Computer-rapport Rekenkamer sehokt Kamer PflHKEBJIiTTIR DE STEM Bush beloont James Baker met buitenlandse zaken CNV-VOORZITTER HOFSTEDE WAARSCHUWT KORTHALS EN VAN DDK Gasprijs drie cent omlaag OP OP Wellicht Nederlandse politie naar Namibië Studenten vallen minister Deetman aan Vendex Headstart Turbo 888XT PC RGD DOOR HE INSTALLATIE leverden eemplafonds en de ingswanden lux B.V. BEVEILIGING SLECHT GEGEVENS NIET ALTIJD BETROUWBAAR EVEN NAAR JAC. HERMANS 500 gram 941 Of VRUSTAANDE WONINGEN DEN HAAG - CNV-voorzitter Hofstede voorziet 'anarchie' bij de politie als de ministers Korthals Altes (Justitie) en Van Dijk (Binnenlandse Za ken) weigeren tegemoet te komen aan de wensen van de politiebonden. Spanning Alle Nederlandse clubs gaan door Actiedag Marechaussee aamse Koerier. DONDERDAG 10 NOVEMBER 1988 De ergste vervuiling van Brabant Computerspellen weer terug 'Kinderen voor kinderen' met 'oma'Sonja HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Weinig verandering 1 GOUDRENETTEN WTTLOF Mini-prus&Maxj-keus ^5 je komt ogen en oren tekort JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. I A64 Continental Breda B.V. Konijnenberg 57a Breda Telefoon 076-711888 DE STEM B III James Baker Van onze correspondent Jo Wijnen WASHINGTON - De nieuwgekozen Ameri kaanse president George Bush heeft gisteren in Houston aangekondigd dat James Baker III - de voor malige Amerikaanse minis ter van financiën en Rea- gans voormalige chef van de Witte Huis-staf - zal worden benoemd tot minis ter van buitenlandse zaken. Baker leidde Bush' succesvolle campagne voor het president schap en zal de komende vier jaar als de belangrijkse advi seur en vertrouweling van Bush gaan optreden. George Bush presenteerde zich op de ochtend na zij n over winning als een voorzichtige, gematigde en ook vermoeide man die, naar zijn eigen zeggen 'aan enige rust toe is'. Hij zei dat enkele leden van het hui dige Reagan-kabinet in zijn eigen ministersploeg te willen opnemen, maar hij weigerde namen te noemen. Gevraagd naar het mandaat dat hij van het Amerikaanse volk heeft gekregen, zei Bush: „Ik weet niet precies wat dat woord betekent. Ik weet wel dat ik fors heb gewonnen en dat het oordeel van het Ameri kaanse volk duidelijk is. Mijn overwinning is groot genoeg om een constructieve samen werking met het Congres mo gelijk te maken". Bush doelde klaarblijkelijk op de toegenomen meerderheid van de Democraten in het Con gres. Die beperkt de nieuw ge kozen president in zijn poli tieke mogelijkheden en Bush liet duidelijk merken van die realitiet doordrongen te zijn. „De overwinning begint nu pas tot mij door te dringen", al dus een traag en vermoeid sprekende Bush. „Ik bevind mij op dit ogenblik ergens tussen en geweldige uitgelatenheid over mijn triomf en een even geweldig ontzag voor de taak die voor mij ligt." 'Anarchie dreigt bij politie' raagd: EN, HULST, AXEL EN OMGE- apkamers, bij voorkeur 2 badka- onkamer. t op te nemen met: g, 01150-72023 tijdens kantoor- n één vakje benutten, advertentie wordt in een groter "aram de advertentie met het kort en bondig. lefoonnummer in de advertentie op. men gemakkelijk en snel. N DE ZIJKANT HET BEDRAG etalen. Voor toezending van brieven f 3,50 extra te betalen. Als t u een groene betaalcheque oi een géén giro- of bankoverschrijving) ante betaling ontvangt u een oor wij u echter f 4,- rekening moeten brengen. g aan Dagblad De Stem, Breda. nties, of inleveren op onze kantoren. Prijs incl. 6% BTW •f 6,07 f 8,09 f 10,11 f 12,13 f 14,15 f 16,17 Van onze Haagse redactie Hofstede uitte die waarschuwing gisteren op een bijeen komst in Dordrecht. Hij riep de ministers op om „zich in te leven in de problemen waar de politiemensen mee zit ten. „Ga opnieuw naar de onder handelingstafel en geef tijdens het overleg voldoende speel ruimte", aldus Hofstede. Daar bij moeten de ministers de bon den „voldoende ruimte bieden om tot werkelijke resultaten te komen'. „Doekjes voor het bloeden helpen hier niet. Nee, het kabinet zal nu structurele oplossingen bieden". Komen beide ministers de politiebonden niet financieel tegemoet, dan loopt het volgens de CNV-voorzitter 'echt uit de hand'. „Anders komt er anar chie. Want hoe kun je het an ders noemen wanneer een agent een straatsteen wil ge bruiken om zijn eisen kracht bij te zetten?", aldus Hofstede. Van onze sportredactie BREDA - Alle drie de Ne derlandse voetbalclubs, die over waren gebleven in de verschillende Europacup toernooien, bereikten giste ren de volgende ronde. Van PSV, dat uitkomt in het toernooi van de landskampioe nen, was dat niet verwonder- t)k, omdat de ploeg de eerste wedstrijd met 5-0 had gewon nen. Het team verloor in een slechte wedstrijd in Porto van gelijknamige club met 2-0. Verrassender was de kwali- ncatie van Roda JC (Europa- ™P D) en FC Groningen lUEFA-cup). Roda JC hield de ™arge van een doelpunt in "Mand vast tegen Metallist in harkov (0-0) en was daarmee e eerste Nederlandse ploeg, ,„e de Sovjetunie een punt Wegsleepte. ./c Groningen speelde in Ge- ,.ve §e'iik (l-i) tegen Servette r, da) was voldoende voor CÏ®1? in de volgende ronde, l£ e PlQeg van trainer esterhof het eerste duel met slist"1 r voordeel had be- 'Z|E SPORT Woedende studenten hebben woensdag in Amsterdam minister Deetman van Onderwijs aangevallen. Hij werd niet alleen bekogeld met eieren en rot fruit, maar liep ook rake klap pen op. De Landelijke Studentenvakbond LSVB heeft in een reactie op de uit de hand gelo pen demonstratieve actie laten weten het te betreuren dat de minister klappen heeft gekre gen. - FOTO ANP APELDOORN (ANP) - De gasprijs voor de ruim vijf miljoen Nederlandse huishoudens (kleinver bruikers) daalt met in gang van 1 januari 1989 met ruim drie cent per kubieke meter tot 40,14 cent. De Vereniging van Exploitanten van Gasbe drijven in Nederland (Ve- gin) heeft dit woensdag bekendgemaakt. Deze gasprijsverlaging bete kent voor een gezin met een gemiddeld verbruik van 2500 kubieke meter per jaar een meevaller in 1989 van circa 85 gulden. Er zijn volgens de Vegin drie oorzaken voor de verla ging. De aardgasprijs is ge koppeld aan de prijs van gas- olie. De ontwikkelingen van de gasolieprijzen maken de gasprijsverlaging ten eerste mogelijk. Een extra verlaging is ver der mogelijk, zegt de Vegin, doordat de verbruikers in de tweede helft van dit jaar een tegoed hebben gevormd dat zij nu volledig terugkrijgen. Met dit tegoed wilde de Ve gin een eventuele gasprijs- verhoging volgend jaar op- Gasprijs voor kleinverbruiker per kubieke meter in centen. vangen. Deze prijsstijging blijft echter uit. Een derde reden voor de prijsverlaging is de aange kondigde verlaging van het Btw-tarief van 20 naar 18,5 procent. Volgens Hofstede is de span ning onder politie-agenten nu zo hoog opgelopen dat de bij het CNV aangesloten politiebond ACP haar leden 'nauwelijks nog in de hand kan houden'. „Wilde acties in het hele land zijn het gevolg", aldus Hofste de. De CNV-voorzitter vindt dat het kabinet vooral de eis van de politiebonden voor een hoger salaris moet inwilligen. Een dergelijke herwaardering van het salaris is in de ogen van Hofstede „niet onredelijk nu de taak van politiemensen zoveel zwaarder is geworden". De bonden en de politiemi nisters hadden gisteren een eerste informeel overleg over de arbeidsvoorwaarden voor de politie. Geen van de betrokke nen wilde na afloop over de in houd van het overleg medede lingen doen. De politiebonden hebben maandag 14 november tot lan delijke actiedag uitgeroepen. Dan protesteren de agenten voor een beter salaris, een be tere ongemakkentoeslag, een gelijke beloning van admini stratief en executief personeel en tegen eventuele plannen om 2600 agenten te laten verhui zen. Minister Van Dijk vindt ac ties van politie-agenten die de openbare orde verstoren niet te tolereren. Hij zei dit woensdag in het Limburgse Nuth waar hij bij de opening van de nieuwbouw van het gemeente huis vergast werd op een poli- tiedemonstratie. Eerder op de dag zei minis ter-president Lubbers in Heer len dat ludieke acties voor hem wel kunnen maar dat bepaalde actievormen - geen bekeurin gen meer uitdelen, het interna tionale wegverkeer op de auto wegen vertragen - hem te ver gaan. De Koninklijke Marechaussee voelt er weinig voor als sta kingsbreker te fungeren, als de landelijke protestdag van de politie op 14 november ergens in Nederland uit de hand zou lopen. Woordvoerder P. Hake van de Nederlandse marechaussee vereniging: „Formeel kunnen de autoriteiten eisen dat de marechaussee optreedt tegen protesterende politiemensen die met hun actie de openbare orde verstoren. Ik hoop dat het nooit zo ver komt. Het zou de marechaussee in een zeer pre caire positie brengen. We zou den op moeten treden tegen mensen waar we een dag later weer mee samen moeten wer ken." (ADVERTENTIE) Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De drie grote fracties in de Tweede Ka mer, CDA, PvdA en WD, hebben geschokt gereageerd op een rapport van de Alge mene Rekenkamer waarin de vloer wordt aangeveegd met de gebrekkige beveili ging van computers van de overheid. Volgens het rapport zijn de computers niet goed beveiligd tegen 'inbraak', waardoor de overheid bescherming van de opgeslagen gegevens niet kan garanderen. Ook blijken de ge gevens die in computers zijn opgeslagen lang niet altijd be trouwbaar. Verantwoordelijk minister Van Dijk (Binnen landse Zaken) wordt door de Rekenkamer gebrek aan coör dinatie verweten. De Kamer zal binnenkort met minister Van Dijk overleg gen over de beveiliging van overheidscomputers. Eind deze maand gaat de Kamer hierover op een hoorzitting informatie inwinnen bij experts. De door de Rekenkamer aangeleverde informatie was voor een deel al bekend „Maar", aldus PvdA-woord- voerder De Visser, „als je het allemaal zo op een rijtje gezet ziet, schrik je je toch weer te pletter". Eenzelfde mening is ook WD'er Hermans toege daan: „Het schok-effect is daarom zo groot omdat we een groot aantal mankementen nu opeengehoopt zien". En CDA- Kamerlid Koetje vindt dat de inhoud van het rapport „zeker niet vrolijk stemt". Enkele andere punten van kritiek van de Rekenkamer: de overheid neemt te weinig be veiligingsmaatregelen; minis teries hebben meestal geen compleet beeld van wat de risi co's zijn voordat ze met auto matisering beginnen; een ge brek aan coördinatie en te wei nig inzich in de eigen beveili gingssituatie leiden ertoe dat ministeries de beveiliging van computers niet doelmatig ter hand nemen; de ministeries hebben de aanwijzingen van premier Lubbers over per soonsgegevens nauwelijks op gevolgd; centrale regels voor beveiliging halen niets uit om dat niemand controleert of de verschillende ministeries die regels naleven. Oplossingen voor de proble men hebben de betrokken Ka merleden niet direct voorhan den. Volgens De Visser is het grote probleem dat ieder mi nisterie en iedere overheid zijn eigen computer-beleid kan uit stippelen. Coördinerend minis ter Van Dijk doet te weinig om alle betrokkenen op één lijn te krijgen, vindt hij. CDA'er Koetje denkt dat een wettelij ke, voor alle overheidsinstel- W O I VANDAAG 4 KATERNEN j"28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 b'T Bush kondigde aan regelma tige werkcontacten met zijn vi ce-president Dan Quayle te willen hebben en regelmatig de pers te ontmoeten, iets dat pre sident Reagan slechts hoogst zelden doet Over mogelijke be noemingen in het Amerikaanse Hooggerechtshof wilde Bush zich niet uitlaten. Hij beperkte zich tot de opmerking dat hij naar rechters zoekt 'die de con stitutie in de meest juiste zin kunnen interpreteren'. ZIE OOK BUITENLAND EN EXTRA BUITENLAND Computerspellen komen weer terug. Een jaar of vijf gele den bleek de consument er ineens genoeg van te hebben en de markt stortte in. Maar in aangepaste vorm -met heel veel toeters en bellen- zijn ze tamelijk ineens weer terug te vinden in de speelgoedzaken en de computershops. MORGEN IN DE STEM CONMSUMENT I Zie Gids-1 In het huidige weerbeeld komt vandaag weinig verande ring. Veel bewolking, af en toe zon met later op de dag kans op neerslag. De wind matig uit zuidelijke richtingen. Aanhoudend zacht. Max. 12-14, min. 7-9. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De Nederlandse regering verwacht binnen kort een verzoek van secretaris-generaal Perez de Cuellar van de Verenigde Naties om een bijdrage te leveren aan de vredesmacht in Namibië. Het zal daarbij gaan om een groep van ongeveer 30 Neder landse politie-agenten die bin nen enkele weken op vrijwil lige basis naar Namibië gaan om toezicht te houden op het bestand. Dit is gisteren door kringen rond het kabinet bevestigd. Het vooralsnog officieuze verzoek van de VN is in het kabinet welwillend besproken. Bij en kele bewindslieden met name in CDA-kring heerst nog enige terughoudendheid, omdat de situatie kan ontstaan dat de agenten in kontakt kunnen ko men met Zuidaf rikaanse solda ten met een Nederlands pas poort. De verwachting is dat hier mee de discussie over de Ne derlanders die in vreemde - lees: Zuidafrikaanse - krijgs dienst zijn, weer zal oplaaien. Het is de bedoeling dat onder politiepersoneel geworven wordt voor de kleine Neder landse bijdrage aan de toe zichthoudende vredesmacht. Mocht in politiekring geen of niet genoeg animo bestaan, dan zal een beroep worden gedaan op de marechaussee. Het kabinet verwacht het of ficiële verzoek van Perez de Cuellar binnen enkele dagen. Voor de vredesmacht in IraM- rak deed de VN geen beroep op Nederland. (ADVERTENTIES) Aanbiedingen geldig van do. 10 t/m za. 12 november 1988 en alléén in filialen meteen groenteafdeling. lingen geldende richtlijnen wellicht duidelijkheid kunnen scheppen. De Visser eist van minister Van Dijk kordaat optreden. Voor hem is de grens van het toelaatbare bereikt. „De be windsman moet ons duidelijk maken wat hij hieraan wil doen en hoe hij dat wil gaan doen. Aan die wantoestanden moet echt een eind komen", al dus De Visser, die en passant verwijst naar uitlatingen van zijn oud-fractiegenoot De Vries. „Klaas heeft nog wel eens verklaard dat het niet zo onzinning zou zijn om een par lementaire enquête naar de automatisering bij de overheid te houden". Mei deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 D kwartaal acceptgirokaart adf 71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw O PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:.*... handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem. Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE ÉIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1