eeds meer automobilisten rijden door na ongeluk INSLAG SPEELT PREMIER SHAMIR IN DE KAART BOERENKOOL EN ROOKWORST PARKERJQTTER ÖESTEM Lech Walesa dreigt regime met nieuwe stakingen Hoge concentraties ammoniak vooral in Zeeuwsch-Vlaanderen S ■c tsnapte in da gepakt Zeeuwse Staten ontevreden over toekomstvisie van GS jjriE: VOORAL DRANKGEBRUIK REDEN OM NIET TE STOPPEN litie weet en raad ït zwerver JERUZALEM - De leiders van de centrum-linkse Arbeiderspartij in Israël vrezen een ruk naar rechts bij de vandaag te houden parlementsver kiezingen. HL' boerenkool, QQ zak 300 gram O*/ SJJ rookworst, O 1Q 250 gram Afkeuring PLO Arrestaties LENINWERF - BAKERMAT VAN SOLIDARITEIT - NOG DIT JAAR DICHT Merijntje Doodklap voor rechtshulp Premier Lubbers kaart in Indonesië executies aan Rechterlijke macht: vlieg zonder poten Belangstelling overvalt Jos Sasse De schok van COBRA Koud MILIEUFEDERATIE VERBIJSTERD JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN Kunt u met een gerust hart via De Stem doen meteen ..Kleintje" onder de rubriek ..Vakantie". Immers vele tienduizenden Stern-lezers en lezeressen (vier van elke tien) zeggen bijzondere belangstelling te hebben voor deze specifieke ,.KIeintjes"-rubriek. DE STEM ejaargan» Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Halst - Oosterhout - Roosendaal - Temeuzen - Vlissingen Lossenumniersj^K25 HAAG (ANP) - Het aantal lobilisten dat doorrijdt na of een ongeluk te hebben "zaatt, is vorig jaar fors toe- ien. het waarborgfonds in verband ee in 1986 nog 24.000 maal uit, in ig het aantal gedupeerden op 3.000. en stad als Utrecht rijden per meer dan 100 mensen door na in Den Haag is het aantal ders opgelopen tot 400. otale schade voor de gemeen- elijke verzekeraars bedroeg in sraël mogelijk naar rechts e verslaggever A - De gemeentepoli- Breda heeft maan- >nd de 24-jarige M. S. ïouden, die zondag samen met negen an- ontvluchtte uit de gevangenis arse erswei. n, die een straf uitzat vermogensdelicten, aangehouden bij zijn aan de Schippers- lij huis werd al enige or de Bredase politie veerd en toen de man rde, kon hij zonder pro- worden aangehouden, olitie zoekt nog naar de ndere ontsnapten, met n hun woonplaatsen en ssen van familie of ken- 1987 meer dan 43 miljoen gulden, aldus een woordvoerder van het waarborg fonds. Mensen die hun geparkeerde auto gehavend aantreffen of anderzins schade lijden na met een onbekend ge bleven automobilist in de slag te zijn geweest, kunnen een beroep doen op het waarborgfonds. Het fonds wordt volgestort en op peil gehouden door de gezamelijke autoschade verzekeraars. Volgens een nog niet gepubliceerd onderzoek van het fonds is alcohol in het verkeer de hoofdoorzaak waarom mensen niet stoppen na schade te heb ben veroorzaakt. Als tweede reden wordt 'in paniek raken' genoemd, ter wijl het hebben van een hoge no-claim als goede derde argument geldt. Het gaat meestal om niet al te grote schades aan bij voorbeeld paaltjes, lantaarns, verkeersborden, maar ook schade aan particulieren komt steeds vaker voor. Uit cijfers blijkt niet hoe veel chauffeurs doorrijden na een on geval met dode of gewonde te hebben veroorzaakt. Dat dit echter voorkomt is zeker. Zo herinnert de Rotterdamse politie zich bij voorbeeld een geval van 14 oktober, waarbij een automobilist een vrouw aanreed, stopte om haar langs de kant van de weg te leggen en vervolgens alsnog doorreed. Ook in Rotterdam wordt de politie steeds vaker geconfronteerd met men sen die schade hebben geleden zonder dat de dader zich bekend heeft ge maakt. In Den Haag heeft de politie sinds juni van dit jaar een speciaal bureau opgericht. Sindsdien weet de politie steeds meer doorgereden automobilis ten te achterhalen. Deze krijgen een proces-verbaal. De Utrechtse politie meldt 'een voortdurende stijging' van het aantal automobilisten dat doorrijdt. Bekend ste oorzaken zijn volgens de politie onverzekerd rijden en alcoholgebruik. Een woordvoerder heeft overigens de indruk dat het waarborgfonds wel erg makkelijk uitbetaald: 'Het komt voor dat mensen die tegen een lan taarnpaal aanrijden met succes een claim indienen bij het fonds'. Volgens het fonds worden claims echter altijd nagetrokken. Van de 42.000 claims werden er in '87 dan ook 5.000 niet uitbetaald. NEN (ANP) - De ;politie-Vianen geen raad met een irige zwerver die politiebureau be- mwt als zijn eigen luchtsoord. agenten maandag en vroeg op het bu- arriveerden, was de op zijn gemak koffie het zetten. Hij was engekomen door een n te slaan. !t was dit najaar al de e keer dat de zwerver wlitiebureau binnen- op zoek naar een en een drankje, kele maanden gele- deed de man - door er gedreven - zich te aan het brood van gent. n keer had hij bij zijn iping zo'n pech dat lij was toen hij in de werd gegrepen, ijl hij in het holst ie nacht over het hek ie toegangspoort pro- Ie te klimmen, was uitgegleden en met egenjas aan een punt het hek blijven han- Na enkele uren werd gevonden: hulpeloos elend tussen hemel arde, door en door leumd. ADVERTENTIE) Van onze correspondent Oorzaak is de aanslag op een Israëlische bus in Jericho, waarbij een Israëlische moeder en haar drie kinderen om het leven kwamen. Volgens de meest recente opi niepeilingen - van vóór de aan slag - was sprake van een nek- aan-nek-race tussen de Arbei derspartij en het rechtse Li- kudblok. Na de 10 dagen geleden uit gevoerde zelfmoordactie bij de Israëlische noordgrens, waar bij 8 Israëlische militairen in Zuidlibanon om het leven kwa men, gaven opiniepeilingen al een ruk naar rechts te zien, ter wijl de aanslag bij Jericho het Likudblok van een verkie zingsoverwinning kan hebben verzekerd. De door de Arbeiderspartij ge propageerde vredesdialoog met Jordanië en de Palestijnen zou het nu bij de zwevende kiezers moeten afleggen tegen de be trekkelijke veiligheid, die met handhaving van de op militaire macht gebaseerde status quo door de Likud in het vooruit zicht wordt gesteld. Dat vrede uiteindelijk de beste garantie op een veilige toekomst voor joden en Arabie ren zou kunnen bieden, wordt na zo'n Palestijnse aanslag door tal van Israëlische kiezers als een onrealistische toe komstdroom beschouwd. Politici van extreem natio nalistische partijen hebben het Gisteren brachten de Israëlische militairen in Zuidlibanon al hun stem uit. - fotoap Van onze verslaggever MIDDELBURG - De meeste fracties in de Zeeuwste Staten zijn ontevreden over de toekomstvisie van Gedeputeerde Staten. Het dagelijks bestuur van de provincie verzuimt volgens de meeste partijen een duidelijke politieke keus te maken in de 'stra tegische verkenning'. De PvdA-fractie verwijt GS een gebrek aan visie, terwijl D66 vindt dat er voor de toekomst geen keuzes worden gemaakt. De PPR laat ook weinig heel van GS: het beleid is versnipperd en men laat sommige Gedupteerden maar 'aanmodderen'. Alle fracties willen dat GS meer geld uittrekt voor wegen. ZIE OOK REGIO (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding fit Gesneden Verse 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. incident aangegrepen om hun eisen kracht bij te zetten voor een hardere aanpak van de Pa lestijnse opstand in de bezette gebieden en invoering van de doodstraf voor Palestij nen, die de dood van een Israëlische burger of militair op hun ge- weten hebben. Likud-minister van Justitie. Sharir zal zo'n voorstel op de volgende kabinetszitting aan de orde stellen. Ook de roep tot massale uitwijzing van Pales tijnse onruststokers werd gis teren luider gehoord. Minister van Defensie, Yitzhak Rabin, heeft geëist dat de Pa lestij nen die met Molotov cocktails de Israëlische vrouw en haar drie kinderen doodden, de doodstraf moeten krijgen. Rabins uitspraak lijkt een laatste poging van zijn Arbei derspartij te voorkomen dat twijfelende kiezers hun stem zullen geven aan de rechtse Li- kud-partij van premier Yitz hak Shamir. 'Dit is het beste cadeau dat uiterst rechts kon ontvangen op de verkiezingsdag', rea geerde voormalige minister Amnon Rubinstein. De Palestijnse Bevrijdings organisatie PLO heeft de aan slag in Jericho veroordeeld. 'Wij veroordelen het doden van ongewapende Palestijnen en ook van Israëlische burgers. Het Israëlische leger heeft de bezette gebieden vandaag en morgen voor Palestijnse Ara bieren afgesloten en troepen versterkingen aangevoerd, op dat de 28.000 stemgerechtigde Israëlische kolonisten onge stoord in 143 Joodse nederzett- tingen hun stem kunnen uit brengen. Ook de vrije nieuwsgaring op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook wordt door de autoriteiten minstens 48 uur onmogelijk gemaakt. Enkele tientallen Palestijnse activis ten, onder wie 11 journalisten en vakbondsleiders, zijn het af gelopen weekeinde uit voor zorg al gearresteerd. at 10, Breda, Tel.076-215469 Naar links kan niet want daar ligt de zee.. GDANSK (ANP/AFP) - De Poolse regering staat aan de vooravond van een niéuwe krachtproef met de verbo den vakbond Solidariteit. Volgens Lech Walesa, leider van Solidariteit, zullen er nieuwe stakingen uitbreken als de regering inderdaad de Le- nin-scheepswerf in Gdanks - de bakermat van Solidariteit - op 1 december sluit. De Poolse regering kondigde dat gisteren aan. Volgens War schau is de werf niet meer ren dabel. De 12.000 werknemers, onder wie Walesa, zullen elders een baan aangeboden krijgen. De directeur van de Lenin- werf, Czeslaw Tolwinski, zal het besluit aanvechten. Tol winski zei dat hij een opdracht van de regering om de liquida tie van de scheepswerf af te wikkelen, naast zich neer heeft gelegd. „Ik heb dat geweigerd. Ik ga niet de doodgraver voor de toe komst van de werf worden", aldus Tolwinski, die het bedrijf al vijf jaar leidt. Volgens de regering wordt de werf op 1 december formeel opgeheven. De liquidatie moet na een jaar afgerond zijn. Er zullen geen gedwongen ontsla gen vallen. Een deel van de werknemers kan gewoon door werken, omdat enkele moderne afdelingen van het bedrijf worden overgenomen door een andere werf. Bovendien zijn er voldoende vacatures bij andere scheepswerven in de stad. Lech Walesa leidde in mei nog een staking op de Lenin- werf, met als resultaat dat de regering met hem en andere oppositieleiders zou gaan praten. fotoap De leider van het Solidari- een 'provocatie'. Volgens Sza- teit-comité op de werf, Alojzy blewski draait het bedrijf 'be- Szablewski, noemde de op- ter dan ooit', dracht het bedrijf te liquideren Walesa noemde het besluit een 'politieke provocatie van premier Rakowski gericht te gen de bakermat van Solidari teit'. 'Het zijn niet de economie of economische hervormingen, maar het is de politiek die hem tot dit besluit hebben gebracht', aldus Walesa. Hij zei nog niet te weten hoe het vakverbond op de maatre gel zou reageren, maar hij zei vastbesloten te zijn voor het voortbestaan van de werf te strijden. Walesa noemde het 'maca ber' dat de regering juist het bedrijf waar in 1980 de Ak koorden van Gdansk werden gesloten, had uitgekozen als eerste slachtoffer van het sane- ringsbeleid. DINSDAG 1 NOVEMBER 1988 I VANDAAG 2 KATERNEN ZIE BINNENLAND ZIE BUITENLAND I ZIE ACHTERGROND Jos Sasse, de marathonloper uit Harreveld, is sinds hij zon dag in Frankfurt de marathon won, overvallen door radio, televisie en kranten. 'Als ik dit allemaal had geweten', sprak de 31-jarige timmerman quasi-verontrust. ZIE SPORT 1 Het werk van Karei Appel en de andere COBRA-schilders woelde heel wat los in het gezapige Nederland van rond 1950. Hun spon tane en anarchistische aanpak werd verguisd. Jan Vrijman maakte er een documentaire over die vanavond door de NOS wordt uitgezonden. ZIE GIDS 1 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Een hogedrukgebied boven Engeland zorgt voor een noord westelijke stroming waarmee koude lucht aangevoerd wordt. Vandaag wisselend bewolkt met plaatselijk een lichte bui. Wind matig uit het noordwesten. Maximum 8-10, mini mum om het vriespunt. Van onze verslaggevers TERNEUZEN DEN HAAG - In Zeeuwsch-Vlaanderen is de concentratie ammoniak, die in bossen, vegetatie, wateren en op de bodem neerslaat, het hoogst van geheel Nederland. Onderzoekers van de Katho lieke Universiteit Nijmegen spreken in een gisteren gepu bliceerd rapport van 'enorm hoge concentraties ammoniak'. 'Dachten we tot nu toe dat de Peel in dit opzicht het meest verontreinigde gebied was, in Zeeuws-Vlaanderen is de si tuatie bepaald niet minder', al dus onderzoeker Jan Roelofs. Hetzelfde geldt voor Breda en omgeving. De Zeeuwse Milieu Federatie is verbijsterd over de resulta ten van het Nijmeegse onder zoek. Grote boosdoeners zijn volgens de federatie de bio-in- dustrie in de aan Zeeuwsch- Vlaanderen grenzende Belgi sche provincie Oost- en West- Vlaanderen. Op veertien plekken ver spreid over Nederland ver richtten de Nijmeegse onder zoekers metingen naar de neer slag van stikstof. Uit de cijfers komt naar voren dat de neer slag van stikstof en in het bij zonder van ammoniak gemid deld twee en een half keer zo hoog is dan het RIVM vorig jaar had berekend. In het zuiden en oosten van het land is de neerslag drie keer zo hoog als gedacht, ter wijl die langs de kust lager is dan werd aangenomen. Inmiddels hebben minister Nijpels (Milieubeheer) en elf andere Europese milieuminis ters maandag in de Bulgaarse hoofdstad Sofia een declaratie ondertekend, waarin zij zich verplichten de jaarlijkse uit stoot van stikstofoxiden (NOx) vóór 1998 met 30 procent te ver minderen. ZIE ACHTERGROND EN REGIO r- (ADVERTENTIE) Mei deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam:. Adres: Postc.:Plaats:, Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: P maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:.Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOB JE EIGEN STOK VAN NEDERtAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1