20 I I Wiesenthal: Nederland laks bij vervolging oorlogsmisdadigers PARTICULIERE TARIEVEN OMHOOG DOOR FOUT DE KONING Defensief Oranje blijft overeind Lonen in Nederland lopen achter in EG VOORDEWERELDSPELEN GEHANDICAPTEN ASSEN. ;ned shoes EVEN NAAR JAC. HERMANS HOLLANDSE BS® APPELEN IMPORT SPERZIEBONEN 500 gram Mini-prus&Maxi-keus CTWftGEN VAN 10-10 UUR s> s I 2 2 a 1 1 2 3 1 I Hij vindt het vooral van belang ■jat collaborateurs gestraft j worden, omdat zij 'verraders i| en moordenaars tegelijk waren ifle er vrijwillig voor hebben I „ekozen hun volk te verraden'. I Wiesental zei dit woensdag desgevraagd tijdens een bij eenkomst waar hij het eerste exemplaar van de biografie Inflatie Merijntje Beste recept UTRECHT (ANP) - De particuliere tarieven van de specialisten gaan op 1 januari 1989 gemiddeld 5,8 procent omhoog ten gevolge van een fout van minister De Koning. Tijdelijk Verlaging 1 kilo 4NEJBEW HET KLERKX CAPITOL COSY SJES** WMT5MB0,© "EïïJS DONDERDAG 20 OKTOBER 1988 Greenpeace sluit smeerpijp af Naar oplossing voor hondepoep Dimitri Frenkel Frank overleden «V Jasperina in Terneuzen HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Mist JUBILEUM-AANBIEDING CONCERTGEBOUWORKEST (y'J5 a""S£*'2fi95 JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. 4 f4 ID het seizoen bij uit- i dragen van cordu- Natuurlijk hebben flop. Voor dames en moderne modellen Wij hebben twee (152.- en ƒ218.- U uit 100% katoen i ot wolcord kwa- onze taak gestart srship van Mondi he- komplete collectie s, pantalons, truien en. De snit is young omfortabel: geschikt die er young wil uit- 3 CÜ Q> •c c Q) Q) $0 I I 10(01170-2305) i, Stem-lezors en -lezeressen kijken week in week uit in de „Kleintjes"-rubrieken. Dat zijn elke dag vele fiendtiizenden mensen. Het moet dan wel heel raar lopen als juist uw ..kleintje" niet zou worden gelezen. DE STEM AMSTERDAM (ANP) - De bekende nazi-jager Simon [Wiesenthal (79) vindt dat Nederland de laatste jaren I te weinig energie'steekt in t voor de rechter brengen I van oorlogs-misdadigers. heden op, toch vindt Wiesen- van de Amsterdamse historicus Ben Sijes in ontvangst nam. Het boek is geschreven door Richter Roegholt. Wiesenthal vindt dat Neder land onder andere ten aanzien van drie oorlogsmisdadigers waarvan bekend is waar ze verblijven meer moeite zou moeten doen hen te vervolgen. Het gaat hierbij om de 69-ja- rige Luitjens, die in Canada woont, de 71-jarige Kipp die in Argentinië woonachtig is en de 67-jarige Patist, die in Spanje woont. En al levert de uitlevering van dit soort mensen moeiiijk- Simon Wiesenthal (l) samen met de schrijver dr. Richter Roegholt tijdens de presentatie van het boek 'Ben Sijes'. - FOTO ANP thai dat Nederland alles in het werk moet blijven stellen om hen voor de rechter te brengen. De collaborateurs van morgen moeten weten dat ze nooit, zelfs niet vijftig jaar na de oorlog, op één plek in de wereld vrij zul len kunnen zijn, meent Wie senthal. Mr. P. Brilman, landelijk of ficier van justitie belast met de opsporing van oorlogsmisdadi gers, wijst de kritiek van nazi jager Wiesenthal van de hand dat Nederland te weinig doet om oorlogsmisdadigers voor de rechter brengen. „Wiesenthal is niet goed voorgelicht als hij het heeft over de 69-jarige Luitjens, de 71-jarige Kipp en de 67-jarige Patist", aldus Bril man woensdagavond in een re actie. „Want deze mensen zijn in het verleden al voor de rech ter gebracht en veroordeeld. Waar het dus om gaat is ze hun straf alsnog te laten uitzitten". Met inachtneming van de verdiensten van Wiesenthal vindt Brilman de kritiek van de nazi-jager op Nederland wel wat vrijblijvend. „Hij is een particulier die in zijn activitei ten niet wordt gehinderd door allerlei juridische regels. Het is zijn goed recht om wat druk uit te oefenen, maar we moeten de zaken wel in hun juiste juridi sche proporties blijven zien", aldus Brilman. Specialist toch meer geld BRUSSEL (ANP) - Nederland is met Denemarken het ®ige land in de EG waar de lonen volgend jaar zullen da ten. Per hoofd van de bevolking zal het reële loon een ■wart procent omlaag gaan. hde rest van de EG stijgen de wen gemiddeld met 1,5 pro fent. Dat staat in het jaarlijkse 'opport van de Europese Com missie over de economische I'vooruitzichten van de Gemeen schap. EG-eommissaris Peter Wffnidthuber van economi sche zaken schetste woensdag een toelichting op de cijfers uiterst rooskleurig beeld ïan de economische ontwikke len in de EG. Volgens hem c'e er 'n geen jaren zo M voorgestaan als op dit mo ment. Hij voorspelt een econo mische groei van 3,5 procent dit <aar en 2,75 procent in 1989. «Dergelijke groeipercentages 'Jn sinds de jaren zeventig niet ^voorgekomen. Maar toen ae inflatie drie keer zo i®° Ms nu", aldus Schmidthu- «mmissie verwacht dat de Specialisten De Koning te rijk inflatie dit jaar onder de 3,5 en volgend jaar onder de 3,75 pro cent zal blijven. De resultaten bij de bestrij ding van de inflatie, die in 1985 nog bijna zes procent bedroeg, zijn volgens Schmidthuber in drukwekkend. Voor Nederland voorspelt de Commissie volgend jaar een gelijkblijvende economische groei van 2,25 procent. De in flatie blijft ondanks een stij ging van 0,75 naar 1,25 procent ruim onder het EG-gemiddel- de, zo luidt de verwachting. Zorgen maakt de Commissie zich vooral over de werkloos heid in de EG. Ruim elf procent van de beroepsbevolking in de EG zit zonder werk. Volgend jaar zal daar nauwelijks ver andering in komen. Volgens Schmidthuber komen er sinds 1985 wel banen bij, maar zijn er ook steeds meer mensen die werk zoeken. Ge ringe loonsverhogingen, min der administratieve romp slomp, betere opleidingen en een grotere mobiliteit van werknemers zijn het beste re cept voor meer werk, zo stelt de Commissie. Schmidthuber zou ook graag zien dat de EG-landen hun be- grotingspolitiek beter op elk aar afstemden. De kloof tussen landen met een overschot en landen met een tekort op de lo pende rekening is het afgelo pen jaar alleen maar groter ge worden. Met een puur verdedigend concept heeft het Nederlands voetbalelftal gisteravond een gelijk spel behaald tegen West-Duitsland. In het hol van de leeuw, het Olympia- stadion in München, hield Oranje de tegenstander van scoren af: 0-0. In groep 4 van het WK-kwa- lificatietoernooi gaan Ne derland en West-Duitsland nu aan de leiding met drie punten uit twee wedstrijden. De twee andere landen in de groep, Wales en Finland, die gisteravond met 2-2 tegen elkaar gelijk speelden in Swansea, hebben één punt. Het resultaat tegen de West duitsers werd in het Neder landse kamp met gejuich be groet. Zowel bondscoach Thijs Lïbregts als de spelers (ADVERTENTIES) SAMEN Kijk donderdagavond 27 oktober, 20.30 uur AVRO-tv Nederland 2. Het percentage varieert van 0,5 procent voor de cardiolo gen en 2,4 procent voor de kinderartsen tot 9,5 procent voor de neurologen en 10 procent voor de anesthestisten. Directeur R. Scheerens van het KLOZ, de overkoepelende or ganisatie van particuliere ver zekeraars, heeft dit woensdag desgevraagd meegedeeld. De tariefstij ging is er een van de oorzaken van dat de premies voor de particuliere ziektekostenverzekeringen per 1 januari opnieuw omhoog gaan. Die premies werden op 1 oktober al met drie tot zeven procent verhoogd De Landelijke Specialisten Vereniging heeft een procedure gewonnen die ze bij het College van Beroep voor het Bedrijfsle ven had aangespannen tegen een trendmatige korting op het inkomen. Dit omdat minister De Koning het zogenaamde aanvaardbare inkomensniveau van de specialisten over de ja ren 1983 tot en met 1985 niet in een formeel besluit had vastge legd. De LSV won en het col lege verklaarde de tariefsbe slissing nietig. Minister De Ko ning was uitgegaan van een norm-inkomen van 181.500 gul den vanaf 1984. Dat moet nu alsnog 186.600 gulden worden. Scheerens noemde het niet te begrijpen dat de specialisten actie voerden tegen een inko mensverlaging terwijl het Cen traal Orgaan Tarieven Ge zondheidszorg ten gevolge van de vormfout van de minister al bezig was met het vaststellen van hogere tarieven. waren het er over eens, dat Oranje een belangrijke stap had gezet naar kwalificatie voor de wereldtitelstrijd in Italië. Dat de Europees kampioen in de verste verte niet de vorm van vier maanden ge leden toonde, werd in de commentaren ondergeschikt gemaakt aan het bereikte succes. Overigens vond er toch een shirtruil plaats. Ronald Koe man viste zijn tricot uit zijn tas op verzoek van nieuwe ling Holger Fach. Voor een uitgebreid verslag van de wedstrijd zie de sportpagina's. Op de foto een liegend duel tussen Van Tig- gelen (rechts) en Klinsmann. Bijkomend gevolg is dat een in 1986 doorgevoerde tariefsverla ging in verband met de over stap van 800.000 ex-verzeker- den bij het vrijwillige zieken fonds naar particuliere verze keraars met terugwerkende kracht ongedaan is gemaakt. Die verlaging - waarmee de LSV het eens was - was nodig om te voorkomen dat de spe cialisten meer gingen verdie nen ten gevolge van de ophef fing van het vrijwillige zieken fonds. De particuliere tarieven zijn namelijk hoger dan de zie kenfondstarieven. Mr. H. Overbeek van de LSV benadrukte dat het grotendeels een tijdelijke opslag op de ta rieven betreft die er per 1 ja nuari 1990 weer afgaat. Bovendien worden de tarie ven ook naar beneden aange past als de plannen om het norminkomen en de kostenver goeding van de specialisten te verlagen worden doorgevoerd. Overbeek noemde de tariefs verhoging een typisch voor beeld van wat er kan gebeuren zonder structurele totaaloplos sing. De LSV doet nu volgens hem wat de rechtbankpresi dent, die vorige week de acties van de specialisten verbood, haar heeft aangeraden: alle ju ridische mogelijkheden benut ten. De LSV heeft volgens Over beek tijdens de bemiddelings poging van prof. Wisse Dekker in het overleg met de organisa ties van ziekenfondsen, verze keraars en ziekenhuizen aan geboden alle lopende procedu res te staken. Als de zieken fondsen het ontwerp-akkoord (een uurtarief van 200 gulden voor honorarium èn kosten) niet hadden getorpedeerd, zou dit niet zijn gebeurd, aldus Overbeek: de LSV is nu wel ge dwongen om alle juridische mogelijkheden aan te grijpen. ZIE OOK BINNENLAND Köt Jonagold, Elstar of Cox's Orange Aanbiedingen geldig van do. 20 t/m za. 22 oktober 1988 en alleen in filialen met een groenteafdeling. OKTOBER SÜWKHEEFV'TAUiMAAL I VANDAAG 4 KATERNEN Leden van Greenpeace hebben gisteren een smeerpijp van het chemisch bedrijf BASF in Antwerpen tijdelijk afgeslo ten. Ze protesteerden met hun actie tegen de voortdurende vervuiling met allerlei zeer giftige stoffen van de de Schel de. ZIE BUITENLAND Weer is er iemand opge staan die beweert de oplos sing te hebben gevonden voor de vele hondedrollen die Nederland ontsieren. Dat is de fabrikant van een nieuw soort hondevoer, waar bijna geen poep van komt. Een soort astronau- tenvoedsel voor onze trouwe viervoeters. MORGEN IN CONSUMENT 4» Dimitri Frenkel Frank is op 60-jarige leeftijd overleden na een zeer produktief le ven. Film, tv, theater, schil derkunst, literatuur, overal hield hij zich mee bezig. „Ik ben geladen met onrust en onvrede, maar verder ben ik wel een redelijk en relati verend mens." ZIE GIDS-1 De veelzijdige artieste Jas perina de Jong treedt ko mend weekeinde tweemaal op in het Zuidlandtheater in Terneuzen. Zij brengt haar nieuwe solo-musical 'Victo ria'. Alle recensenten waren het er unaniem over eens dat Jasperina zichzelf over treft en konden geen super latieven genoeg vinden om dat te beschrijven. ZIE GIDS THEATER Vandaag eerst veel bewolking met nog een enkele bui. In de middag gevolgd door opklaringen. Wind matig uit,zuide lijke richtingen. Maximum 16-18, minimum 11 -13. In de ochtend grote kans op mist. De Speciale LP of MC zie advertentie elders in dit blad (ADVERTENTIES) PARKBUOTTER Mei deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 D kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.: Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112. 4800 VB Breda Waalwijk-Tilburg.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1