Vissersvloot wellicht gedwongen aan de wal HAPPIJ legint. (VERLEG LOOPT OP NIETS UIT, MOGELIJK NIEUWE ACTIES r 49 49 Nuntius moet eenheid bisschoppen herstellen Leraar uit Oudenbosch verliest geschil tegen Aegon-verzekeringen Merijntje !«t gebeurt als uit het onlangs vjarte Justitie-onderzoek ijkt dat Nederlandse vissers grote schaal de EG-vangst- Vkingen hebben ontdoken ipat heeft minister Braks andbouw en Visserij) giste- |aten weten in een reactie Ede inbeslagname door Justi- 1 van de administratie van irvisafslagen. Jin dat geval wordt namelijk BIJ POSITIEF RESULTAAT VAN JUSTITIE-ONDERZOEK EN HAAG - Het kabinet verlaagt de vergoe- ng van de praktij kkosten van de medische spe- alisten van een ton naar 65.000 gulden. Het orminkomen van de specialisten wordt tegelijk irlaagd van 181.500 naar 172.600 gulden per jaar. inde afstudeerrichtin- economie, kwantita- management. rr O pwo >iteit Limburg bewapende' verval door arige elg mislukt Seriese niet naar koningin, protest uit Zevenbergen Stemming Chili in gespannen rust Groningen en Roda naar tweede ronde Meer alcohol in miswijn DONDERDAG 6 OKTOBER 1988 Olympische topschutter naar PSV Oostburg moet stelling nemen Kraaykamp in komische tv-serie HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Wisselvallig 1 EVEN NAAR JAC. HERMANS BLOEMKOOL per stuk KOMKOMMERS 2 stuks Mwi-prus&Maxi-keus OPROEP PAUS BH WUDING NIEUWE AMBASSADEUR IN DEN HAAG JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. TYtn QTPM UHt O X XylVL gJÏÏW-1 NgttMt Jrd# dat mr snel «n DE STEM [^tejaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen ^LossemimmersJ^ onze Haagse redactie j HAAG - De kans be- Egt dat de gehele Neder- vissersvloot de rest het jaar aan de wal Jet blijven. de 'zwart' gevangen vis bij de al legaal aan land gebrachte vis opgeteld. Het totaal dat dan ontstaat, benadert waarschijn lijk zeer dicht het nationale quotum, de hoeveelheid vis die de Nederlandse vloot volgens EG-afspraken in 1988 uit de Noordzee mag halen. Het Openbaar Ministerie schatte dinsdag dat 'tien tot twintig procent' van de nationale vis vangst niet officieel is geregi streerd. Het CDA-Kamerlid Evers- dijk, voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Visserij, wil de 'grijsvissers' ook indivi dueel aanpakken. Hij is van mening dat de schepen van vis sers die bepaalde vangstregels overtreden, onherroepelijk aan de ketting gelegd moeten wor den. De Kamer heeft inmiddels minister Braks opheldering ge vraagd over het bericht dat Justitie beslag heeft gelegd op de boekhouding van vier visaf- slagen, waaronder die in Bres- kens. Als de minister die ophel dering niet kan geven, zal de Kamer een debat met Braks aanvragen. Minister Braks juicht het on derzoek door Justitie toe. „Op zo'n manier wordt duidelijk gemaakt dat het de overheid ernst is bij de controle op het naleven van de EG-vangstre- gels". De bewindsman noch de Tweede Kamer vinden dat het door Justitie gestarte onder zoek het failliet betekent van het strengere controlebeleid van de overheid. „Hoe scherp je ook controleert, er zijn altijd vissers die de controle toch we ten te ontlopen", aldus een zegsman van de minister. CDA'er Eversdijk gelooft niet dat er sprake is van ont duiking van de vangstregels op grote schaal. „Enkelen houden zich niet aan de regels. Die ver pesten het voor de rest. De hele visserij krijgt nu weer ten on rechte het etiket van een frau duleuze bedrijfstak opgeplakt". Die mening wordt gedeeld door de heer B. Daalder, voorzitter van het Visserijschap: „Het is net als met auto's. Van de dui zend rijdt er altijd wel eentje te hard". ZIE OOK ACHTERGROND in onze Haagse redactie [inister De Koning (Sociale Zaken) en staatssecretaris tes (Volksgezondheid) hebben dat gisteravond bekend maakt aan een delegatie van de Landelijke Specialis- n Vereniging (LSV) tijdens overleg op het ministerie in WVC. De verlaging levert op termijn een bezuini- ing van 200 miljoen gulden op. it de verlaging van de onkos- de ziekenfondsen te vinden ivergoeding moest het kabi- voor een nieuw vergoedingen- deze week beslissen, nadat systeem voor de specialisten. In ruil voor de bemiddeling schortte Dees enkele weken ge leden de voorgenomen verla ging van de praktijkkostenver goeding op. De vijf belangrijkste ministers uit het kabinet (Lubbers, Ru- ding, De Kórte, De Koning en Van Dijk) bespraken gisteroch- tend de problemen met de spe- ja cialisten. De ministers besloten O de vergoeding te verlagen en 0'Jtll n ook het norminkomen van de - - - specialisten naar beneden te iknippen, op een gefrankeerde sturen naar de Rijksuniversiteit >16, 6200 MD Maastricht. economie op zaterdag daarvoor informatie maar ontvang wel graag M/V OVERIG pecialisten leveren fors in tt bemiddelingspoging van lilips-topman dr. W. Dekker rieden week strandde. Dek- probeerde vergeefs de spe- aiisten en de verzekeraars en DEK - Een dertienjarige ilgische jongen heeft dins- igavond in het dorp Hoek Terneuzen, gewapend een luchtdrukpistool, tocht een echtpaar te 'ervallen. kon door tussen- rnist van een toevallig passe nde fietser worden over- «sterd en aan de gemeente- ilitie van Terneuzen worden lergedragen. Hij wordt van- aan de Belgische rijks acht uitgeleverd. Omstreeks half twaalf 's ronds belde hij aan bij een oning in de Julianastraat. oen de vrouw opendeed chtte de jongen een vuurwa- op haar borst. De op het ulpgeroep van de vrouw toe snelde echtgenoot zag kans wapen te grijpen. Een pas- rende fietser hoorde het uipgeroep en greep eveneens i Uit het politieonderzoek "am vast te staan dat de jon en was ontsnapt uit een op- ^dingsgesticht in Roeselaere. vuurwapen bleek een 4,5 "dimeter luchtdrukpistool. naar brengen. Het kabinet besloot overi gens tot een geringere verla ging dan minister De Koning aanvankelijk van plan was. De bewindsman stelde een jaar geleden voor dat norminkomen (gemiddelde inkomen bij een 38-urige werkweek) terug te brengen van 181.500 gulden per jaar naar 148.500. Het kabinet bood de specia listen gisteren een hoger norm- inkomen aan van 172.600 gul den per jaar. Het kabinet ver gelijkt de specialisten met top ambtenaren. De specialisten gebruikten als argument tegen de 148.500 gulden dat dat be drag overeenkomt met een te lage ambtelijke schaal. De Ko ning kwam de specialisten op dat punt gedeeltelijk tegemoet. De voorzitter van de LSV, dr. C. Piasmans, toonde zich giste ren na afloop van de bespre king met Dees en De Koning 'heftig teleurgesteld' dat het kabinet de specialisten niet verder tegemoet komt. De LSV hoopt dat het kabinet vrijdag alsnog een ander besluit te ne men. Gebeurt dat niet - en daar ziet het niet naar uit - dan zijn nieuwe acties van de specialis ten te verwachten. De Chileense leider generaal Pinochet brengt zijn stem uit. FOTO ANP Van onze correspondente ZEVENBERGEN - De ge meente Zevenbergen heeft bij koningin Beatrix protest aangetekend tegen het feit dat de Nederlandse medail lewinnaars van de demon stratiesporten in Seoul niet uitgenodigd zijn op de offi ciële huldiging door de ko ningin aanstaande zater dag. Het is de gemeente uiteraard vooral te doen om gouden me- daillewinares in de demonstra- tiesport judo, Angelique Se riese uit Zevenbergen. Per express heeft het ge meentebestuur gisteren een brief naar Hare Majesteit ge stuurd. Burgemeester A. See- len: „Wij vinden het niet juist dat de konigin onderscheid maakt tussen demonstratie sporters en en andere deelne mers aan de Olympische Spe len". Ook de Nederlandse Judo- bond maakt bezwaar tegen het niet uitnodigen van de demon stratiesporters. SANTIAGO (RTR/AFP) - De Chilenen hebben woens dag in een sfeer van ge spannen rust massaal hun stem uitgebracht over het wel of niet aanblijven van de 72-jarige president Augusto Pinochet. Pinochet kwam in 1973 met een bloedige staats greep aan de macht. Aan de vooravond van het re ferendum was de spanning even hoog opgelopen door stroomstoringen en explosies in de hoofdstad Santiago. Het 'nee' tegen president Augusto Pinochet kan rekenen op meer dan 60 procent van de stemmen, aldus de eerste voor spellingen. BREDA - Ajax blijft zitten in de hoek waar de klappen vallen. De hoofdstedelijke club slaagde er gisteravond in De Meer tegen Sporting Lissabon niet in de 2-4 ach terstand uit de eerste wed strijd in het UEFA-beker- toernooi weg te werken. De Amsterdammers dolven voor de morrende eigen aan hang opnieuw het onderspit (1- 2) tegen de Portugezen. In het toernooi van de bekerwinnaars leed Roda JC weliswaar een neder laag (1-0) in de uitwedstrijd te gen Vitoria Guimaraes, maar door de 2-0 zege die het thuis had geboekt, bereikte de Lim burgse club voor de eerste maal in zij n bestaan de tweede ronde van een Europees toernooi. FC Groningen gaat ook ver der. Het verloor in Madrid van Atletico (2-1), maar het in de Spaanse hoofdstad gescoorde doelpunt was, samen met de 1-0 zege in het Oosterpark, vol doende voor voortzetting van Europa Cup-voetbal. ZIE SPORT 1 EN 2 OUDENBOSCH - Het alcoholpercentage in miswijn wordt ver hoogd van twaalf naar veertien procent. De Nederlandse bis schoppen hebben dit be sloten omdat de miswijn werdoor na opening lan- ëer houdbaar blijft. Dat is nodig omdat het verbruik van miswijn in jtoorns-Katholieke ker ken minder is geworden r00!" het cifgenomen Kerkbezoek. Zingend de kerk uit De i>aus bij de wijding van mgr. Backis. Door Jan Bouwmans ROME/ROTTERDAM Paus Johannes Paulus II heeft de nieuwe nuntius in Nederland, aartsbisschop Audrys Backis, publiekelijk opgeroepen om de Neder landse bisschoppen tot gro tere eenheid te brengen. De paus deed zijn publieke op roep tijdens de wijding van Backis tot bisschop dinsdag avond in de St. Pieter in Rome. Is het in het Vaticaan ge bruik om meerdere benoemde nuntii, die nog geen bisschop zijn, tegelijk tot bisschop te wijden, de nieuwe nuntius voor Nederland was dinsdagavond in een aparte dienst de enige wijdeling. Backis staat in de Curie bekend als een vertrou weling van de paus, aldus waarnemers in Rome. „U in spannen voor een sterkere ge meenschap in eenheid, liefde en vrede onder de Nederlandse bisschoppen", luidde de formu lering van de paus aan het adres van de nieuwe nuntius. Bij de wijding van de nieuwe nuntius was ook bisschop Bar van Rotterdam namens de Ne derlandse bisschoppen aanwe zig. Mgr. Bar verklaarde giste ren desgevraagd erop voorbe reid te zijn geweest dat de paus iets zou zeggen over de zending van nuntius Backis naar ons land. „Maar ik heb de uit spraak van de paus niet als iets bijzonders ervaren", aldus de Rotterdamse bisschop. Of de uitspraak van de paus, waarbij de verhouding van de Nederlandse bisschoppen en de nieuwe nuntius publiekelijk zo direct in het geding werd ge bracht, uitzonderlijk is, zei mgr. Bar niet te weten. „Ik zeg niet dat het niet uitzonderlijk is, maar ik weet het niet omdat ik geen vergelijkingsmateriaal heb. Als een onder curatele stellen van ons, bisschoppen, heb ik de woorden van de paus zeker niet ervaren", aldus Bar. De Rotterdamse bisschop voegde eraan toe op de receptie na afloop van de wijding in Rome van anderen ook geen geluiden gehoord te hebben als zou de publieke uitspraak van de paus iets uitzonderlijks zijn geweest. De paus noemde in zijn I VANDAAG 4 KATERNEN MANAGER Kees Ploegsma en trainer Guus Hiddink heb ben gisteren overeenstemming bereikt met de Braziliaan Romario over diens transfer naar PSV. Met de overgang van Romario, 22 jaar en topscorer van het Olympisch voet baltoernooi in Seoul, is een bedrag gemoeid van ruim twaalf miljoen gulden. ZIE SPORT 1 DE gemeente Oostburg moet duidelijk stelling nemen te gen de Belgische plannen om via een smeerpijp afvalwater in de Westerschelde te lozen. Dit benadrukte het raadslid H. Lippens (CDA) gisteren tijdens de commissievergade ring. ZIE DE STEM VAN ZEELAND DE loopbaan van Johnny Kraaykamp kent alleen nog maar hoogtepunten. Vanaf zondag is hij te zien in de comedy-se- rie 'Laat maar zitten'. ZIE GIDS-1 HET wordt de komende dagen herfstachtig met veel wind en buien. Vandaag half tot zwaar bewolkt en van tijd tot tijd regen. Wind vrij krachtig tot krachtig uit het zuidwesten. Maximum 15 tot 17, minimum 10 tot 12 graden. DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag heeft in het ge schil tussen de Oudenbossche heao-leraar drs. J. Heijnen en verzekeringsmaatschappij Aegon in het voordeel van de laatste beslist. De klacht van Heijnen werd op grond van verjaring 'niet ont vankelijk' verklaard Heijnen richtte twee jaar ge leden een stichting op, waar mee hij de strijd aanbond met Aegon over het nooit uitge keerde vermogen van de vroe gere Ago Onderlinge. Heijnen is van mening dat, toen de le vensverzekeringen van de le den werden overgedragen aan een nieuwe zustermaatschap pij, de leden niet gewezen zijn op het feit dat zij recht hadden op een deel van het vermogen van de Onderlinge. Bij een onderlinge verzeke ringsmaatschappij zijn alle le den gezamenlijk eigenaar van dit vermogen. Wanneer de On derlinge wordt opgeheven moet het vermogen over alle leden verdeeld wordea De directiele den en commissarissen van het toenmalige Ago (later met En- nia gefuseerd tot Aegon) be hoedden de Ago Onderlinge voor opheffing door zelf toe te treden als lid. Daardoor kon het vermogen behouden blijven voor de maatschappij. Uit pure interesse begon Heijnen de geschiedenis te on derzoeken. Zijn bevindingen wijzen er volgens hem op dat Ago destijds de leden niet goed heeft voorgelicht en dat deze daardoor niet in de gaten had den dat zij hun rechten op het vermogen van 249 miljoen kwijtraakten. Bij Aegon heerste gisteren tevredenheid over de uit spraak. (ADVERTENTIES) Aanbiedingen geldig van do. 6 t/m za. 8 oktober 1988 en alléén in filialen met een groenteafdeling. preek Nederland een land met rijke religieuze en culturele tradities waar de Rooms-Ka- tholieke Kerk tot voor kort een periode van smartelijke span ningen heeft doorgemaakt. Hij zei verder erop te vertrouwen dat de Nederlandse katholie ken uit hun traditie nieuwe kracht weten te putten bij de opbouw van de toekomst. De onenigheid onder de Ne derlandse bisschoppen heeft al jaren lang de voortdurende aandacht van de paus. Al drie maanden na zijn verkiezing werd Johannes Paulus II met het slepende conflict in de Ne derlandse bisschoppenconfe rentie geconfronteerd. Pogin gen om de eenheid te herstel len, zoals met de unieke bijzon dere synode voor de Neder landse Bisschoppen in 1980, zijn mislukt. Nog begin dit jaar spoorde de paus de Neder landse bisschoppen tijdens hun ad-liminabezoek in Rome aan om te streven naar een waar achtige en diepe collegialiteit. De nieuwe nuntius lijkt in deze nu ook een bijzondere opdracht te hebben gekregen. ZIE OOK COMMENTAAR PARKER-IOTTER Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan* melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam:., Adres: Postc.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ads 23,90 kwartaal acceptgirokaart adf 71,85 kwartaal per autom. afschrijving adf 69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.: Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112.4800 VB Breda DE KJWNT VOOR JE EIGEN STUK VBN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1