W' y fjUtKERJnTTER v r1 België gaat gifwater lozen in de Schelde CDA EN VYD ONEENS OVER INVOEREN VOLKSVERZEKERING Ben Johnson af via de zij-ingang Berend Jan 'fijnbesnaarde jongen' Boersma: hoe meer wind, hoe beter PTT klaar voor acties Merijntje Ledenraad Ajax akkoord met ontslag van bestuur Enorme vangst valse dollars VACANTIE DEN HAAG - Tussen de regeringspartijen CDA jen WD dreigt opnieuw onenigheid in de Tweede kamer als vandaag de invoering van een nieuwe jpremie voor ziekenfondspatiënten wordt bespro ken. Luns steekt loftrompet op Gorbatsjov Russisch schip zware schade op rede Vlissingen Uitstel Ziekenfondsen Margriet: trui Van Breukelen inderdaad vals NIEUWE STAATSSECRETARIS BUITENLANDSE ZAKEN WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1988 Johnson loopt fortuin mis Vriesekoop laat haar tanden zien Hockeysters van troon gestoten Hardrijders: 170.000 aan bekeuringen HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Wind en regen JE HAD'T KUNNEN UEZEN IN zm Kunt u met een gerust hart via De Stem doen meteen „Kleintje" onder de rubriek „Vakantie". Immers vele tienduizenden Stem-lezers en lezeressen (vier van elke tien) zeggen bijzondere belangstelling te hebben voor deze specifieke „Kleintjes"-rubriek. DE STEM raste jaargan» Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 van onze Haagse redactie ioEN HAAG - België gaat Je pijpleiding van de che- ;jiische fabriek Tessenderlo jjn de provincie Limburg, dak onder de Nederlandse ijtens, toch openen. De fa briek wil de leiding gebrui ken voor lozing van afval, Ware metalen en radio-ac- •jtieve stoffen. Dit afval komt jangezuiverd via het Albert- kanaal in de Schelde. Europarlementariër Staes (Belgische Groenen) komt van daag in Den Haag met 'ge heime dossiers' waarin de Bel gische plannen worden ge openbaard. Volgens Staes bewijzen de dossiers onomstotelijk dat de Belgische overheid zich niet langer wil storen aan protesten en de pijpleiding op korte ter mijn zal openen. De regering heeft tot nu toe niet geen vergunning durven te geven voor het gebruik van de pijpleiding. De milieubeweging voert al twee jaar fel actie te gen de voorgenomen lozingen. Ook minister Smit-Kroes (Verkeer en Waterstaat) en de directie Zeeland van Rijkswa terstaat hebben fel geprotes teerd tegen de lozing in de Schelde. Smit-Kroes dreigde zelfs dat België de uitdieping van de Westerschelde kan ver geten als de lozingen van Tes senderlo doorgaan. Volgens haar ministerie heeft de Belgische regering on langs een rapport gestuurd waaruit zou moeten blijken dat het reuze meevalt met de ver vuiling door de lozing. Maar de Weer herrie in coalitie j Van onze Haagse redactie JHet CDA wil die premie (156 gulden per verzekerde per |jaar en een kinderpremie) per se op 1 januari invoeren en volksverzekering (plan-Dekker) versneld in laten gaan. De WD wil alleen de nieuwe premie door laten Van onze Haagse redactie DEN HAAG-Oud-mi nister mr. Luns, voor malig secretaris-gene raal van de NAVO, denkt dat het mogelijk is dat de NAVO een nieuw verdedigings concept gaat ontwer pen. Voorwaarde daarvoor is in zijn visie wel, dat Sov jet-leider Gorbatsjov slaagt in zijn reorganisa tie van de Sovjet-samen- leving. In het gisteren versche nen boekje 'Gelooft u mij, het was een genoegen' geeft Luns hoog op over de kwaliteiten van de eer ste man van de Sovjet- Unie. „Gorbatsjov is een in telligent man. Een man van klasse, Michael Gor batsjov, een soort De Gaulle in wording en ken nelijk goed getraind door Anatoli Dobrynin VLISSINGEN (ANP) - Bij een aanvaring op de rede van Vlissingen zijn dins dagmiddag twee schepen, waarvan een Russisch, zeer Waar beschadigd geraakt. De aanvaring ontstond nadat een ankermanoeuvre van het uberiaanse containerschip OOCL Atlantic van 28.600 bru- toton op het zuidelijk ankerge- oied van de rede van Vlissin- ?en mislukte. Het schip dreef met forse snelheid op het Russische vrachtschip Soviet Skaya Jakutiya, 3600 ton groot, dat op de rede van Vlissingen voor anker lag. Het hele voorschip vandeRus werd ingedrukt. De UOCL Atlantic liep schade op aan stuurboorzij de. Beide schepen lagen dins dagavond voor het onderzoek Van de rijkspolitie te water en da scheepvaartinspectie nog voor anker op de rede van Vlis- smgea Het Russische schip zal Woensdag naar de container- naven van Vlissingen worden gesleept, zo heeft een woord- deeW6r Van DGSM meege~ Berend Jan maakt van de fanfare van René weer een Kamerorkest De liberalen zochten gister avond een manier om vandaag in het debat beide uitgangs punten met elkaar te kunnen verzoenen. WD-woordvoerder Nijhuis zal vooral een technisch betoog proberen op te bouwen dat er toe moet leiden dat staatssecre taris Dees (Volksgezondheid) alsnog besluit af te zien van uitbreiding van de Dekker- verzekering. Het CDA zal aan een derge lijke splitsing van de voorstel len niet meewerken, evenmin als de PvdA die hoopt met het CDA tot een vergelijk te komen over de nieuwe volksverzeke ring. PvdA-fractieleider Kok pro beerde gisteren de Tweede Ka mer over te halen het wets voorstel nog niet te behandelen. Volgens Kok kan het voor stel pas na de algemene be schouwingen (tweede week van oktober) worden behandeld, omdat ja-zeggen tegen het wetsvoorstel ook ja-zeggen in houdt tegen het koopkracht beeld voor volgend jaar. Aan de invoering van de vaste premie voor ziekenfondspatiënten zit een verhoging vast van de kin derbijslag. Het CDA toonde zich bij monde van woordvoerder Lansink niet bereid aan het uitstel mee te werken. Het CDA is bevreesd dat uit stel van de behandeling ook de datum van invoering (1 janua ri) in gevaar brengt. De zieken fondsen hebben laten weten drie maanden tijd nodig te heb ben om de eigen administratie op orde te hebben. Ze moeten daarom eind deze week weten waar ze aan toe zijn. In WD-kring was gisteren wel sympathie voor het uitstel te beluisteren, maar Voorhoeve noch Nijhuis mengden zich in de discussie in de Tweede Ka mer. De kamer behandelt van daag en morgen het voorstel, maar besluit pas daarna of over de voorstellen na de alge mene beschouwingen nog ver der moet worden gesproken. In dat laatste geval wordt de nieuwe premie later ingevoerd. Van onze verslaggever BREDA - Het damesweek blad Margiet zal het bericht dat het beschikt over de EK-finaletrui van voetbal keeper Hans van Breukelen rectificeren. De trui die uitgeloofd wordt bij actie voor gehandicapte spor ters is een andere. De redactie noemt het een 'vervelend mis verstand'. Dè trui was echter eerder dit jaar al door dagblad De Stem geveild voor een ander goed doel. Intern onderzoek bij Mar griet wees daarna uit dat er in derdaad een fout was gemaakt. Margriet-redacteur Pieter Groenewold sluit opzet uit. De Canadese sprinter Ben Johnson, die dinsdag in Seoul via de zij-ingang afdroop, zal vandaag in het laboratorium van het Ca nadese Olympisch Comité in Montreal, een officieel door het IOC erkend instituut, an dermaal een onderzoek naar doping onder gaan. Er zal niet alleen een urine-staal van de wereldrecordhouder op de 100 meter worden onderzocht, maar ook de inhoud van het flesje waaruit de sprinter op de dag van de finale van de sprint, zaterdag, een slok heeft genomen zal worden onderzocht. In de Canadese pers is met ontzetting gerea geerd op het nieuws dat Ben Johnson be trapt is op het gebruik van dope. Voor ver slag, analyse en commentaren zie de eerste sportpagina. fotoanp Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Mr. Berend Jan baron van Voorst tot Voorst (CDA, 44) is be noemd tot staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Hij volgt de CDA'er René van der Linden op, die vanwege gemaakte fouten in de paspoort-affaire het veld moest ruimen. Minister Van den Broek heeft gekozen voor een in Europese zaken goedingewerkte amb tenaar van het ministerie van Economische Zaken. Van Voorst tot Voorst is plaats vervangend directeur-gene raal buitenlandse economi sche betrekkingen op Econo mische Zaken. Hij kent de weg in het Brusselse Europa, omdat hij, tijdens de vorige zittingspe riode van de Europese Com missie, adjunct-chef was van het kabinet van de Neder landse Eurocommissaris, An- driessen en ook al eerder bij de EG in Brussel werkzaam was. Van Voorst tot Voorst, die door mensen die hem uit zijn De opvolger van Van der Linden in zijn werkkamer. - fotoanp Brusselse tijd kennen, wordt beschreven als 'een fijnbe snaarde jongen' en iemand met grote dossierkennis, is op het ministerie van Economi sche zaken hoofd van de di rectie economische integratie Europa, een afdeling die zich bezig houdt met de uitvoering van de EG-verdragen. Ook is hij lid van de commissie voor buitenlandse economische be trekkingen in het kader van de Benelux. De nieuwe staatssecretaris werd op 7 februari 1944 gebo ren in Beek/Ubbergen. Na zijn rechtstudie aan de Nij meegse universiteit en een studie politieke wetenschap pen aan de universiteit van Fribourg, trad hij in 1968 in dienst van het ministerie van Economische Zaken. Een jaar later ging hij voor de eerste maal naar Brussel, waar hij een jaar lid was van het kabi net van de toenmalige Euro commissaris Sassen. In 1970 keerde hij op Economische Zaken terug, maar vertrok het jaar daarop opnieuw naar Brussel, nu als ambtenaar bij de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de EG. Dat bleef hij zes jaar om in 1977 plaatsvervangend direc teur-generaal bilaterale za ken op het ministerie van Economische Zaken te wor den. Tot Andriessen hem in 1981 naar Brussel haalde als plaatsvervangend chef van zijn kabinet. In 1985 werd Van Voorst tot Voorst benoemd in de functie die hij gisteren neerlegde. De nieuwe staatssecretaris is curator van het Europees instituut voor Bestuurskunde in Maastricht, lid van de wer- groep Europa van het CDA en lid van het bestuur van het Koningin Emmafonds. Bo vendien was hij lid van de commissie aanstellingen van het ministerie van Buiten landse Zaken, de commissie die de minister adviseert over benoeming van ambtenaren op buitenlandse posten. I VANDAAG 2 KATERNEN minister is absoluut niet onder de indruk van de Belgische ar gumenten. Zij heeft de Belgi sche regering laten weten 'in geen geval te zijn gerustge steld'. Smit-Kroes blijft ervan overtuigd dat de lozingen de Schelde ernstig zullen vervui len. Gezien de huidige slechte kwaliteit van het water en het ernstig vervuilde slib op de bo dem, is verdere vervuiling on aanvaardbaar, houdt Smit- Kroes vol. ZIE SPORT 1 ZIE SPORT 2 ZIE SPORT 3 -SEOUL 1988- ZOETERMEER (ANP) - De bondsraad van de Abva Kabo heeft besloten de weerstandskas open te stel len voor leden bij de PTT, die actie zullen gaan voeren als de cao-gesprekken afge broken worden. De besprekingen voor de eerste cao voor de PTT verlopen moeizaam. Bonden en bedrijf- leiding komen vrijdag opnieuw bij elkaar. Uit de weerstandskas zullen de actie voerende leden worden betaald. Volgens een woord voerder van de AbvaKabo 'is men er klaar voor'. De bonden voor PTT-perso- neel, AbvaKabo, CFO, Ambte- narencentrum en CMHA, be reikten in juli na maanden van moeizame onderhandelingen een principe-akkoord voor een twee-jarige cao voor de bijna 100.000 PTT-werknemers. Tijdens ledenraadplegingen wezen de AbvaKabo'ers het akkoord deze maand echter volstrekt van de hand. Ook veel leden van de CFO en het Ambtenarencentrum hebben bezwaren. De CFO zal het akkoord in ieder geval niet ondertekenen. DORDRECHT (ANP) - Bij een snelheidscontrole op rijksweg A16 tussen Moer dijk en s Gravendeel heeft de gemeentepolitie van Dordrecht gisteren 1710 be stuurders betrapt op te hard rijden. In totaal deelde de politie voor 170.000 gulden aan bekeuringen uit. Volgens een woordvoerder reden ruim 1400 personenautos harder dan de toegestane 120 kilometer per uur. Een auto mobilist reed 208 kilometer per uur. PUSAN - De Nederlandse Antillen doen al sinds 1952 zelf standig, maar altijd bescheiden aan de Olympische Spelen mee. Na 36 jaar werd dinsdag in Pusan een eind gemaakt aan die vruchteloze periode. Jan Boersma, een lang, blond, onecht landskind, geboren in Groningen en na een zwerftocht over de hele wereld al vijf jaar vast op Curacao, won bij de Olympische zeilregatta de zilveren medaille in de divisie 2, de categorie van de surfers. Volgens secretaris Tyrone Augusta van het AOC, het An- tiliaans Olympisch Comité, zal Boersma als een nieuwe volksheld in Willemstad worden begroet. De 19-jarige Boersma zelf moest aan alle drukte rond zijn persoon wel wennen. Al twee jaar bewoog de 1.87 lange en 75 kilo zware Curacaoër zich anoniem door de surfwereld. Hij was te zwaar voor de echte competitie en kwam alleen bij sterke wind voor in de klassementen terecht. Voor de Neder lands kernploeg kwam hij niet in aanmerking, al zeilde hij vorig jaar bij het Europees kampioenschap nog met een 'H' in het zeil. De oprichting van de AYRU, de Antilliaanse zeil- unie, maakte daar een eind aan. AMSTERDAM - De ledenraad van Ajax is gister avond na een vergadering van twee en een half uur akkoord gegaan met de ontslag-aanvrage van het voltallige bestuur van de club. De 'ernstige gevoelens van onveiligheid' bij vooral voorziter Harmsen en penningmeester Bakker werden door de raad geaccepteerd. Harmsen en Bakker treden onmiddellijk af, de secretaris Neefjes, vice-voorzitter Kraan en bestuurslid Been zullen als demissionair bestuur de lopende zaken af handelen. Algemeen directeur Arie van Eijden, die ook be dreigd was, blijft in funktie. De ledenraad van Ajax heeft een commissie gevormd die binnen twee maanden een nieuw bestuur hoopt te formeren. ZIE VERDER SPORT-3 De zon zal zich net als gisteren nauwelijks of niet laten zien. De bewolking neemt verder toe, gevolgd door regen. Alsof det nog niet genoeg is, wakkert de zuidwesten wind aan tot vrij krachtig. Maximum 17-19, min. 9-11 COSTA MESA (AFP) - De Amerikaanse geheime dienst heeft dinsdag bij een inval meer dan 200.000 valse biljetten van honderd dollar aangetroffen. De vangst, met een 'waarde' van meer dan veertig miljoen gulden, is wellicht de grootste in de geschiedenis van de Amerikaanse valsemunterij, zo is dinsdag officieel bekendgemaakt. De leider van de vervalsersbende zou zijn opgepakt. De nagemaakte biljetten zijn volgens de autoriteiten van 'goede kwaliteit'. Dinsdag was de telling van alle valse papieren nog niet voltooid. Het huidige vangstrecord in de Verenigde Staten staat op 22.048.000 valse dollars. De vals-geldoperatie werd geleid door een Amerikaan van Cubaanse oorsprong. (ADVERTENTIE) Mei deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats:..... Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart adf 71,85 Q kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1