EST de NAJAARS AKTIE PARKQUOTTER In '92 pont minder Kruiningen-Perkpolder VERVOERDERS ZUID-NEDERLAND VREZEN WEGVALLEN DEEL MARKT Burgemeesters mogen van kabinet blijven Zwitsers ontdekken enorme zwendel met 'witten' drugsgeld NU 59.- NU 99.- Boetes Zeeuwse vissers 95,- Merijntje JANSSENS B.V. STIJL krant. HUIS- BREDA /DEN HAAG BRUSSEL - Als West- Duitsland inderdaad tol gaat heffen voor het ge bruik van de Duitse autowegen door vrachtwa- I gens, kan dat in Nederland nogal wat banen kos ten. Schilderij niet van Rembrandt Hypotheekrente maandag omlaag RUSTIGE NACHT VLISSINGEN VAN DUK: 'GEDRAG TE FUTIEL, TE MIEZERIG' VOOR ONTSLAG ZATERDAG 5 NOVEMBER 1988 Afscheid Hennie Kuiper Schilder Kollaard heeft 44 jaar na de bevrijding deel werk terug De gruwelen van de Reichs- kristailnacht Het bos is nog prachtig Bush dankt alles aan z'n gehaaide team HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Minder koud ZIE ELDERS IN DE KRANT JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN TYIJI OTxmv/r UHi Q1MY1 op de ;rk van jat niet iadden da ziet en ver- mische p de 4 oegang hoofd- meest en. gezegd gde dnder- Neder- achtige worden eprodu- ïia met 5,—r >m snel 3e l# koop gwraagd of aan fta bladanT Even laten horen via een ..Kleintje" én De Stem en het komt in orde. immers tienduizenden Stern-lezers en lezeressen (een op de drie) lezen uw advertentie omdat zij speciale belangstelling hebben voor onze "Kleintjes"-rubriek ..Huisdieren" DE STEM 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 i Een zeeuwse dubbeldekker. FOTODESTEM/CORDEBOÉR Van onze verslaggever MIDDELBURG - Vanaf 1992 hoeft er maar een dubbeldekker meer te va ren op de veerdienst Kruiningen- Perkpolder. In dat jaar kómt de Liefkenshoektunnel bij Antwerpen in gebruik en vervallen de Europese grenzen. Daardoor zal het verkeer op de lijn Kruiningen-Perkpolder met zo'n dertig procent afnemen, aldus gisteren Gedepu teerde J. de Voogd, die de Zeeuwse Staten volkomen verraste met deze mededeling. Volgens hem kunnen de Provinciale Stoomboot Diensten (PSD) de verbinding vanaf dat moment onderhouden met één dubbeldekker en één enkeldeks veerboot. Dat gebeurt op het ogenblik op de lijn Vlissingen-Breskens, waar vooral in de zomermaanden lange wachttijden ont staan. Om die op te heffen zou de dan in Kruiningen overbodig geworden dubbel dekker Prins Willem-Alexander in '92 kunnen verkassen naar Vlissingen. „Maar dan moet er nog wel tien miljoen in nieuwe boegschroeven voor dat schip worden gestopt. Anders kan het die dienst niet onderhouden", zo waarschuwde De Voogd dat de PSD geen eenvoudige ope ratie voor de boeg heeft. Dit temeer omdat de toekomst van de bootdienst ook nog af hangt van een besluit over de Wester- schelde Oeververbinding. Komt de WOV er, dan blijft enkel nog een bescheiden veerdienst Vlissingen- Breskens in tact. Gaat de brug/tunnel niet door, dan wachten onvermijdelijk in vesteringen in nieuwe schepen. De Voogd zaaide met zijn mededeling grote verwarring in de Statenzaal, ook omdat hij aanvankelijk de indruk wekte dat op Kruiningen-Perkpolder alleen één dubbeldekker in een uurdienst zou over blijven. Later corrigeerde hij dat: er gaat ook een enkeldeks pont meedraaien, zodat er wel ieder halfuur een boot blijft varen. „Ik sta hier wel van te kijken. We moe ten er nog maar eens op terugkomen", reageerde De Voogd's partijgenoot, WD- fractievoorzitter J. Hennekey verbouwe reerd. Statenlid J. Boogerd-Quaak (D66) kon zich 'een dergelijke grote verschui ving van het vervoersaanbod' niet voor stellen. En de enige tegenstander van de WOV in Provinciale Staten, C. van Waterschoot (PPR), haakte gretig in: „Een verschui ving van het verkeer naar de Liefkens hoektunnel heeft natuurlijk ook gevolgen voor de WOV. Dat moet u maar eens goed narekenen". De Voogd, "die onthulde dat het hier gaat om een bescheiden prognose van de provincie zelf-besefte dat hij heel wat had losgemaakt: „Wé komen er op terug". Duits tolplan kost banen |ebaan 38, tel. 01650-43150;| tel, BOSSCHENHOOFD, Overigens is het nog lang niet zover. Want zowel nationaal als internationaal is het verzet tegen de Westduitse plannen gisteren op gang gekomen: De EG-commissaris voor transport keurt het Westduitse voornemen scherp af en zal in het uiterste geval het Europse Hof in Luxemburg om een uit spraak vragen. Het christen-democratische lid van het Europese Parlement PAM Cornelissen heeft een spoeddebat aangevraagd. Hij zal in een resolutie opschorting van de Westduitse plannen vragen. De Nederlandse regering is niet van plan zich bij het tol- Van onze verslaggevers Volgens woordvoerders in de transportsector is de kans groot dat veel Nederlandse transporten op Westduitsland verloren gaan. In Zuid-Nederland vrezen vervoerders het wegvallen van een deel van de markt. plan neer te leggen. Overigens overweegt het kabinet nog niet tegenmaatregelen tegen West duitse vrachtwagens te nemen. Ook voor transportberdrijven in Zeeland en West-Brabant zou het invoeren van tol op de Westduitse wegen een gevoelig klap zijn. Hoe groot de gevolgen zullen zijn kunnen organisaties van werkgevers en chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer •nog niet precies overzien. Veel zal afhangen van de hoogte van het bedrag dat Bonn wil gaan opleggen. Als de geruchten kloppen dat het gaat om 6.000 tot 7.000 gul den per vrachtwagen per jaar, dan zijn de gevolgen niet mis, voorspelt Leo Bernaards uit Halsteren, bestuurslid van de regio Zuid van de Nederlandse Bond van Protestants-Christe lijke Beroepsgoederen vervoer ders. „Vooral de bedrijven die spe ciaal op Duitsland rijden zullen het merken. De kans is niet ge ring dat veel transporten door Nederlandse ondernemingen op Duitsland verloren gaan". Grote zorg van de transport wereld is ook hoe andere lan den reageren op het Duitse plan. Gevreesd wordt dat bij voorbeeld België en Frankrijk niet achter kunnen blijven wanneer de Duitse regering haar voornemens doorzet. Dan zou de terugslag in West- Brabant en Zeeland nog veel groter zijn, want de meeste grote transportondernemingen hier zijn op zuid-Europa geo riënteerd. België had vorig jaar al een plan voor tolheffing, dat mede onder druk van Duitsland van tafel is gehaald. Nu wil Duits land van 1990 tot en met 1993 zelf zo'n tol heffen. Duitse ver voerders moeten die weliswaar ook betalen, maar die krijgen dat geld via verlaging van de wegenbelasting terug. VERVOLG FINANCIEN/ECONO MIE Van onze kunstredactie ROTTERDAM - Het schilderij 'De man met dè rode muts' in het museum Boymans-Van Beuningen is geen echte Rembrandt. Deskundigen van het mu seum zijn tot de conclusie gekomen dat het doek moet zijn vervaardigd door een van Rembrandts leerlingen. Dat geldt trouwens ook voor 34 tekeningen, die volgens de hoofdconser vator als echte Rem- brandt-tekeningen moe ten worden afgeschreven. Vanaf maandag is er in het museum een expositie van de 34 'valse' Rem brandt-tekeningen plus 36 echte tekeningen van de oude meester. Van onze verslaggever BREDA - De banken verlagen maandag de hypotheekrente mat gemiddeld 0,2 procent. Gisteren beet de ABN de spits af met de aankondiging fat de tarieven over de hele li- me dalen met 0,2 procent. De meeste andere banken volgden fat besluit Een maand geleden gingen 6 tarieven ook al iets omlaag. Burge meesters: Dat moeten we vieren Van onze verslaggever MIDDELBURG - Voor de illegale aanvoer van vooral ka beljauw zijn vrijdag drie Zeeuwse vissers door de econo mische politierechter in Middelburg veroordeeld tot boetes van 74.000,21.000 en 22.000 gulden. Het gaat óm visserijbedrijven in Vlissingen en Arnemuiden en een Vlissingse visser. Volgens controleurs van de Algemene Inspectie Dienst (AID) is er bij de aanvoer van vis op de afslag in Vlissingen in de nacht van donderdag op vrijdag niets illegaals ontdekt. De AID is bezig met een onderzoek naar valse ruimen in de vis- serskotters. „Maar over dat onderzoek worden nog geen medede lingen gedaan", aldus een woordvoerder van het ministerie van Landbouw. Een zegsman van de politie in Vlissingen sprak van een rustige nacht. De politie had net als in de afgelopen weken wel op de af slag en in de omgeving de Mobiele Eenheid achter de hand. Uit 'tactische overwegingen' zegt de politie niet om hoeveel mensen het ging. De aanwezigheid van de politie trekt volgens de woordvoerder ook andere mensen aan die weinig of niets met de visserij te ma ken hebben. Drie van hen, afkomstig uit Vlissingen en omgeving, zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden. Zij hadden een surveillanceauto van de AID klemgereden. Leden van de Mobiele Eenheid hebben de auto en inzittenden ontzet. De drie mannen zijn in de loop van vrijdagochtend vrijge laten. Uiteindelijk had het incident volgens de politie weinig om het lijf en is er geen reden om proces-verbaal op te maken. Dat heeft het kantoor van de openbaar aanklager in het kanton Tessin bevestigd. In verband met de zaak zijn negen mensen aangehouden, onder wie zes Libanezen. Twee van hen zitten nog vast. Volgens de krant 'Tages-An- zeiger' in Zürich reisden koe riers regelmatig met miljoenen dollars uit Libanon naar Zwit serland, waar het geld werd 'gewit' door het bij een aantal banken te deponeren of via bankrekeningen tussen post busmaatschappijen heen en weer te schuiven. Van onze verslaggever DEN HAAG - De CDA-burgemees- ters Smallenbroek van Smallinger- land en Faber van Hoogeveen mogen blijven. Minister Van Dijk (Binnenlandse Zaken) vindt hun gedrag tijdens een nachtje stap pen in Zwolle 'te futiel en te miezerig' om hen de laan uit te sturen. Wel heeft hij hen berispt over hun ge drag in de nacht van 26 op 27 september. Faber en Smallenbroek kregen het toen in Zwolle aan de stok met jongelui aan wie zij de weg zouden hebben gevraagd naar een seksclub. Ze hebben in die bewuste nacht 'hef openbare ambt dat zij bekleden in op spraak gebracht', erkent de bewindsman. Bij herhaling van de gebeurtenissen zal hun verder functioneren dan ook ter dis cussie worden gesteld. Het onderzoek van de rijksrecherche waarop Van Dijk zijn beslissing baseert, heeft niet aangetoond dat de beide burge meesters zich aan strafbare feiten hebben schuldig gemaakt. Overigens is het onderzoek niet in alle opzichten eenduidig. Op verschillende punten zijn tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Van Dijk meent echter dat ver der onderzoek niet zinvol is. Van Dijk heeft Faber en Smallenbroek persoonlijk duidelijk gemaakt dat zij zich in die nacht 'elk op hun eigen wijze met weinig decorum hebben gedragen'. Beiden hebben dat volgens hem ook ingezien en erkend. Zij hebben toegezegd voor herha ling te zullen waken. Burgemeester Smallenbroek is momen teel op ziekteverlof, omdat de gemeente raad alle vertrouwen in hem heeft opge zegd. Overigens niet alleen vanwege het nachtje stappen in Zwolle. De raad lig al jaren met de burgemeester overhoop. De raad blijft van mening dat de burge meester moet vertrekken. In een gesprek met commissaris Wiegel van Friesland zal dat nog eens nadrukkelijk worden beves tigd. Het nachtelijk uitstapje is niet de oor zaak van de vertrouwensbreuk geweest. 'Zwolle was slechts de druppel die de em mer deed overlopen', aldus CDA-fractie- leider Zoodsma gisteravond. Burgemeester Faber van Hoogeveen heeft het wat dat betreft wat gemakkelij ker: zijn raad is hem immers niet afgeval len. Faber voelt zich door het onderzoek in z'n waarde hersteld want, liet hij weten, volgens het onderzoek was hij in de be ruchte nacht niet dronken en was hij ook niet betrokken bij het handgemeen. Hij had slechts een 'sussende' rol gespeeld. I VANDAAG 4 KATERNEN Morgen klimt Hennie Kuiper voor de laatste keer op de fiets. De 39-jarige renner uit Putte sluit in een kop peltijdrit in 01- denzaal een profcarriere af, die zestien jaar duurde. Aan de vooravond van dit afscheid blikte onze ver slaggever met Kuiper terug op diens unieke loopbaan. ZIE SPORT 1 I ZIE REGIO ZIE WEEKEND Een wandeling over het nog nauwelijks door men sen en zure regen aange taste landgoed De Wouwse Plantage. ZIE WEEKEND Vandaag overwegend zonnig. Wind matig uit het zuidoos ten. Maximum 5-7, minimum om het vriespunt. Morgen wis selend bewolkt, maar overal droog. Wind zwak tot matig uit het zuidwesten. Maximum fl-10, minimum 1-3 graden. Jn de ochtend grote kans op mist. (ADVERTENTIES) Beatrix en Claus kregen in Sydney even het gevoel thuis te zijn. Zij keken aan tegen boerenpetten, een draaiorgel en zelfs tegen sinterklaas. Alleen de temperatuur was niet net als in eigen land: 40 graden, een hittegolf. m ZIE OOK BUITENLAND.»- FOTO ANP ZURICH (UPI/DPA) - De Zwitserse autoriteiten hebben een omvangrijke zwendel ontdekt waarbij voor miljar den guldens aan drugswinsten zijn 'gewit'. In totaal zou op die manier voor anderhalf tot twee mil jard Zwitserse franken (twee tot drie miljard gulden) zijn 'gewit'. De politie kwam de zwendel op het spoor toen zij begin vo rig jaar 80 kilo morfine en 20 kilo heroïne in beslag nam. Een commissie van de Ame rikaanse Senaat stelt al ge ruime tijd een onderzoek in naar de internationale handel in verdovende middelen en de rol die banken spelen bij het 'witten' van drugsgeld. Daarbij zijn een aantal ban ken in opspraak geraakt, zoals de BCCI in Luxemburg. Deze bank zou geholpen hebben zwart geld van de drugsmafia te witten. De bank zou vooral Colombiaanse klanten hebben. Ook de Panamese leider No riega zou bij de zaak zijn be trokken. In de Senaatscommissie is ook enkele keren de naam van de Nederlandse ABN gevallen. Maar volgens Senator Jak Blum van de commissie zijn daar tot nu toe geen aanwijzin gen voor gevonden. EEN „KLEINTJE" IN DE STEM/ZEEUWSVLAAMSE KOERIER, KLEINE MOEITE, GROTE RESULTATEN Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres; Postc.: Telefoon: Plaats:. Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad 23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:..Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND st 1

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1