PARKEJUDTTEk FARAH Geen losgeld voor ontvoerde baby geëist VAKVERBOND BESCHULDIGT SOCIALE ZAKEN VAN CHANTAGE Borstbeeld Simon Carmiggelt ITDEK DE [SCHILLEN VOORDEWERELDSPELEN GEHANDICAPTEN ASSEN. Bestrijdingsmiddelen mogen nog tien jaar worden gebruikt Moord op Nederlandse missionaris in Uganda Bij politie zo'n 2600 verplaatsingen nodig Circus zonder geld strandt in Tilburg f jfi Interieur Gg Breda'»S J Merijntje f L 0 S S I i MEUBELS HALF GELD Bever weer in de Biesbosch Zacht w POLITIE GEEFT AANWIJZINGEN VOOR VERZORGING ZUIGELING Meer geld voor alternatieve filmtheaters Gaaf skelet dinosaurus blootgelegd Ir. Kaland leidt CDA Eerste Kamer Lech Walesa dreigt met stakingen HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Hcttirïsdii» BEKENDMAKING DE EIKEN SCHUUR JE HADT KUNNEN LEZEN IN iht- ing 15, 17.30, 20 en 22.30 u. Who framed Roger Rabbit, a.l. Studioscoop 22.30 u. Life of Brian. 15 en 22.30 u. El amor brujo. 17.30,20 en 22.30 u. Bagdad ca- fé. 17.30 en 20 u. The princess bri de. 15 u. De schone slaapster. 15,17.30,20 en 22.30 u. Sammv and Rosie get laid. 15,17.30 en 20 u. Quelques jours avec moi. KOEWACHT Café Oude Molen - 13.30 u bejaardenschieting. HEIKANT Th. de Block - 14.30 u.ker- misschieting. HULST Blaauwe Hoeve - 13.30 u. bejaardenschieting. HULST DeSter - Schilderijenexposi tie Merde (tot 10 nov.). TERNEUZEN Galerie Trouvaille - Schilde rijen en gemengde technieken van Jan Verschoore. Geop. tijd. winkeluren. ma. gesl. (t/m 30 okt.). VLISSINGEN Galerie Bellamy 19 - Werk van Liliane Vertessen. (t/m 26 okt.). Veerboot Juliana - Lithogra fieën van Theo Jordans (tot 1 nov.). ANTWERPEN Scheepvaartmuseum - An- tarticatentoonstelling. Geop. dag. 10-17 u. (tot 13 nov.). GENT Museum voor Sierkun st - Expositie over zilverwerk. Geop. di. t/m zo. 9-12.30 en 13.30-17.30 u. (t/m 30 okt.). KNOKKE/HEIST Cultureel Centrum, Schar- poord - Werken van vijf Vlaamse keramisten. Geop. dag. 10.00-20.30 u. ma. gesl. (tot 25 okt.). EIGEN IMPORT PERZISCHE TAPIJTEN thans 360 m* Perzisch vak manschap enorme kollektie echte handgeknoopte Per zen, met deskundig advies van een echte Pers. Alleen: Glnnekenweg 27-20 Breda Tel. 076-212287 irrnn i n i i t11 i p DE STEM O B {28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 DORDRECHT (ANP) - Er is nog geen losgeld geëist voor de baby die in de nacht van zondag op maandag werd ontvoerd uit het Dordtse Merwedeziekenhuis. Wel heeft de politie aanwijzin gen dat het hier een ontvoering betreft, maar waar die aanwij zingen uit bestaan wilde zij niet zeggen. De naam van het inmiddels zes dagen oude jongetje is Re- né. De achternaam van de fa milie wordt niet bekendge maakt. De baby is het eerste kind van het betrokken echt paar uit Dordrecht. René woog vijf pond toen hij ontvoerd werd, hij was klein maar volledig gezond. Er werd onmiddellijk een grootscheeps onderzoek gestart. Daaruit zijn geen duidelijke aanwijzingen naar voren gekomen, zo bleek gisteren. Tijdens het onderzoek zijn 80 personen gehoord: pa tiënten, verpleegkundigen en andere medewerkers van het ziekenhuis. Vandaag wordt er ook een buurtonderzoek gehou den. De politie heeft gisteren (on der meer via de tv) aanwijzin- Touwtrekken om miljoenen Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De strijd is begonnen om de verde ling van de 200 miljoen gulden die het kabinet ex tra wil besteden aan de 3,5 miljoen uitkeringsge rechtigden in ons land. Nadat de FNV eergisteren al had geëist dat het geld wordt verdeeld over alle uitkeringstrekkers (hetgeen zou neerkomen op een bedrag van 40 tot 60 gulden netto per persoon per jaar) heeft het CNV gisteren eenzelfde eis bij het ministerie van Sociale Zaken op tafel gelegd. Het CNV pleit net als de FNV voor een belastingmaatregel. Het wil de vaste aftrekpost voor verwervingskosten voor alle uitkeringsgerechtigden verhogen van 200 gulden naar 400 gulden. Dat levert hen netto 100 gulden op en kost de staat precies 150 miljoen gulden. AMSTERDAM (ANP) - Dl twintig grootste niet-com- merciële filmtheaters in Nederland willen de mende tijd fors investeren in hun accommodatie. Ook hun programma-budge willen ze verhogen. Daar mee zou meer ruimte ko men voor verdere professio nalisering en het vertonen van nog meer kunstzinnige films. De Associatie van Nederlandse Filmtheaters (ANF) maakte dil vrijdag bekend naar aanlel ding van de presentatie van de beleidsnota „Naar een komst voor de kunstzinnii film". Het beleid is erop gerichl de distributie van dit soorl films een hoger rendement te bezorgen en een eind te mak! aan de dreigende ven van de kunstzinnige film. BEIJING (AP) - Ar cheologen hebben in het zuidwesten van China een compleet en goed bewaard gebleven skelet van een dinosa- rus blootgelegd. Boeren in Yunnan ont dekten het 8,7 meter lange en 3,5 meter hoge skelet toen hevige regens de aarde hadden wegge spoeld. Dinosaurussen waren reptielen die 65 miljoen jaar geleden door nog on bekende oorzaak plotse ling uitstierven. Er waren reuzen onder met een lengte van 27 meter en een gewicht van 30.000 kilo. DEN HAAG (ANP) - A.J. Kaland is tot fractievoorzit ter van het CDA in de Eer ste Kamer gekozen. Hij is de opvolger van dr. J.H. Chris- Waanse, die op medisch ad vies heeft besloten het voor zitterschap neer te leggen. Kaland was van 1962 tot 1978 "d van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland. Hij genoot in die hoedanigheid de bijnaam 'de onderkoning van Zeeland.' Het geld dat daarna nog over is (50 miljoen), moet worden ge bruikt om mensen met een bij standsuitkering die in de pro blemen zijn gekomen, bij te springen. De FNV heeft deze laatste suggestie overigens al bij voorbaat van de hand ge wezen. Die vakcentrale vindt dat alle uitkeringsgerechtigden in gelijke mate moeten profite ren van de 200 miljoen gulden. Het ministerie zelf heeft tot nu toe nog niet aangegeven hoe het de miljoenen wil uitgeven. Dat wacht eerst af of de ko mende cao-onderhandelingen niet tot te grote loonstijgingen leiden: is dat wel het geval - en breekt de vakbeweging dus met de loonmatiging van de af gelopen jaren - dan houdt mi nister De Koning het geld in eigen kas, zo heeft hij al ge dreigd. Dat dreigement is de vak bonden weer in het verkeerde keelgat geschoten. FNV-voor- zitter Stekelenburg noemt de koppeling tussen de 200 miljoen en de cao's „absurd" en voorzit ter Hanko van de Industrie bond CNV sprak gisteren zelfs van „chantage" van minister De Koning. ZIE OOK ACHTERGROND WARSCHAU (RTR/AFP) - De Poolse autoriteiten wil len vrijdag beginnen aan het ronde-tafelgesprek met de oppositie, op voorwaarde dat Lech Walesa twee leden uit de delegatie van Solida riteit verwijdert. Walesa heeft onmiddellijk la ten weten dat over de samen stelling van de delegatie van Solidariteit niet te praten valt. Hij waarschuwde dat er nieuwe stakingen zullen uit breken als de besprekingen niet doorgaan. Gezien de scherpe toon die de twee partijen aanslaan lijkt de kans op een dialoog uiterst ge ring. (ADVERTENTIE) SAMEN Kijk donderdagavond 27 oktober, 20.30 uur AVRO-tv Nederland 2. Een deel van hen zal moeten verhuizen. Daarnaast zullen een kleine 1200 functionarissen van de rijkspolitie moeten overgaan naar gemeentelijke politiekorpsen. Deze ingrijpende aanbeve lingen doet de stuurgroep Pro ject Kwantificering Politie werk in haar eindrapport over de nieuwe sterkteverdeling van de politie. De ministers van binnenlandse zaken en justitie zullen op basis van het rapport besluiten hoe de sterkteverde ling er in 1989 gaat uitzien. Anders dan in eerder uitge lekte concepten geeft de stuur groep nu niet aan hoe de nieuwe verdeling per korps uitvalt.- Het inleveren van hon- (ADVERTENTIE) uapue} 'gaoA 'isjoq do dooun 'isfttue' qoai a; uba lueuftz 'gaoa a} 'ubiu tub[jauiaqos 'uaXoq sbba 'uoopv* Circus doet nu beroep op sociaal vangnet Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De landbouw krij gt tien j aar de tij d om de gewassen anders dan met chemische bestrijdingsmid delen te beschermen. De mi nisters Nijpels (Milieu) en Braks (Landbouw) hebben dat de Tweede Kamer giste ren laten weten. Die tien jaar zijn nodig, zeggen de bewindslieden, anders ver liezen boeren hun inkomen en daalt de werkgelegenheid in de landbouw. De bestrijdingsmiddelen zijn in opspraak gekomen doordat zij het grondwater vergiftigen. Veel pesticiden bleken niet af breekbaar en blijven twintig tot dertig jaar in de bodem om daarna met het tot drinkwater bestemde grondwater omhoog I te komen. Recentelijk kwamen de middelen in het nieuws om dat Nederland de grootste ver vuiler met pesticiden van de Rijn bleek. Nijpels, Braks en hun colle ga's van Volksgezondheid en Sociale Zaken vinden het des ondanks onverantwoord het gebruik van pesticiden 'gefor ceerd terug te dringen'. Zij houden vast aan hun doelstel ling het gebruik in het jaar 2000 te beëindigen. Binnenkort krijgt de Tweede Kamer een meerjarenplan voor de gewasbescherming. Daarin zijn de reacties van betrokken organisaties verwerkt. De be windslieden vinden de op- en aanmerkingen in de meeste ge vallen terecht en passend in het meerjarenplan. Een greep uit deze reacties: Het Landbouwschap: 'bij be oordeling van de toelaatbaar heid van de middelen ligt het accent nu teveel op de milieu hygiëne, er moet meer naar ar- beidshygiëne en veiligheid worden gekeken' en 'abrupte beëindiging van toelating werkt ontwrichtend op de sec tor'. De Stichting voor Fytofar- macie (Nefyto): 'Wij wijzen een verminderd gebruik van che mische middelen af. Er mag al leen beperking of een verbod komen van bezwaarlijke che mische middelen'. De reactie van de Stichting Natuur en Milieu 'het gebruik van chemische middelen mag niet worden gebonden aan de voorwaarde dat het agrarisch produktieniveau niet mag wor den aangetast', is niet overge nomen. ZIE OOK BINNENLAND Bergen op Zoom - Wegens het niet doorgaan van belangrijke exportor der van enige grote Nederlandse meubelfabrieken wordt vanuit het winkelpand Halsterseweg 265 te Bergen op Zoom, een enorme partij massief eiken en moderne witte meubelen verkocht voor HALVE PRIJS. Om u een paar voorbeelden te noe men: prachtig eiken eethoek be staande uit robuuste tafel met 4 massieve stoelen van 1790.- voor 895.-. Originele eiken toogkasten van 2490.- voor 1195.-. Massief eiken mimisets van 278.- voor 139.-. Praktische t.v./stereokasten van 448.- voor 224.-. Heerlijk zit tende leather look bankstellen van 1990.- voor 995.-. Schitterende ge bloemde 2-zitsbankjes, Chester field model, van 1190.- voor 595.-. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Alles wordt gratis thuisgebracht en met schriftelijke garantie verkocht. Wie binnenkort dus meubels nodig heeft kan nu zijn slag slaan op Hal sterseweg 265 te Bergen op Zoom. Dagelijks geopend van 10 tot 18 uur, vrijdag's koopavond, 's- maandags gesloten. vrijdag zaterdag zondag maandag 13.00-22.00 u. 10.00-22.00 u. 10.00-18.00 u. 13.00-22.00 u. VANDAAG 2 KATERNEN gen gegeven over de voeding die de baby moet krijgen. René krijgt flesvoeding (Almiron M2 van Nutricia), 55 cc per dag verdeeld over zeven voedingen. Per dag krijgt hij 5 cc meer tot hij tien dagen oud is waarna hij verdeeld over zes voedingen 80 cc per dag moet krijgen. De politie wijst er ook op dat René goed warm gehouden moet worden op een temperatuur van rond de twintig graden. Ook is het belangrijk dat Re né op korte termijn door een arts wordt onderzocht. Minister Braks heeft gisteren zelf de eer ste drie beverparen uitgezet in de Bies bosch. De beesten waren er sinds het begin van de vorige eeuw, als gevolg van de jacht, ver dwenen. ZIE HET REGIO- In het weerbeeld komt vandaag nog geen verandering. In de ochtend eerst nevel of mist Overdag veel bewolking met mogetijk af en toe wat zon, Droog en zacht herfstweer. De wind zwak tot matig uit zuidelijke richtingen. Max. 14- 16, min. 9-11. Van onze verslaggever ROOSENDAAL - De Ne derlandse missionaris Kees Spil is zaterdag in Uganda bij een roofoverval ver moord. Pater Spil (45) behoorde tot de congregatie van de Fathers van Mill Hill in Roosendaal. Hij werkte op een afgelegen een mans-missiepost. Het platteland van Uganda is erg onveilig. De regerings troepen van president Muse veni hebben alleen de steden in handen. Op het platteland trekken benden rond, be staande uit gedeserteerde sol daten, rovers en guerrillas. „Dat weet je daar nooit", al dus de Roosendaalse pater Ros van de Mill Hillcongregatie. Hij werkte tot een jaar geleden ook in Uganda en heeft de ver moorde missionaris nog les ge geven. Pater Ros: „Je hoort wel eens meer dat er wat gebeurde, maar de laatste twee maanden was het daar in de buurt erg rustig. Weet u wat het ongeluk is. Er zijn daar ontzettend veel wapens onder de mensen". Pater Spil, afkomstig uit Noord-Holland, werkte sinds 1971 in het bisdom Jinja, waar de Nederlander J.B. Willegers, ook lid van Mill Hill, bisschop is. Op het Amsterdamse Weteringsplantsoen, tegenover het woonhuis van de schrijver, is gisteren een btiste onthuld van Si mon Carmiggelt. Links de weduwe en de dochter van de auteur. Het beeld is gemaakt door Kees Verkade. - fotoanp UTRECHT (ANP) - Om de sterkte van de politiekorpsen in Nederland beter op de plaatselijke criminaliteit af te stem men, zullen zo'n 2.600 politiemensen van functie moeten veranderen. TILBURG (ANP) - Met vier olifanten, tien paarden, twee apen en een ezel staan twee Westduitse circusfamilies op een terrein in Tilburg omdat ze, naar hun zeggen, geen cent meer hebben om verder te reizen naar hun thuisbasis in Beieren. De families, onder wie telgen uit het beroemde circusgeslacht Renz, zijn in Tilburg neergestreken omdat ze nog 33.000 gulden te goed zouden hebben van het in die stad gevestigde circus Mullens. Door geldgebrek op zijn beurt kan Mullens dit bedrag echter pas op zijn vroegst begin volgend circusseizoen uitbetalen. Het 17 personen tellende circusgezelschap krijgt een voorlopige weekuitkering van 500 gulden van de Tilburgse sociale dienst. (ADVERTENTIE) derden formatieplaatsen door de korpsen van de vier grote steden ten gunste van middel grote korpsen is in het eindrap port in elk geval wel van de baan. Politiemensen die als gevolg van het nieuwe systeem van functie veranderen of moeten verhuizen, krijgen een premie. Bij de gemeentepolitie be draagt het aantal verplaatsin gen 1.337, bij de rijkspolitie 1.230. De stuurgroep geeft niet aan hoeveel mensen moeten verhuizen, maar zegt zich wel „ten volle bewust te zijn van het dramatische karakter van deze aanbevelingen". Van de betrokken politiemensen en hun korpschefs zal veel worden gevergd. (ADVERTENTIE) NAJAARSAKTIE met KNALAANBIEDING Profiteer nu Massief eiken eetkamer stoelen nu 225,-. Eiken buffetkast nu 1495,-.Massief eiken broodkast nu 1995,-.Massief eiken salontafel met plavuizen nu 195,-. Massief eiken mimiset nu 139,-.Massief eiken Drentse kast nu 2995,-. Massief eiken bankstel 3-2 zits, kuipmodel, leatherlook nu 1995,- Massief eiken bankstel 3-1-1 met rundlederen kussens nu 1995,-. Massief eiken bankstel in stof nu 1695,-. Eiken slaapkamer kompleet nu 695,-, Eiken eethoek stoel stof/leatherlook nu 149 TV-meubel met draaiplateau nu 495.-. Strijbeekseweg 14, (Jlverhout, tel. 076-612614 maandags geopend, vrijdags koopavond. Lid interieur Waarborg fonds. Alles te leveren op wettelijke maandelijkse betaling. (ADVERTENTIE) Extra aantrekkelijke entreeprijzen voor iedereen! Volwassenen slechts 5,-; 65+ 3,50; kinderen t/m 12 jr. 2,50; GEZINSKAART: 2 volwassenen max. 3 kinderen t/m 12 jr. 12,50. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 O kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARJCER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr 112,4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1