OOTIS OPEEN1 INDE 1ANDEL? r J PARKEIUOTTER Minister Braks: Vissers iedere maand voor de rechter OPKOMST BU AMERIKAANSE VERKIEZINGEN ONVERWACHT HOOG Ziekenfonds betaalt niet: Laboratoria stapt naar de rechter Merijntje Uit Verenigde Staten komt nieuw eetgedrag: 'grazen' De harde hand van Shamir Kindergeloof blijft sluimeren Stakers hebben lak aan Walesa Zeer zacht LU N C Mmm,. Van den Broek negeert de Kamer opnieuw Bij Nijmegen komt Europa's grootste palingkwekerij akkers rpikkers urs b/c/d/e Sluis PERSONEEL ÜODIG? WASHINGTON - De Republikeinse presidents kandidaat, vice-president George Bush, heeft vannacht een voorsprong genomen op zijn Demo cratische rivaal, Michael Dukakis. Peilingen Meerderheid e<j Kamer: verbeter woningsubsidies tweeverdieners WOENSDAG 9 NOVEMBER 1988 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND IN DEN DOLFIJN: MEUBELS HALF GELD BEKENDMAKING DE EIKEN SCHUUR Tegenstander Duur JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN. menladder van ASB voor de stand van dsmarkt. mensen die op zoek a in de groothandel, anenladder gemaakt raagde beroepen in g middel om uw kan- Êmarkt in te schatten, te zien in welke func- ïdel u bij ASB snel aan :ie over deze functies den andere banen die van harte welkom bij vestigingen. U kunt 225822/01608-38040/ 50-18600. nut probleem lost u het beste Xorno' een „Kleintje In de immers met minstens UEZIER BIJ ASB ill van een perceel gelegen eningseweg te Slul*. i Sluis maakt ingevolge artikel e Ruimtelijke Ordening bekend gemeente in zijn vergadering heeft besloten: een wijziging wordt voorbereid 3lte van het bestemmingsplan psgezicht Sint Anna ter Muiden. aadsbesluit van 11 juni 1981. lij beschikking van Gedepu- an Zeeland d.d. 15 december 1093/359 4e afd. r.o.v., voor besluit behorende kaart aange- kadastraal bekend gemeente o.'s 34 en 36 (een en ander ten stiging van een horecabedrijf)- dit besluit in werking treedt mei ovember 1988. aarbij behorende kaart ligt n7et nber 1988 voor een ieder ter in- Groote Markt 1 te Sluis. 88. Durgemeester van Sluis. Everaers. hebben voor t>«langat®"'n9 °Jj3nlJ«s"'rubriok "personeel gevraagd" ligt hat "oor de hand. dat ar anal en veof reacties komen. DE STEM mgite jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Qosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 I Minister Braks foto de stem /johan van gurp EINDHOVEN - Minister G. Braks (Landbouw) wil een maandelijkse zitting van de rechter, speciaal om visse rijzaken te behandelen. Dat kan naar zijn oordeel leiden tot continuïteit in de vervol ging van overtredingen van visserij regels. Braks deed de suggestie giste ren in Eindhoven. Daar opende hij het nieuwe kantoor voor de drie zuidelijke provincies van de Algemene Inspectiedienst (AID), de controle- en opspo ringsdienst van zijn departe ment. Volgens Braks worden de AID-inspecteurs tijdens con troles steeds vaker geïntimi deerd en neemt ook het geweld jegens hen steeds vaker toe. Dit dringt ook door tot de privé- sfeer en legt daarmee een zware druk op de AID-ers, al dus de bewindsman. Door de sterke groei van de regelgeving en de daarbij be horende controle is het werk van de AID de laatste jaren sterk toegenomen. Braks er kende dinsdag dat de comple xiteit van de regelgeving van invloed is op de fraudegevoe ligheid. Dat laatste zit volgens hem „soms ook ingebakken in regelingen of is een gevolg van onvoldoende duidelijke tek sten". Desondanks staat voor hem naleving van de regels voorop. Volgens mr. R. Gonsalves, procureur-generaal bij het Ge rechtshof in Den Bosch, is er weinig kans dat de suggestie van Braks praktijk wordt: „Op zich is het verzoek van de mi nister terecht. De minister is echter niet de enige die vraagt om meer strafrechtelijke ver volging. Recent is dat ook ge vraagd voor sociale fraude, herhaaldelijk wordt dat ge vraagd voor overtredingen van de milieu-wetgeving. Maar het Bush voor op Dukakis Van onze buitenlandredactie De opkomst bij de verkiezingen bleek alle voorspellingen ten spijt onverwacht hoog te zijn. Volgens een prognose van CBS News heeft Bush gewonnen in de staten Indiana en Kentucky. Daarmee heeft hij zich verze kerd van de steun van 21 van de 270 kiesmannen die hij nodig heeft om het presidentschap te veroveren De CBS-prognose is geba seerd op een opiniepeiling on der kiezers bij het verlaten van het stembureau. De stembu reaus in de twee genoemde sta ten aan de oostkust sloten van nacht om 1.00 uur De peilingen bij de stembu reaus wezen uit dat Dukakis het goed deed in de staten Caii- fornie, Colorado, Montana en Missouri. Vooral een overwin ning in California zou van grote invloed kunnen zijn op de einduitslag. Michael Dukakis haastte zich daarop naar een televisie studio om op het laatste mo ment invloed aan te wenden op de nog stemmende landgenoten I in het westen van het land. Tegelijkertijd werden er dinsdag verkiezingen gehou den voor het hele Huis van Af gevaardigden (435 zetels), 33 van de 100 zetels in de Senaat, en voor de gouverneursfuncties in alle 50 staten. Vooral voor het Huis van Af gevaardigden geldt dat de ver kiezing van een 'Congressman', die de belangen van de streek I bij de federale regering dient te behartigen, voor veel kiezers even zwaar, zo niet zwaarder weegt dan de verkiezing van de president. Dit geldt vooral nu geen van beide presidentskan didaten erg tot de verbeelding van de Amerikanen lijkt te spreken. Het ziet ernaar uit dat de De mocraten de meerderheid die ze momenteel zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat genieten, zullen behou den. Veel politicologen menen dat I bet een soort 'kiezerswijsheid' 's om een president van de ene Partij in toom te laten houden door een Congresmeerderheid van de andere partij In het Amerikaanse politieke «stel hangt de manoeuvreer ruimte van een president voor 601 zeer groot deel af van de medewerking die hij van het congres krijgt; een onwillig b-wigres kan een president tot «en 'lame duck' maken. Dit patste overkwam president ~rter vooral in de laatste twee S van ambtstermijn, i w10mc'at bij een weinig ge- ukkige hand van onderhande- n met het Congres had. Een sprietje met President Reagan kon in de eerste zes jaar van zijn rege ring juist steunen op een uiterst meegaand Congres. Weliswaar hadden de Demo craten een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, maar vooral in de eerste jaren van Reagans bewind gold het bijna als politieke zelfmoord om zich tegen de plannen van de 'Great Communicator' te verzetten. De Democraten ver loren in 1980 de Senaat aan de Republikeinen, omdat veel Re publikeinse senatoren op de golf van populariteit van Rea gan een zetel in de Senaat wis ten te veroveren. In de vorige Senaat hadden de Democraten een meerder heid van 54 tegen 46. Voor de Democraten verdedigen 15 zit tende senatoren hun zetel, voor de Republikeinen 12. Als regel heeft een zittend Congreslid een betere kans zijn zetel te be houden dan een 'uitdager' heeft om hem te verdrijven. In het vorige Huis van Afge vaardigden hadden de Demo craten een meerderheid van 255 tegen 177, met drie onbezette plaatsen. Alle zetels staan open voor herverkiezing, maar er zijn er maar 27 waar geen zit tend afgevaardigde kandidaat is. In 1986 wist het ongekend hoge percentage van 98 procent van de afgevaardigden die moesten worden herkozen de zetel te behouden. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Tweeverdie ners lopen het risico buiten de boot te vallen bij de aan koop van een premiekoop woning. Staatssecretaris Heerma (Volksuisvesting) moet daarom de premie koop-regeling van die hui zen veranderen. Dat heeft een overgrote meer derheid van de Tweede Kamer (CDA, PvdA, WD) gisteren la ten weten. De bewindsman is van plan om vanaf 1 januari 1989 pre miekoopwoningen alleen nog te slijten aan huishoudens die maximaal 43.500 per jaar ver dienen. Nu ligt die grens nog bij 51.500. Volgens de drie grote par tijen in de Kamer, die dat mee deelden tijdens de begrotings behandeling van het ministerie van Volkshuisvesting, vallen veel tweeverdieners die op ba sis van twee inkomens een pre miewoning willen kopen dan buiten de boot. De WD-er De Beer liet we ten dat Heerma darom het tweede inkomen niet moet meetelllen óf de grens gewoon bij 51.500 handhaven. De Tweede Kamer gaat van daag bij de voorzetting van de begrotingsbehandeling ak koord met de trendmatige huurverhoging van 3 procent. De PvdA is daar tegen. De VDD vindt de huurverhoging terecht, en het CDA wil alleen nog opheldering over de argu menten waarop de staatssecre taris de huurverhoging van drie procent baseert. George Bush .zelfvertrouwen. foto ap Michael Dukakis .optimistisch Door onze verslaggever ARNHEM - Topman F. Ahlqvist, lid van de Raad van Bestuur van het Ahold-concern, heeft gisteren op de Amro Agrarische Studiedag 1988 het overwaaien van nieuwe eetgewoon ten uit Amerika alvast aangekon digd. 'Grazing' heet dat nieuwe eet gedrag. Het woord heeft wel degelijk te maken met het Hollandse woord grazen, want de nieuwe Amerikaan neemt niet langer elke dag de traditionele drie complete maaltijden, maar begint net als een gra zende koe slechts kleine hapjes tussen door te nemen, die samen deze complete maaltijden gaan vervangen. 'Grazing' zal veel nieuwe componen ten aan een oud menu toevoegen en be staande produkten van de planken in de winkels doen verdwijnen. Voor een gehoor van studenten en do centen van de Wageningse Landbouw Universiteit en veel HAS-scholen (Hoger Agrarisch Onderwijs) een in volle zaal van Musis Sacrum haalde hij deze nieuwste trend aan om duidelijk te ma ken, dat het gedrag van de consument steeds meer bepalend gaat worden voor wat de toekomstige boer en tuinder aan de markt moeten brengen. De Ahold-topman voegde er gewoon als waarschuwing bij, dat anders in het buitenland gehaald zal worden, wat de Nederlandse boer en tuinder niet leveren kan. De klant is immers weer helemaal koning. Wat de consument wil kopen, moet in de winkels liggen. I VANDAAG 2 KATERNEN openbaar ministerie wordt niet uitgebreid. Daarom zullen we het moeten doen met het stellen van steeds andere prioriteiten". Wél wil Gonsalves prioriteit blijven geven aan de vervol ging van personen die geweld plegen tegen opsporingsambte naren bij de politie en de bij zondere diensten zoals de AID: „Dat is immers een aantasting van de rechtstaat. Dat is vol strekt ontoelaatbaar". ZIE ACHTERGROND I ZIE GIDS-1 Wil Huygen I ZIE BUITENLAND Voorlopig is de kans op nachtvorst of mist geheel verdwe nen. Vanaf vandaag wordt het zeer zacht voor de tijd van het jaar. Er is wel veel bewolking met een kleine kans op wat lichte neerslag. De wind overwegend matig uit zuide lijke richtingen. Max. 12-14, min. 7-9. Van onze verslaggever BREDA - De Stichting Medische Laboratoria Breda heeft een kort geding aangespannen tegen het Algemeen Zieken fonds voor West-Brabant en Zeeuwsch-Vlaanderen (AZWZ). foto ap Het ziekenfonds betaalt sinds 19 oktober geen rekeningen meer, waardoor de SML in grote financiële problemen is geraakt. De Stichting Medische Labo ratoria Breda verricht onder zoeken. Veertig procent ervan komt voor rekening van het Algemeen Ziekenfonds, dat maandelijks ongeveer een mil joen gulden betaalt. Per 1 januari van dit jaar is een tariefswijziging doorge voerd, waardoor de wekelijkse opbrengst volgens de SML 150.000 gulden onder de pro- duktiekosten blijft. De stich ting, met 300 mensen in dienst, meldt volledig door het eigen vermogen heen te zijn en in grote financiële problemen te zijn geraakt. Overleg met het ziekenfonds over de tarieven verloopt zeer moeizaam. Het Algemeen Zie kenfonds beweert dat de SML in de jaren '83 tot en met '87 circa 12,7 miljoen gulden teveel gerekend heeft. Het zieken fonds wil de helft van dat be drag terug hebben. De SML wil via het geding het ziekenfonds dwingen te be talen. Het dient donderdag 10 november. (ADVERTENTIES) restau rant Vismarktstraat 15, 4811 WD Breda. Telefoon:076-213555 (ADVERTENTIE) Bergen op Zoom - Wegens het niet doorgaan van belangrijke exportor der van enige grote Nederlandse meubelfabrieken wordt vanuit het winkelpand Halsterseweg 265 te Betgen op Zoom, een enorme partij massief eiken en moderne witte meubelen verkocht voor HALVE PRIJS. Om u een paar voorbeelden te noe men: prachtig eiken eethoek be staande uit robuuste tafel met 4 massieve stoelen van 1790.- voor 895.-. Originele eiken toogkasten van 2490.- voor 1195.-. Massief eiken mimisets van 278,- voor 139.-. Praktische t.v./stereokasten van 448.- voor 224.-. Heerlijk zit tende leather look bankstellen van 1990 - voor 995.-. Schitterende ge bloemde 2-zitsbankjes, Chester field model, van 1190.- voor 595.-. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Alles wordt gratis thuisgebracht en met schriftelijke garantie verkocht. Wie binnenkort dus meubels nodig heeft kan nu zijn slag slaan op Hal sterseweg 265 te Bergen op Zoom. Dagelijks geopend van 10 tot 18 uur, vrijdag's koopavond, 's- maandags gesloten. NAJAARSAKTIE met KNALAANBIEDING Profiteer nu Massief eiken eetkamer stoelen nu 225,-. Eiken buffetkast nu 1495,-.Massief eiken broodkastnu 1995,-.Massief eiken salontafel met plavuizen nu 195,-. Massief eiken mimiset nu 139,-.Massief eiken Drentse kast nu 2995,-. Massief eiken bankstel 3-2 zits, kuipmodel, leatherlook nu 1995,- Massief eiken bankstel 3-1-1 met rundlederen kussens nu 1995,-. Massief eiken bankstel in stof nu 1695,-. Eiken slaapkamer kompleet nu 695,-, Eiken eethoek stoei stof/leatherlook nu 149 TV-meubel met draaiplateau nu 495.-. Strijbeekseweg 14, (JIverhout, tel. 076-612614 maandags geopend, vrijdags koopavond. Lid interieur Waarborg fonds. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Minister Van den Broek (Buitenlandse Zaken) voelt er niets voor om af te zien van zijn plan om de centrale administra tie van paspoortgegevens bij pasfabriek KEP in Schiedam onder te brengen. Daarmee gaat Van den Broek in tegen een uitdrukkelijke wens van een meerderheid van de Tweede Kamer. Die toonde zich in september bij de behandeling van het rap port van de pas-enquêtecom missie uit privacy-overwegin- gen fel tegenstander van cen trale opslag van paspoortgege vens bij KEP. Als de paspoort gegevens al centraal moeten worden opgeslagen, dan moet dat op het ministerie van Bui tenlandse Zaken, vond een Ka mermeerderheid bestaande uit PvdA en WD. In een brief aan de Kamer legt Van den Broek uit dat het opslaan van gegevens bij Bui tenlandse Zaken veel te duur is. Dat zou een eenmalige in vestering in computer-appara- tuur van ongeveer ƒ3 miljoen kosten en jaarlijks nog eens maximaal vijf ton aan be heers- en exploitatiekosten. Van den Broek vindt dat veel te duur, ook omdat het maar om tijdelijke opslag gaat. Uiterlijk in 1993, wanneer alle gemeenten moeten zijn aange sloten op het systeem van ge meentelijke basisadministratie (gba), worden de persoonsgege vens die nodig zijn voor de aanmaak van paspoorten, bij de gemeenten ondergebracht. Van den Broek wijst er daar naast op dat KEP al investerin gen heeft gepleegd voor de cen trale opslag van paspoortgege vens. De zaak nu overdragen aan Buitenlandse Zaken is ka pitaalvernietiging, aldus de be windsman. Het WD-Kamerlid Wiebenga is niet gelukkig met het ant woord van Van den Broek. Als opslag bij Buitenlandse Zaken zo duur is, is het het overwegen waard om de paspoortgegevens gewoon bij de gemeenten te la ten. Hij zal de kwestie over de tijdelijke opslag van paspoort gegevens aan de orde stellen tijdens de komende behande ling van de Paspoortwet. Van onze verslaggever NIJMEGEN - Nog dit jaar begint bij de electriciteits- centrale in Nijmegen de bouw van de grootste pa lingkwekerij van Europa. Als het project in vol bedrijf is, zijn daar twaalf mensen in de weer om jaarlijks 500.000 kilo paling te mesten. De Provinciale Gelderse Energie-Maatschappij heeft vorige week samen met twee participatie maatschappijen het bedrijf Nijvis formeel op gericht. De palingmesterij gaat in totaal ongeveer twaalf mil joen gulden kosten PGEM brengt een kwart van het eigen vermogen van circa vier miljoen gulden in. Bunge Participatie BV in Rotterdam en Halder Investments CV in Den Haag delen de rest. Nijvis krijgt om te beginnen een Europees subsidie van twee miljoen gulden. Paling plant zich niet voort in gevangenschap. De kwekerij gebruikt langs de Spaanse, Franse en Britse kust gevangen glasaal en kweekt die in een periode van twee jaar tot vol wassen paling. De palingmesterij is een nog beginnende bedrijvigheid in Nederland. Volgens het Pro- duktschap voor Vis- en Vispro- dukten zijn er dertien bedrijf jes mee bezig. Voorzitter W. Jansen van de Organisatie van Randmeren- en Ijsselmeervissers is aller minst bang voor marktbederf als de Nijmeegse kwekerij met 500 ton paling komt. De markt is nog lang niet verzadigd Maar hij betwijfelt of het zo ver komt. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 O kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam. Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda a m ïflT'UT!. DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1