[inder straf voor cocaïnekoning uit St. Willebrord Augusto Pinochet zwijgt in alle talen In 1987 zijn in tntaal 78 Sudani's gestrand. PjUUtFB. HITTER <1 Samen in de regen man 'VDA WIL BELASTINGVOORDEEL BIJ MILIEUVRIENDELIJKE PRODUKTIE PTT-ers W-Brabant en Zeeland wijzen cao af Leger Algerije neemt de macht over na onlusten Merijntje nuten prijs mten prijzenspel! rt 8 Hulst* zichzelf, in hun gezin H808-1531 ofSVS, \C Utrecht. rs even Je tijJ HUIS- VRIJDAG 7 OKTOBER 1988 I0GER BEROEP IN ZAAK JAN E. BLIJKT SUCCESVOL: VUF JAAR KORTER GEVANG IN DEN HAAG - Bedrijven moeten investeringen pie milieuvriendelijk en energiebesparend zijn, i één keer kunnen aftrekken van hun winstre kening. pit fiscale voordeel zal de bedrijven prikkelen tot de ste milieu-investeringen. Dat is de kern van het ini- Jiatiefwetsvoorstel van de PvdA. Sovjetunie produceert meer drank Milieufederatie: verbod vervoer gifstof Oosterschelde 54 PROCENT CHILENEN ZEGT NEE TEGEN GENERAALSBEWIND Gezellig naar die bruisende Femina! 30 SEPT. -9 0KT Kritisch consumeren broodnodig Een bestseller in Rusland a ZIE BOEKENGIDS HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Kans op onweer BEREID TOT STAKINGSACTIES JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN O Tötiffl piïiilli OU-40-02 I t* k«>®P 0«vaagd of aan to bladan? rirf»n laton horon via aan ..Kleintje" in De Stem en het komt in orde immers tienduizenden Stem-lezers en essen (oen op da drie) lezen uw advertentie "omdat z«l speciale belangstelling hebben voor onze "Kleintjos"-rubnek Huisdieren DE STEM [28stë]aargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Qosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vüssingen Losse nummers 1.25 ban onze rechtbankverslaggever f)£N BOSCH - Cocaïneko- Jan E. uit St. Wille- fcrord, zijn vrouw en zijn hoonzoon hebben van het Jerechtshof in Den Bosch fanzienlijk lagere straffen Eekregen dan van de Bre- lase rechtbank. Ln E. hoorde verheugd hoe zijn straf van vijftien jaar in zijn hoger beroep werd ver laagd naar tien jaar. Mevrouw C. E.-K. hoeft hele maal niet meer te gaan zitten. Zij kreeg een straf gelijk aan het voorarrest van 255 dagen. In Breda was zij tot twee jaar veroordeeld. En de straf van schoonzoon Johan W. is ver laagd van zes naar vier jaar. In de zaak tegen Jan E. acht het hof niet bewezen dat hij als Nederlander in België cocaïne heeft ingevoerd. Wel dat hij die cocaïne daar heeft vervoerd. Op het eerste staat een maxi mum straf van zestien jaar, op het tweede van tien jaar en acht maanden. E. heeft zich volgens het hof verder schuldig gemaakt aan poging tot invoer van honderd kilo cocaïne in België, leiding geven aan een omvangrijke amfetaminehandel, invoer van duizenden kilo's hasj en be drieglijke bankbreuk. Ook zijn betrokkenheid bij de voor criminele activiteiten opgezette rechtspersoon Wijko BV acht het hof bewezen. Maar in die kwestie komt het tot ont slag van rechtsvervolging. In de dagvaarding is vergeten de strafbaarstelling van dit han delen te vermelden, een for mele fout. Advocaat-generaal mr. J. Koops had op 22 september te gen E. de maximumstraf van zestien jaar geëist. Het hof oor deelde dat de vrouw en de schoonzoon zonder meer vrij- chone bedrijven belonen Ban onze Haagse redactie Het wetsvoorstel heeft het voordeel dat bedrijven weer bereid zijn te investeren in mi lieu. De PvdA verwacht niet dat het kabinet met nieuwe fi nanciële prikkels komt. Een ander voordeel is dat de bedrij- ven die middelen leveren voor een schone produktie, de zoge naamde milieuproduktiesector, kan uitgroeien. Deze sector le vert vooral aan de Nederlandse bedrijven en is de snelst groeiende van Nederland maar nog klein met in totaal 8000 werknemers. iet wetsvoorstel is een initia- ief van de PvdA'ers Melkert ilieu) en Vermeend (finan- Hun voorstel is een een- -oudige regeling. Een bedrijf jft nu een investering af in leelten, geënt op de levens- iuur van de investering, bij- irbeeld tien jaar. Als Ver leend en Melkert hun zin krij - in, mag een bedrijf de inves ting in één jaar helemaal af- ichrijven. Dat levert het bedrijf een Toter fiscaal voordeel op dan een gespreide afschrijving n de investeringen hebben een jroot rendement. Voorwaarde wel dat het bedrijf over een silieu- of energieverklaring an minister Nijpels (Milieu) leschikt. Die bekijkt, aan de and van de bestaande WIR- ïjsten, of de investering aan de loorwaarden voldoet. Nieuw hierin is dat tot nu toe minister De Korte (Economi se Zaken) verklaarde of de inmiddels geschrapte) WIR- iremie op energie en milieu- nvesteringen van toepassing nas. Investeringen die in aan- nerking komen voor de mi- ieu-verklaring zijn bijvoor- eeld de mestverwerking, ge- uidsisolatie, stankbestrijding, osiaatzuiveringen, reinigings- ilters en zonne- en windener- ie. De PvdA schat dat het fis cale voordeel de schatkist 200 tot 400 miljoen gulden aan be lastinginkomsten zal kosten. Volgende week, tijdens de alge mene beschouwingen, zal de fractie aangeven op welke ma nier' dit verschil kan worden gladgestreken. De PvdA erkent dat het wetsvoorstel slechts 'een stapje in de goede richting' is wan neer het wordt afgezet tegen de conclusies in het ontwerp na tionaal milieubeleidsplan, dat meldt dat het energieverbruik in 2010 tot 20 procent van het huidige gebruik terug zou moe ten. „Maar het kabinet doet he lemaal niets en we moeten er gens beginnen", aldus Melkert. De PvdA verwacht steun van de Kamer. GEWAPEND met regenjassen en paraplu's trotseren deze kinderen met hun vader de regen. Een straatbeeld dat de komende dagen nog veel vaker te zien zal zijn. Het wordt guur, met nóg veel meer regen en flinke windstoten. - fotoanp MOSKOU (AP) - Het Kremlin heeft besloten dat de Sovjetunie vol gend jaar meer bier, wijn, cognac en cham pagne moet gaan pro duceren. In mei 1985 werd een pro- duktievermindering van tracht voor wodka en an dere alcoholische dran ken. Ook werd een fikse Prijsstijging van deze produkten ingevoerd en werden de openingstijden drankwinkels dras tisch ingeperkt. De gemiddelde Sovjet burger bleek weinig ge charmeerd van deze con- trole op zijn drinkge woonten. Sinds 1985 is het aanbod in de winkels ge- dng en moet men uren- in de rij staan voor een enkel flesje. Het gevolg was een dramatische stijging van het aantal illegale al- wholstokerijen, terwijl de vraag naar suiker der- Mate groot is geworden dat dit produkt in veel steden gerantsoeneerd Moest worden. VLISSINGEN (ANP) - De Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) is van mening dat er een totaal vervoersverbod van zeer gevaarlijke toxi sche stoffen per schip over de Oosterschelde moet ko men. Dat schrijft scheepvaart-mi lieudeskundige H. Bannink van de ZMF in het zojuist versche nen blad Wanty van de federa tie. Volgens Rijkswaterstaat varen jaarlijks ongeveer 52.000 schepen door het centrale deel van de Oosterschelde. Er wordt rekening gehouden met een ge middelde van 2,4 ongevallen per jaar. Een ongeluk met een schip dat dergelijke stoffen vervoert, kan een milieuramp veroorza ken, aldus Bannink. De Ooster schelde is de kraamkamer voor jonge vis uit de Noordzee en de mossel- en oesterteelt is er vol ledig afhankelijk van. Het zal zeker tien jaar duren voor het gebied zich van een ongeluk met een schip heeft hersteld, aldus Bannink. De Zeeuwse Milieufederatie bepleit naast een totaal ver voersverbod van bepaalde to xische stoffen over het centrale deel van de Oosterschelde een streng toezicht op de handha ving van de verkeersregels en de verkeersbegeleiding. ondanks de noodtoestand niet ophielden, werd later op de dag een uit gaansverbod uitgevaardigd in de hoofdstad Algiers, waar de bevolking protesteert tegen de sterk gestegen prijzen. Donderdagochtend plaatste president Chadli Bendjedid alle administratieve en veilig heidsdiensten onder militair gezag in het hele land. Het was Wodka Perestroika SANTIAGO (UPI/AFP/ RTR) - Ver na het middag uur donderdag had de Chi leense president, generaal Augusto Pinochet, nog steeds persoonlijk niets van zich laten horen. Toch waren 99,62 procent van de stemmen toen al waren ge teld: 3.945.865 Chilenen tegen nog acht jaar Pinochet, aldus het ministerie van Binnen landse Zaken, en 3.106.099 voor. Met andere woorden: een dui delijke meerderheid, om pre cies te zijn 54,68 procent. Wel had in de vroege och tend een lid van de junta, de luchtmachtcommandant Fer nando Matthei, de nederlaag al toegegeven. „Wat mij betreft," zei hij, „hebben de nee-stem mers gewonnen. Dat is zeer duidelijk." Het kabinet, weinig meer dan een decoratieve in stelling, diende in de loop van donderdagochtend zijn ontslag in, met een korte verklaring van minister van arbeid Al fonso Marquez en de aankondi ging dat nog donderdag de na men van het nieuwe kabinet bekendgemaakt zullen worden. Dat was dat. Een politieman deelt in de vreugde van Chilenen die het 'No'vieren. -fotoanp De nee-stemmende Chilenen, die zo gedisciplineerd naar de stembussen waren gegaan om het leger geen enkel excuus te geven om in te grijpen, bleven zich ook bij het bekend worden van de uitslag gedisciplineerd gedragen. Een stoet van enkele honderden mensen formeerde zich in de hoofdstad en zette koers naar het presidentieel paleis. Vóór zij het paleis kon den bereiken, werd hen de pas afgesneden door waterkanons van de politie. Ook in andere delen van de hoofdstad waren spontane manifestaties van nee-stemmers. De oppositie heeft een grote manifestatie aangekondigd om de overwinning op Pinochet te vieren. Een van de oppositielei ders, Ricardo Lagos, zei op een persconferentie dat de Chile nen 'een reactie van de rege ring verdiend hebben.' De eer ste stap zijn nu onderhandelin gen met het leger, zei hij, en het doet er weinig toe wie de eerste stap zet, aldus Lagos. De Verenigde Staten lieten in een verklaring doorscheme ren ervan uit te gaan dat het herstel van de democratie in Chili na het referendum geen enorme vaart zal krijgen. Witte Huis-woordvoerder Marlin Fitzwater zei niet verheugd te zijn over het resultaat van het referendum maar over 'de ma nier waarop de stemming is verlopen'. De Nederlandse regering vindt dat het 'tot voldoening' stemt dat het Chileense volk bij het referendum in de gelegen heid is geweest zich vrijelijk uit te spreken. Een woordvoer der van Buitenlandse Zaken zei donderdag dat dit 'een belang rijk gegeven' voor de regering is. Het Amsterdamse gemeente bestuur heeft donderdagoch tend de vlag uitgestoken om zijn solidariteit met de demo cratische beweging in Chili te onderstrepen. B ZIE OOK ACHTERGROND EN COMMENTAAR Want de grootste beurs voor 't hele gezin bruist van de ideeën, de nieuwtjes en de shows. Met wéér meer demonstraties en attracties! wervelende modeshows hairstyling en huidverzorging dart-kampioenschappen. 1001 woonideeën culinair theater beeld- en geluidshows creatieve hobby's AHOY' Dagelijks van 11.00-17.00 uur en van 19.00-22.30 uur. Zondags van 10.00-17.00 uur. I VANDAAG 4 KATERNEN gesproken moeten worden van deelname aan Wijko. Die BV was op hun namen opgericht. Verder is bepaald dat een bedrag van ongeveer ƒ500.000 verbeurd verklaard is, dat drie peperdure Rolex-horloges aan de curator van Jan E. gegeven moeten worden en dat me vrouw E. haar sieraden terug krijgt. KRITISCH consumeren lijkt broodnodig met het oog op de honger in de landen van de Derde Wereld. Vanaf morgen wordt in het hele land een week lang de actie 'Honger Hoeft Niet' gehou den. De bedoeling is niet om geld in te zamelen, maar om de consument aan het denken te zetten. B ZIE CONSUMENT STALIN als romanfiguur, als een moordlustige ziele- poot die angst en achter docht zaait in zijn land. En dat in een boek dat in Rus land inmiddels al een onge kende bestseller is gewor den. Een interview met Anatoli Rybakov, de schrij ver van 'Kinderen van de Arbat'. MET meer dan 20 mm neerslag was het gisteren een verre gende dag. Ook de komende dagen blijft het regenachtig. Vandaag veel bewolking en buien, plaatselijk met onweer. Wind krachtig uit het zuidwesten. Tijdens buien mogelijk windstoten. Maximum 13-15, minimum 8-10 graden. Van onze verslaggevers BERGEN OP ZOOM BREDA - De PTT-ers aangesloten bij de Abva Kabo in Zeeland en West-Brabant hebben in ruime meerderheid het cao-aanbod van de directie afge wezen. Tegelijkertijd hebben de leden zich bereid verklaard om actie te voeren voor een verbetering van de arbeidsvoorwaarden op 1 januari. Die datum staat centraal voor de PTT, omdat dan het staatsbedrijf wordt verzelf standigd. Voor het personeel betekent de verzelfstandiging dat allerlei voordelen voor ambtenaren zullen verdwijnen. Netto zou dat een achteruit gang van honderd gulden per maand netto kunnen beteke nen. Gisteravond vergaderden 75 werknemers van het Telefoon district Breda in het districts kantoor aan de Heerbaan in Breda. Ook daar werd het eindbod van de PTT-directie afgewezen. De aanwezigen toonden zich bereid om actie te voeren. Woensdag vergaderden al de post-werknemers in Bergen op Zoom. Voorzitter C. Hommel van de Abva Kabo-regio- groep post Middelburg, waar onder het gebied Zeeland/ West-Brabant valt, spreekt van een 'redelijke opkomst' tij dens de bijeenkomsten. Hommel zegt dat de leden zeer wel onder ogen hebben ge zien dat afwijzing actievoeren kan betekenen. ALGIERS (AP) - De Algerijnse regering heeft donderdag de noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan de onrust die de afgelopen dagen gewelddadige vormen heeft aangenomen. Toen de rellen (ADVERTENTIES) het voorlopige hoogtepunt van de eerste ernstige politieke cri sis in het land sinds hij tien jaar geleden aan de macht kwam. Dinsdag gingen schoolkinde ren en studenten de straat op om te protesteren. Fundamen talistische provocateurs, gewa pend met ijzeren staven, pro beerden munt te slaan uit de onrust en de demonstraties een godsdienstige toon te geven. Algerije heeft te maken met grote economische problemen. De inflatie loopt in de 20 pro cent en 40 procent van de stads bevolking is werkloos. Er be staan geen voorzieningen voor hen. (66 lekke banden en 12 keer was de benzine op) Subaru Coupé v.a. F 27.495,- SUBARU. BETAALBAAR. EN GEBOUWD OM ZO TE BLIJVEN. Importeur: Subaru Nederland, Lakenblekerstraat 56, Postbus 277,1430 AG Aalsmeer. Tel. 02977 -40906. Met deze bon kont u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK MWNEDERtAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1