inders Lonen slechts licht gestegen BEL GRATIS Peutoxl ^4 06-0223300 Onderonsje Ex-verdachte moord prostitué krijgt geen schadevergoeding LUBBERS KOMT OPNIEUW MET VERLAGING MINIMUMLOON 320.322.62 Arnemuidense vissers weer op vrije .voeten Actie specialisten nog deze week PARKHUQTTER I EG verbiedt voordeeltje voor kopers schone auto Merijntje k EVEN NAAR JAC HERMANS J ?099 O. A5J w B DONDERDAG 13 OKTOBER 1988 TNDT U MODE TINEKE BREDA, Halstraat 27, tel. 211398 OFFICIER: 'AAN ZICHZELF TE DANKEN' Boys Girls 06 ieteen anders met bank van sanders. DEN HAAG - De vakcentrales FNV en CNV zijn PlOCtCICIl des duivels' op het kabinet, omdat premier Lub bers de Tweede Kamer voor de vierde keer voor stelt het minimumloon te verlagen. Poging doodslag vanwege slechte bezorging krant Werkloosheid iets gedaald Wintersport kan ook goedkoop Joan Collins adviseert HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Rustig herfstweer GRANNY SMCTH HANDAPPELEN ROSAKI kilo^^ V - DRUIVEN Mini-prus&Maxi-keus JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN DE STEM O I VANDAAG 4 KATERNEN Ï28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom~- Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers nu bij MODE Tl,™ <eus maakt uit haar /e winter-collektie u van haar een heer. 'es wijn, zodat u thuis ■ïven lekker kunt nL. 'en van uw aankoon n lekker glas wijn er is tenslotte de wijn. J, maar ook 'n mode bij uitstek. !ns 'n onze zaak, wii 1 de w'jn klaarstaan. ere filialen tel 03461-1387 lplotseling waren premier Lubbers (foto links), minis ter De Koning en staatsse cretaris De Graaf niet meer in de vergaderzaal van de rede Kamer. Een sani taire stop, vermoedden ve ten. Maar het bleek dat de (bewindslieden 'toevallig' de vakbondsleiders Stekelen- l)jrg foto rechts, FNV) en Hofstede (CNV) tegen het lijf mren gelopen. In een ftoelcje schoven de bewinds lieden aan een tafeltje om heiden in te lichten over hun pion toch de minimumlonen te verlagen. Het onderonsje ms derhalve geen onver deeld genoegen, vonden Hof stede en Stekelenburg. - FOTO DE STEM /JOHAN VAN GURP Van onze verslaggever MIDDELBURG - Terneu- zenaar T. D. die 75 dagen in voorarrest heeft gezeten omdat hij verdacht werd van moord op de 24-jarige prostitué Helena Merdonca in Terneuzen, krijgt geen schadevergoeding. De man had 355.000 gulden geëist. „De door D. ingediende schade claim is door de raadkamer van de rechtbank integraal af gewezen", deelde de Middel- burge persofficier mr. Tempel gisteren mee. „Uit de overwegingen om geen geld toe te kennen blijkt dat de rechtbank meent dat D. de verdenking zelf op zich ge laden heeft, evenals het voort bestaan van die verdenking", aldus Tempel. D. heeft inmiddels tegen deze beslissing hoger beroep aange tekend. D.'s raadsman mr. Olie be vestigt het afwijzen van de schadeclaim. „Een rechtbank is ook niet verplicht een schade claim toe te kennen als iemand een bepaalde verdenking aan zichzelf te wijten heeft. Maar daarover kun je van mening verschillen en daarom is ook hoger beroep aangetekend", al dus de raadsman. De raadkamer in Middel burg besloot indertijd D., die door het recherchebijstands team Zuidwestnederland als hoofdverdachte werd aange merkt, bij gebrek aan vol doende bewijs buiten vervol ging te stellen. Voor D. was dit aanleiding om via zijn advocaat een scha declaim in te dienen omdat hij, zijns inziens, onschuldig was rayon .stèren S /V zoe- at ver- d 25- rmatie r. M.C. - en 345. beige, ntvoe- i4803. ig, pr- 95,-. nog "1 PEUGEOT 309 GR 1600cc van particulier, febr.'86, 39.000 km., vele acc" event, met LPG installatie mooie en goede autc 01620-33365 op werkd» gen na 18.30 uur. Bonden woedend op kabinet RENAULT 5 aut. '81, apt 54000 km. 2000.-. Te 01646-12738. TOYOTA Corolla de Luxe b.j. '78, APK tot M 1500,-. Tel. 076-227802 VW GOLF 1600D, eind'83 weg. vertr. buitenl., i.z.g.s 11.000,-. 01645-2843. ■N KLEINTJE IN DE STEM IS GOEDKOOP 50 ct. p.m. ;elt prijs uw huiskamer in 't leer te steken, om van Sanders niet missen. Wont achtige collectie leren meubelen, nde kleuren, allemaal van duur- ik voor stuk vlijmscherp geprijsd, omplete leren zitcombinatie van lijk binnen uw budget. En mocht u rap zitten, dan helpt het Transfair rand. Het rekenvoorbeeld laat zien okt. Slechts 0,5% rente per maand ectieve rente op jaarbasis. ETAANBOD! b&ttalt u tien raaaudiliikJ» terraiininvm 102,77 154,16 205,54 256,93 irden zijn op deze aonkopen van toepassing- dietaanbod geldt tot 12 november in vanaf f 1.000,-. 't Aktiekrediet Wilt u meer weten, dan staan de lowrooms voor u klaar. U B E LSTAD Vsn onze Haagse redactie Volgens FNV-voorzitter Van Stekelenburg legt de pre mier daarmee een bom onder het overleg, dat kabinet, ondernemers en vakcentrales volgende week voeren over de bestrijding van de werkloosheid. Als dat overleg mislukt - en de kans daarop is nu levensgroot - zullen de bonden in het ko mende cao-overleg de werkge vers voor de keus stellen. Of harde afspraken maken over meer banen of anders forse looneisen. Van Stekelenburg voorziet in dat geval looneisen van minstens 2 procent. CDA en WD achten Het ka binetsvoorstel bespreekbaar, maar blijven uiterst gereser veerd. PvdA-fractievoorzitter Kok is falikant tegen het plan omdat hij vreest dat de werk nemer na een jaar kan worden ontslagen om plaats te maken voor een nieuwe goedkope ar beidskracht. Stekelenburg en ook CNV- voorzitter Hofstede vinden het uitermate vreemd dat Lubbers met het voorstel komt enkele uren nadat werkgeversvoorzit ter Van Lede (Verbond van Ne derlandse Ondernemingen) had aangedrongen op verla ging van het minimumloon. „Alle banenplannen deugen niet. Je moet gewoon het mini- SPIJKENISSE (ANP) - Een 46-jarige man uit Spijkenisse-is door de politie opgepakt nadat hij met zijn auto op een 16- jarige krantenbe zorger was ingereden. De man was volgens de politie al enige tijd onte vreden over de bezorging van zijn krant. Met name het feit dat de krant vaak deels uit de brievenbus stak en dan °°k geregeld nat werd, was de man een doorn in het oog. Na een woordenwisse ling hierover haalde hij verhaal door in zijn auto te stappen en vol gas op de jongen in te rijden. De flets van de krantenjon- 8® raakte total loss, de Jongen zelf wist zich met an noodsprong te redden bleef ongedeerd. De man wordt vandaag voorgeleid. Hem is poging tot doodslag dan wel ™are mishandeling ten mumloon met tien, vijftien of twintig procent verlagen", al dus Van Lede. Stekelenburg, na 'informeel' overleg met Lubbers: „Op de Beatrixlaan - waar het hoofd kantoor van het VNO zetelt (red.) - hangt vandaag de vlag uit. Ze hebben blijkbaar meer succes in enkele uurtjes dan wij met een opkomst van 150.000 leden op de Dam". Het kabinetsplan bevat vier hoofdlijnen intensivering van de werking van de wet Vermeend-Moor (een subsidieregeling op de loonkosten van langdurig werklozen) Invoering van werkerva ringsplaatsen voor werklozen bij overheid en in bedrijven Verlaging van de minimum loonkosten voor langdurig werklozen, gelijkelijk te beta len door Rijk, werkgevers en werknemers Verlaging van het minimum-, loon met maximaal tien pro cent voor bepaalde groepen langdurig werklozen. DEN HAAG - Geheel tegen de verwachting in is het aantal werklozen in sep tember nauwelijks gedaald. Het aantal werkloze vrouwen nam toe met 1.600, het aantal werkloze mannen daalde met 6.000. Het aantal werklozen komt daardoor op 687.800 uit, 700 meer dan in september vo rig jaar. Het is gebruikelijk dat de werkloosheid in september daalt. Maar dit jaar is de daling echter veel kleiner dan vorig jaar. Als men de cijfers voor het seizoen corrigeert is zelfs sprake van een toename van het aantal werklozen met 1.400. Vooral in de leeftijdsgroep van 25 tot 39 jaar steeg de werkloos heid in september. Er is de laatste tijd ook sprake van een verdergaande stijging van het aantal werk loze vrouwen dat zich bij de ar beidsbureaus meldt. Sinds dep- tember vorig jaar is dat aantal met ruim 6.100 gestegen. STRAATSBURG (ANP) - De Europese Commissie heeft een stokje gestoken voor de plannen van minis ter Nijpels (Milieu) om ko pers van schone auto's een belastingvoor deeltje te ge ven. Volgens de Commissie vormt de maatregel een bedreiging voor het vrije verkeer van goe deren in de EG. Bovendien zet het de pogin gen om op Europees niveau overeenstemming te bereiken over milieunormen voor uit laatgassen van kleine auto's nog verder onder druk. Nijpels wil bij de aanschaf van een nieuwe auto, die vol doet aan de Europese milieu normen, een voordeel van 850 gulden geven. Maar kopers van een auto die voldoet aan de strengere, Amerikaanse nor men, zouden een voordeel van 1.700 gulden krijgen. Nijpels wil er op deze manier voor zorgen dat 70 procent van het Nederlandse wagenpark straks voldoet aan de Ameri kaanse milieunormen. Maar volgens de Commissie hebben negen EG-ministers van Milieu in juni van dit jaar in Luxemburg in het kader van een akkoord over Europese normen voor kleine wagens, afgesproken dat de lidstaten voorlopig zullen afzien van nieuwe fiscale maatregelen om de produktie van schonere auto's te stimuleren. Nijpels heeft inmiddels laten weten zich niet bij deze beslis sing neer te leggen. m MORGEN IN DE STEM CONSUMENT Joan Collins acteert, schrijft een roman en heeft adviezen in petto voor de iets oudere vrouw: „Als mannen nog aantrekkelijk gevonden kunnen worden op hun veertigste, vijtigste ot zestigste, dan kunnen vrouwen daar ook voor zorgen." ZIE GIDS-1 In de ochtend mogelijk eerst nevel of mistbanken. Overdag droog en rustig herfstweer met enkele opklaringen. De wind overwegend zwak tot matig uit zuidelijke richtingen. Max. 14-16, min. 8-10. Van onze verslaggever MIDDELBURG - De zondagmorgen van hun bed gelichte Arnemuidense vissers P. G. en J. S. zijn gisteren weer op vrije voeten gesteld. De door de Officier van Justitie ge vraagde vordering tot in bewaring stelling is door de rech- ter-commissaris afgewezen. Het Openbaar Ministerie heeft bij de raadkamer van de recht bank in Middelburg beroep te gen deze beslissing aangete kend. De raadkamer behandelt dat eind deze of begin volgende week. G. wordt verdacht van open lijke geweldpleging. Ook wordt erkend dat er kans op herha ling bestaat. Niettemin wilde de rechter-commissaris niet vooruitlopen op de strafmaat door G. nog langer vast te hou den. S, wordt verdacht van een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan een politieman. De kans op herhaling bij hem wordt gering geacht, aldus persofficier mr. Tempel. Naar aanleiding van de vechtpartij vorige week vrij dag op de vismijn in Vlissingen zijn toen M. de N. uit Aritemui- den en H. M. uit Vlissingen aangehouden. Zij zijn dinsdag al op vrije voeten gesteld. Alle vier verdachten komen volgende week donderdag in snelrecht voor de politierechter in Middelburg. Inmiddels heeft het Open baar Ministerie opnieuw bij stand van de politie gevraagd voor morgen, wanneer de vis sers weer in Vlissirigen arrive ren na een kleine weekje vis sen. „Het gaat om normale bij stand", zegt mr. Tempel die niet wil zeggen hoeveel pelo tons ME achter de hand wor den gehouden. De persofficier betreurde dat opnieuw om bijstand moet worden gevraagd. „De Alge mene Inspectie Dienst (AID) moet in feite zijn werk kunnen doen zonder extra-politiebe scherming. Ik neem overigens aan dat eigenlijk niemand nog zo'n confrontatie wil als afge lopen vrijdag". Burgemeester Markusse van Arnemuiden heeft zich inmid dels schriftelijk beklaagd bij Officier van Justitie mr. Stein over de wijze waarop zondag morgen twee inwoners van zijn gemeente van hun bed zijn ge licht. Volgens hem had alle heisa voorkomen kunnen worden als men hem had ingeschakeld. Met de hand en ploeterend in het water proberen aard appeltelers in de Noordwest hoek van Brabant nog wat van de oogst te redden. Een groot aantal telers in dit gebied lijdt enorme schade als gevolg van de hevige re genval van de laatste tijd. Sommige akkerbouwers schieten er zo'n 80.000 gulden ^ij in. - FOTO DE STEM/BEN STEFFEN (ADVERTENTIES) (ADVERTENTIE) Uw geheugen- ol concentra tievermogen verbeteren. Leert u bij het Instituut voor Concentratie- en Geheugen training. Bel voor info: 03454-1598. BREDA UTRECHT - De acties van de medisch specialisten gaan in ieder geval tot en met vrijdag door. Dan zal de president van de Utrechtse recht bank mr. Baron Van Harinxma thoe Slooten be slissen of de specialisten die acties moeten sta ken. Ook als de rechter de acties verbiedt, zullen specialisten verder gaan met hun protesten. Maar de Landelijke Specialisten Vereniging heeft geen andere acties klaar liggen voor het geval de rechter het continu uitvoeren van zon dagsdiensten verbiedt. De voorzitter van het actiecomité van specia listen, dr. Houwing, zegt dat de artsen zich wel kunnen gaan afvragen in hoeverre ze nog actief willen meewerken aan de budgettering in de ziekenhuizen en de uitvoering van het plan- Dekker voor de reorganisatie van de gezond heidszorg. Woordvoerder Ensing van de ziekenhuizen in Westbrabant liet gisteravond weten dat de spe cialisten daar zich zullen houden aan de uit spraak van de rechter. De specialisten in de academische ziekenhui zen beraden zich vanavond over het vervolg van de acties. Zij voeren een stiptheidsactie uit door zich aan de in de cao overeengekomen werktijden te houden. Dat raakt k(r)ant noch wal Aanbiedingen geldig van do. 13 t/m za. lï alléén in filialen met een groente-afdeling. j oktober 1988 en Van onze verslaggever DEN HAAG - Vorig jaar zijn de lonen gemiddeld minder gestegen dan in 1986, blijkt uit een onder zoek van de dienst collec tieve arbeidsvoorwaarden van het ministerie van So ciale Zaken. De lonen stegen in 1987 met ge middeld 0,9 procent, bijna een half procent minder dan het jaar daarvoor. Aan de door de regering ge wenste loonmatiging hebben werkgevers en vakbonden vo rig jaar ruimschoots voldaan. Voor volgend jaar gaat het ka binet uit van een loonstijging van 1 procent. Maar enkele vakbonden hebben al hogere looneisen aangekondigd. Het onderzoek is verricht naar 79 cao's in de marktsector, waaronder bijna 2 miljoen werknemers vallen. Dat is 85 procent van alle werknemers in de particuliere sector die on der een cao vallen. Het onderzoek wijst verder uit dat er tussen ondernemers en vakbonden nog maar weinig afspraken worden gemaakt over scholingsplannen, die de werkgelegenheid bevorderen. In slechts 33 van de 79 cao's zijn dergelijke afspraken gemaakt. Nieuwe intitiatieven om jon geren en langdurig werklozen aan de slag te helpen zijn vorig jaar nauwelijks genomen, on danks afspraken daarover op centraal niveau. Korter werken blijkt in de particuliere sector ook geen ge meengoed. Voor nog niet een derde van de onderzochte cao werknemers zijn afspraken ge maakt over korter werken. De arbeidstijd lag vorig jaar iets beneden de 38 uur per week. In 1986 was dat iets boven de 38 uur. De gemiddelde leeftijd waarop ouderen met de VUT gaan daalde iets: van 60,4 jaar in 1986 naar 60,2 jaar vorig jaar. In een aantal bedrijfstakken en concerns staat de VUT overi gens ter discussie. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de niöuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik Cw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon m een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda Y

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1