r NOVO PARKERJOTTER SJEVARDNADZE BREEKT BEZOEK VS AF VCOR SPOEDBERAAD Lewis is ook maar een mens Dure discussie over schuld derde wereld Politie: controle snelheid scherper ROSAKI DRUIVEN SPRUITEN nu 01860-13055 Merijntje EVEN NAARJAC.HERMANS MtNI-PRUS&MAXHtEUS Regilio Tuur illusie armer Hockey-heren niet in finale Derckx/Cox bij de laatste negen Positie voorzitter IAAF door geval Johnson ter discussie Merijntje Gijzen terug Opklaringen NOVO JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN \69j jldzaken iel en goedkoop lenen ilerkennel helderziende Restaurant De Corner prijskaarting Irondig Spoorloos' tot beste film uitgeroepen Vier het méé voor maar vijf gulden v\ 30 SEPT. 9 0KT. AH0Y' Deel CDA-fractie: Van der Linden terug in Kamer Britten blijven tegen sancties tegen Zuidafrika kilo net 750 gram DONDERDAG 29 SEPTEMBER 1988 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND N0V0PEN VOOR DIABETEN NovoPennen. te koop f V fat dacht u van tiet resultaat als u dat even laat 4ten vla een kleintje" In De Stem gna S van de 10 mannen 0 De Stem lezen Kbben speciale UiangsteHing voor onze Kleintjes" rubriek en motoren" Uw -| mbieding in die rubriek •n dus niet missen. DE STEM lopende leningen geen bezwaar geen informatie bij uw werkgever i leningen of doorlopend krediet f./boot/caravan theor. loopt. 64 mnd Dx 260 9,6% of250 p.m. 9,6% Bx 417 9,6% Of400 p.m. 9,6% ox 508 9^4% of!800 p.m! 1|3% f8ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Dx 763 9,4% of1200 p.m. 9,3? OX1017 9,4% o«1600 p.m. 9.39( fiinass Voorschotbank (tot 21.00 uur). iij Raad van Be te koop aan: Aieiler-pups uit 5 comb., ouders lups ing., ontw. stamb. Tevens •antie i.v.m. HD. E4003. Erv. Slavische voorspelt uw toekomst en- geeft raad bij problemen Ook schriftelijk van foto's Tel. 08385-40085. Kremlin gaat hervormen ucs, kunstige bh riften, Ooster- Idelen enz. per j folder: De zaak bij uitstek voor ze- IEW YORK (RTR) - De leiding van de commu- partijtjes^otè3oa Mrs®Tn istisc'ie partij van de Sovjetunie komt onver gen zeer redelijke ^ijze^ 'acht vrijdag bijeen om te praten over hervor- 01140-^148'vr/jdags gij ^en V£m het partijapparaat. )it heeft de woordvoerder van het Sovjetministerie van mitenlandse zaken, Gennadi Gerasimov, woensdag in jew York verklaard. ■.verband met de bijeenkomst sloten. Woensdag 28 september De Reizende Man telsloot de Sovjetminister van Kloosterzande, aanv. uur, bieden jokeren. T.K. gevr. oude dikke, le deren brommer- en motor- jassen '40, '50, '60, tel 01110-13516. 14 Buitenlandse zaken, Edoeard evardnadze zijn bezoek aan Ie Verenigde Staten af te bre- Sjevardnadze, die in New fork de jaarlijkse vergadering an de VN-Assemblee bij- (wnde, zou aanvankelijk tot ^^SS^^^SifeS^^paandag in de Verenigde Sta- blijven, maar besloot roensdagavond al naar Mos- ;ou terug te keren. Volgens Serasimov is het Centraal Co- nité voor vrijdag bijeengeroe- pen om te praten over de 'reor ganisatie van het partijappa- aat, inclusief het Centraal Co- nité'. Hij sprak tegen dat Sje- ardnadze was teruggeroepen aar Moskou in verband met spanningen in Armenië, raar de afgelopen weken weer :p grote schaal is gedemon- itreerd voor hereniging van de tnneense enclave Nagorny- Karabach met Armenië. Volgens Gerasimov zal het Centraal Comité zich op de bij eenkomst uitspreken over een voorstel het partijapparaat grondig te hervormen en de rol van de partij in de dagelijkse leiding van het land te beper ken. Het voorstel dateert van UTRECHT (ANP) - 'Spoor loos' is woensdag als beste Nederlandse film onder scheiden met een Gouden Kalf. De prijs werd woensdagavond tijdens het slotgala van de Ne derlandse Filmdagen in Utrecht uitgereikt aan de pro ducenten van de film: George Sluizer (tevens regisseur) en AnLordon. De prijs van de Nederlandse Filmkritiek (geen Gouden Kalf) werd eveneens aan deze nlm toegekend. De Gouden Kalf voor de «ste regie ging naar Pieter verhoeff, voor zijn film 'Van pluk gesproken'. Als beste ac teur werd Michiel Romeyn uit geroepen voor zijn rol in de 'Van Geluk gesproken', te actrice werd Marijke Veugelers voor haar rol in 'Van wluk gesproken' en die in Ei. Als beste korte film werd vuurdoop' van regisseur San to Francken met een Gouden Kalf onderscheiden en als beste jwumentaire 'Wording' van Cherry Duyns. De speciale ju- pPrijs (voor producenten) ging "aar Kees Casander en Denis Wiegman voor de film 'Love is 'fat woman' (regie Alejandro (ADVERTENTIE) Femina krijgt de Rotterdam Promotie Prijs: Vrijdagmorgen 30 september om 11.00 uur is 't zover: Femina '88 gaat open. En hoe! Met een extra feestelijk aanbod: Slechts f5,— entree Carl Lewis: de tweede zal de eerste zijn voor alle bezoekers die op 30 sept. tussen 11.00 en 12.00 uur binnen komen! Ook al komt u dan met uw hele i familie, u betaalt th maar één vijfje per persoon. En dat terwijl de Femina 4| méér dan ooit bruist Dagelijks van 11.00-17.00 uur en van 19.00-22.30 uur. Zondags van 10.00-17.00 uur. de bijzondere partijconferentie van eind juni, waar besloten werd het partijapparaat te stroomlijnen en een deel van de macht van de partij over te dragen aan de staatsorganen. „Het is uiterst belangrijk, omdat het deel uitmaakt van een revolutie", aldus Gerasi mov. „De dagelijkse besluit vorming komt in handen van de 'sovjets' (de bestuursraden), zoals hoort". Volgens de Sov jetwoordvoerder hing de bij eenkomst al enige tijd in de lucht, maar was er tot dusverre geen datum voor het plenum bepaald. Gerasimov beklem toonde dat het Centraal Comité over 'structurele' hervormin gen zal praten, en niet over •personele wijzigingen'. Na de partijconferentie heeft een commissie van het centraal Comité, onder leiding van par tijleider Michail Gorbatsjov, aan de uitwerking van de her vormingsvoorstellen gewerkt. De commissie heeft ook een tijdschema opgesteld voor de verkiezingen voor een 'Congres van Afgevaardigden', dat het nieuwe parlement van het land moet worden. Naar verluidt zal de Opperste Sovjet eind okto ber bijeenkomen om de grond wetsherzieningen die daarvoor nodig zijn, goed te keuren. WEST-BERLIJN (IPS) - De drie dagen durende jaarver gadering van de Wereldbank en het Internationaal Mone tair Fonds (IMF) die gisteren in West-Berlijn is begonnen, kost aan hotelkamers, vliegbiljetten en diners meer dan 42 miljoen gulden. Dat valt af te leiden uit becijfe ringen van de Berlijnse Ver eniging van Hoteliers. Sommigen vinden dit absurd veel geld voor een week verga deren, maar het valt in het niet bij de totale Derde Wereld schuld van 3.000 miljard gul den. De beide financiële reuzen zijn tot en met donderdag bij een om de staat van de wereld economie en de schulden van de Derde Wereld te analyseren. De organisatoren van de confe rentie hebben ruim 5.000 hotel suites en kamers in de meest luxueuze hotels van West- en Oost-Berlijn afgehuurd voor de 13.000 deskundigen uit de hele wereld, aldus de vereni ging. De kamers kosten gemiddeld 320 gulden per dag. Voor een week komt de totale som aan logeerkosten voor de 7.000 be langrijkste gasten op zo'n 10 miljoen gulden. De minder grote goden krijgen kamers van zo'n 200 gulden per dag en kosten daarmee samen toch nog ruim vier miljoen. Van onze verslaggever DEN HAAG/DRIEBER GEN - Omdat vooral de snelheid op wegen met een 100-km-grens mas saal overschreden wordt, zal de politie de komende maanden op die wegen de snelheids controle aanzienlijk op voeren. In augustus was het bedrag aan bekeuringen bij de Al gemene Verkeersdienst van de Rijkspolitie in Drieber gen al bijna een miljoen guldea Daarnaast komen er nóg meer borden, om de auto mobilist te wijzen op de 100 km/u-grens. De gele 'broodplanken' met 100 vol doen op zich goed, maar bij de nadering van een 100 km-wegvak komen er ex tra opvallende borden met Terug naar 100', in de hoop dat zo wél gas teruggeno men wordt. Landelijk is nog nooit be rekend, hoeveel de stren gere controle op de snelhe den sinds de invoering op 1 mei via boetes in de schat kist heeft doen vloeien. Het ministerie van Justi tie heeft alleen de maand cijfers, waarin alle transac ties zittem, dus ook boetes voor bijvoorbeeld het niet dragen van autogordels en het overschrijden van een doorgetrokken streep. Maar omdat van de minister de politie bij de controle prio riteit moet geven aan de snelheid zijn de cijfers toch veelzeggend voor de mas sale ongehoorzaamheid en hardleersheid van de auto mobilist In mei, de eerste maand van de nieuwe snelheids- grenzen, reden wij tamelijk braaf. Hoewel: in mei haalde de AVD in Drieber gen voor 340.000 aan transacties binnen. De cij fers van juni toto en met augustus laten een snel groeiend aantal overtredin gen zien: juni 580.000, juli ƒ725.000 en augustus ƒ970.000. Een woordvoer der van de AVD: „Die stij ging zit 'm vooral in de snelheden, waarop wij in tensief meten." In totaal werden sinds begin mei in vier maanden door de AVD-mensen bijna 70.000 processen verbaal uitge deeld en door de gemeente lijke korpsen die andere stukken snelweg controle ren 20.000. De Rijkspolitiemensen in Driebergen hebben geen moeite met de administra tieve rompslomp rondom de stortregen van snelheids bonnen: dat gaat uiterst snel, dankzij de computer bijna automatisch. Over de gemiddelde snel heid op 120-wegen is de po litie redelijk tevreden: om en nabij de 109. CARL LEWIS is ook maar een mens. In de laatste me ters van de Olympisch 200 meter finale ontbeerde Le wis de kracht om Joe De- loach van zich af te houden. In Seoul zal Carl lewis geen vier gouden medailles beha len, zoals hij vier jaar gele den in Los Angeles heeft ge daan. Lewis had in de finale een perfecte start, liep een schit terende bocht en leek simpel op weg naar zijn derde gou den plak. Een tiental meters voor de finish verslapte het tempo echter en kon De- Loach hem passeren. „Het is een troost voor me, dat Joe won", zei Lewis, nadat hij zijn vaste trainingsmaatje na afloop uitgebreid geknuf feld had. DeLoach won in 19.75. Al leen Pietro Mennea is ooit sneller geweest, in 1979 liet de Italiaan in Mexico 19.72 noteren. - fotoap Door Marcel van Lingen DEN HAAG - Brabantse en Limburgse CDA-fractiele- den in de Tweede Kamer oefenen druk uit op ex- staatssecretaris Van der Linden om terug te keren als kamerlid. De druk op Van der Linden is verhoogd in verband met de te verwachten benoeming van het CDA-kamerlid mevrouw J. Kraaijeveld-Wouters tot bur gemeester van Hilversum. Van der Linden, die vanwege de paspoortaffaire als staatsse cretaris van Buitenlandse Za ken aftrad, staat als eerste CDA-er genoteerd die de daarna openvallende plaats in de fractie zou moeten opvullen. De woordvoerder van de CDA-fractie bevestigde giste ren dat Van der Linden 'mate rieel' in aanmerking komt voor de plaats in de fractie. „Of hij het dan doet is natuurlijk de vraag, want dat is een puur persoonlijke afweging," zo liet hij weten. Het probleem is dat CDA- fractievoorzitter De Vries niet staat te springen om Van der Linden terug te ziea Ex-staatssecretaris Van der Linden was gisteren niet voor commentaar bereikbaar. NEW YORK (ANP) - De Britse minister van buiten landse zaken, Geoffrey Ho- we, heeft woensdag in de al gemene vergadering van de Verenigde Naties duidelijk gemaakt dat zijn land zich zal blijven verzetten tegen sancties tegen Zuidafrika. Hij noemde sancties 'een poli tiek, maar hol gebaar, dat mil joenen banen van zwarten in gevaar zou brengen'. Het Verenigd Koninkrijk heeft, met de Verenigde Staten, in de Veiligheidsraad van de VN zijn veto uitgesproken over sancties als een olie-embargo en samen met de Bondsrepu bliek in de Europese Gemeen schap een boycot van Zuidafri- kaanse steenkool geblokkeerd. Howe's Westduitse collega, Hans-Dietrich Genscher, sprak niet over sancties of het an derszins verhogen van de druk op de blanke minderheidsrege ring in Pretoria, maar deed een beroep op alle vakbonden het voorbeeld te volgen van de Westduitse Unie van Metaal bewerkers. Deze bond heeft een lijst op gesteld met minimum-normen voor de behandeling van werk nemers van Zuidafrikaanse dochtermaatschappijen van bedrijven uit de Bondsrepu bliek. Deze normen hebben ten doel Zuidafrikaanse vakbon den en arbeiders dezelfde so ciale rechten toe te kennen als hun collega's in de Bondsrepu bliek. Grote Westduitse bedrij ven hebben toegezegd deze normen te zullen toepassen. Genscher deed een beroep op andere ondernemingen dit voorbeeld te volgen. (ADVERTENTIE) Aanbiedingen geldig van do. 29 september t/m za. 1 oktober 1988 en alléén in filialen met een groenteafdeling. VANDAAG 4 KATERNEN ZIE SPORT 1 ZIE SPORT 1 -SEOUL 1988- I ZIE SPORT 2 Het dopinggebruik van sprinter Ben Johnson kan verstrekkende gevolgen hebben voor de Italiaan Primo Nebiolo, de voorzitter van de Internationale Amateur Atletiek Federatie (IAAF). Volgens enkele Amerikaanse atleten, die anoniem wensten te blijven, zou de Italiaan Ben Johnson vorig jaar bij de we reldtitelstrijd in Rome ook al de hand boven het hoofd heb ben gehouden na een positief uitgevallen dopingtest De positie van de Italiaan staat ter discussie, sinds zijn land genoot Evangelisti in Rome op onrechtmatige wijze de bron zen medaille met een sprong van 8,38 meter veroverde. Later bleek dat er na tussenkomst van Nebiolo met de afstand was gemanipuleerd. Vanaf die tijd staat Nebiolo binnen de IAAF met de rug tegen de muur. In Rome verklaarde Carl Lewis destijds dat de IAAF ge bruik van spierversterkende middelen bij top-atleten toe staat Namen wilde de door Johnson verslagen sprinter toen niet noemen, maar voor iedereen was het duidelijk dat hij de Canadees bedoelde. In Rome heerste al voor aanvang de wereldtitelstrijd twijfel over de juistheid van de dopingcontroles. De Westduitser Donike en de Brit Becket waren voor het toernooi aange steld als doping-officials. Op aandrang van Nebiolo werd het tweetal, dat een goede naam heeft, op het laatste mo ment uit de commissie gezet Het geruchtmakende voorval met Johnson in Seoul zal de positie van de Italiaanse voor zitter nog zwakker maken. De Vara gaat vanaf 9 oktober de tv-serie 'Merijntje Gijzen's Jeugd' herhalen. De serie werd in 1974 voor het eerst uit gezonden en is opgenomen in verschillende plaatsen in West-Brabant zoals Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Zegge. Wat is er gebeurd met Jan Ligthart (Merijntje) en Elly de Jong (Blozekriekske)?. ZIE GIDS-1 Ook vandaag wisselvallig. Geleidelijk komen er meer op klaringen, maar regen blijft tot de mogelijkheden behoren. De wind is matig tot vrij krachtig uit westelijke richtingen. Koel weer. Max. 13-15, min. 6-8. (ADVERTENTIES) Komt zaterdag 1 oktober a.s. tussen 14.30-18.00 uur naar het Churchill Hotel, Churchilllaan 700, Ter- neuzen voor: Demonstraties van de Uitgifte van gratis NovoPennen. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam:-- Adres: Postc.:.Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: O maand per automatische afschrijving adw„„.,Mf 23,90 kwartaal acceptgirokaart ad L»»»hmwwm4f 71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad.,.„.69,95 Zodra de nieuwe abonnee hel abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw O PARKERJOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening ituur deze bon in een envelop (zonder postzegel) nat )agblad De Stem. Antwoordnr. 112,4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1