DE STEM klemt* Kaartjes 'München' tegen afbraakprijzen Automarkt stort in ATP durft inspectie visvangsten toch aan >F BEWIJSl ZWITSERS BUREAU SOMBER OVER NEDERLAND NA 1992 r fH i «I mé wKm Hoge Raad vrijspraak vernietigt Goerees 19 20 21 'Legers van Latijns-Amerika werken samen tegen wereld-communisme' ffs WhM mw ÏM .mH I a mm Hf i 'm r™m V'm 'im "m 'mi on#»**»*»* Z fisalSslga Merijntje VOORDEWERELDSPELEN GEHANDICAPTEN ASSEN. Peru verkoopt cocaïne op internationale markt riWira»H:gg Stoelen en tafels Wilhelminastraat van der Sande opslagruimte centrum Breda Berner sennenpups Harsnagels VACANTII AANB WOENSDAG 19 OKTOBER 1988 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.2 PRESTIGEDUEL DUITSLAND-NEDERLAND BLIJKT MINDER IN TREK SCHIPHOL (ANP) - Het Nederlandse bedrijfsle ven dreigt de slag om de export binnen de Euro pese Gemeenschap te verliezen. Een daling van de afzet in de traditionele exportlanden België en de Bondsrepubliek Duitsland is vrijwel onont koombaar. 4 MEUBEIW PIET KLERKX 011H HM C0SY OPEL GROOTSTE VERLIEZER VANDAAG TECHNICS FNV: rumoerige tijden HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Zacht Lubbers: geen 'paleistoerisme' Benzine duurder JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. M/V 3N Malipaard, t. 076-613087 Kantooretage gelegen on de 1e verdieping, bestaan de uit 3 kamers ratm' 3.76X1.80; 4.50X3.80 3.78x3.95 m), Keuken/ wachtkamer; toilet. Huur prijs 700,- p.m. makelaardij o.g., Wilhelmi. nastr. 9, Breda. 07fi. 147453 b.g.g. O1659-320Q 076-614127. Nabij per 1 nov. a.s.: kamer mat eigen badk., huur 420 p.m. all-in. Inl. tel. 076 225232. en zwarte bouvierpups met schrift, garantie. Tel 01683-2864. 2 IERSE wolfshonden, te ven met stamb. en alle in entingen. Zuster Estella tel. 076-223800. MEISJE, 1.72 m, zoekt ver- zorgpony/paard, omg, Breda. Tel. 076-872225. WEGENS omstandighe den, grijzeroodstaart pa pegaai met nieuwe kooi Praat goed. Inl. 01621 21129. MAN zoekt weduwe. Reak- ties: 01608-15035, na 16.45 uur. MAN, alleenst. gep., huise lijk type, zoekt vriend schap met beslist nette jongeman voor leuk con tact zonder verdere ver plichtingen. Breda of omg. Br.o.nr. 932774. diversen Bijt u nagels of heeft u van afbrekende nagels' Met harsnagels behoor dit probleem voorgoed to het verleden. Voor inl. 0 afspr. ook bij u thuis 01621-21129 Wieldoppen tegen meerpnp. KEN B.V., GROOT YPELMRDREEFli EEMDEN, BREDEMOLENWEG 6, TEE .EN-NISSE BY, DORPSPLEIN 21, TEL 3R0EKSTRAAT 5, TEL. 01621 -1333» EJ. HAARMANWEG19, TEL. 01150' DRIJF MARITIEM, GILDEWEG 33, TtL Kunt u mot oen gerust hart via Do Stom doen met een ..Kleintje" onder de rubriek ..Vakantie". Immers vele tienduizenden Stern-lezers en lezeressen (vier van elke tien) zeggen bijzondere belangstelling te hebben voor deze specifieke ,.KIeintjes"-rubriek. DE STEM BREDA - Reisbureaus en zwarthandelaren hebben gisteren geprobeerd de laatste kaarten voor de wedstrijd West-Duits- land-Nederland tegen 'af- braakprijzen' te verkopen. Er zullen zeker honderden kaarten onverkocht in Ne derland blijven liggen. De belangstelling voor het zwaar beladen duel is veel minder dan voor de halve fi nale van de Europese Kam pioenschappen in Hamburg, toen er zo'n 25.000 Nederlan ders de wedstrijd bijwoonden. De KNVB heeft voor het wk-klassificatieduel in Mün- chen 10.500 kaarten gekregen, die deels aan sponsors zijn verstrekt en verder recht streeks aan supporters zijn verkocht. Desondanks ver wacht de KNVB dat van avond zo'n 15.000 Oranje-fans in het Münchener Olympia- Stadion hun ploeg zullen aan moedigen. „Ik heb de indruk dat heel wat reisbureaus en particu lieren met een flinke zak geld de grens over zijn gewipt om daar kaarten te kopen. Dat is ze behoorlijk gelukt", zegt KNVB-woordvoerder De Leede. „Die kaarten zijn ver volgens met daaraan gekop pelde reizen verkocht of op de zwarte markt gebracht". De KNVB is niet gelukkig met deze ongeregelde aan hang. „Ons veiligheidsbeleid wordt door deze trek natuur lijk flink doorkruist". De reisbureaus en de zwarthandelaren lijken de markt te hebben overschat. Talrijke advertenties doen gewag van 'stuntaanbiedin gen'. „De prijzen zijn flink omlaag gegaan", zegt me vrouw Koppens van reisbu reau OK Lines/Koppens uit Raamsdonksveer, die voor een staanplaats met busreis ƒ129 rekent. „Er is hier in Brabant helemaal geen ani mo. De telefoontjes die ik krijg komen uit de Randstad". Zij had gistermiddag nog 15 kaartjes over. Reisbureau Henri Travel uit Nieuwegein huurde bij chartermaatschappij BSF uit Dinteloord een Boeing 737, die vanmiddag van Zaventem vertrekt en vanavond na de wedstrijd weer terugkeert. „Speciaal voor de zakenman die zo weinig mogelijk tijd kwijt wil zijn". Van de 90 kaartjes a 745 die in de ver koop zijn gegaan, waren er eveneens nog 15 onverkocht. Winnie Bogers uit Breda heeft voor voetbalwedstrijden het gelegenheidsreisbureau 'Bobo-reizen'. „De belangstel ling is niet te vergelijken met de interesse die er voor de Europese Kampioenschappen bestond", zegt hij. „Er zijn nu veel meer reisbureaus actief dan tijdens de EK. Maar ik denk dat die zich flink in de vingers hebben gesneden. Volgens mij blijven er wel zo'n 2000 kaarten onver kocht". Voor 250 gulden zorgt hij dat de supporter met de bus naar München en terug wordt vervoerd. Hoeveel kaarten had hij beschikbaar? „Komt dat in de krant? Nou, zegt maar een bus, een stuk of 50 dus". ZIE OOK SPORT 'Export krijgt zware klap' Een groeiende export naar de 'nieuwkomers' in de EG, Griekenland, Spanje en Portugal, ligt niet voor de hand. Het exporterend bedrijfsleven richt zich te veel op mark ten waar de groei er de eerste tien j aar uit is. Deze harde conclusies staan in een dinsdag gepubliceerd rap port van het Zwitserse econo misch onderzoeksbureau Prog- nos, dat in opdracht van de Ex- portbevorderingsdienst van Economische Zaken de kansen en mogelijkheden voor het Ne derlandse bedrijfsleven heeft bestudeerd op de afzetmarkten van de elf andere lidstaten van de EG. Daarbij is vooral reke ning gehouden met de situatie na 1992, wanneer de landsgren zen voor het handelsverkeer opgeheven mgeten zijn. Het Nederlandse bedrijfsle ven zal allengs minder kunnen afzetten in België en de Bonds republiek doordat het aandeel van beide landen in de totale consumptie van de EG gestaag daalt naar 28 procent in 2000. Nu bedraagt dat aandeel 33 procent. Bovendien is de groei van de consumptie in de twee landen zeer gering. Griekenland, Spanje en Por tugal hebben op consumptief gebied heel wat in te halen op de rest van de EG, en zullen dat ook doen, meent het Zwitserse bureau. Nederlandse bedrijven zijn zwak vertegenwoordigd in die landen en door de traditio nele opstelling van de Neder landse ondernemers ziet het er niet naar uit dat daar een ver andering ten goede in zal op treden. Het bedrijfsleven in andere EG-landen is nu al druk bezig de afzetmarkten in deze drie zuidelijke landen te verdelen, stelt het bureau. Daar is dus bijna al geen doorkomen meer aan. Italië en Groot-Brittannië zijn volgens Prognos de twee landen binnen de EG met het hoogste groeipotentieel. Ook Ierland zal na 1992 aan een in haalactie op consumptief ge bied mee gaan doen, verwach ten de Zwitsers. Niet zonder verbazing constateert het bu reau dat de Nederlandse export naar deze landen nauwelijks van betekenis is. Het Zwitserse bureau schetst in zijn rapport hoezeer de Ne derlandse welvaart afhanke lijk is van de export. Het vindt, het alarmerend dat de afvlak kende groei van de export uit de jaren '70 en de eerste helft van de jaren tachtig na 1985 is omgeslagen in een daling. Deze terugval komt vooral tot uiting op de EG-markten, aldus Prog nos. Hier werd terrein verloren aan andere lidstaten. I BI! i j Uil i»n PM!!!! JHfl mmmm. m*«Hummrm i MilMIiriHIin '1 '1 'I... Duizenden kinderen schoolden gisteren samen op het Haagse Binnenhof, om blijk te geven van hun solidariteit met het rechteloze dier. Zij eisten van minister Braks dat hij vaart maakt met een goede dierenwet. - fotoanp (ADVERTENTIE) De DEN HAAG (ANP) Hoge Raad heeft het arrest vernietigd van het ge rechtshof in Arnhem dat eind mei vorig jaar de Goe rees vrijsprak. Volgens het gerechtshof waren de Goerees in hun publicatie niet uit op belediging van de joodse bevolkingsgroep, maar waren hun bedoelingen vol- strekt zuiver. De artikelen komen erop neer dat de joden door hun af wijzing van Christus zelf ver antwoordelijk zijn voor al wat un in de loop der eeuwen is averkomen (ADVERTENTIE) De Hoge Raad meent dat het gerechtshof in Arnhem aan de termen 'beledigend' en 'schuld' een verkeerde uitleg heeft ge geven. Volgens de Hoge Raad gaat het bij art. 137e van het wetboek van strafrecht, dfat het beledigen van het joodse volksdeel strafbaar stelt, niet om de bedoeling van degene die bepaalde uitlatingen openbaar maakt, maar om de aard van de uitlating zelf. t10 uur Zanddank wstojk, eSXSMMIllli)' hartje Brabant. keyboard orgelshow rouiiek visie Torenpassage 29, Breda. Goerace MONTEVIDEO (ANP) - Onder leiding van de Ver enigde Staten werken de le gers van de landen van La tijns-Amerika samen tegen het 'internationale commu nisme'. De samenwerking is zo nauw dat zelfs gesproken wordt van een overkoepelende militaire macht die niet meer door bur gerregeringen wordt gecontro leerd. Dit blijkt uit een geheim do cument dat in Argentinië in de openbaarheid is gebracht. Uit het document blijkt dat o.a. de Wereldraad van Kerken en Amnesty International com- hiunistische mantelorganisa ties zijn. Cuba, Nicaragua en de Sovjetunie zijn de as van de in ternationale subversieve actie in Latijns Amerika. De bevrijdingstheologie en de kerken met hun keuze voor de armen, spelen het interna tionale communisme bewust of Vs door onoplettendheid in de kaart, evenals de pers die di rect of indirect ten dienste staat van de subversieve pro paganda. Het staat allemaal te lezen in een geheim verslag van een conferentie die in november 1987 onder leiding van de Ver enigde Staten werd gehouden tussen de legerchefs van 14 La- tij nsamerikaanse landen. De conferentie vond plaats in Ar gentinië. Een Argentijnse ad vocaat wist het verslag in han den te krijgen. Niemand in La tijns-Amerika twijfelt aan de echtheid van het document, dat 212 paginas beslaat. Tijdens de conferentie van vorig jaar werden door de op perbevelhebbers van de deel nemende legers in het geheim 15 overeenkomsten gesloten, waarbij zij in feite namens hun land belangrijke politieke be slissingen namen. Uitgangs punt van deze overeenkomsten is dat de strategie van de natio nale legers van Latijns-Ame rika gericht moet zijn tegen de vijanden van het continent, en dat zijn alle linkse politici, de kerken, de groeperingen voor de mensenrechten, de vakbon den en de volksorganisaties die alle onder leiding staan en geïnfiltreerd zijn door het in ternationale communisme. Concreet gevolg van de sa menwerking is dat een supra nationale militaire macht is ge creëerd die losstaat van de bur gerregeringen en die zichzelf de bevoegdheid heeft gegeven tot in alle uithoeken van het continent op te treden. Gorbatsjov wordt genoemd als degene die ernaar streeft de Sovjetunie op te bouwen tot het belangrijkste centrum van de marxistisch-leninistische stra tegie, met als doel een militaire infrastructuur te scheppen voor directe en indirecte opera ties. Overal zien de militairen het marxisme-leninisme geïn filtreerd, in het leger, in de kerk en in arbeiders- en stu dentenorganisaties. Van onze economische redactie AMSTERDAM - De autoverkopen blijven dalen. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn ruim 12 procent minder auto's ver kocht dan in dezelfde pe riode in 1987. Dat blijkt uit de derde kwar taalcijfers die de RAI gisteren bekend heeft gemaakt. Volgens insiders is vooral de particu liere markt ingestort. De zake lijke rijders kopen juist meer dan wagens. De autohandel heeft de grootste terugval in het het tweede kwartaal meegemaakt, toen er ruim dertigduizend nieuwe auto's minder werden SAMEN Kijk donderdagavond 27 oktober, 20.30 uur AVRO-tv Nederland 2. I VANDAAG 2 KATERNEN Als de werkgevers 'njet' blijven zeggen tegen alle voorstel len van de vakcentrale FNV en als het kabinet blijft komen met zouteloze praatjes en onaanvaardbare voorstellen, dan staan het land rumoerige tijden te wachten. FNV-voorzitter J. Stekelenburg waarschuwde gisteren dat het najaarsoverleg van vrijdag de laatste kans is voor het kabinet en werkgevers. Dat de vakcentrale dat overleg ingaat zonder veel opti misme is bekend. Werkgevers en kabinet moeten hun op stelling „als de bliksem" veranderen, vindt Stekelenburg. ZIE OOK ACHTERGROND De temperatuur blijft ook de komende dagen boven nor maal. Vandaag wisselend bewolkt en kans op een licht buitje. Wind matig uit zuidelijke richtingen. Maximum 18- 20, minimum 10-12 graden. Van onze verslaggever VLISSINGEN - De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van landbouw en visserij gaat donderdag nacht en vrijdagmorgen weer de vangsten controleren van vissers die aanlanden in de vismijn in Vlissingen. den dat de vissers in de rest van Nederland er niet voor voelen de hen toegewezen quota kabeljauw (als bijvangst van de tong- en scholvisserij) af te staan aan hun Zeeuwse collega's. In deze tijd van het jaar vangen die in de zuidelijke Noordzee, zoals al jaren het ge val is, duizenden kilo's van deze vissoort in hun boomkor. Burgemeester Van der Doef van Vlissingen heeft inmiddels weer bijstand van de mobiele eenheid gevraagd, op aandrang van de inspecterende ambtena ren, die zeggen zonder de aan wezigheid van de politie-een- heden niet veilig te kunnen controleren. „Een hoogst ernstige reden", aldus Van der Doef, die niet verwacht dat de ME ook daad werkelijk zal moeten ingrijpen. „Maar ze zijn lijfelijk aanwe zig". Inmiddels is bekend gewor- Zij mogen slechts maximaal vijf kistjes kabeljauw aanvoe ren, de rest van deze vissoort moet overboord gezet worden. stellen, bijvoorbeeld in de va kantie, voor een 'ontmoeting tussen burger en bestuur in de meest brede zin van het woord'. Wiebenga zag ook wel in dat er voorwaarden aan de openstel ling moeten worden verbonden. Over openstelling van Huis ten Bosch, de woning van koningin Beatrix, kan niet gedacht wor den, aldus Wiebenga. ROTTERDAM (ANP) - De prijzen voor benzine gaan mor gen met twee cent per liter om hoog. Voor autogasolie, gasolie en huisbrandolie is de stijging 2,4 cent. De stijging is een ge volg van de stijging van de olieprijzen in combinatie met de dollarkoers. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Premier Lub bers voelt weinig voor het openstellen van koninklijke paleizen en ministeries voor het publiek. Hij is wel be reid naar de voor- en nade len studie te laten doen. Het idee werd gisteren bij de behandeling van de begroting van Algemene Zaken gelan ceerd door de Kamerleden Al ders (PvdA) en Wiebenga (WD). De premier reageerde erop met het opsommen van een groot aantal nadelen: be veiliging, kosten, afsluiting van de werkgedeelten van de palei zen. Alders wierp het idee op overheidsgebouwen open te verkocht. De trend heeft zich in het derde kwartaal in mindere mate voortgezet. In 1987 werden tot 1 oktober 469.079 auto's verkocht tegen dit jaar 410.473. De grootste verliezer is Opel, dat 18.845 auto's minder verkocht. De Ka- dett is over zijn hoogtepunt heen en de opvolger van de As- cona komt pas volgende maand op de markt. Ook de Duitse merken Ford (- 7.167) en VW Audi (- 6.919) gingen achteruit. Fiat (- 5.812) en Citroën (- 5.175) hebben relatief veel te lijden van de weggevallen particu liere aankopen. Lada (- 4.811), Nissan (- 4.456), Volvo (- 4.205), Toyota (- 3.988) en Skoda (- 1.341) kregen flinke tikken. LIMA (AFP) - Peru heeft besloten op de internatio nale farmaceutische markt 2.174 kilogram cocaine te verkopen die zij in beslag heeft genomen van drugs handelaars. De verkoop van de cocaine zou de Peruaanse staat meer dan 4 miljoen gulden aan inkomsten opleveren, zo heeft de drugsbe strijdingsdienst van Peru dins dag bekendgemaakt. Deze beslissing van de mi nister van binnenlandse zaken moet een deel van het devie- zentekort van Peru oplossen. Tot op heden werden de drugs vangsten in het openbaar ver brand onder het toeziend oog van justitiële en regeringsauto riteiten. Zo werd in januari van dit jaar 2.043 kilogram drugs verbrand en in september 4.343 kilogram. (ADVERTENTIES.) PARKBUOTTER Md deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: P maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB naar ireda DE KRANT VOOR JE EIGEN STOK WW NEPERIAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1