ederlandse oorlogsmisdadiger in Argentinië opgespoord USTITIE ONDERZOEKT AANVOER VIS IN VIER VISAFSLAGEN GRATIS r Verdachte verkrachtingen vrij na DNA-onderzoek PUBBBJBTTEB Kabinet: uitkering van jonge werkloze zonder werkervaring verlagen DERTEM t Merijntje David en Goliath procederen Harmsen ontkent fraude bij Ajax Sonja vanuit New York J EN HAAG (ANP) - Het openbaar ministerie eeft dinsdag een deel van de administratie van To T-irpn c prpKlirO'Pr e visafslagen in Breskens, Scheveningen, Har- J "115 IV C115 Cl CD 111 gCi ngen en Urk in beslag genomen. rifc 30 SEPT. 9 OKI AHOY' Visserij schap 'verrast' en 'aangeslagen' Dieselolie twee cent goedkoper Nederlander 221 dagen opgesloten in donkere kamer PIATEN0DAACSE BEKENDMAKING DE EIKEN SCHUUR Tanker vast in Westerschelde WOENSDAG 5 OKTOBER 1988 Buien Johnson te snel in auto, krijgt bon GENEN-ONDERZOEK NU OFFICIEEL GEACCEPTEERD BEWIJSMIDDEL HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. Particuliere verhuizingen f. Aits soorten in- en externe verhuizingen Bedrijfs- en projactverhutewgen r voor binnen- en HOFSTCEMOEIB.!V. buitenland HUIST 01140-10637 JRKENOEI ERHUIZERS DE STEM [28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Qosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 RLEM (ANP) - De nu 1-jarige oorlogsmisdadiger braham Kipp is nog in le en en woont in de Argen- "nse hoofdstad Buenos 'res. aar is hij onlangs gesigna- eerd door twee verslaggevers an het Haarlems Dagblad, zo eeft deze krant gisteren ge- eld. Kipp werd in 1949 door de ijzondere rechtskamer van et gerechtshof in Amsterdam bij verstek ter dood veroor deeld omdat hij als politieman joden, onderduikers en verzets mensen arresteerde en aan de Duitsers overleverde. Volgens de openbare aanklager destijds heeft Kipp de dood van zeker twintig mensen op zijn gewe ten. De Nederlandse regering werd al in 1980 door nazi-jager Simon Wiesenthal op de hoogte gebracht van Kipps toenmalige verblijfplaats in Argentinië. Zij kon met de tip weinig doen omdat Kipp inmiddels het Ar gentijnse staatsburgerschap had verkregen. Kipp, een overtuigde nazi die zijn misdaden in Ede, Velsen en Leiden beging, woont al jaren in een rustige wijk in Buenos Aires. Hij geniet er sinds twee maanden van zijn pensioen. Kipp is volgens het Haar lems Dagblad in Argentinië op nieuw getrouwd (zijn eerste vrouw en drie kinderen wonen in Nederland). Kipp is kort voor of na het einde van de Tweede Wereld oorlog, toen hij tot de Duits- Nederlandse rang van luite nant was opgeklommen, naar Spanje uitgeweken. Eind 1948, nog voor zijn veroordeling bij verstek, zou hij op de boot naar Argentinië zijn gestapt. Op het ministerie van Justi tie in Den Haag wordt door niemand verwacht dat de ont dekking van de Haarlemse journalisten alsnog justitiële gevolgen voor Kipp zal hebben in Nederland. Hij is immers Argentijn en het uitleverings verdrag dat Nederland sinds 1893 met Argentinië heeft voor ziet niet in het uitleveren van 'eigen' mensen. Vervolging van Kipp door de Argentijnse justi tie kan bok niet, want in Ar gentijnse ogen zijn Kipps mis daden verjaard. Minister Korthals Altes van justitie, die al voor de publika- tie van dinsdag op de hoogte werd gebracht, wil wel dat de Nederlandse ambassadeur in Argentinië gaat praten met de Argentijnse minister van Bui tenlandse Zaken. De ambassa deur moet volgens een woord voerder van justitie aan de weet zien te komen hoe Argen tinië, nu het land sinds 1983 een democratie is, tegenover daar verblijvende oorlogsmisdadi gers staat. Mocht Kipp ooit aan ons land worden uitgeleverd dan wordt de doodstraf niet meer uitge voerd. Hij zal dan levenslang krijgen zonder dat hij voor de rechter hoeft te verschijnen. ieuw onderzoek visfraude et vermoeden bestaat dat de Nederlandse vissers dit 'aar ongeveer twintig procent van hun vangsten illegaal 'n Nederland of het buitenland aan land hebben ge- racht. Een deel daarvan is mogelijk via een grijs circuit pde visafslagen omgezet. Justitie wil aan de hand van de in beslaggenomen boe- en uitzoeken of de visafslagen meewerken aan het om- ilen door Nederlandse vissers van de nationale en indi- 'duele vangstquota. lijk aanblijven nadat hij de Kamer had beloofd zeer strenge maatregelen te zullen nemen om herhaling te voorko men. Enkele van die maatrege len zijn de aanlandingsplicht in daarvoor speciaal aangewezen havens en het verscherpen van de controle. Drie van de vier afslagen waar justitie nu een inval heeft gedaan, zijn gemeentelijke diensten. Het betreft de afsla gen van Breskes, Scheveningen en Urk. Bij de laatste is enkele jaren gelden al een groot scheepse fraude vastgesteld. Bij een andere afslag, die van Lauwersoog, loopt nog steeds een onderzoek. ZIE VERDER REGIO ët onderzoek van justitie 'cht zich in het bijzonder op de •langrijke vissoorten kabel- auw, schol en tong. Plaatse- "ke politie en medewerkers an de Algemene Inspectie- ënst van het ministerie heb- -n justitie bij de invallen bij gestaan. Sinds 1 januari van dit jaar elden voor de vissers ver- 'erpte aanvoerbepalingen. oor zij hun vangsten aan land tten moeten zij zich al heb- n gemeld bij de AID. De erist, sinds begin dit jaar bij staan door een particuliere wakingsdienst controleert aarna de werkelijk aan land ebraehte vangst en de boeken, ërsctieidene directeuren van afslagen hebben al geklaagd t zij door de verscherpte con- "le minder vis omzetten. Het evolg is dat zij minder inkom- ten hebben. Ook proberen vis- rs buiten de afslagen en con- le om hun vangsten aan "d te brengen. De AID heeft de loop van het jaar al een antal vissers gesnapt die dat robeerden. Speciaal voor deze cties heeft de dienst enkele liegende brigades' ingesteld. In de zomer van 1987 strui nde minister Braks van ndbouw en Visserij bijna ver een eerder onderzoek naar fraude bij de opgave van vis- angsten. In dat onderzoek door een speciale commissie visquoteringen van de Tweede Kamer kwam zowel aan het licht dat vissers in het verleden devangstregels op grote schaal aan hun laars hadden gelapt als dat visafslagen er met het zelfde doel een grijze boekhou ding op nahielden. Dat zou al- emaal zijn gebeurd met mede weten van ambtenaren van het ministerie. Minister Braks kon uiteinde- (ADVERTENTIE) wervelende modeshows A 1001 woonideeën V, hairstyling en huidverzorging culinair theater 7 dart-kampioen- schappen. beeld- en i v geluidshows X creatieve hobby's 0: ^gelijks van 11.00-17.00 uur en van 19.00-22.30 uur. i°ndags van 10.00-17.00 uur. DEN HAAG (ANP) - Voor zitter B. Daalder van het Visserij schap kan zich niet voorstellen dat visafslagen hebben meegewerkt aan het buiten de boeken houden van vangsten. De verantwoordelijke direc teuren kijken na de ervaringen in het verleden volgens hem wel uit. In een eerste reactie op de in vallen van justitie bij de vier afslagen toonde Daalder zich 'zeer verrast' en volkomen 'aangeslagen'. „Wij hebben ge werkt met de cijfers van Braks." Volgens Daalder zijn 'een stuk of vijftien vissers' verant woordelijk voor de illegale aanvoerea Daalder verwijt zo wel minister Braks als het Openbaar Ministerie dat zij nu pas met veel tamtam tot actie over zijn gegaan. ROTTERDAM (ANP) - De prijs van een liter dieselolie gaat met ingang van mor gen twee cent omlaag. De prijs van diesel is dan 80,40 cent aan de zelftankpomp. Dat hebben de benzinehandelaren in Rotterdam dinsdag bekend gemaakt. BOGOTA/DEN HAAG (AFP/ANP) - De in Colom bia ontvoerde Nederlander Jan Meertens, die maandag na 221 dagen ontvoerd te zijn geweest werd bevrijd, heeft maanden in een don ker kamertje opgesloten ge zeten. De 29-jarige Meertens was drie maanden werkzaam bij een dochteronderneming van het chemische bedrijf Holland Chemical International Group (HCI) in Bogota toen hij op 19 februari werd ontvoerd door tien onbekenden die zich pre senteerden als poiitie-agenten in burger. Met Meertens werd ook H. Bolsius (37), een medewerker van HCI in Diemen, ontvoerd. Bolsius werd in juli vrijgela ten. Volgens hem zouden de ontvoerders slechts uit gelde lijke motieven hebben gehan deld. Bij de bevrijdingsoperatie van Meertens door het leger werden twee ontvoerders ge dood. DE in Parijs wonende ci neast Joris Ivens is benoemd tot ereburger van Nijmegen, waar hij op 18 november 90 jaar geleden werd geboren. Er zal tevens een plein in deze stad naar hem worden genoemd. Hiertoe besliste de Nijmeegse' gemeenteraad dinsdagmiddag tijdens een bijzondere zitting, waar de cineast werd gehuldigd. On- middelijk nadat de raad de beslissing had genomen Ivens tot ereburger te benoe men overhandigde burge meester Dales een oorkonde en de zilveren erepenning van de stad aan Ivens. Die woonde samen met zijn vrouw Marceline Loridan de raadsvergadering als eregast - FOTO ANP (ADVERTENTIE) 'TIS WEER MUSICASSETTE OF ELPEE Zie advertentie elders In dit blad (ADVERTENTIE) NAJAARSAKT1E met KNALAANBIEDING Profiteer nu Massief eiken eetkamer stoelen nu 225,-. Eiken buffetkast nu 1495,-.Massief eiken broodkastnu 1995,-.Mas sief eiken salontafel met plavuizen nu 195,-. Massief eiken mimiset nu 139,-.Massief eiken Drentse kast nu 2995,-. Massief eiken bankstel 3-2 zits, kuipmodel, leatherlook nu 1995,- Massief eiken bankstel 3-1-1 met rundlederen kussens nu 1995,-. Massief eiken bankstel in stof nu 1695,-. Eiken slaapkamer kompleet nu 695,-, Eiken eethoek stoel stof/leatherlook nu 149 -. TV-meubel met draaiplateau nu 495.-. Strijbeekseweg 14, (Jlverhout, tel. 076-612614 maandags geopend, vrijdags koopavond. Lid interieur Waarborg fonds. Alles te leveren op wettelijke maandelijkse betaling. Van onze correspondent TERNEUZEN - De Duitse binnenvaarttanker Hellenic is gistermorgen in de Wes terschelde bij Terneuzen aan de grond gelopen. Dat gebeurde tijdens mist. De tanker, 1098 ton groot, was ge laden met 1050 ton benzine op weg van Vlissingen naar Keu len. De sleepboten Leendert Mul ler en de Spurter van het sleep en bergingsbedrijf Multraship b.v. uit Terneuzen trachtten de tanker vlot te trekken maar dit lukte niet De Hellenic lag met de voorsteven op een zandbank en met het achterschip in diep vaarwater. Na het overpompen van de lading benzine slaagden vier sleepboten er gisteravond in de tanker vlot te trekken. De Hel lenic zal na het ontgassen naar een werf worden gesleept voor reparatie van de opgelopen schade. Speedy Johnson AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof in Amsterdam heeft dinsdag de 24-jarige M. van D. uit Amsterdam vrijgesproken van vier ver krachtingen en twee pogin gen daartoe. Bij de zaak Van D. werd voor het eerst in Nederland gebruik gemaakt van een zogenoemd DNA-genenonderzoek. Uit deze 'fingerprints', in Groot- Brittannië uitgevoerd, bleek dat de verkrachter van vier vrouwen in Amsterdam nooit Van D. kon zijn. Aanvankelijk werd de man hiervoor wei door de rechtbank veroordeeld tot twee en een half jaar gevange nisstraf. Met het arrest van het hof is in Nederland de DNA-finger- print-methode officieel als be wijsmiddel geaccepteerd. Via deze methode, voorlopig nog alleen in Britse laboratoria uit te voeren, kan aan de hand van sperma, bloe'd of haren met honderd procent zekerheid de dader van een verkrachting worden geïdentificeerd. Deze onderzoeksmethode is de laat ste tijd snel ontwikkeld. Toen Van D. vorig jaar door de rechtbank Amsterdam tot twee en een half jaar cel werd veroordeeld was het DNA-on- derzoek nog in een primitief stadium. Bij de behandeling in hoger beroep echter waren in middels zoveel successen ge boekt dat Van D. en zijn advo caat, mr. C. Korvinus, zelf het hof voorstelden de zaak terug te verwijzen naar de rechter commissaris om een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren. Aan de hand van bloedmon sters van de verdachte en ge conserveerde spermaresten van de dader van de verkrach tingen bleek in april dit jaar dat Van D. nooit de dader kon zijn geweest van de vier ver krachtingen in 1985 op het Am sterdamse WTC-terrein (We reldhandelscentrum). Dat de vier slachtoffers door dezelfde man verkracht werden stond wel vast. Ook de procureur-generaal bij het hof, mr. R.J. Manschot, concludeerde twee weken gele den al tot vrijspraak. Het hof volgde dit advies dinsdag. In zijn pleidooi zei Korvinus ook dat het weer eens duidelijk is geworden hoe kwetsbaar ge tuigenverklaringen zijn. Eén I VANDAAG 2 KATERNEN n -"-"■fï' - DE verzekeringsmaat schappij Aegon moet vanr daag voor een opmerkelijk proces naar de rechtbank. De heer J. Heijnen, leraar economie in Oudenbosch, eist namens oud-aandeel houders een bedrag dat tot in de miljarden kan oplo pen. ZIE ACHTERGROND DE vorige week afgetreden Ajax-voorzitter Ton Harmsen ontkent het bestaan van een zwart geld-circuit bij Ajax. De club bevestigde gisteren wel dat er een onderzoek van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) gaande is in verband met de door de club betaalde en ontvangen transferbedragen. In de Stem een exclusief interview met Harmsen. ZIE SPORT 1 SONJA Barend presenteert haar eerste uitzending van het nieuwe seizoen vanuit New York: „We hadden wat geld op zak en dan is New York inderdaad fascine rend. Ik denk dat je minder positief over die stad denkt als je geen geld hebt en 2 dollar 40 voor een kop kof fie moet neertellen." ZIE GIDS-1 DE bewolking die gisteren binnendrong vormt de voorste begrenzing van een uitgebreid slechtweergebied. Vandaag veel bewolking en in de loop van de middag buien. Wind matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Maximum 16-18, minimum 8-10 graden. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Jongeren onder de 27 jaar, die geen arbeidser varing hebben krijgen een la gere bijstandsuitkering. Die uitkering wordt op die manier dichter gebracht bij de hoogte van de studiefinanciering. De uitkering voor jongeren van 18 tot 20 jaar wordt ver laagd naar het niveau van thuiswonenden. Jongeren tot 27 jaar kunnen alleen een ho gere bijstandsuitkering krij gen, als ze in de afgelopen twee jaar één jaar hebben ge werkt Het kabinet heeft deze voor stellen gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd en naar de adviesorganen. De plannen sluiten aan op de voorstellen van CDA en WD gedaan tijdens het Paasdebat begin dit jaar. De fractievoorzitters van CDA en WD hadden toen het kabinet weerhouden van het plan om het minimumloon voor jongeren tussen de 23 en de 27 jaar te verlagen. Met de voorgestelde maat regelen hoopt het kabinet vol gend jaar 71 miljoen gulden te besparen en blijvend 340 mil joen gulden. De voornemens moeten halverwege volgend jaar ingevoerd kunnen wor den. Van jongeren die al voor de invoering bijstand ontvingen, TORONTO (ANP) - Snelheid zit Ben John son in het bloed. De Canadese sprinter, die zijn gouden medaille op de 100 meter in Seoul moest terugge ven na op doping te zijn betrapt, gebruikte dinsdag in Toronto het vermogen van zijn Ferrari om aan een horde journalisten te ontsnappen. De atleet drukte het gas pedaal niet eens echt diep in. De meter stond op 140 km toen de politie hem in de gaten kreeg. De agen ten toonden geen begrip voor zijn situatie en over handigden hem een be keuring. (ADVERTENTIE) van de slachtoffers had de ver dachte definitief herkend aan stem en gezicht. Bovendien maakte de advocaat bezwaar tegen het feit dat in deze straf zaak de verdachte zelf zijn on schuld moest bewijzen via het DNA-onderzoek, de omge keerde wereld, aldus Korvinus. Overigens zijn de verwach tingen niét"'dat DNA-onder- zoeken een grote rol zullen spe len in verkrachtingszaken. Het probleem hierbij is dat de ver dachte zelf moet meewerken en bloed zal moeten afstaan voor het onderzoek. Hij kan hiertoe niet worden gedwongen. wordt de uitkering geleidelijk verlaagd. Jongeren die daarna in de bijstand terecht komen hebben direkt met het nieuwe systeem te maken. Mei deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.: Plaats:.. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 O kwartaal acceptgirokaart adf 71,05 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:.... handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr 112, 4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VIW NEDERtANO V V ■ft

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1