JU2- /vv>7 LatJk WERKLOOSHEID NIET LAGER ONDANKS GROEI ECONOMIE Yvonne ook in Ridderzaal r 1 J PARKER.I0TTER dep™ Margriet noemt shirt Van Breukelen 'finaletrui' palfrenier zakt onder gouden koets Japanse keizer Hirohito ernstig ziek M>_ Cevaarlijk virus'velt konden bij tientallen SfOMEW'S WEAR] Vandaag vijf pagina's over Troonrede en Miljoenennota Faalangst nekt herenhockeyteam Schapers verslaat Rus Tsjenokov Politie: betere beloning, anders acties Meer zon ERKENDE VERHUIZERS WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 Minimi brood umpnjs zes cent omlaag KNVB EN KEEPER: ECHTE TRUI DOOR DE STEM BU OPBOD VERKOCHT DESTEM Rel over Jeruzalem HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND BEKENDMAKING DE EIKEN SCHOOR JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. Particuliere verhuizingen Alls soorten in- ert „xteme verhuizingen f eedrijfa- on projectverhutei voor binnen-en HOFSTEENGE B.V. HULST-01140-10637 1 DE STEM s^téjaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur— Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 i i ■www 4 -Biti ifrftufn 'i <S fan onze Haagse redactie N HAAG - De Tweede Kamer, het kabinet en vakbeweging willen dat het minimumloon liet omlaag gaat. Maar wel moet werk op mini mumniveau goedkoper worden. Dit én scholing en herscholing moet de oplossing bieden de langdurig werklozen. De werkgevers daarente- ;en voelen wel voor verlaging van het minimumloon, llle fracties in de Tweede Ka- dacht verdient. De stagnerende van de palfreniers bij de gouden koets raakte onwel en gleed op het Binnenhof onder li/stilstaande) koets. De man werd met een ambulance afgevoerd. - fotoanp TOKYO (AFP/RTR) - De Japanse keizer Hirohito is ernstig ziek. Zijn toestand zou kritiek zijn, zozeer dat het niet mogelijk is hem voor behandeling naar een ziekenhuis over te brengen. Functionarissen van het Rode Kruis leverden gisteren voor de tweede keer in 24 uur bloed af bij het ziekenhuis op het terrein van het keizerlijk paleis. De 87-jarige monarch kreeg in de nacht van maan dag op dinsdag enkele bloed transfusies nadat hij bloed had opgegeven. Zijn artsen zeiden eerder vannacht dat de keizer last had van een ontstoken gal blaas, een kwaal waar hij vo rig jaar door een team top- Keizer Hirohito -fotoanp chirurgen voor werd geope reerd. Onder aanhaling van functionarissen heeft het persburau Kyodo gemeld dat het kabinet spoedig zal be sluiten de officiële functies tijdelijk over te dragen aan kroonprins Akihito. De macht van de Japanse keizer is sterk ingeperkt in de grondwet die na de Tweede Wereldoorlog onder auspiciën van de Verenigde Staten is opgesteld. Zo ver loor Hirohito zijn goddelijke status en behield hij slechts de functie van symbool van de staat. Ook mocht hij zich niet mengen in het politieke leven van Japan. Ruim een maand geleden verscheen de 87-jarige keizer voor het laatst in het open baar bij een herdenkings plechtigheid voor de drie miljoen Japanse soldaten die in de oorlog gesneuveld zijn. Loonkosten moeten lager «er zijn het er over eens dat de estrijding van de werkloos volgend jaar extra aan- fan onze verslaggevers SITTARD - Een gevaarlijk virus velt in Sittard honden tientallen. Tegen de agressieve ziekte staan die renartsen machteloos, om dat de gewone inenting te gen hondeziekte geen be scherming biedt. De aandoening tast het afweer stelsel van de dieren aan. Zij jp- dan bevattelijk voor infec ties, zoals longontsteking en wrsenvlies-ontsteking. Diergeneeskundigen probe ren koortsachtig een remedie jgen de hondeziekte te vinden wr de samenstelling van [nentingsstoffen te veranderen, weranciers van vaccins moe ien uiteindelijk met een oplos ing komen. d.EN haag (anp) - De mi nimumprijs voor brood gaat met ingang van maandag met zes cent omlaag en Wordt dan 1,84 gulden. JWen voor de verlaging zijn de nulde kosten voor een aan- Srcndstoffen. Een woord- o er van de Nederlandse «kkerijstichting heeft dit gedeeld. De minimumprijs van 800 voor wit en bruin brood daling van de werkloosheid is het enige minpunt in de ogen van CDA en WD. Voor het overige heerst optimisme over de groei van de economie en de groei van het aantal banen. Het CDA constateert dat het recept voor economisch herstel van de kabinetten Lubbers-1 en -2 steeds meer een succes formule blijkt te zijn. Het CDA meent dat er terecht reden is voor enig optimisme. De WD is tevreden met het doorzetten van de economische groei en prijst de volharding van het kabinet om de hard nekkige groei van de collec tieve uitgaven tot stilstand te brengen. De grootste oppositiepartij, de PvdA, mist in de begroting rechtvaardigheid en oog voor de toekomst. „Het kabinet maakt de verkeerde keuzen. Inkomen krijgt voorrang boven werk. Met dit tempo van de da lende werkloosheid krijgt Lub bers zijn karwei deze eeuw niet meer afgemaakt". De hoofdpunten van het be leid van het kabinet voor het komende j aar zij n Extra geld voor de bestrijding van de werkloosheid; Verdere daling van het finan cieringstekort en belasting- en premiedruk volgens plan; Koopkracht van de minima blijft op peil, daarboven stijgt de koopkracht met 2 procent (ambtenaren 1 procent). Dat gebeurt door een verhoging van de kinderbijslag met 4 pro cent en een verlaging van het hoge BTW-tarief van 20 naar 18,5 procent; Het kabinet constateert dat de economische groei hoger ligt dan in de omringende landen, net als de toename van het aantal nieuwe banen. Daar te genover staat een stagnerende daling van de werkloosheid. Die blijft volgend jaar op 670.000 steken, ondanks extra geld voor banenplannen en scholing. Het kabinet haalt in Yvonne van Gennip was ook in de Ridderzaal, toen koningin Beatrix de troonrede uit sprak. Kamerlid Erica Terpstra had haar na het behalen van drie gouden medailles uitgeno digd deze gebeurtenis mee te maken en dus waren zij gisteren samen op het Binnenhof. - fotoanp ieder geval niet de doorstelling van 500.000 werklozen in 1990. Premier Lubbers gaf giste ren opnieuw toe het probleem van de de langdurig werklozen onderschat te hebben. Zij blij ken nauwelijks te profiteren van de groei van het aantal ba nen. Het kabinet wil met de so ciale partners (vakbonden en werkgevers) praten over ma nieren om dit probleem aan te pakken. Eén oplossing is vol gens het kabinet het verlagen van de loonkosten voor een voudig werk op minimumni veau, zonder dat het minimum loon daardoor omlaag gaat. De PvdA kondigde gisteren aan met een plan te komen, dat voorziet in het verminderen van de premie die de werkge ver moet betalen. Dat plan kan 80.000 nieuwe banen opleveren. ZIE VERDER BINNENLAND gram. (ADVERTENTIE) SgCTRMT62BREDA 076-216371 Van onze verslaggever BREDA - Damesweekblad Margriet is niet in het bezit van het keepersshirt, waarin Hans van Breukelen de finale van het Europees kampioenschap voetbal heeft gespeeld. Dit, in tegenstelling tot wat het weekblad deze week publiceert. Margriet heeftvwel een shirt, maar dat is een oude keeperstrui van Van Breukelen. Volgens Hans van Breukelen en de KNVB heeft het weekblad er zelf het etiket 'finaletrui' op geplakt omdat het als hoofdprijs in een wedstrijd van het blad voor een goed doel wordt uitgeloofd. De zaak is vervelend voor de goede naam van de keeper, omdat dagblad De Stem eerder dit jaar de echte trui van de keeper kreeg en vervolgens veilde. Het geld dat het shirt opbracht, 7000 gulden, kwam ten goede aan een Stern-actie voor hongerende In dianen in Mexico. De man die de trui kocht, C. Aerts uit Burgh-Haamstede, was ontzettend verbaasd in Margriet te moeten lezen dat er kennelijk nog zo'n trui in omloop was. De actie van Margriet is bedoeld voor gehandi capte sporters. Naast de keeperstrui worden andere sportattributen van bekende sporters als prijzen uitgeloofd. In het nummer van volgende week wordt bekend gemaakt hoe de Margrietlezers deze spullen kunnen winnen. In Margriet van deze week staat met grote letters: 'Win het EK-shirt van doel man Hans van Breukelen, waarin hij de strafschop van Rusland stopte.' Hans van Breukelen: „De trui in Haamstede is de enige echte. Margriet heeft geen enkele EK-trui van mij. Ik heb tweemaal in het grijs gekeept en het grijze shirt dat ik tegen Duitsland droeg heb ik in het publiek gegooid en dat is terechtgekomen bij een Duitser die me later nog een handtekening vroeg." De keeper heeft wel een verklaring voor het feit dat Margriet over een andere grijze trui van hem be schikt: die is door de KNVB beschikbaar gesteld. Woordvoerder Gerrit Steenhuizen van de KNVB bevestigt de lezing van Van Breukelen: „We hebben voor die actie van Margriet wat sportspullen van bekende sporters beschikbaar gesteld en daar zat van Van Breukelen een shirtje een broekje en ik meen een paar sokken bij. Maar dat is niet de fina- lekleding. Van Breukelen heeft zijn finaletrui aan De Stem gegeven, weet ik. Nee, Margriet wil wat ca chet aan die actie geven en maakt er nu zelf maar de finaletrui van." Chef-reportage Hein Dik van Margriet zegt niet te weten hoe de zaak precies in elkaar steekt. „De redacteur die dit heeft behandeld is met vakantie en alleen hij weet er het fijne van. Maar dat Margriet er zelf zomaar een finaletrui van maakt en in feite dus haar lezeressen belazert, lijkt me vergezocht. We gaan het uitzoeken." I VANDAAG 2 KATERNEN WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1988 MILJOENENNOTA PAGINA 1: Stekelenburg: 'Kabinet op verkeerde weg' Van Lede telt zijn zegeningen De Koning: 'Zonder matiging alleen maar erger' PAGINA 2: Bijna niemand gaat erop achteruit Economie zit in de lift STEM-commentaar PAGINA 3: Werkloosheid daalt niet meer Kinderbijslag in 1990 verder omhoog Economen over kabinet PAGINA 4: Hoop volkshuisvesting op vrije markt gesteld Minder geld voor kleine scholen PAGINA 5: Defensie-uitgaven iets hoger Raad van State weer zeer kritisch Lubbers: 'We verkeken ons op werkloosheid' I ZIE SPORT 1 Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De politie bonden eisen meer loon. Ze willen dat de ministers Van Dijk (Binnenlandse Zaken) en Korthals Altes (Justitie) bij de onderhandelingen over het politie-arbeids- voorwaardenbeleid ak koord gaan met een loons verhoging van enkele pro centen. Komen de ministers niet tege moet aan de eis van de drie po litiebonden, dan overwegen de Algemeen Christelijke Politie bond (ACP), Nederlandse Poli tiebond (NPB) en Algemene Nederlandse Politievereniging (ANPV) acties. Volgens ACP-voorzitter Koffeman staat het salaris van de 40.000 politie-agenten in Ne derland in geen verhouding (meer) tot het werk dat ze moe ten verrichten. In 1971 was de laatste echte loonronde bij de politie, terwijl duidelijk aan toonbaar is dat het werk sinds dat jaar veel zwaarder is ge worden, aldus Koffeman. De voorzitter van de grootste Nederlandse politiebond wilde niet ingaan op de vraag met hoeveel procent het salaris om hoog moet om het weer in over eenstemming met de werkdruk te brengen. De bonden zijn verder van mening dat de voorgenomen korting op de politiesterkte moet worden ingetrokken. Het is niet de eerste keer dat de bonden protesteren tegen kabinetsplannen om het poli- tie-apparaat in te krimpen. In oktober 1987 liepen zo'n dikke tienduizend agenten op een protestdemonstratie in Den Haag te hoop tegen deze kabi netsplannen'. Zo'n 1500 kaderleden van ACP, NPB en ANPV houden op vrijdag 14 oktober een demon stratieve vergadering in de Rotterdamse Doelen om hun eisen kracht bij te zetten. I ZIE SPORT 1 SEOUL (Rtr) - Sheik Fahd al-Sabah van Ku wait heeft maandag een scherp protest laten ho ren aan het adres van het organisatie-comité van de Olympische Spelen (SLOOC) in het Interna tionaal Olympisch Comi té. De voorzitter van de Olympische Raad van Azië is verbolgen over het feit dat het SLOOC bij de opening van de Spelen Met een triomfantelijk vuistgebaar verlaat Michiel Schapers de baan nadat hij in vier sets zijn Russische te genstander Tsjenokov heeft verslagen. - fotoanp Jeruzalem aanduidde als de hoofdstad van Israel. Bij de binnenkomst van de atleten uit dat land verscheen op het grote scorebord in het Olympisch stadion Jeruzalem met de aanduiding dat het hier de hoofdstad van Israël betrof. De Arabische landen erkennen de claim van de Israeli niet dat Jeruzalem de hoofdstad van hun land is. De sheik zal een dezer dagen de voorzitter van de SLOOC, Park Seh-Jik, ontmoeten om de kwestie, die door de Arabieren hoog wordt opgenomen, te bespreken. De wind gaat geleidelijk naar oostelijke richtingen. Dat be tekent drogere lucht en meer zon. De wind wordt matig en de temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Minimum 8- 10 graden. In de ochtend plaatselijk mist. (ADVERTENTIE) Laatste septemberweek open-huis-dagen met bijzondere aanbieding. Massief eiken eetkamer stoelen nu 225,- Eiken buffetkast- nu 1495,-.Massief eiken broodkastnu 1995,-.Massiefeiken salontafel met plavuizen nu 195,-. Massief eiken mimiset nu 139,-.Massief eiken Drentse kast nu 2995,-. Massief eiken bankstel 3-2 zits, kuipmodel, leatherlook nu 1995,- Massief eiken bankstel 3-1-1 met rundlederen kussens nu 1995,-. Massief eiken bankstel in stof nu 1695,-. Eiken slaapkamer kompleet nu 695,-, Eiken eethoek stoel stof/leatherlook nu 149 TV-meubel met draaiplateau nu 495.-. Strijbeekseweg 14, Ulvenhout, tel. 076-612614 Maandags geopend, vrijdags koopavond. Lid interieur Waarborgfonds Mei deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.: Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERIAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1