Sprinter Ben Johnson gebruikte doping JUSTITIE: CRIMINALITEIT DE HOOGSTE VAN NEDERLAND Klassesprint beloond met goud ANDIJVIE EN KIP PftRKf HOTTER \:GIFT Dees vreest geen geld voor ouderen over te houden Grootse ontvangst van Suleymanoglou Hi verslaat RIA Hermans en Reve op zwarte lijst van VN Merijntje Pak koffie wordt duurder Uitstel Molest DINSDAG 27 SEPTEMBER 1988 DEN HAAG - Breda heeft de hoogste criminali- lieit van Nederland. Nijmegen en Arnhem volgen Ide Brabantse gemeente op de voet. Ook voormalige medewerkers tegen Pinochet Preventie Reactie Andijvie, kilo fa Kipdrum-/ 0Ü braac kilo 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. braadsticks, Q QQ kilo alb' Hockeyteam rekent met Pakistan af Interesse van Amerika voor Regilio Tuur Marti ten Kate een lichtpunt Ook Ajax-directeur stapt op HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Weinig verandering JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. AND AG Isven. dat I voor lehter l:h in lie je riijk? rrect. naal naar fcr op pn te In- :niet naar dan nooit Delen plijk- took Een jPhi- iogen BKC in 'an zijn |n de >een I door Inten ved- I helft ge- moet ved- ftge- f ver- later fei- I atle- veld bchtte pover in de verde i met de ook (mhet veede om fer de- e meeste velden van de thuisclubs t afdelingsvoetbal bleken gisteren het veld van het Westdorpse RIA iet duel tegen Zeeland Sport te la- 'd afgelast. 2 - Een voor rust sterker RIA moest jort vlak voor het verstrijken van de rwam. Spits Roose kon vrijwel onge- gaan en bekroonde deze actie met een de thuisclub kwam al vrij gauw in de ke kon na een voorzet van de rechter- aantekenen. Amper een minuut later ende ingrijpen van de RLA-defensie n. RIA werd na dit doelpunt pas goed eeland Sport onder hevige druk. Met slaagden de Vlissingers er in hun doel lat Clinge-aanvaller Boudewijn drt) kijkt toe. - fotowimkooyman. Bijdragen: Rinus Verberkmoes en Rinus de finitief te worden gestaakt BKC moet nu later trachten in het resterende half uur een achterstand van 1-6 weg te werken. DE voetbalwedstrijd tussen Zilveren Kruis en De Meer paal had de HuZaVo-com- petitieleider voor vrijdag avond op de rol staan. Een dag die Zilveren Kruis blijkbaar voor problemen stelde. Het vroeg verplaat sing naar zaterdagavond. Dit verzoek werd ingewil ligd en zodoende moest het een dag later dan was voor zien afgewerkt worden. Toen de strijd om 22.30 uur los moest barsten, stonden echter alleen de mannen van De Meerpaal en het Axelse arbitrale duo Ver linde/De Rijk in de zaal. Zilveren Kruis werd niet gesignaleerd. Er van ge hoord ook niet. Kortom, het liet de boel de boel. Al met al een uiterst onsportieve houding die weinig waar dering oogstte. IN het voetbalduel Terneu- zen Bl-Dauwendaele BI vierde de onsportiviteit hoogtij. Met name Dau- wendaele-speler Schaalje bezondigde zich aan de spelregels. Zijn commen taar leveren op de arbitrage van scheidsrechter Loet Bombeleyn uit Philippine kostte hem in eerste instan tie vijf minuten bankzitten. Veel stak Schaalje van deze 'afkoelingsperiode' blijk baar niet op. Dat bleek toen Bombeleyn voor buitenspel floot. Schaalje was het daar niet mee eens en trapte de bal weg. Bombeleyn, die hem daarvoor op het matje riep, kreeg van de Dauwen- daele-spelerr te horen: „Man, wat ben jij een zak- kenwasser." Als een gek rende de razende B-junior vervolgens op Bombelyn af om hem vol in het kruis trachten te schoppen. Een karate-techniek die de Phi- lippinenaar aan zag komen, waardoor zijn afweer nog net op tijd was en de trap geen voltreffer werd Schaalje, die volgens zijn eigen clubleiding al een fors strafblad heeft, werd ver volgens wegens molest uit het veld verwijderd. Dit al les gebeurde in de tiende minuut voor rust van een duel in de hoofdklasse B- junioren. Een strijd die Terneuzen BI met 6-2 won. waarvan u vindt, dat er een kleine gerubnceerde I advertentie voor geplaatst moet worden? Plaats dat Kleintje" dan beslist in De Stem. Tien tegen een dat uw advertentie gelezen wordt. Immers 9 van de 10 I stem-lezers en lezeressen pluizen week in week uit I onze ,,Kleintjes"-rubrieken na. Dat zijn elke dag vele tienduizenden Kleintjes-lezers. DE STEM I VANDAAG 2 KATERNEN ||28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Qosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 i Ben Johnson Van onze spéciale verslaggever SEOUL - Ben Johnson, winnaar van de 100 meter bij de Olympische Spelen in de wereldrecordtijd van 9,79 seconden, heeft verboden stimulerende middelen ge bruikt. In de urine-staal die na de fi nale bij de Canadees werd af genomen, is door het laborato rium van het IOC stanozolol aangetroffen, een anabole ste- roïde. Dat heeft gisteren de Ita liaanse professor Gustavo Tuc- cimei, lid van de anti-doping commissie van het IOC aan het Franse persbureau AFP be kend gemaakt. De voorzitter van de com missie, de Belg Prins Alexan der de Merode, zal deze ochtend een verslag van de doplng-con- trole overhandigen aan het be stuur van het IOC. De medi sche commissie stelt in het rap port dat het vindt dat Johnson moet worden geschorst en dat hem zijn gouden medaille dient te worden ontnomen. „Er is geen verschil tussen Ben John son en welke andere atleet dan ook", stelde de Italiaan. Volgens de regels van de In ternationale Amateur Atletiek Federatie wordt een atleet die voor het eerst op het gebruik van dope wordt betrapt, auto matisch voor twee jaar ge schorst. De Canadese ploegleiding is inmiddels ingelicht over het vinden van sporen van anabole sterolde in de urine van John son. Vanmorgen zal het hoofd van de ploeg door het bestuur van het IOC worden gehoord. Ook Johnson zal zijn zegje mo gen doen. Roger Jackson, voorzitter van het Canadese Olympisch Comité, bevestigde dat er sprake is van doping bij een van zijn atleten. Stanozolol is een androgeen hormooa Dat Is een middel dat leidt tot de ontwikkeling van mannelijke vormen. Stanozolol heeft daardoor in principe de zelfde werking als testosteron. Een duidelijk gevolg van het middel is de extreem sterke ontwikkeling van de spieren. Het is een in de atletiek bekend middel. Het wordt vooral ge bruikt om het lichaam tijdens preda criminele topper I Van onze Haagse redactie I De drie steden behoren bij de top tien van steden waar de [veel voorkomende criminaliteit, grote, kleine en erg Ikleine misdrijven, groeit en bloeit. I Misdrijven gebeuren in deze I plaatsen zelfs veel meer dan in Ide Randstad, de steden Am- sterdam, Rotterdam en Den laag. Dit onthulde minister Kort- lals Altes (Justitie) gisteren I tijdens de uitreiking van de Hein Roethof prijs voor een I preventieproject in Zwolle. I SANTIAGO (AFP/UPI) - I Met nog enkele dagen te I gaan voor het presidentiële I referendum op 5 oktober is I in Chili een aantal vroegere I naaste medewerkers van I president Augusto Pinochet I vrijwel dagelijks in de me- I dia actief om campagne te 1 voeren voor een 'nee' tegen Ide dictator. Uit een opiniepeiling door poli tieke deskundigen die gelieerd rijn met de oppositie bleek maandag dat Pinochet slechts op 20 procent van de stemmen kan rekenen. Federico Willoughby was in I september 1973 een van de mensen die bij de staatsgreep aan de zijde van Pinochet ston den. De 50-jarige Willoughby redigeerde de teksten van de I .nieuwe machthebber en diende zijn media-secretaris. Te- I genwoordig zegt hij in het openbaar dat Pinochet geen democraat is en dat 'verraad' is gepleegd aan de principes die de militairen bij hun ingrijpen voor ogen stonden. Uit een onderzoek van het wetenschappelijk centrum van het ministerie van Justitie blijkt dat de criminaliteit sinds 1980 het sterkst is gestegen in Breda, 214 procent. In de Rand stad was die stijging veel min der, in Amsterdam 35 en in Rotterdam 37 procent. Volgens onderzoeker Van Dijk is er in steden als Breda te wei nig gedaan aan misdaadpre ventie. Volgens hem moet er daarnaast bekeken worden of of steden in de provincie niet zijn onderbedeeld qua politie sterkte. Korthals Altes noemde de stijgingen opmerkelijk. Hij kondigde aan de misdaadpre ventie in de betreffende steden zeer kritisch te zullen bezien. „Als de minister echt zo begaan is met de problemen dan moet hij maar mensen van de rijks politie naar de gemeentepolitie overhevelen", aldus burge meester F. Feij van Breda in een eerste reactie. Hij verwijst daarbij naar een recent onder zoek naar de werkdruk bij de plattelandsgroepen van de rijkspolitie, dat uitwijst dat de werkdruk daar veel lager is dan in veel grote steden. De cijfers geven volgens hem een volstrekt vertekend beeld. Hij noemde het onderzoek bij zonder onwetenschappelijk. „Eigen onderzoek van de socio grafische dienst heeft uitgewe zen dat de aangiftebereidheid in onze stad veel hoger is dan in andere steden. 'We hebben dat ook in andere steden onder zocht". Andere vroegere getrouwen VrPPTYld van Pinochet hebben een soort gelijke opstelling gekozen. On- ®r hen zijn twee gepensio neerde luchtmacht-generaals, een voormalige minister en an dere ex-regeringsfunctionaris sen. Volgens hen hebben vijf den jaar Pinochet bewezen dat frijheid in Chili 'volledig afwe eg' is. De Chileense dictator reageert niet of met verachting °P de uitlatingen van zijn vroe gere politieke vrienden. De opiniepeiling waarvan maandag de resultaten bekend JJjn gemaakt, geeft Pinochet twintig procent van de stem den van de ongeveer 7,4 mil joen stemgerechtigden. Vol gens de enquete van de politie ke, met de oppositie verbonden deskundigen stemt 47 procent «gen de dictator. In de hoofdstad Santiago zou selfs 57 procent 'nee' zeggen te gen de Chileense machthebber. Feij noemde het uiterst vreemd dat nog maar kort geleden het ministerie van binnenlandse zaken bekend maakte dat het in Breda allemaal wel meeviel met de criminaliteit en deze stad best wat van de sterkte van de politie in kon leveren. Volgens Feij wordt het on derzoek naar de werkdruk bij de rijkpolitie over veertien da gen besproken met de Vereni ging van Nederlandse Ge meenten. Breda zal op korte termijn met nieuwe cijfers reageren. De burgemeester legt aan staande donderdag voor aan vang van de gemeenteraads vergadering een verklaring af. NEW YORK (ANP) - Twee Nederlandse auteurs, W.F. Hermans en Gerard Reve, staan op de lijst van artiesten die volgens het VN-Centrum voor Bestrij ding van de Apartheid zijn opgetreden in Zuidafri- ka, respectievelijk in maart 1983 en in juni 1984. De lijst met honderden namen van kunstenaars, voorna melijk uit de Verenigde Staten en het Verenigd Konink rijk, is bijgewerkt tot augustus 1988. Onder Nederland worden, behalve de schrijver Reve en de niet nader aangeduide Hermans, genoemd de zanger Heintje (Hein Simons), voor optreden in februari 1983, en een dansgroep 'folkloristiche', die in oktober 1981 zou zijn opgetreden. Eerdere lijsten zijn gepubliceerd in 1983, 1984, 1986 en 1987. De publikatie vloeit voort uit een besluit van de Alge mene Vergadering van de Verenigde Naties, die een cultu rele boycot aanbeveelt als een der middelen om op vreed zame wijze een einde te maken aan de apartheid. (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding Johnson: dat is even slikken Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Het kabinet heeft geen geld voor uit breiding van de zorg voor ouderen en voor de topkli nische zorg als de bezuini gingen op de medische spe cialisten en de geneesmid delen niet worden gehaald. De specialisten staan nog een half miljard gulden in het krijt. Voor 1990 is 300 miljoen gulden gereserveerd voor nieuw be leid, maar dat bedrag komt in gevaar. Staatssecretaris Dees (Volksgezondheid) heeft voor volgend jaar al een deel van het extra geld moeten schrappen. Dat valt op te maken uit het Financieel Overzicht Zorg 1989 dat Dees gistermidag presen teerde. In dat overzicht wordt jaarlijks een inzicht gegeven in de financiële huishouding van de gezondheidszorg. De medische specialisten staan nog voor 316 miljoen gul den in het krijt bij Dees. Dat bedrag hebben ze de afgelopen jaren in strijd met de afspra ken niet ingeleverd. Dees heeft ze daarboven al een bedrag van 180 miljoen gulden geschonken, dat de particuliere verzeke raars nog van de specialisten te goed hadden. Dees presenteerde gisteren zijn plan om de bezuiniging op de specialisten alsnog binnen te halen. Zo denkt hij tot 1990 100 miljoen gulden op de normin komens te bezuinigèn. Het ka binet wil die norminkomens verlagen van 180.000 naar 148.000 gulden per jaar, maar heeft de beslissing daarover uitgesteld. Dees hoopt verder de vergoe ding voor praktij kkosten terug te kunnen dringen met 170 mil joen gulden in deze kabinetspe riode. Dees denkt verder het aantal specialisten te kunnen verla gen, gelijk met het verdwijnen van een groot aantal zieken huisbedden in de komende ja ren. Daarnaast moet de eigen bijdrage (de 25-guldenmaatre- gel) geld opleveren. Voor bijna 100 miljoen gulden heeft Dees de trainingen zwaarder te kun- 'nen belasten en om het herstel te bevorderen. Een van de gevolgen van het veelvuldig gebruik van onder andere stanozolol is de vergrote kans op het krijgen van een vorm van kanker en groei stoornissen. Als Ben Johnson schuldig wordt bevonden is hij de tiende 'betrapte' atleet. Vlak voor Seoel werden er al drie atleten teruggetrokken. Tijdens de Spelen werden er zes op doping betrapt. Onder wie drie Bul gaarse gewichtheffers. SEOUL 1988- ZIE SPORT 1 ZIE SPORT 1 ZIE SPORT 1 ANKARA - De Turkse gewichtheffer Nairn Suleymanoglu, Olympisch kampioen in de klasse tot 60 kilogram, is maan dag groots onthaald In Ankara. De geboren Bulgaar, die in 1986 vluchtte naar Turkije, werd op het vliegveld opgewacht door premier Turgut Ozal en minister van sport Guzel. Suleymanoglu werd in een open auto door de stad gereden. De straten waren afgeladen met duizenden die naar hem zwaaiden en de 'kleine reus' toejuichten. De belangrijkste wegen raakten helemaal verstopt. Ook waren muziek- en dansconcerten georganiseerd ter ere van de gewichtheffer. Suleymanoglou zorgde voor de eerste gouden Olympische medaille voor Turkije in twintig jaar. Amerikaanse superzwaargewicht boksen Riddick Bowe heeft zijn mond voorbij gepraat. Door zijn loslippigheid loopt de Amerikaanse bokser die het snelst een tegenstander velt met een knock-out, bijna 2500 gulden mis. De twaalf boksers uit de Verenigde Staten hadden elk 200 gulden in een pot gestopt. Degene die het vroegst in de wed strijd zijn tegenstander definitief naar het canvas krijgt, zou het totale bedrag ontvangen. Coach Ken Adams wist niets van de weddenschap. Bowe verklapte alles tijdens de persconferentie na zijn gevecht tegen de Oostenrijker Biko Botowamungo. Het was de Amerikaanse journalisten opgevallen dat Bowe, een beetje tegen zijn natuur, meteen voluit op de aanval ging. De coach werd boos en heeft de 'pool' verboden. Van onze sportredactie AMSTERDAM - Na het voltallige bestuur van Ajax, heeft gisteren ook directeur algemene za ken Arie van Eijden zijn funktie ter beschikking gesteld. In tegenstelling tot de be stuursleden is Van Eijden in loondienst. Twee jaar gele den verliet hij Shell voor de direkteurspost bij Ajax. Hij en voorzitter Harmsen hadden het meest te lijden onder de bedreigingen, geuit naar aanleiding van de slechte resultaten. Van avond beslist de almachtige ledenraad van de vereniging hoe het verder moet met Ajax. De politie is op de hoogte van de bedreigingen aan het adres van Ajax-mensen. Of ficiële aangiftes zijn er nog niet. De Ajax-top wordt vooral telefonisch bedreigd en verbaal op en rond het stadion. Daar patrouilleerde de politie gisteren frequent. Het is volgens de politie woordvoerder maar de vraag of de bedreigingen met name afkomstig zijn van de zogenoemde F-side- supporters van Ajax. ZIE VERDER SPORT 3 In het huidige weerbeeld komt nauwelijks enige verande ring. Veel bewolking, een enkele opklaring blijft mogelijk evenals lichte regen of motregen. De wind matig tot vrij krachtig uit zuidwestelijke richting. Max. 16-18, min. 13-15. Monique Knol heeft gisteren in Seoul voor Nederland de liet in een massasprint het complete peloton achter zich. Op tweede gouden medaille veroverd. De wielrenster uit Soest de foto een stralende Knol na het ontvangen van de gouden maakte haar reputatie als rappe spurter volledig waar en betoning voor haar inspanning. fotoap UTRECHT (ANP) - De drie belangrijkste koffiebran- ders Douwe Egberts, Ahold (Albert Heijn) en Van Nelle gaan met ingang van woensdag de prijzen voor de handel van alle koffiemer- ken verhogen. Daardoor zal de consumentenprijs 14 tot 16 cent per pak van 250 gramstijgen. Als redenen van de prijsverho ging worden genoemd de stij ging van de dollarkoers van de laatste maanden en de schaar ste aan kwaliteitskoffie. Door dit laatste zijn de aankoopprij zen van bepaalde soorten koffie sterker gestegen dan de gemid delde wereldmarktprijs. (ADVERTENTIE) nog geen plannen. Vanaf volgend jaar boekt Dees ook al een bezuiniging in van 170 miljoen gulden op de geneesmiddelen. Dees wil een zogeheten ijkprijssysteem in voeren (alleen vergoeding voor een beperkt aantal goedkope geneesmiddelen; voor duurdere preparaten bijbetalen) en daarmee tot 1990 een half mil jard gulden besparen. Verzeke raars en apothekers zijn mor dicus tegen het idee. De Tweede Kamer voelt er even min veel voor. Met deze bon kunt u een nieuwe «bonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET. Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per maand per automatische afschrijving ad23,90 O kwartaal acceptgirokaart ad71*85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.: Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Oagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KIWIT VOOR JE EIGEN STUK WW NEDER1ANP V

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1