&EEN SOELAAS VOOR KOPERS VAN MELKQUOTA Weer tegenslag PZEM: brandje kolencentrale Gifschip doolt doelloos rond PARKERJOTTER Brokx wedt met Feij over toekomst Breda In aanbouw zijnde Mainbrug ingestort Lubbers zwijgzaam over begroting De nieuwe kollektie is binnen! U kent immers onze bekende merken... Opzoek naar James Dean Warm Geen racecircuit op Moerdijk TYÏS1 QTT?M LUI jjlMVl HUIS- BURGEMEESTER, DIE GELUK KRUGT, WINT ÉÉN FLES WUN CHILDREN'S WOMEN'S WEflH Kanonschot treft ambtenaren Tip Europe koopt 2000 trailers Zweedse marine beschiet onderzeeboot WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1988 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Wielerbaan Oudenbosch herleeft JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. r A56. RKT te koop gevraagd of een to bieden? fven laten horen via een ..Kleintje" in De Stem en het komt in orde immers tienduizenden Stem-lezers en lezeressen (een op de drie) lezen uw advertentie omdat zij speciale belangstelling hebben voor onze "Kleintjes"-rubriek „Huisdieren" DE STEM 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Tilburgs bur gemeester Gerrit Brokx heeft met zijn Bredase col lega Feij een weddenschap afgesloten op de status die Breda krijgt in de defini tieve versie van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. Feij - foto de stem/johan van gurp Inzet is de vraag of Breda al dan niet als stedelijk knoop punt in de nota zal voorkomen. „Ik heb Feij beloofd dat ik hem een goede fles wijn zal be zorgen als hij gelijk krijgt en Breda als stedelijk knooppunt in de nota voorkomt", aldus Brokx gisteren op een perscon ferentie in Den Haag. De oud-staatssecretaris van Volkshuisvesting gaat er ech ter vooralsnog vanuit dat Breda - en dus ook Feij - het niet zullen halen. Brokx: „Ik heb althans in mijn voorraadje nog geen fles opzij gezet". Brokx vindt dat in de defini tieve versie van de Vierde Nota een 'Brabantse stedenrij' moet worden opgenomen, waarin in ieder geval Breda, Tilburg en Eindhoven een gelijkwaardige plaats innemen. Hij veroor deelde het besluit van Gedepu teerde Staten om in een reactie op de nota naast Eindhoven ook Braks laat boeren vallen Van onze Haagse redactie de koop van melkquota, een hand te reiken. Een Kamermeerderheid heeft sterk aangedrongen op een soepel beleid. Alleen het CDA steunt Braks in zijn vol harding de gedupeerde boeren zelf voor de financiële strop te laten opdraaien. peerde boeren zijn nu grote sommen geld kwijt, een van hen zelfs een half miljoen gul den. Melkveehouders, die tegen de intrekking een bezwaar schrift hebben ingediend, krij gen bij wijze van uitzondering de gelegenheid hun bezwaren in een persoonlijk onderhoud aan het ministerie toe te lich ten. Dit is de enige concessie die Braks heeft gedaan tijdens overleg met de vaste Kamer commissie van Landbouw over de zogenaamde schuifmelk- constructie. Als er geen sprake is van grondgebondenheid kan de mi nister de transactie tot drie jaar na de feitelijke overdracht ongedaan maken en het quo tum, de ten onrechte op de grond rustende melkproduk- tierechten, intrekken. De Kamer verweet Braks dat de quotaregels te onduidelijk zijn en dat de voorlichting er over gebrekkig was. Daardoor zou de koop van de 130 boeren geheel te goeder trouw zijn ge weest. Braks moet hen tege moet komen, aldus de Kamer. Maar Braks wilde er niet van horen. Hij beschuldigde de Kamer ervan ondermijning van het gezag te honoreren en van de quotaregeling 'een lote rij zonder nieten te maken'. (ADVERTENTIE) VEEMARKTSTRAAT 6l BREDA 076-218371 Door het instorten van een in aanbouw zijnde Mainbrug van de autosnelweg A 3 Frankfurt-Nürnberg tussen Stockstadt en Mainaschaff in Beieren zijn een dode en zes zwaargewonden gevallen. Een 80 meter lang deel van de brug dat over een pijler werd vooruitgeschoven brak door onbekende oorzaak. Verscheidene arbeiders raakten volgens de politie ingeklemd en moesten door de brandweer en duikers worden gered. De gewonden werden met hef schroef vlieg tuigen naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. - fotoepa Gul Mohammad uit New Delhi in India is werelds kleinste. De volwassen man van 32 jaar meet 63,5 centi meter. Mohammad be reikt met zijn lengte het Guinness Book of Records, dat tot dusver als kleinste iemand vernoemde die acht centimeter langer is, - foto ap Van onze verslaggever BORSSELE - Pech met de pas vorig jaar in gebruik geno men kolencentrale blijft de PZEM achtervolgen. De cen trale draaide -na een onderhoudsperiode van vier maan den- amper een dag, toen gistermorgen brand uitbrak in een poederkoolleiding. GRONINGEN (ANP) - Het gebouw van de Centrale Dienst Studiefinanciering in Groningen is getroffen door een ka nonschot. Het schot vernielde een ruit. Het personeel schrok zich een ongeluk. Het schot werd gelost in het kader van de officiële opening van de informatiseringsbank, een nieuwe afdeling van de dienst. Het was de bedoeling een startschot te geven voor die informatiseringsbank. Toen mevrouw J.J. Lambers, voorzitter van het college van bestuur van de rijkshogeschool Groningen, het schot loste, sneuvelde er als gevolg van de ontstane luchtdruk bij de knal een ruit van het gebouw. De informatiseringsbank is onder andere belast met de toekenning van basisbeurzen en aanvullende financiering en met het innen van les- en cursusgelden. AMSTERDAM (ANP) - Tip Europe, die zich de grootste verhuurder van opleggers in Europa noemt, investeert in de aankoop van 2000 trailers in het op 1 augustus begonnen boekjaar 30 miljoen pond sterling (f 107 miljoen). Tip Europe beschikt nu over een vloot van 11.000 trailers. Met de investering moet de vloot worden uitgebreid en gemoderniseerd, zo heeft de op de Amsterdamse beurs genoteerde Britse onderne ming bekendgemaakt. De bestellingen zullen worden geplaatst bij fabrikanten in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Groot- Brittannië. STOCKHOLM (RTR) - De Zweedse marine heeft in een fjord in het westen van het land dieptebommen af geworpen nadat er vermoe dens waren gerezen dat er zich een buitenlandse on derzeeboot ophield. Volgens woordvoerder Per Brissman werd met de diepte bommen geen resultaat ge boekt maar zet de marine de speurtocht in de wateren van de Stigfj orden ten noorden van Gotheburg voort. Eerder deze zomer kondigde Stockholm een hardere hou ding tegen vermeende indrin gers aan. Voortaan zou niet meer worden getracht even tuele buitenlandse onderzeebo ten naar de oppervlakte te dwingen, maar tot zinken te brengen. De brand duurde maar enkele minuten en de brandweer hoefde niet in actie te komen. De centrale kon gewoon door draaien, maar toch beloopt de schade waarschijnlijk enkele tonnen. Sinds de start van de centrale in augustus vorig jaar is dit al de tweede brand in een poederkoolleiding. De reparatie van die leiding vond plaats tijdens de recente onderhoudsperiode; een pauze van vier maanden, die vooral moest worden ingelast om een andere grote storing te verhel pen: de gevolgen van het lo- strillen van een bout die in een generator terecht kwam. Het produktieverlies bedroeg daar door alleen al acht miljoen gul den. De kolencentrale is het re sultaat van de ombouw van gas- en oliegestookte centrales. Ondanks de voortdurende te genslagen wil de PZEM-direc- tie de schuld niet direct in de schoenen schuiven van leve ranciers en bouwers. „Gewoon pech", voert directeur ir. A. Tiktak aan. „Het zijn dingen die je gewoon kunnen overko men met zo'n kolencentrale." Hij wijst er ook op dat er in Borssele niet een geheel nieuwe centrale is neergezet. Heel wat onderdelen van de oude centra les zitten er nog steeds in en zijn dus storingsgevoeliger. „En daar kun je leveranciers dus zeker niet meer op aan spreken." Om de oorzaak van het brandje van gisteren te achterhalen gaat de PZEM wel samen met de leverancier een onderzoek instellen. 41 Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Het kabinet is klaar met de begroting voor het volgend jaar, waarbij tevens een voor schot wordt genomen op 1990 als het vereenvoudigd belastingsysteem van kracht moet worden. Dat deelde premier Lubbers gisteravond mee. Lubbers hulde zich meer dan anders in stilzwijgen over de besluiten die officieel op Prinsjesdag be kend worden. Hij wilde nau welijks informatie geven over de beraadslagingen„om te voorkomen dat Kamerleden voordat het daarvoor de ge schikte tijd is opheldering gaan vragen. De premier doelde daarmee op schriftelijke vragen van de PvdA over begrotingsbespre kingen in het kabinet begin ju li, waaraan hij het antwoord schuldig bleef. Lubbers kwalificeerde het gesprek met de werkgeversor ganisaties afgelopen maandag als nuttig, maar niet nieuw. Volgens de premier wist hij wel wat de werkgevers ver wachten van het kabinet. Krin gen rond het kabinet lieten gis teren weten dat deels aan de wensen van de werkgevers zal worden tegemoet gekomen. Het kabinet koos waar schijnlijk wel voor verlaging van de vennootschapsbelasting (van 42 naar 35%), maar niet vanaf 1 oktober maar vanaf 1 januari. Het Rijk zal - zoals ook aangekondigd - de premie voor kinderbijslag per 1 januari overnemen van de werkgevers. De werkgevers zullen daaren tegen hogere premies voor de voor Breda de status van stede lijk knooppunt aan te vragen. Tilburg valt zo buiten de boot. Op de vraag waarom GS van Noord-Brabant Breda zijns in ziens een sterkere positie wil len geven, gaf Brokx geen ex pliciet antwoord. Wel consta teerde hij dat de Westbra bantse component in het col lege van Gedeputeerde Staten sterk vertegenwoordigd is. ZIE OOK REGIO I VANDAAG 2 KATERNEN Op een tekentafel in Hollywood ligt een film over de jong gestorven filmheld James Dean, die de goedkeuring heeft van de familie van de acteur. Gezocht wordt naar een acteur die de hoofdrol kan spelen. Er is al een stroom van sollicitaties binnengekomen en op het platteland van In diana, waar James Deans kinderjaren zich afspeelden, toont men grote belangstelling. ZIE GIDS-1 Met een zuidelijke luchtstroom wordt warme lucht aange voerd. Er is veel bewolking. In de avond is een bui moge lijk. De wind matig uit zuidelijke richtingen. Maximum 22- 24, minimum 13-15. Van onze correspondente ZEVENBERGEN - De kan sen op een racecircuit op het industrieterrein Moerdijk zijn definitief verkeken. Die mededeling kreeg de Zeven- bergse gemeenteraad gis teravond van burgemeester A. Seelen. De raad reageerde onthutst op wat Seelen als boodschap uit Den Haag had meegekregen. „De strijd is gestreden. De poli tieke teerling geworpen", aldus een teleurgestelde Seelen. Ze venbergen is altijd voor een ra cecircuit op Moerdijk geweest, omdat de komst als een oplos sing werd gezien voor de grote financiële problemen, die het onverkoopbare terrein ople verden. „Als Moerdijk dan toch zo belangrijk is als industriege bied dan moet Den Haag ook maar de financiële gevolgen daarvan dragen," meldde een strijdbare Seelen. Het gemeen tebestuur besloot dan ook een kwade brief aan het ministerie te sturen en via het Industrie en Havenschap Moerdijk te be werkstelligen dat Den Haag deelnemer wordt in de finan ciële consequenties van het be sluit af te zien van een circuit. OUDENBOSCH - Ruud Bakker, jarenlang de verzorger van de wielerploeg van Peter Post, heeft de wielerbaan in Oudenbosch aangekocht van Lou de Groen, de man die de baan in 1972 gebouwd heeft. Bakker, die de baan heeft gekocht onder de strikte voorwaarde dat het ovaal voor de wielersport behouden blijft, wil bereiken dat vanuit Oudenbosch de in hét slop geraakte vaderlandse baan- rennerij nieuw leven wordt ingeblazen. Hij wil er een school voor talentvolle baanrenners beginnen, en wil er ook een of tweemaal per jaar een popconcert houden. Zie ook Sport-2. LONDEN (DPA) - Het Westduitse vrachtschip Karin B, dat met giftig afval uit Italië op weg is naar Groot-Brit- tannië, mag daar niet lossen. Dat heeft de Britse staatssecre taris van milieu, Virginia Bot- tomley, gezegd. Het gif lag eer der illegaal opgeslagen in het Afrikaanse land Nigeria. Volgens mevrouw Bottomley vormt de zaak een Italiaans probleem en zal Londen zijn standpunt dan ook niet wijzi gen. Ook Spanje en de Bondsrepu bliek hebben reeds te kennen gegevan de Karin B niet in hun havens toe te laten. Het is niet bekend wat de volgende be stemming van het schip zal zijn. Een woordvoerder van het ministerie van VROM ver klaarde dat de Karin B ook in Nederland niet welkom zal zijn. Nadat in Nigeria was ont dekt dat Italië het chemisch af val illegaal had gedumpt, ga ven de autoriteiten in Lagos aan Italië opdracht het vuil te rug te halen. Maandag ging de Karin B voor anker bij de Britse haven van Plymouth, in het zuidwesten van Groot- Brittannië. Het schip heeft 2.100 ton chemisch afval aan boord. (ADVERTENTIE) sociale verzekeringen moeten betalen. Vast staat dat de koopkracht voor het grootste deel van de burgers gehandhaafd zal blij ven. Daarvoor verlaagt het ka binet de btw, de premies voor werknemers en de loon- en in komstenbelasting. De kinder bijslag zal, zoals eerder gemeld, vier procent omhoog gaan. Bo vendien lijkt het kabinet ƒ400 miljoen extra te willen uittrek ken om de groep van langdurig werklozen fiks te verkleinen. Gisteravond vergaderde het kabinet nog verder om, zoals Lubbers zei, enkele kleinere onderdelen in de toelichting op de begrotingen te bespreken. Het kabinet zal bovendien zo spoedig mogelijk praten met organisaties van werknemers. Dat overleg zal slechts infor meel zijn. b Mei deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer; Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand pér automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart adf 71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER Mijn naam: Adres: Postc.: Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DÉ KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN Mm AND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1