:erd bij V( Plotseling aftreden van eekelen vraagt om zoenoffer Staatslening blijkt 'uitslaande brand' PARKERJRTTER "STEM NSB-weduwes raken pensioen niet kwijt Overstromingen Bangladesh ieder jaar erger Negen jaar cel voor Belgische tasjesdief 1-0199. Merijntje Opvolging Van Eekelen onduidelijk Sporting hielp Peter Houtman Koot en Bie wekelijks Stukje Terneuzen verdwijnt Zomers COMTEC jn wij telefonist ).00 uur. een geheel vrijblijvende Postcode:- Tel.: vrouw: :nste klasse: turen naar VGZ, JMEGEN. RKENDE 'EBHUIZERS I WOENSDAG 7 SEPTEMBER 1988 EN HAAG - Het plotselinge aftreden van mi- ster van Eekelen (VVD, Defensie) heeft de posi- je van staatssecretaris Van der Linden (CDA, uitenlandse Zaken) verder verzwakt. Botha overweegt gratie voor zes pan Sharpeville Oppositie Niet zinvol KAMER BLUKT ZEER VERDEELD 'ALS HET WATER ZAKT, DENKT NIEMAND MEER OVER EEN OPLOSSING' HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. m/v Partteutlero verhuizingen eedrljfa- en pretactvernutemgen ,mmLm,ta.,.m i Voor Wnnen- en HO^TEEMHQC B.V. "Aanland HUIST - 811»Q-10637 DE STEM jjg^Tj^argang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 an der Linden zit klem ran onze Haagse redactie ie druk op hem om ook op te stappen wordt zwaarder. ;an Eekelen is afgetreden omdat hij niet langer het volle «trouwen genoot van de WD-fractie. ioewel CDA-fractieleider De ies een 'koppelverkoop' be lt van de hand wees, achten zegslieden een 'zoenoffer' als tegenprestatie van het CDA jbepaald niet uitgesloten. Daarkomt nog bij dat pas- poort-woordvoerders in de Keede Kamer, inclusief leden |van de enquêtecommissie, het «weer van minister Van den [Broek tegen de bevindingen ran de commissie niet sterk iden en vrij gemakkelijk te reerleggen. pensen in de directe omgeving Ivan Van der Linden blijven er- Ivan uitgaan dat de staatssecre- Itaris niet, zoals Van Eekelen, |uit zichzelf zal opstappen. „Of er zou door die houding acute dreiging van een ka binetscrisis moeten komen." ■Maar blijft zó'n omstandigheid luit, dan is Van der Linden niet Ivan plan te wijken en zal hij |zich met hand en tand in de Kamer verdedigen. De CDA-fractie heeft zich |nog niet op een oordeel vastge- d. De yries: „De kritiek van [de enquêtecommissie nemen wij serieus. Het verweerschrift ■van de meest betrokken be- ndslieden zullen wij zorg- ddig bestuderen. We zullen [ons oordeel-pas vormen als de ïnquêtecommissie haar reactie p dat verweer heeft gegeven." Maar intussen heeft De Vries ajn twijfels over de houdbaar heid van het verweer al aan Van der Linden laten weten. Scherp Minister Van Eekelen, die erop jhad gestaan zelf zijn aftreden |aan de Tweede Kamer te ko men melden, maakte van die LONDEN (DPA) - In een I vraaggesprek met het I Britse televisiestation ['Channel Four' zei de Zuid- hfrikaanse president Botha I dinsdag dat hij overweegt I de 'zes van Sharpville' gra- Itie te geven, zodra het pro lces voorbij is. I De hoogste rechtsinstantie van I Zuidafrika buigt zich vandaag I wer het verzoek van hen tot I heropening van hun proces. De uitspraak kan voor de zes ter dood veroordeelden van le vensbelang zijn. Wijst het Hof van Beroep in Bloemfontein I ,y verzoek af, dan rest de zes I alleen nog een verzoek om gra- I ue aan president Pieter Botha. be zes, vijf mannen en een I vrouw, werden in 1985 ter dood l/j^deeld wegens hun aan- I'n de moord op de zwarte [^-burgemeester van Shar- IK J?' Jac°b Diamini, die in I j menigte zwarten I Se'yncht. Tijdens het pro- I if jWerd n'et bewezen dat de ps daadwerkelijk bij de moord IF® betrokken en ook de [.Zjkr gaf dat toe. Toch ver- I dat - bij hen ter dood om- I iw!Ldeel uitmaakten van de I ren i!6 en samen met de ande- Irt" ,"et gemeenschappelijke hadden Diamini te doden. ;happijua Bukman even minister van Derde- Wereldoorlog gelegenheid gebruik om in uiterst scherpe bewoordingen kritiek op de enquêtecommissie te spuien. Deze kritiek was veel harder van toonzetting dan het ver weer dat de Kamer enkele uren eerder mede namens hem had ontvangen van Van den Broek en Van der Linden. Gisteravond, tijdens een door de oppositie aangespan nen spoeddebat, zei Lubbers de inhoud van de verklaring van Van Eekelen niet voor zijn po litieke verantwoordelijkheid te willen nemen. Eerder had hij al, zonder succes, pogingen ge daan om het verweerschrift van Van den Broek en Van der Linden van toonzetting te ma tigen. In het debat slaagde de opposi tie er niet in de politieke span ning op te voeren en de positie van Van der Linden verder te ondermijnen. Het was vooral D66-fractie- leider Van Mierlo die zich op wond over het afscheidswoord, 'de bikkelharde verklaring' van Van Eekelen. „De minister is niet afgetreden omdat hij vond dat hem iets te verwijten valt, maar omdat hij óns, de Kamer iets verwijt." Alle fracties respecteerden en billijkten het aftreden van de minister van Defensie. Allen SGP en RPF zagen geen reden voor zijn aftreden en vonden dat de minister door de enquê tecommissie en de publiciteit onheus was behandeld. Premier Lubbers onthulde nog dat Van Eekelen het voeren van een debat met de Kamer niet zinvol meer vond. In de discussie vonden vooral Kok en Van Mierlo dat Van Eekelen te snel is opgestapt. Hij had, vooral omdat hij bij zijn afscheid nog een uitval naar de commissie deed, het debat met de Kamer moeten aandurven. Premier Lubbers reageerde aan het slot van het debat, toen die stelling andermaal breed werd uitgemeten door de oppo sitie, gepikeerd en 'cynisch'. „Had van Eekelen dan nog twee weken als een soort stier de arena in gemoeten, doelwit voor eenieder die pijltjes in z'n vlees wil gooien." PPR-fractie- leider Ria Beckers had een we dervraag: „Moet Van der Lin den dat dan wel Op die vraag bleef Lubbers het ant woord schuldig. ZIE OOK ACHTERGROND Door onze Haagse redactie DEN HAAG - Er is in de Tweede Kamer geen tweederde meerderheid te vinden om de pensioenen van de weduwes van voormalige NSB-Kamerleden stop te zetten. Omringd door fotografen maakt minister van Defensie Wim van Eekelen in de Kamer zijn aftreden bekend. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Minister Bukman (Ontwikkelingssa menwerking) zal tijdelijk de gisteren afgetreden mi nister Van Eekelen (Defen sie) waarnemen. Premier Lubbers en WD- fractieleider Voorhoeve zijn naarstig op zoek naar een op volger. Mogelijke kandidaten uit WD-kring zouden NAVO- ambassadeur De Hoop Schef fer in Brussel, voormalig minister van VROM Winsemius en WD-partijvoorzitter Ginjaar zijn. VVD-fractieleider Voor hoeve erkende gisteren dat hij in het weekeinde al een ge sprek heeft gehad met de NA- VO-ambassadeur, maar hij wilde niet zeggen of hij hem daadwerkelijk gevraagd heeft als bewindsman. De Hoop Scheffer (62) bevestigde giste ren ook zo'n gesprek, maar ont kende tegelijkertijd dat hij be naderd zou zijn voor een minis terschap. Tegelijk met minister Van Eekelen trad gisteren ook staatssecretaris Van Houwe- lingen (CDA, defensie-perso neel) af. Het is gebruikelijk dat een staatssecretaris tegelijk - FOTO ANP Minister Bukman FOTODESTEM/JOHANVANGURP met 'zijn' bewindsman het ont slag aanbiedt bij de koningin. Even gebruikelijk is het dat de koningin dat ontslag in beraad houdt totdat een nieuwe minis ter is benoemd; Van Houwelin- gen treedt dan naar verwach ting weer in functie. Over de toekomst van ex- minister Van Eekelen gingen gisteren diverse geruchten de ronde. Zo zou het kabinet over wegen om bij een benoeming van De Hoop Scheffer ex-mi nister Van Eekelen als NAVO- ambasadeur naar Brussel te sturen. Maar ingewijden op Buitenlandse Zaken achten deze ruil niet voor de hand lig gend, omdat een NAVO-am- bassadeurschap een 'wel erg zware post is voor een bescha digd politicus'. Stopzetten vereist 100 van de 150 stemmen in de Kamer, maar dat aantal zal volgende week als er wordt gestemd bij lange na niet worden gehaald, zo bleek gisteren tijdens een debat. Vooral de CDA-fractie kant zich stopzetten van de NSB- pensioenen. Afnemen van deze pensioenen zou de rechtszeker heid te zeer aantasten, vinden 46 van de 54 CDA-Kamerleden. Zij onthouden hun steun aan een initiatiefvoorstel van vijf Kamerleden van PvdA, WD en PPR. Die vijf willen de NSB-pensioenen stopzetten en willen tevens dat er een rege ling komt die het de Kamer mogelijk maakt ook in de toe komst pensioenrechten van Kamerleden vervallen te ver klaren. Dat zou moeten kunnen bij Kamerleden die landver raad plegen of misdaden tegen de mensheid begaan. De PvdA kiest in grote meer derheid (42 tegen 10) voor stop zetten van de omstreden pen sioenen. „Het valt niet te recht- Door Kunda Dixit DHAKA (IPS) - De waters noodramp in Bangladesh, de ergste in de recente ge schiedenis, maakt twee din gen duidelijk. Het straat arme land kan de jaarlijkse wateroverlast niet aan en is evenmin in staat op eigen krachten hulpverlening op touw te zetten. De cijfers van deze laatste wa tersnoodramp doen duizelen: veertig procent van Bangla desh staat onder water, dertig miljoen mensen zijn dakloos, acht miljoen huizen zijn ver nield, twee miljoen hectare ak kers met gewassen zijn wegge spoeld en drie miljoen ton graan in schuren is verloren gegaan. Door de regens vandaag is het water opnieuw verder ge stegen. De enige vliegtuigjes die erin slaagden gisteren te landen op de grotendeels on- dergestroomde landingsbanen van het vliegveld bij de hoofd stad Dhaka waren de Neder landse Fokker F-28 toestellen die een dienst op de Zuidindi- sche stad Calcutta onderhou den. De Bengalese luchtmacht staat machteloos. Zij beschikt niet over helikopters die inge zet kunnen worden voor ver voer van voedselhulp als straks het water iets zakt. India heeft reeds vier helikopters toege zegd. Vier andere zijn onder weg vanuit Saudiarabië. Een grootscheepse hulpactie kan echter niet op gang komen zo lang er geen plaatsen zijn om te landen. De overstromingen worden ieder jaar erger omdat de ri vieren langzaam maar zeker verzanden. Het verschil tussen oever en bedding wordt gerin ger door de tonnen aarde die het water met zich meesleept van de kaalgekapte hellingen in de Himalaya. Bij gewone re genval gebeurde er vroeger niets. Nu staan de akkers ook dan blank. De enige echte oplossing is de bouw van grote reservoirs in de Himalaya, waarin de moesson regens kunnen worden opge vangen, zeggen waterbouw kundigen uit Bangladesh. Meer dan 95 procent van het water uit de grote rivieren in het land valt tijdens de moesson, die loopt van juni tot september. Deze gigantische hoeveelheid water kan, als er een dam is, gebruikt worden voor stroom opwekking en tegelijkertijd in het droge seizoen met regelma tige tussenpozen worden ge loosd. Een dergelijk groot project kan alleen door alle betrokken landen samen worden aange pakt. Bangladesh, dat samen met buurland India slachtoffer is van de jaarlijkse overstro mingen, heeft daarvoor meer malen binnen de Saarc (Zuida- ziatische Associatie van Regio nale Samenwerking) gepleit, maar steeds voor dovemanso ren. „Ieder jaar wordt iedereen zich opeens met een schok be wust van de wateroverlast als het weer zover is, maar als de waterstand zakt, verdwijnt al les naar de achtergrond," zegt een buitenlandse ontwikke lingswerker werkzaam in Bangladesh cynisch. Wat maakt de regionale sa menwerking zo moeilijk? Er zijn politieke en financiële pro blemen. De valleien in de Indi sche en de Nepalese Himalaya zijn seismisch actief. Dat maakt de aanleg van reservoirs daar tot een extra dure aange legenheid. Ooit lag het voorstel een dam in de Nepalese rivier j de Karnali te bouwen. Het plan] verdween vrijwel onmiddellijk] in de prullebak vanwege de] kosten: bijna vier miljard dol-i lar (8,4 miljard gulden), drie keer de Nepalese begroting voor ontwikkeling. Er kleven ook politieke be zwaren aan een dergelijk voor stel. Een dam in Nepal betekent dat grote delen van de vrucht bare valleien onder water ko men te staan. Daar voelen de Nepalese bestuurders niets voor. India ziet in een grote dam in het buurland een be dreiging van de eigen veilig heid. India kan alleen maar over de streep worden getrok ken als het een grote stem krijgt in bouw en beheer. I VANDAAG 2 KATERNEN Sporting Lissabon heeft de weg naar Feyenoord voor Peter Houtman vrijgemaakt. De Portugese club, formeel eigenaar van Houtman, wilde aanvankelijk een transfersom voor de spits, maar laat hem nu al gaan als Feyenoord belooft een vriendschappelijke wedstrijd te komen spelen in Lissabon. Vanavond is Sporting Ajax' eerste tegenstander in het Europacup 2-toernooi. ZIE SPORT Snel, scherp en 'live' gaan Kees van Kooten en Wim de Bie elke zondagavond reageren op het nieuws. Hun wekelijks kwartiertje is een van de programma's van de VPRO, die net als de NCRV en de TROS deze dagen de plannen bekend maakte voor het nieuwe seizoen. ZIE GIDS Opnieuw verdwijnt een markant stukje van Terneuzen. Het gaat om een aantal panden in de Nieuwstraat, die moeten wijken voor nieuwe winkels. Een van de panden is het voormalige hotel Pays Bas, eens de statige verblijfplaats van veel bezoekers. Veel bruikbaar spul zal de sloper er niet vinden; vandalen waren hem voor. ZIE DE STEM VAN ZEELAND In de ochtend plaatselijk mist, daarna overwegend zonnig en warm. Wind zwak tot matig uit het zuidoosten. Maximum 23-25, minimum 12-14 graden. DEN HAAG (ANP) - De jongste staatslening, waarop dins dag kon worden ingeschreven, is een uitslaande brand ge worden. vaardigen dat deze twee vrou wen (de weduwes De Marchant et d'Ansembourg en Rost van Tonningen, red.) hun pensioen mogen houden", zei PvdA- woordvoerder Meijer gisteren. In de WD kiezen 13 of 14 van de 27 leden voor stopzetten van de pensioenen. „De andere leden stellen zich in deze absurde en afschuwe lijke afweging tussen rechtsze kerheid en rechtvaardigheid op het standpunt dat stopzetten tezeer in strijd is met rechtsze kerheid", aldus woordvoerder Wiebenga. Ook bij D66 (negen leden) overweegt de rechtszekerheid. „Aantasten van deze uitkerin gen is in strijd met de essentie van de rechtsstaat", zei woord voerder Kohnstamm. Bij D66 stemmen zeven leden tegen en twee voor stopzetten. De koppeling tussen verle den en toekomst speelt de CDA-fractie en PSP'ster Van Es parten. Van Es vindt dat de Kamer zichzelf niet het recht moet geven om in de toekomst pensioenrechten af te pakken. „Als dat al nodig zou zijn, moet dat van geval tot geval worden bekeken. Een regeling die de Kamer het recht geeft om bij enkelvoudige meerderheid (de helft plus één) pensioenrechten aan te tasten, hoeft voor mij niet." De WD-fractie hikt even eens aan tegen een enkelvou dige meerderheid. De WD'ers vinden het prima dat het in de toekomst mogelijk wordt om pensioenrechten van Kamerle den aan te pakken -dat kan immers ook met rechten van ministers, burgemeesters en ambtenaren- maar het moet wel bij tweederde meerderheid vindt de WD. De fractie zal de Kamer daarover een uitspraak vragen. Het CDA wil op dit moment eigenlijk met geen van beide zaken instemmen. „Laat het kabinet maar eerst met een voorstel komen", zei woordvoerder Van der Sanden tot grote verbazing van de an dere fracties. (ADVERTENTIE) Voor MULTIFAX, bel Tel. 076-420361 Er is op deze lening voor 4,4 miljard toegewezen op een koers van 100,9 procent. De le ning heeft een looptijd van tien jaar (aflossing ineens) en een rente van 6,75 procent. Op de vastgestelde koers is 65 procent toegewezen. Boven de koers is alles toegewezen, daar beneden niets. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën zei over de uitslag voorzichtig dat het 'een mooie lening was, ook gezien de looptijd'. Op de Am sterdamse effectenbeurs ging men dinsdag niet verder dan een bedrag van 3 miljard tegen een koers van ruwweg 100,5 procent. Het rijk zit met deze lening dicht tegen de financieringsbe hoefte aan, voor zover die moet worden gedekt op de openbare kapitaalmarkt. De woordvoer der liet in het midden, of er dit jaar nog een lening zou komen. De staat heeft dit jaar nu 30,8 miljard uit de openbare markt gehaald. De belangstelling uit het buitenland blijft volgens Financiën verheugend. De Nederlandsche Bank heeft van de huidige lening f 400 miljoen gekregen. Het gaat hierbij om een portefeuille in staatsobligaties, die de centrale bank sinds enige tijd aan het opbouwen is. VERVIERS - De rechter in Verviers heeft gisteren de 18-jarige Brusselaar Jac ques D. veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar. D. werd ervan beschuldigd, in april van dit jaar in de streek van Verviers 19 handtassen te hebben gestolen. Dat gebeurde meestal met gebruik van ge weld. Gewoonlijk waren oudere vrouwen het slachtof fer. D. ging steeds op dezelfde wijze te werk. Hij reed met een gestolen auto rakelings langs de wandelende vrouwen en rukte de handtas uit hun han den. Een bejaarde vrouw werd meters ver meegesleurd en moest met zware verwondin gen in het ziekenhuis worden opgenomen. (ADVERTENTIE) Mei deze bon kuni u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad..69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc..Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem. Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDER1AND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1