lardgas volgend jaar iets goedkoper OP PARKERJOTTER Geweld vissers: politie machteloos In het geweer tegen het kabinet luiksters komen om In Grevelingenmeer 1988 ernstigste rampenjaar sinds kwart eeuw Winst voor Martens en rechts in Vlaanderen ISTBANK Honderden doden in Algerije ïgcwikkcld TE KOOP E KOOP Merijntje Eerste verlies van PSV Pieters wint Parijs-Tours Zoetjes verdringen suiker Buiig NISSAN Leendert v/d Born Met v/d Bom valt te praten! MAANDAG 10 OKTOBER 1988 'en of verkopen ek bevat onder )rbeelden en de dingen. ielt de Postbank formatie van Itrokkenen en de waarmee u ;naar of verko- kuis te maken leen al zou het leen al zou het Np I 3EN HAAG - Het openbaar vervoer wordt vol lendjaar toch iets duurder, en treinkaartje gaat twee procent meer kosten, en strippenkaart voor bus en tram een procent, linister Smit-Kroes (Verkeer) zal nog deze week |le verhogingen bekend maken. Aardgas Korea's rijkste vrouw eigenares I traangasfabriek HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN m ■All Soinveld 37 Breda. Tel. 076-223166 DE STEM W E O B p^|aargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst ^osterhout_-^R^osendaalj-jrerneuzen__\Qiss^ l Een beeld, van de ravage die de schippers in Vlissingen aanrichtten. foto anp Van onze verslaggevers VLISSINGEN - Het visserijge- weld in Vlissingen groeit de poli tie van die stad boven het hoofd. „Alleen kunnen we dit niet meer aan. We hebben hulp nodig van andere korpsen", aldus de Vlissingse com missaris van politie L, Schuller. In het recente verleden heeft de Vlissingse politie die hulp ook gehad. Met name in de maanden mei en juni van dit jaar. „Toen was het ook iedere vrijdag prijs", aldus Schuller. Ook het gemeentebestuur heeft na de escalatie van vrijdag een duidelijk signaal gegeven dat de stad de pro blemen niet alleen de baas kan. Vrijdagavond liep de situatie op de vismijn zo ernstig uit de hand dat de politie de aftocht moest blazen. „Als we dat niet hadden gedaan waren er zwaargewonden, misschien zelfs wel doden gevallen", zegt waarnemend korpschef van de Vlissingse politie J. den Rooyen. Den Rooyen over de geweldsexplo sie van vrijdagavond: „Het deed ge woon onwerkelijk aan. De vissers en hun aanhang waren echt uit op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan de politie en de mensen van de AID. Er was werkelijk niets men selijks meer aan. Verschillende van onze mensen hebben zich zo bedreigd gevoeld, dat ze hun wapens hebben getrokken om de met messen, bijlen, kettingen en ijzeren staven gewa pende vissers van het lijf te houden". Het door Vlissingen gevraagde overleg met Den Haag vindt vandaag al plaats. Deelnemende partijen zijn het ministerie van Visserij, politie en justitie en de gemeente Vlissingen. Minister Braks zei het afgelopen weekend dat de strijd tegen fraude rende vissers in elk geval onverdro ten door moet gaan. De politie heeft in totaal vier vis sers gearresteerd, zaterdag de 24-ja- rige M. de H. uit Arnemuiden en de 31-jarige H. M. uit Vlissingen. Zon dagochtend werden twee vissers uit Arnemuiden van hun bed gelicht en aangehouden. Het gaat om de 36-ja- rige J. S. en de 42-jarige P. G.. Ze wor den beschuldigd van openlijke ge weldpleging tegen de politie. JshLJBus en trein toch dunrder fheid voor garage, winkelpand te gebrui- eigen grond, slaapkamers op 380 m2 en 129 m2 tuin. igen grond, 1 km. van de Jstraat 11 ng met tuin op 300 m2 jeprijsd. 131 m2 grond in rustige lond. licht. op 220 m2 eigen grond, hging, zeer scherpe prijs, looie prijs. >tig gelegen. Interessante grond met garage. PURG, HULST, CLINGE, menten. k. casco met 10.000.- pte- ond vanaf 240.000.- vrij feeuwsch-Vlaanderen: rijblijvend onze condl- fan onze Haagse redactie en strippenkaart voor bus en tram kost nu nog 8,65 gul- Jen. Per 1 januari 1989 wordt dat 8,85 gulden. Een trein- aartje van nu nog 30 gulden gaat straks 33,30 gulden losten. (folgens de minister is de ver lig relatief laag omdat het jaat om een 'technische' bij- ielling. Als de tekorten bij het enbaar vervoer en de Neder- ndse Spoorwegen groter zou- len uitvallen dan zouden er jorsere prijsverhogingen te [erwachten zijn. Een woordvoerder van de lereniging van Streekvervoer- ndernemingen liet zaterdag eten dat er waarschijnlijk jok een aantal bussen bij het ekvervoer wat minder fre- uent gaan rijden. Dat zal echter 'op beperkte jchaal' gebeuren, zodat volgens woordvoerder geen sprake van een aantasting van het orzieningen-niveau. I Met deze prijsverhoging bij let openbaar vervoer is nog niet in de Rijksbegroting voor het komende jaar rekening ge houden. Het is niet exact be kend welke invloed de verho ging heeft op de koopkracht. Met ingang van 1 januari van komend jaar wordt aardgas goedkoper. Samen met een eer der toegezegde prijsverlaging en de btw-verlaging wordt de gasprijs met ongeveer twee cent verlaagd en komt van on geveer 43 cent per kubieke me ter op ongeveer 41 cent. Vegin-voorzitter Kaland, die deze prijsverlaging zaterdag aankondigde, becijferde een consumentenvoordeel van en kele tientjes per jaar. De verla ging schrijft hij vooral toe aan de lagere olieprijzen. BROUWERSHAVEN P) - In het Grevelingen- (fêer bij het gemaal Drei- jhor zijn zaterdag door nog jnbekende oorzaak twee SEOUL (AP) - Nie mand in Zuid-Korea teeft het afgelopen jaar meer verdiend dan me vrouw Han Young-ja, mrectrice van een traangas-fabriek. Mevrouw Han, directrice van Sam Young Chemical atreek vorig jaar een salaris van ongeveer 15,5 miljoen gulden op. Ze be- 1 aaide daarover 7,2 mil- Pfn gulden aan inkom- I stenbelasting. J Madewerkers van de «lastingdienst meenden aat mevrouw Han zoveel son verdienen omdat vo- b? jaar zoveel massa-de- I monstraties tegen de dic- «tonale regering in ^aangas waren gesmoord. *ans bedrijf heeft het 'mangas-monopolie in ztod-Korea. sportduiksters om het leven gekomen. Dat gebeurde tijdens een po ging het tweesters-duikbrevet te halen. Daarvoor moesten zij vanaf 18 meter diepte een zoge noemde gecontroleerde opstij ging maken. De duiksters, een 36-jarige inwoonster van Hardenburg en een 28-jarige inwoonster van Dalen, bleven zo lang beneden dat de duikleider van hun sportduikvereniging alarm sloeg. Een speciale duikeenheid van de brandweer vond zater dag het eerste slachtoffer. De zoekactie naar het tweede slachtoffer kon pas zondag worden afgerond omdat een brandweerduiker verstrikt was geraakt in op de bodem aanwezig touwwerk. In verband met het ongeval is door de burgemeester van Brouwershaven bij het gemaal van Dreischor voorlopig een duikverbod ingesteld. Er wordt in elk geval nader onderzocht of er er sprake was van technische mankementen aan de duikapparatuur, aldus zondag een bekendmaking van de rijkspolitie te water. De FNV-manifestatie tegen het beleid van het kabinet heeft zaterdag tussen 100.000 (schatting politie) en 150.000 mensen (schat ting FNV) op de been gebracht, aanzienlijk meer dan was verwacht. Voorzitter Steke lenburg ziet in de massale opkomst een be wijs dat de FNV-leden bereid zijn actie te voeren tegen het kabinet. Het merendeel van de bezoekers was per trein gekomen: de FNV had de één miljoen leden een gratis treinkaartje bezorgd. De Spoorwegen hadden dertig extra treinen in gezet, maar konden daarmee niet voorko men dat vooral 's ochtends opstoppingen ontstonden. Dat had tot gevolg dat enkele tienduizenden het begin van de demonstra tie van Dam naar Museumplein misten. De bijeenkomst van zaterdag wordt door de FNV gezien als het begin van een reeks ac ties die uiteindelijk moeten leiden tot een ander en beter beleid. De eerste stappen in die richting worden bij de komende cao-on derhandelingen gezet. - zie ook pagina extra op maandag Die pikt een traantje mee ROME (RTR) - In Bangla desh is het veel te nat, voor de boeren in de Verenigde Staten was het veel te droog; in Sudan zwermen miljoenen sprinkhanen, op Jamaica raasde Gilbert. De ene ramp is nog niet in een gironummer omgezet, of de an dere dient zich al aan. Het We reldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties spreekt van het ernstigste ram- penjaar in de afgelopen 25 jaar. Het WFP neemt een kwart van alle voedselhulp voor zijn rekening. Volgens de in Rome gevestigde organisatie bewijst 1988 dat het huidige systeem van voedsel-noodhulp geen ge lijke tred meer kan houden met de vraag. Zo zit het WFP enorm verle gen om 100.000 ton voedsel voor vluchtelingen en slachtoffers van rampen in Somalia, Etio- pië, Bangladesh en Malawi. Voor reeds lopende projecten is de laatste maanden van dit jaar nog eens 300.000 ton extra voedsel nodig. Vraag is alleen waar het vandaan moet komen. Hoewel de krantekoppen vooral de aandacht vestigen op 'natuurrampen' zoals in Bang ladesh stelt het WFP dat de af gelopen tien jaar de druk op de voedselketel vooral is ontstaan door het explosief gegroeide aantal vluchtelingen. Dit jaar hoopt de VN-organisatie min stens 8,5 miljoen mensen iets te eten te kunnen geven. In 1975 legden de VN een noodvoorraad voedsel aan, bij eengebracht door 75 donorlan den. De huidige nood overstijgt het aanbod echter dramatisch. De belangrijkste leveranciers van het voedsel, de rijke indus trielanden, komen onvoldoende over de brug. In het zuiden van Sudan, waar honderdduizenden men sen lijden onder de gevolgen van een burgeroorlog, komen weinig zendingen van voedsel terecht. Het gebied is nauwe lijks toegankelijk. De voedselhelpers en andere rampenbestrijders worstelen nog met een ander probleem. Hoe dankbaar zij ook zijn voor de mensen die steeds weer de gang maken van televisie-uit zending over rampen naar bank- of girocheque voor een I VANDAAG 2 KATERNEN Ajax-trainer Spitz Kohn (links) wordt gefelici teerd doorzijn assistent Louis van Gaal. - fotoanp PSV heeft zijn eerste puntenverlies te pakken. De lands kampioen en Europacup-houder verloor in Amsterdam met 2-0 van het naar eerherstel hunkerende Ajax. ZIE SPORT 1 Nationaal kampioen Peter Pieters bewees gisteren geen eendagsvlieg te zijn door de najaarsklassieker Parijs- Tours op zijn naam te schrijven. De Zwanenburger was na 285 kilometer de sterkste in de eindsprint. ZIE SPORT 1 ALGIERS (DPA/AFP) - Na een dag van relatieve rust zijn de rellen in de hoofd stad Algiers in de nacht van zaterdag op zondag met ex plosief geweld voorgezet. Ondanks een nachtelijk uit gaansverbod gingen opnieuw duizenden islamitische funda mentalisten ('islamisten') de straat op. Militairen schoten op de menigte en gebruikten hier bij zwaar geschut zoals op pantservoertuigen geplaatste mitrailleurs. Het leger omsingelde hele stadswijken en helikopters cir kelden boven de stad waar honderden Algerijnen in de rij stonden om levensmiddelen te kopen. Sinds het uitbreken van de onlusten afgelopen dinsdag zijn meer dan 200 mensen om het leven gekomen, zo blijkt uit betrouwbare onofficiële tellin gen. De regering heeft geen aantallen slachtoffers bekend gemaakt maar erkent dat on der de doden behalve veel jon geren ook leden van de orde troepen zijn. Honderden demonstranten zijn gewond geraakt en de poli tie arresteerde duizenden beto gers. De ziekenhuizen meldden dat zij het grote aantal gewon den niet aan kunnen. Het militair commando van Algiers bevestigde zondag dat de opstand is overgeslagen naar de havenstad Oran en naar andere provinciesteden als Tiaret (250 kilometer ten zuidwesten van Algiers), An- naba in het oosten, Djelfa in het zuiden en Mascara in het westen. Aanvankelijk leek er geen politieke organisatie verant woordelijk voor het protest van voornamelijk jongeren, maar inmiddels heeft de tot nu toe onbekende organisatie, de Volksbeweging voor Algerijnse Wederopleving MPRA, de jeugd haar steun betuigd. Volgens diplomaten lag de oorzaak van de rellen in de stij - gende prijzen en de toene mende werkloosheid onder jongeren. Van de 24 miljoen Al gerijnen is 57 procent jonger dan 21 jaar. De regering is in ernstige moeilijkheden geraakt door de drastische daling van de prij zen van aardgas en olie en vol gens niet-officiële gegevens heeft Algerije dit jaar een in flatie van 200 procent. Er komen steeds meer kunstmatige zoetstoffen op de markt. Een modeverschijnsel in het light-tijdperk of gaat er wezenlijk iets veranderen in ons voedingspa troon?. ZIE CONSUMENT Vandaag kunnen tot in de namiddag buien tot ontwikke ling komen. Onweer en windstoten zijn daarbij mogelijk alsmede enkele opklaringen. De matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen neemt geleidelijk in kracht af. Max. 13-15, min. 5-7. BRUSSEL - Tegen alle verwachtingen in is de Christelijke Volkspartij (CVP) van premier Martens in Vlaanderen winnaar geworden van de de gisteren gehouden raadsver kiezingen. Verder boekte het uiterst rechtse Vlaams Blok forse stemmenwinst, met name in Antwerpen. In plaats van een voorspeld verlies van enkele procenten, boekte de CVP in tal van Vlaamse gemeenten soms forse winst. De Vlaamse socialisten en de Volksunie, twee coalitie partners van de CVP in de na tionale regering, gingen ach teruit. De Vlaamse liberalen, sinds mei in de oppositie, boekten winst, maar volgens de meeste commentatoren onvoldoende om te kunnen stellen dat het kabinetsbeleid van de laatste vijf maanden is afgestraft. In Wallonië waren nauwe lijks verschuivingen. De meeste aandacht ging daarbij uit naar Brussel, waar de christen-democratische oud-premier Paul Vanden Boeynants de strijd om de bur gemeesterzetel met zijn libe rale opponent Henri Simonet in zijn voordeel beslechte, en naar Voeren, waar de lijst 'Retour a Liège' van de Franssprekende waarnemend burgemeester Jo sé Happart weliswaar verlies leed, maar onvoldoende om het 'probleem-Happart' uit de weg te ruimen. Verrassend was in veel grotere steden in Vlaanderen de op komst van het Vlaams Blok, dat in zijn campagnes sterke nadruk legde op het gedwon gen vertrek van immigrantea De winst van het Vlaams Blok concentreert zich vooral in de stad Antwerpen. Daar springt het Vlaams Blok van twee naar tien zetels. In Me- chelen komt ze met drie zetels in de raad, in Gent met twee en in Lokeren en Lier met één. Het Vlaams Blok deed zon dag in 54 Vlaamse gemeenten aan de gemeenteraadsverkie zingen deel. Bij de verkiezin gen van zes jaar geleden dong ze in slechts tien gemeenten naar de gunst van de kiezers. (ADVERTENTIE) verlichtend tientje, het biedt doorgaans slechts soelaas op korte termijn. Voor de aanpak van natuurrampen in de Derde Wereld is een structurele me thode nodig. En ook daarvoor is veel geld gevraagd. De UNDRO trekt, hoe aan vechtbaar volgens velen ook, de vergelijking tussen de uit gaven van rijke landen voor hulp bij rampen en die voor militaire zaken. Zo trokken de Verenigde Staten vorig jaar 265 miljoen dollar uit voor acute hulp. Daartegenover staat dit jaar een defensiebegroting van 291 miljard dollar. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: P maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw p PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112. 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1