Zwaarste orkaan uit geschiedenis raast over Mexico PARKHUOTTER Mill DE STEM SLECHT WEER NOOPT TOT TUSSENLANDING IN ZUIDAFRIKA Studie naar mogelijkheid afschaffen superheffing FANTASTISCHE AANBIEDING Ijzige botsing tussen Lubbers en Voorhoeve 'Niet voor de klas zonder voldoende voor Nederlands' EVEN NAAR JAC. HERMANS f\ 250 gram kilo INSPECTIE HOGER ONDERWIJS IN RAPPORT AAN MINISTER DEETMAN: Vliegen naar VS tijdelijk heel goedkoop autos&ssystems w in zuidelij k Af rika is gisteren bij zonder chaotisch zuidelijk Afrika is gisteren bijzonder chaotisch verlopen. Pelgrims Stadsbeiaardier Breda wijdt klokkenspel Escorial in Escorte Opzet OVER POSITIE VAN DER LINDEN 1 CHAMPIGNONS BLAUWE PRUIMEN Mini-prus&Maxi-keus DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1988 „wi JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Koel weer Theater-bijlage Consument stikt in eigen afval Ai; BEL VOOR INBOUW 076-482300 DE STEM O B fflfotTjaargang Kantoren te Breda ^^BergenZoon^^tten-Leui^^oe^^Ms^^Oosteriio^-Roosendaa^^erneuzei^^lissinger MEXICO (AFP/RTR) - De or- Gilbert, de sterkste die zich op het westelijk halfrond Ift voorgedaan, heeft woensdag t snelheid van 320 kilome- uur de kust van Mexico werd ernstige schade aangericht, «aar er zijn geen slachtoffers gesig naleerd, zo meldde de radio in de Me- ilcaanse provincie Quintana Roo. golven van drie tot vier meter hoog oeeen in de luxe-hotels in de Mexi caanse badplaats Cancun en op het eiland Cozumel, voor de kust van het schiereiland Yucatan. De hotels wa ren dindag al geëvacueerd. De hele hotel-zone in het zuiden van Cancun staat nu onder water. Volgens de Me xicaanse meteorologische dienst rukt de orkaan, die woensdagochtend ter hoogte van Valladolid was gearri veerd, met een tempo van 20 km per uur op naar het noorden van het schiereiland. De windstoten in Merida, de hoofd stad van Yucatan met een miljoen in woners, worden steeds harder. De or kaan werd er in de middag (afgelopen nacht, red.) verwacht. „Het is een echte race", zei een medewerker van het Rode Kruis. „De bevolking van de omringende dorpen stromen naar Merida om daar hun toevlucht te zoe ken. Er worden schuilplaatsen geïm proviseerd, onder meer in scholen en kerken. Wij hebben hulp nodig omdat er vrij veel paniek heerst onder de be volking. De hele stad is verlamd en de elektriciteit valt steeds vaker uit". De orkaan Gilbert wordt morgen in de loop van de dag aan de kust van de Amerikaanse staat Texas verwacht. In de miljoenenstad Houston worden reeds alle mogelijke voorzorgen geno men. Het zwaarst lijkt tot nu toe het eiland Jamaica te zijn getroffen. De Jamaicaanse minister van jeugd en dorpsontwikkeling, Edmund Bartlett, verklaarde dat Jamaica zich moet voorbereiden op een gigantische we deropbouw, die alles in de geschiede nis overtreft. Het eiland is nagenoeg verstoken van stroom, water en telefoonverbin dingen. Grote delen zijn afgesloten van de rest van het land. Wegen zijn geblokkeerd door bomen en veel bruggen beschadigd. In de zwaar ge troffen hoofdstad Kingston worden winkels geplunderd. Er is een avond klok ingesteld. In Costa Rica en Honduras deden zich overstromingen voor. Oogsten werden vernietigd en vee stierf de verdrinkingsdood. Overal in het Caribisch gebied worden voorzorgsmaatregelen ge troffen. Op Cuba werden ongeveer 300.000 mensen in veiligheid gebracht. Pausreis verloopt ehaotiseh Van onze redactie buitenland MASERU/JOHANNESBURG - De rondreis van f|ror,{p wint riQ clarvn^ VPrtOTl 1 Tl O* bus Johannes Paulus II door een aantal landen CJ W 111L lid olcl|J|Jl V Cl LUlllllg Kort na de verlate aankomst van de paus in Lesotho (hij moest noodgedwongen een tussenstop maken in Johan- lesburg) heeft de politie een einde gemaakt aan een ka- van een bus met 71 bedevaartgangers in de hoofd stad Maseru. Aan de ontknoping van het gij - Klingsdrama ging een schiet partij tussen kapers en politie mi. Daarbij zijn drie van de vier kapers en een j onge vrouw om het leven gekomen. Debus werd dinsdagavond ge kaapt door zwarte verzetsstrij- ders van het 'Bevrijdingsleger Lesotho'. In het voertuig bevonden zich pelgrims, non nen en kinderen. De kapers eisten aanvankelijk een ge- tptek met de paus en met ko- lisgMoshushu II van Lesotho. De paus kwam Maseru van- it Johannesburg binnen op ongeveer anderhalve kilometer van de plaats van gijzeling. Na aankomst in de hoofdstad van is hij doorgereden naar Roma, 36 kilometer ver- .i. Daar zou de katholieke leider later een mis opdragen. De vier kapers waren dins- ig vermomd als bedevaart- ingers in de bus gestapt toen deze vanaf het platteland van Lesotho naar de hoofdstad ver tok. Volgens radio Lesotho waren ze gewapend met een utomatisch geweer, een pis tool en twee handgranaten. Intussen stonden koning oshushu en zijn gevolg, als- enkele honderden toe- iwers, gisteren tevergeefs de paus te wachten, die uit Van onze verslaggever BREDA - De Bredase stadsbeiaardier Jac ques Maassen zal het gereconstrueerde klok kenspel van het Esco rial inwijden. Op 24 september zal Maassen in aanwezigheid van de Spaanse koningin «ma het eerste concert geven in het beroemde klooster-paleis van Filips Je Tweede, vlak buiten Madrid. Met klokkenspel is af- >mstig van klokkengie- jerij de Koninklijke Eijs- J°uts in Asten (Oost-Bra bant). Zimbabwe zou komen. Maar de kerkleider zag zich door slecht weer en technische problemen gedwongen naar Zuidafrika uit te wijken, het land dat hij tij dens zijn reis naar zuidelijk Afrika nu juist niet wilde be zoeken. De paus bracht drie uur door op de luchthaven Johannes burg alvorens met een konvooi auto's en bussen onder politie- escorte naar Lesotho te ver trekken. Bij aankomst werd de paus verwelkomd door de Zuidafri- kaanse minister van buiten landse zaken Roelof Botha, die hem meenam naar de VIP-hal. De paus liet de traditionele kus op de grond achterwege. Hij legde ook geen verklaringen af. „Wij beschouwen het als een voorrecht de Heilige Vader bij te staan", zei Botha, die 100 maaltijden liet aanrukken voor het pauselijk gevolg, en zelf met de heilige vader de lunch gebruikte. De paus heeft eerder gezegd dat hij Zuidafrika ooit in de toekomst hoopt te bezoeken, maar de Zuidafrikaanse bis schoppen hadden hem geadvi seerd op dit moment van een bezoek af te zien, omdat dat on der de huidige omstandigheden verkeerd zou kunnen worden uitgelegd. Terwijl de paus zich in een metallic blauwe BMW de 440 km van Johannesburg naar Lesotho aflegde, kwam intus sen zijn 'pausmobiel' vast te zitten op een provinciale weg bij Nelspruit in het oosten van Zuidafrika. Volgens ooggetui gen zat het van onder tot boven onder de modder. Het voertuig was onderweg van Harare in Zimbabwe naar Maseru, de hoofdstad van Le sotho. Met opzet werd niet over de snelwegen gereden om te voorkomen dat het overige ver keer zou worden opgehouden. (ADVERTENTIE) Zie advertentie elders k a m p a g"ni In dit blad. Marco van Basten heeft zich ditmaal uit de greep van zijn bewaker Alan Knill losgemaakt, maar zijn schot zal geen doel treffen. - foto de stem/johan van gurp Eén briljant moment heeft het Nederlands elftal gister avond gered in de aanloop naar het wereldkampioenschap in 1990. In een volgepakt Olympisch Stadion werd Wales met 1-0 versla gen. Ruud Gullit kopte zeven minuten voor het einde een schitte rende vrije trap van Koeman in twee keer langs de uitblinkende doelman Southall. Oranje was maar een schaduw van de ploeg die in juni Europees kampioen werd. Dat kwam niet door Wales al leen. Het kleine part van het Verenigd Koninkrijk was niets meer dan een uitstekende doelman, Southall, en tien stugge verdedi gers, waartoe ook de sterren Rush en Hughes gerekend moesten worden. Wales kwam in 90 minuten tot welgeteld twee slappe doelpoginqen. Aan het uitermate povere vertoon lag het qebrek aan vorm bij Oranje ten grondslag. (ADVERTENTIE) Aanbiedingen geldig van do. !5t/mza. !7september 1988 en alléén in filialen met een groenteafdeling. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Niet hijzelf, zo vindt premier Lubbers, maar WD-fractieleider Voorhoeve is er de oorzaak van dat er twijfels zijn op geroepen over de integriteit van oud-staatssecretaris Van der Linden. Die beschuldiging hield pre mier Lubbers gisteravond aan het slot van een verder weinig opwindend debat staande. Het leidde tot een ijzige bot sing tussen de premier en Voorhoeve, ook al herhaalde Voorhoeve keer op keer dat de WD niet heeft getwijfeld en niet twijfelt aan de integriteit van Van der Linden. Grond voor zijn beschuldi ging vond de premier in een uitlating van Voorhoeve tij dens het debat over het aftre den van minister Van Eekelen. De WD-fractieleider zei toen dat de integriteit van Van Eekelen buiten twijfel stond en Ret de basischool Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Studenten die de pedagogische academie voor het basisonderwijs (pabo) met een diploma wil len verlaten, moeten een voldoende voor Nederlands hebben. Op ruim één-derde van de pa- bo's kan een aspirant-onder- wijzer nu nog gediplomeerd worden met een onvoldoende voor dit vak op zijn eindlijst Dat schrijft de Inspectie Ho ger Onderwijs in haar rapport 'Nederlandse taal en letter kunde op de pabo'. De inspectie onderzocht de positie van het Nederlands in opdracht van minister Deetman (Onderwijs). Het is een vervolg op een eer der onderzoek naar de wis- en rekenkundige vaardigheden van pabo-studenten; die bleken in de regel ver onder de maat. Uit een deelonderzoek van de Stichting Centrum voor On derwijsonderzoek (SCO) van de Universiteit van Amsterdam naar de taalbeheersing wordt duidelijk dat pabo-studenten onder de door de SCO gehan teerde streefnorm (hoger dan het niveau nodig voor een vol doende) blijven bij spelling, zinsontleding en woordbenoe mingen en het maken van sa menvattingen. Het mondelinge taalgebruik levert in het alge meen weinig problemen op. De door SCO onderzochte studen ten hadden op het moment van de toetsing nog anderhalf jaar aan de pabo voor de boeg. De inspectie constateert dat op de nieuwe pabo minder uren zijn ingeruimd voor Neder lands dan op de 'oude' pedago gische academie. Nieuwe aan- dachtgebieden (zorgverbre ding, het onderwijs aan jonge kinderen) en de verwachting dat het aantal uren op de les- sentabel nog verder zal afne men, maken volgens de inspec tie een herbezinning op vorm en inhoud van het vak Neder lands nodig. De inspectie doet de aanbe veling om gedurende de hele I VANDAAG 4 KATERNEN dat van hem niet gezegd kon worden dat hij de Kamer on juist had geïnformeerd. Uit die opmerking concludeerde Lub bers dat Voorhoeve dus de in tegriteit van Van der Linden - die de naar het oordeel van de enquêtecommissie de Kamer immers onjuist heeft ingelicht - wel in twijfel trok. Voorhoeve reageerde koeltjes: „Door de klemtoon te verleggen kan men de beteke nis van een zin geheel verande ren" en herhaalde dat hij de in tegriteit van Van der Linden niet ter discussie wilde stellen. Dat bracht Lubbers tot de vol gende sneer: „Ik ben dankbaar dat deze correctie nè het aftre den van de heer Van der Lin den gekomen is. Lees nog maar eens na wat u eerder gezegd hebt". In de Kamer werd deze bot sing gezien als een slechte voorbode van het debat dat de Kamer volgende week met Van den Broek en Lubbers over de paspoortkwestie voert. DEN HAAG (ANP) - Het Landbouwschap heeft woensdag met minister Braks afgesproken dat er een studie wordt gemaakt over versoepeling, eventu eel afschaffing van de su perheffing. Aan de studie zal ook het Pro- duktschap voor Zuivel mee werken, zo heeft het Land bouwschap meegedeeld. De studie moet snel resultaat ople veren. Centraal in de studie zullen het zogenoemde twee-prijzen systeem, het leasen van melk- produktierechten en het verho gen van de medeverantwoor delijkheidsheffing staan. Mi nister Braks heeft nog eens duidelijk gezegd dat op een verruiming van de melkquota, de hoeveelheid melk die hef- fingvrij mag worden geprodu ceerd, niet hoeft te worden ge rekend. Bij het twee-prijzensysteem zou op een klein deel van de melkproduktie een lagere hef fing moeten worden gelegd. Het leasen moet het voor melk veehouders eenvoudiger ma ken hun produktierecht uit te breiden. Een hogere medever antwoordelijkheidsheffing zou kunnen worden gebruikt voor de financiering van de export van zuivelprodukten naar lan den buiten de Europese Ge meenschap. NEW YORK (DPA) - De grote luchtvaartmaat schappijen in de Verenigde Staten zijn een nieuwe ta- rievenslag begonnen op de Noordatlantische routes. Ze bieden tickets aan tegen ta rieven die in jaren niet zo laag zijn geweest. Pan American is de strijd be gonnen met een retourticket voor 298 dollar voor vluchten uit vier grote Amerikaanse ste den naar Londen. Tot nu toe was het goedkoopste tarief van PanAm op die routes 508 dollar. De aanbieding gaat op 16 okto ber in en loopt twee maanden. Northwest Airlines is met de tariefsverlaging meegegaan en wil, evenals PanAm, ook op an dere Europese steden gaan vliegen. Ook Trans World Air lines en American Airlines wil len hun tarieven aanpassen. (ADVERTENTIE) opleiding alle docenten ruim aandacht aan goed mondeling en schriftelijk taalgebruik te laten spenderen. Minister Deetman zal aan de hand van het inspectie-advies een besluit nemen over de posi tie van Nederlands op de pabo. Eerdere alarmerende rappor ten over de gebrekkige wis- en rekenkunde-kennis heeft ertoe geleid dat de minister besloot alleen nog studenten met wis kunde in hun eindexamenpak ket op de pabo toe te laten. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- BH melden en de pen zal u worden toegestuurd Mfl ffl DE NIEUWE ABONNEE HEET: m Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon m een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem. Antwoordnr 112,4800 VB Breda 1"\m fHeumm i"» mr DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERtAND 'f. Geleidelijk ondergaat vanaf vandaag het weer een verbete ring. Er zijn opklaringen maar plaatselijk blijft een bui mo gelijk. De wind is matig uit overwegend noordelijke richtin gen. Max. 17-19, min. 8-10. De consument in het welvarende Westen raakt verstikt in zijn eigen afval. De berg huisvuil wordt almaar groter. De si tuatie schreeuwt intussen om een definitieve en milieuvrien- delijke oplossing. Aan het begin van het nieuwe theaterseizoen brengen wij een bijlage die voor een groot deel gewijd is aan een opval lend verschijnsel in de schouwburgen: de opmars van de musical, van 'West Side Story' tot 'Barnum'. ZIE GIDS IN DE BIJ BIJLAGE CONSUMENT MORGEN

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1