Adres:Z Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) nae Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda OE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1