'Staking politie onafwendbaar' Moskou wil top met Bush vóór zijn installatie 'ARKERJOTTER IVOCAAT ZIEKENFONDS: STICHTING VERVREEMDDE 12 MILJOEN Nederland in trek bij investeerders OPEN DAGEN GROOTSTE TOONKAMER-MEUBEL-VERKOOP csa VüMn^lVAN NEDERLAND 4u5f§EN üwaar >pel in de /aar? ze, hup, ikken van even >pels ver- beginnen ijk de sappig en Of hebt u Izachtzuur. ir, dus fruitschaal irtrouwde :hone van n de hand, ioes en de de Cox's? u in onze iderlandse is plukken it klimaat iaanse Po- Want dan ils herfst ippelreisje :haap, Jan "Mystical", auto of motor Bp'JSSST BREDA - De Stichting Medische Laboratoria I(SML) te Breda heeft in de afgelopen jaren ruim ■twaalf miljoen gulden aan in de gezondheidszorg lopgebrachte gelden vervreemd. iDoorgeschoven Beveiliging Schiphol met met deurkruk te omzeilen Schenkingen Bankgarantie Onrust VRIJDAG 11 NOVEMBER 1988 Beste speelgoed van 1988 Sartomer komt niet naar Moerdijk Robert De Niro als komisch acteur in 'Midnight Run' Sportvissers: Oosterschelde van ons HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Bewolkt Nihil Albeda ZONDAG 13 NOV. 4ege4ek|cta(e[ Zeeuwse scanner vandaag ingewijd Strijd Twijfels 4 JE HADT KUNNEN LEZEN IN PNt H t Spaanse 3^9 In deze advertentie Kunt u Kopen, behalve de ïlne cijfertjes bij staan, t u alleen Kopen In AH van die cijfers op de deur lelden van donderdag 2 november as. raadstreKt te koop dacht u van het resultaat als u dat even laat JJLn vla een „kleintje" In De Stem l niirva 5 v«n de 10 mannen voor onze motoren" Uw lanbleding in die rubriek in dus niet missen. DE STEM 28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 'Lab dupeert verzekerden' Van onze verslaggever Daardoor hebben de ziekenfonds-verzekerden onevenre- Idig meer premie moeten betalen. Dat beweerde mr. H. Verhagen namens het Algemeen Zieken fonds voor West-Brabant en fiuwsch-Vlaanderen (AZWZ) I gistermorgen in kort geding Ivoor president mr. J. Mendlik |van de Bredase rechtbank. Het geding was door SML te lgen het AZWZ aangespannen |om het fonds via de president |van de rechtbank te dwingen lom de betalingen te hervatten. |sinds 19 oktober worden name- |lijk door het AZWZ geen reke- |ningen meer betaald, waardoor |de SML in grote liquiditeits problemen zegt te zijn geraakt. |l(r. Verhagen had daar giste- ren weinig begrip voor. „Hier is sprake van een be- Iwust vertekend vermogens- beeld. In '81 is een bedrag van 2^ miljoen doorgeschoven |naar de Stichting Research La- »ratoria (SRL), van welke stichting het bestuur een per unie vormt met het L-bestuur. In '85 is het ge- Ibouw (geschatte waarde ƒ10 ijoen) eveneens door SML 'cadeau gedaan' aan de SRL. Verdwenen in de mist, niet Imeer controleerbaar door het |ziekenfonds, dat voor de bepa- |ling van de tarieven wel dege- |lijk inzicht moet hebben in de kostenopbouw van de verrich- |tingen in het laboratorium. ;eres profileert zichzelf als larmlastig. Maar naar schatting heeft SML in de jaren '83 tot en met '87 het dramatische bedrag |van 12,7 miljoen teveel gere gend, waarvan ongeveer de HILVERSUM (ANP) - Het is mogelijk om met een eenvoudige deur kruk op Schiphol onop gemerkt vanuit de wachtruimten voor passagiers in het sta tionsgebouw in de vliegtuigen en op de platformen te komen. Dit was te zien in een re portage van VARA's con sumentenman Frits Bom, die donderdagavond werd uitgezonden. De reportage laat zien hoe een gangbare deur- hruk past op de deuren die toegang geven tot de aviobruggen. J De directie van de I luchthaven is hiervan op de hoogte. Volgens de woordvoerder wordt er I hard gewerkt aan een nieuw electronisch sloten- systeem. helft toekomt aan het AZWZ". Mr. Verhagen besloot zijn betoog met de eis van een bankgarantie voor 3 miljoen. „Eerst dan is het fonds bereid de betalingen te herstellen. Dat laat echter onverlet dat het AZWZ zijn claim van ƒ6 mil joen overeind houdt". Mr. J. Groenvelt betoogde na mens SML dat de vermogens waarde van het laboratorium- gebouw aan de Bergschot (ge schatte waarde ruim tien mil joen) absoluut niet meegeno men mag worden in de tariefs bepaling. SML-bestuurder drs. R. Scholtis voegde daar aan toe: „Het door gedaagde genoemde bedrag van 2,2 miljoen hoort helemaal niet tot het vermogen van SML. Dat geld is afkomstig uit een door schenkingen opge bouwd fonds voor medische re search. Ik ben daarvan niet de eigenaar, alleen maar de be heerder". De raadsman van het fonds liet de president daarop weten dat genoemd bedrag in de SML-j aarrekening van '81 als 'vermogen' was opgevoerd, waarna het pas in '83 in een herziene jaarrekening over '81 was overgeheveld naar SRL. „Een stichting die in '81 nota bene niet eens bestond. Ik snap niet dat die jaarrekening door de accountant is goedgekeurd. Naar mijn oordeel rust op die jaarrekening een dubieuze goedkeurende verklaring". De rechtbankpresident, mr. Mendlik vroeg de raadsman van SML of die bereid was om op het verzoek om bankgaran tie in te gaan: „Dat zou voorlo pig de lucht klaren". Maar na ruggespraak met de heer Scholtis deelde mr. Groenvelt mee dat SML niet op dat verzoek kon ingaan. De president deelde daarop mee de uitslag van het geding op 21 no vember te bepalen. Na afloop van het geding gaf AZWZ-directeur C. Wellhüner toelichting: „Al sinds '82 zijn wij bezig om de hoge kosten- stroom vanuit SML in te dam men. Die zijn nu twee maal zo hoog als de laboratoriumkosten elders in het land. De Zieken fondsraad heeft ons schriftelijk gedreigd om te korten op de vergoedingen uit de algemene kas. We konden eenvoudig niet anders". Ondertussen is uit telefoontjes van werknemers en ex-werk- nemers van SML naar de re dactie van De Stem gebleken, dat de onrust onder het perso neel groot is. Men vreest daar dat het geschil met het zieken fonds grote gevolgen kan heb ben voor de werkgelegenheid. ZIE OOK ACHTERGROND I VANDAAG 2 KATERNEN Onder het beste speelgoed van 1988 bevindt zich een beukenhouten drie wieler en een knoei- vrije opmaakpop maar ook een spel computer waar je ijsbergen mee kunt beklimmen of waar mee je kunt tennis sen met bijvoor beeld tapster McEnroe. ZIE CONSUMENT ZIE FINANCIËN EN ECONOMIE I ZIE GIDS I ZIE REGIO-KATERN Ook vandaag houdt het zachte herfstweer stand. Er is net als gisteren veel bewolking, maar het blijft overwegend droog. Een enkele opklaring is mogelijk. De wind: matig uit zuidelijke richtingen. Max. 13-15, min. 7-9. Amsterdamse politiemensen luisteren op de Dam naar toespraken van vakbondsbestuurders en korpsleiding. - foto anp yan onze Haagse redactie Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Als het kabinet blijft weigeren extra geld uit te trekken voor de politie, zijn stakingen bij de politie onafwendbaar. Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Politie Bond (NPB), Leen van der Linden, in een interview met deze krant. Hiermee loopt het conflict tussen bon den en kabinet nog hoger op. In een gisteren verstuurde telex tonen politieministers Van Dijk (Binnenlandse Zaken) en Korthals Altes (Justitie) zich 'ernstig verontrust' over wilde acties door agenten. Als die acties de rechtsbescher- ming van de burger aantast, zullen de mi- OpLOGp nisters naar de rechter stappen. naar de rechter zal stappen om de acties te laten verbieden, doet daar volgens de NPB-voorzitter niet veel aan af. Bij een eventuele staking zal de basis politiezorg gewaarborgd moeten blijven, net zoals dat maandag op de landelijke ac tiedag ook het geval is. In het interview verwerpt Van der Lin den kritiek op wilde, niet door de bonden gecoördineerde acties. Volgens sommige Kamerleden zouden die acties 'op het randje' zijn. De NPB-voorzitter vindt dat onzin. Kaderfunctionarissen van de poli tiebonden zien er ook bij wilde acties op toe dat het publieke belang niet geschaad wordt. NPB-voorzitter Van der Linden acht de kans 'nihil' dat het kabinet snel tegemoet zal komen aan de roep van de bonden om meer geld. Wellicht verandert de houding van het kabinet na de grote landelijke po- litie-actiedag komende maandag, aldus de NPB-voorzitter. Dat het kabinet bij staking onmiddellijk Van Dijk en Korthals Altes hebben de korpschefs van gemeente- eb rijkspolitie, 'en daarmee tevens alle politie-ambtena- ren', opgeroepen bij het voeren van acties 'de schade en de overlast voor de indivi duele burger tot het uiterste te beperken'. Zij tonen zich in een gisteren verstuurde telex 'ernstig verontrust' over het toene mend aantal wilde acties. Het argument van de bonden dat bij po- litie-acties de basis-politiezorg gewaar borgd blijft, doet voor de mininsters niet ter zake. Als agenten in het kader van een actie bijvoorbeeld geen assistentie meer verlenen bij aanrijdingen zonder lichame lijk letsel of geen proces-verbaal opmaken van overtredingen komt de rechtsbescher ming van de burger in gevaar. In zo'n ge val overwegen de ministers juridische stappen. Die moeten tegen individuele agenten gericht zijn, omdat de bonden geen verantwoordelijkheid dragen voor wilde acties. Oud-minister Albeda heeft gisteren als voorzitter van de Arbitragecommissie, die bemiddelt in arbeidsconflicten bij de over heid, de politiebonden en de ministers op geroepen beter met elkaar te overleggen. Hij heeft beide partijen opgeroepen de spelregels bij het arbeidsvoorwaarden overleg „meer zorgvuldig na te leven". Albeda verwijt vooral de bonden dat ze zijn gaan actie voeren, nog voordat de on derhandelingen met de ministers waren begonnen. Van der Linden vindt dat Albeda 'zich met zijn eigen zaken moeten bemoeien'. ZIE OOK BINNENLAND DEN HAAG - Nederland is weer in trek bij buitenlandse investeerders. Vergeleken met tien jaar geleden wordt ons land beter en hoger gewaardeerd door het internationale bedrijfsleven. Opvallend is dat de positie van de vakbeweging momen teel nauwelijks nog een rol speelt. In 1978 noemden veel in vesteerders de macht en het optreden van de vakbeweging als reden om niet naar ons land te komen. Tien jaar later speelt dat argument voor de meeste bedrijven geen enkele rol meer. (ADVERTENTIES) Merijntje Wat een krukken BIJ NEDERLANDS GROOTSTE SERVIEZEN-SPECIAALZAAK VBIIDAG11 NOV. - ZATERDAG 12 NOV. "Als u écht wit kiezen in serviezen" room: Dorpsstraat 58,Chaam, Telefoon 01619-1285. Van onze verslaggever VLISSINGEN - Zeeland beschikt vanaf vandaag of ficieel over een voor Nederland uniek medisch hulp middel: een rijdende computer-tomograaf (of scan ner). Het apparaat combineert computer- en rönt- gentechniek om ziektes op te sporen, en bespaart pa- tienten pijnlijk onderzoek en ziekenhuisopname. In Zeeland reist het op een speciale oplegger volgens een vast schema langs de ziekenhuizen in Goes, Zierikzee, Ter- neuzen, Oostburg en Vlissingen. Dat is zo geregeld omdat ieder van die ziekenhuizen te klein is om zelf een scanner aan te kunnen schaffen, zodat Zeeuwse patiënten tot nu toe waren aangewezen op apparatuur buiten de provincie. In Amerika zijn rijdende scanners eeri heel gewoon ver schijnsel, maar het kostte Zeeland de grootste moeite er een overheidsbijdrage voor te vangen. Dat lukte pas na ja renlang touwtrekken en een actie van de Stichting Kan kerpreventie Zeeland, die bij bedrijven en particulieren 575.000 gulden wist los te weken. Samen met de toegezegde 1,8 miljoen gulden van het ministerie van WVC was dat voldoende om uiteindelijk de scanner toch binen te halen. De inwijding vindt vandaag plaats in Vlissingen omdat oplegger en scanner bij het Streekziekenhuis daar worden gestald. Van daar uit zijn de rondritten langs de Zeeuwse ziekenhuizen inmiddels al van start gegaan. Dat komt vooral door de lig ging. Nederland als poort van Europa gooit hoge ogen, zeker in vergelijking met andere Europese landen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau McKinsey dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken is ver richt. Het is gisteren door mi nister De Korte (EZ) aangebo den aan de Tweede Kamer. Een soortgelijk onderzoek werd tien jaar geleden uitge voerd. Sindsdien is Nederland er beter op komen te staan in het buitenland. Alleen de Ame rikaanse investeerders laten het nog steeds een beetje afwe ten, concludeert McKinsey. Het onderzoeksbureau on dervroeg 247 bedrijven van over de hele wereld over Ne derland als investeringsland. 'Daaruit blijkt dat ons land een gedegen concurrent is voor an dere landen. Het zijn vooral in vesteerders die het land ken nen, of die hief al een bedrijf hebben, die kiezen voor Neder land. Daarbij wegen factoren als het investeringsklimaat, de faciliteiten en scholing van het personeel zwaar. Negatieve uitschieter zijn de Amerikanen. Die hebben nog steeds bedenkingen tegen de macht van de vakbeweging, al vinden ze de situatie iets ver beterd sinds 1978. Ook hebben de Amerikanen moeite met de kosten van bedrijfsinkrimpin- gen, de hoogte van de lonen en de kosten van de sociale zeker heid. Het 'magisch' jaar 1992 speelt voor de meeste buitenlandse investeerders geen grote rol. Alleen de managers uit zuid oost Azië hikken nogal aan te gen de gevolgen. Ze voorzien voor Nederland na 1992 een gunstige ontwikkeling, maar zijn zelf niet onverdeeld geluk kig met het opengaan van de binnengrenzen van de EEG. (ADVERTENTIE) MOSKOU (AP) - De Sovjetunie heeft belangstelling voor een spoedige topontmoeting tussen partijleider Michail Gorbatsjov en de nieuwe Amerikaanse pre sident George Bush, mogelijk nog vóór diens installatie op 20 januari aanstaande. Dat heeft woordvoerder Gen nadi Gerasimov van het Sov jet-ministerie van buiten landse zaken donderdag op een persconferentie in Moskou la ten doorschemeren. De woordvoerder wees er op dat zowel de Sovjetunie als Bush een spoedige top-ontmoe- ting wenst 'om de dialoog voort te zetten'. „Wij zijn tegen kunstmatige pauzes in die dia- TOEtjANGj (jRATIS(Oók zaterdag tijdens de Rotterdamse Vlooienmarkt, via eigen meubel-ingang.) IN ROTTERDAM BUNINGH INTERIEUR - PIM VAN f DER ELST - GULDEN INTERIEUR "I W LUCKY LEDER - W. VAN MAAREN ZN. - MESHED MEUBELCENTRUM - ROTAN HOOGSTRAAT - SLAAPBANKENCENTRUM GOUDSESINGEL - DE SPITS BINNENHUISKUNST - DE STAM WONEN George Bush - foto ap loog", zei Gerasimov. „Wij on derzoeken nu of de periode tus sen nu en 20 januari zo'n kunstmatige pauze zou zijn." Woensdag, de dag na zijn over winning op Michael Dukakis in de strijd om het Amerikaanse presidentschap, zei Bush dat hij een top-ontmoeting wilde die de betrekkingen tussen de supermachten zou bevorderen. Hij betwijfelde echter of zo'n top zou kunnen plaatsvinden voor zijn ambtsaanvaarding. Gorbatsjov heeft sinds hij in 1985 in het Kremlin aan de macht kwam ieder jaar een ontmoeting met de Ameri kaanse president Ronald Rea gan gehad. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 D kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:.* handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112.4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1