Zeehonden sterven aan hondeziekte t BOSPEEN EN KIPFILET Gewone lintjes zullen verdwijnen PflRKHUBTTER OEGIFT Brooijmans in Hengstdijk FRACTIES SCHRIKKEN VAN EINDOORDEEL PASPOORTONDERZOEK handappelen Duitsland verbiedt vliegshows Steve Bauer duikt onder Hoge Raad zoekt publiek Vrij mooi II EVEN NAAR JAC HERMANS MINI-PRUS&MAXI-KEUS tSPROKEN DINSDAG 30 AUGUSTUS 1988 PARLEMENTAIRE Verzuim Onjuist Kolencentrale Borssele werkt weer Bospeen, per bos $1 Kipfilet, 100 1.59 1/1 OA kilo@@©®4&9üJrh%/\J 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Dokter Moerman overleden Nieuwe oogst James Grieve IE HADT KUNNEN LEZEN IN.. trekken leek af- jdens de betaald gekoeld: n (tegen 53 in de Ignace ij Haar- ich nog uit zijn )e Eind- hter gaf n in to- isiewed- een gele PSV- isrechter KC-VW Twente- 5). Brave ders. betreft nateriaal Isrechter gaf in ele kaart Jtrechter ubileum- nemen. zijn eer- (Enunen) ele kaart en. Spar- racht het n dit sei- Lfgelopen irice van de 200ste rste divi- laar (He- augustus oop Ver- xle kaart (WK) een voet- rme staat eelde, om iargon te x, Bayern lonaco de g van het lelijk zijn heeft hij zelf al eens gezegd. Hij nog steeds een belangrijk speler voor de Eindhoven ren, maar er zit slijtage o zijn spel. En dus wordt h er weieens uitgehaald, zoa: vorige week in de Kuii Daar is Lerby zo pissj over, dat hij afgel0pe weekeinde, nadat hij cjor derdag al een gesprek ha gehad met trainer Gui Hiddink, nóg aan het kar keren was over die wissel. Dat valt een beetje ver keerd in Eindhoven, waa men liever met brave spe Iers van doen heeft. „Söre moet niet zeuren", verteld PSV-manager Ploegsma gisteren nog. „Hj baalt ervan dat het \va minder gaat met hem, maa die kwaadheid moet hij binnenshuis houden". Lerby zeurt inderdaa een beetje, het is typisch he geluid van een dertiger di zijn einde als voetbalt voelt naderen. Toch hoef hij als dertigjarige nog nie te wanhopen. De oudst veldspeler in de eredivisj is Ajacied Arnold Mühren 37 jaar en 2 maanden. Mar tin Haar (Sparta) volgt hen op de voet: 36 jaar en maanden. Beiden zuller trouwens nog lang actie moeten blijven om het re- cord van Joep Beckers (Sit tard) te breken. Hij nam ii 1965 afscheid van de hoog ste klasse toen hij 40 jaa was en 9 maanden. Wijier Abe Lenstra was overigen als veldspeler het langst ac tief: in '63 nam hij afscheii van Enschedese Boys. Hi was toen 42 jaar en 9 maan den. In de eerste divisie is Re né van de Kerkhof (Eindho ven) de oudste: 36 jaar en 1 maanden. Keepers gaa nog langer mee, hetgee Jan Jongbloed bewees: 4( jaar en 10 maanden. Oscar Zijlstra van Cambuur is vandaag de oudste doelman in het betaald voetbal. Hl is 37 jaar en 7 maanden Dus waar heeft die Lerby het eigenlijk over? (CvN) Katarina Witt in Sport '90: „Op de n in Calgary schaatste ik op Carmen. Ik ezelfde passie kunnen doen zonder voor in met mannen". van Bentum in Nieuwe Re vu: „Als je zwemster in Nederland in beeld wordt ir het startschot zie je een paar mummies nen". ■es Rijvers in VI over het 'nieuwe' voet- Jet aardige is dat NAC in 1938, toen ik al te elftal ging kijken, zelfs al zo speelde". on Harmsen in Het Parool: „AC Milan, lie, met alle respect, maar dat is toch een ar zit toch niet meer achter dan de be- chieters als Berlusconi en Tapie. Ik staar et kapitaal van zulke clubs". ster en Chris van Nijnatten is van Nijnatten q walst over Le Feber heen erker celse bekercompetitie heeft Primus/ ge behaald op Le Feber. t stand door doelpunten van Ronald de is en Jan Tilgenkamp (elk 4x) en Kees /erse scoorde tegen. In de overige uitsla- st van Verpoorte op Number One opval- UITSLAGEN Disco Love-Broomehemie 0-5, Eeuwige Lente- er-Corretje 2-2, Bliek en Vos-Wilton 7-1, Deto- tadio Noordzee 0-5, Van Alten-Markt Boys 1-1, 2-2, Ratjetoe-Moy Fa 2 5-3. rker enk Dees en Stan Brooijmans waren 3 de Grote Prijs van Hengstdijk voor immers en recreanten/veteranen. rder bij geleverd. uitein- Dat wa- enk Dees -.aatstge- de tang beide ;rs. Dees •den om :n, maar het gat chte eind enk Dees k sneller voor de ewonnen daarmee streep ns Moens it Vogel- ich keu- gedeelde eteranen Heel wat noteren, man aan izeischap van Jan de Vos, maar beide trimmers konden het niet bol werken. Rik de la Ruelle pr°* beerde eveneens een uitstapje maar ook die poging strandde Niet de poging van de Belg Va' Landegem. Hij ging alleen aan de haal en kreeg even later ge* zeischap van Van de Abeele e' Stan Brooijmans. De Terhole- naar won van kop. De spur van het peleton werd gewoi* nen door Van Heese voor De Schrijver en Vergauwen. Uitslagen: A-trimmers 1. H. (larneuzen), 2. C. Mollet (Haj15 weert), 3. A. Manhave (Biervliet), H. Peters (Biervliet), 5. R., HeyW? (Terneuzen), 6. R. Cloetens (Belg1® 7, D. Verhulst (Waarde), 8. W- Feber (Hoek), 9. M. Boelens (Oo® burg), 10. D. Kerckhaert (Groe^ 11. ex. equo de rest van het deel» mersveld.Recreanten: 1. S. Brow mans (Terhole), 2. H. van Lanc» gem (België), 3. J. van Heese (SW» kil), 4. E. de Schrijver (Vogelwaa' de), 5. K. Vergauwen (Terneuze"' 6. T. Veerman (Oostburg), 7. K- la Ruele (Axel), 8. J. Smet (Nisse)-: P. van Bendegem (Sluiskil), W Zweedijk (Oostdijk). Stom-lozers en -lezeressen kijken week in week uit in de „Kleintjes"-rubrieken. Dat zijn elke dag vele tienduizenden mensen. Het moet dan wel heel raar lopen als juist uw „kleintje" niet zou worden gelezen. DE STEM Ï28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 lenie 't Hart (links) en onderzoeker Osterhaus (rechts): vi rus vastgesteld. - FOTO ANP PIETERSBUREN (ANP) - De primaire oorzaak van de recente massale zeehonden- sterfte in de Baltische- en Noordzee is een infectie met hondeziektevirus of een vi rus dat hieraan nauw ver want is. Dit werd in Pieterburen be kend gemaakt door het Rijks instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Met behulp van serologische studies, ge richt op andere virussen van vleeseters werd duidelijk dat het hondeziektevirus een rol speelde. In bloedmonsters van dieren, die dateren van vóór de uitbraak werden geen antistof fen gevonden tegen dit virus. Dit was wel het geval tijdens de uitbraak. Het kan niet worden uitge sloten dat de aanwezigheid van vervuilende stoffen in het leef milieu van de zeehonden de omvang van de epidemie heb ben verergerd. De invloed van milieuvervuilende stoffen op het afweersysteem van de zee hond zal nader worden bestu deerd. Er is een vaccin voorhanden dat bij honden effectief is, maar het is praktisch onmoge lijk zeehonden in het wild daarmee te behandelen, zo deelde RIVM-onderzoeker A. Osterhaus, tijdens de perscon ferentie in Pieterburen mee. Alleen in opvangcentra kan iets aan de ziekte worden ge daan. De oorzaak van de epidemie 'moet, volgens Osterhaus, waarschijnlijk worden gezocht in het contact van één of meer zeehonden met honden in De nemarken. De vervuiling van de zee heeft ervoor gezorgd dat de ziekte snel om zich heen kon grijpen, omdat het afweersys teem van de zeehonden door de chemische afvalstoffen in het zeewater in de afgelopen jaren sterk is verzwakt. De epidemie schrijdt op het ogenblik nog steeds voort. Van de totale zeehondenpopulatie in Westeuropa is ruim de helft aan de ziekte bezweken. Het Waddengebied telde aanvankelijk 8500 zeehonden. Daarvan zijn nu 4856 overle den. In het Kattegat en Skaker- rak bij Denemarken, Zweden en Noorwegen zijn ruim 6000 zeehonden dood aangetroffen. De oorspronkelijk populatie bedroeg in dit gebied 8000. Dit komt erop neer dat van de totale bevolking van 16.500 zeehonden in de Waddenzee en in het Kattegat en Skagerrak thans ruim 11.000 dieren aan de ziekte zijn bezweken. Snel oordeel Kamer' Tan onze Haagse redactie DEN HAAG - De Tweede Kamer moet snel oor delen over de paspoortaffaire. De parlementaire enquêtecommissie dringt daarop aan. pij de behandeling hoort de vraag centraal te staan of de voor het paspoort verantwoordelijke bewindslieden kun nen aanblijven. Ex-staatssecretaris Van Eeke- len (Buitenlandse Zaken) en ajn opvolger, Van der Linden, hebben de afgelopen vier jaar gefaald de ontwikkeling van een nieuw paspoort goed te stu ren. Daardoor raakte de over heid zijn greep op de toekom stige kostprijs van dat reisdo cument kwijt en duurde het zo lang eer er een fraudebestendig exemplaar beschikbaar kwam. De parlementaire enquête commissie onthoudt zich in haar verslag van politieke oor delen, maar spreekt niettemin uit dat de twee verantwoorde lijke bewindslieden op belang rijke punten verzuimd hebben in te grijpen. De Kamerfracties hebben gisteren in een eerste reactie zonder uitzondering laten we ten geschrokken te zijn van de conclusies en het onderzoek zeer serieus te nemen. CDA en VVD reageerden onthutst over de resultaten, maar wilden vooralsnog geen politieke con sequenties trekken. De WD constateerde gisteren dat de politiek verantwoordelijken de kwestie-paspoort hebben on derschat. De enquêtecommissie toont zich zorgelijk over de vraag of winst bij het bedrijf KEP uit eindelijk ook de burger ten goede zal komen in de vorm van een goedkoper paspoort. De paspoortcommissie komt tot de conclusie dat over het al gemeen een minister verant woordelijk is voor het reilen en zeilen van zijn staatssecretaris, maar dat in dit bijzondere ge val de twee achtereenvolgende staatssecretarissen wel aan sprakelijk kunnen worden ge steld. De PvdA tilt zwaar aan het on juist informeren van de Kamer door staatssecretaris Van der Linden, maar de grootste ver wijten gaan richting Van Eekelen, de huidige minister van Defensie. D66 meent even als PPR en PSP dat Van Eeke- len en Van der Linden moeten opstappen. Van de zijde van de betrok ken bewindslieden kwam gis teren geen reactie. Een zegs man van de Rijksvoorlich tingsdienst liet gisteren weten dat het kabinet een weerwoord ral sturen aan de Kamer. Intussen lijkt de meerder heid van de Kamer gevolg te willen geven aan de oproep van de enquêtecommissie om de overeenkomst die de Staat sloot met het bedrijf KEP voor de Produktie van paspoorten op essentiële plaatsen aan te pas sen. (ADVERTENTIE) Bewinds lieden naar pasKamer BORSSELE (ANP) - De nieuwe kolencentrale van de NV PZEM in Borssele is na vier maanden te zijn stil gezet weer in bedrijf ge steld. De centrale is een om bouw van twee gas- en olie- gestookte centrales tot één kolencentrale met een capa citeit van ruim 400 mega watt die in oktober officieel in bedrijf werd gesteld. Vanaf die tijd heeft de centrale met veel problemen te kampen gehad. De laatste grote storing was op 27 april. Een losgetrilde bout kwam in één van de gene ratoren terecht. Van de noodstop die daarop volgde werd gebruik gemaakt de centrale te reviseren. Daar bij kwam aan het licht dat door te grote temperatuurverschil len bij het opstarten van de centrale zich problemen voor deden bij de lassen in de hon derden pijpen van de ketel. De leverancier van deze ke tel, de Koninklijke Maatschap pij De Schelde (KMS) in Vlis singen heeft volgens ir. Van Gelder van Ketelbouw een voorlopige reparatie uitge voerd. Daarbij werd echter duidelijk één onderdeel van de ketel, namelijk de lage-tempe- ratuurovenverhitter, totaal moet worden vernieuwd. De NV PZEM heeft door deze vier maanden stilstand een produktieverlies geleden van een half miljoen gulden per week, in totaal acht miljoen gulden. Hoeveel het vervangen van de lage-temperatuuroven- verhitter gaat kosten kon door De Schelde niet worden meege deeld. De Westduitse minister van defensie heeft verboden nog militaire vliegshows in de Bondsrepubliek te houden. Hij nam dit besluit na de schok van 46 doden en vele honderden gewonden op de Amerikaanse basis in Ramstein. De plaats van de ramp bood gisteren een dramatische aanblik. Over een groot gebied lagen bezittingen van slachtoffers verspreid: tassen, kledingstukken, schoe nen, etenswaren. Niemand besteedde er aandacht aan. Een dag na de ramp staat niet vast hoeveel kijkers er precies slachtoffer zijn geworden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag meent echter, dat bij de ramp geen Nederlanders zijn betrokken. De schok van afgrijzen en afkeuring beperkt zich tot de Westduitse gemeenschap. Een geplande show in Australië gaat gewoon door. Evenals het bekende vliegfeest boven Farnborough in Engeland, zij het dat daar verscherpte veiligheidsmaatregelen zijn geno men. En het Italiaanse stuntteam Frecce Tricolori vliegt, ondanks het verlies van drie piloten, gewoon door. De voor dit jaar geplande voorstellingen zullen niet wor den afgezegd. Gevolg van het ongeluk is wel, dat het team met minder toestellen de lucht in gaat. - fotoap ZIE OOK: BUITENLAND EN REGIO (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding DEN HAAG (ANP) - Als het aan de regering ligt ver dwijnen de eremedailles uit het decoratiestelsel. In de plaats daarvan komt er een nieuwe graad onder het ni veau van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: Lid in de Orde van Oranje-Nas sau. Dat staat onder meer in het wetsvoorstel tot herziening van het decoratiestelsel, dat bij de Tweede Kamer is ingediend. In de memorie van toelich ting bij het wetsvoorstel schrij ven de ministers Van Dijk van Binnenlandse Zaken en Van den Broek van Buitenlandse Zaken, dat herziening van het decoratiestelsel gewenst is om dat het huidige stelsel uit tijden stamt waarin andere normen en waarden golden en niet meer past bij onze samenle ving. De nieuwe graad in de Orde van Oranje-Nassau wordt voorgesteld om te vermijden dat door het niet meer toeken nen van eremedailles een te grote druk op het toekennen van de graad van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ont staat, aldus het wetsvoorstel. In het herziene decoratiestel sel worden aan Nederlanders in de Orde van Oranje-Nassau de graden van lid, ridder, offi cier en commandeur verleend. In de orde van de Nederlandse Leeuw zijn dat de graden rid der, commandeur en groot kruis. I VANDAAG 2 KATERNEN Steve Bauer, die zondag de kans van Claude Criquielion op de wereldtitel wielrennen om zeep hielp, is giste ren ondergedoken. Vandaag vertrekt hij zelfs 'uit veilig heidsoverwegin gen' met zijn vrouw Elyane uit België. ZIE SPORT 1 De Hoge Raad zoekt het grote publiek. Het belangrijkste rechterlijke college van ons land doet dat via de televisie. Van wetsuitlegger naar rechtszoeker. ZIE GIDS Het kan vandaag de beste dag van deze week worden. Op een lokaal buitje na overwegend droog. Overtrekkende wolkenvelden, afgewisseld met zonnige perioden. De wind matig uit zuidwestelijke richting. Maximum 19-21minimum 12-14. VLAARDINGEN (ANP) - Op 95-jarige leeftijd is zaterdag na een kortston dige ziekte de arts C. Moerman thuis in Vlaa- ringen door ouderdom overleden. Moerman is bekend gewor den door zijn behandeling van kankerpatiënten. Hij deed dat met een speciaal dieet, dat de stofwisseling tot een hernieuwd evenwicht moest brengen. Volgens Moerman ontstaat kanker door een ontspoorde stofwis seling. De arts ontwikkelde zijn geneeswijze, de zogenoemde Moerman-therapie, in de ja ren dertig en veertig door in eerste instantie bij duiven te testen welke voedingsstoffen bij een teveel schadelijk zijn. Het dieet bestaat onder meer uit verse groenten, vruchten, volkorenbrood, zilvervlies rijst, peulvruchten en zuivel, Dokter Moerman fotoanp aangevuld met andere stof fen. De officiële medische we tenschap heeft de Moerman therapie altijd met enige argwaan bekeken, omdat de werking ervan nooit weten schappelijk bewezen is. De therapie wordt dan ook ge rekend tot de alternatieve geneeswijzen. ZIE OOK BINNENLAND (ADVERTENTIES) Aanbiedingen geldig t/m 2a. 3 september 1988 llf en alleen in filialen met een groente-afdeling. In de nieuwe situatie komt het initiatief voor het aanvra gen van onderscheidingen te liggen bij de burgemeester. In de huidige richtlijnen is dat nog de desbetreffende minister. De burgemeester is in het alge meen het best in staat informa tie te verzamelen over de ver diensten van de inwoners van zijn gemeente en een eerste oordeel te geven over de graad van onderscheiding, zeggen beide ministers in de memorie van toelichting bij het wets voorstel. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:. Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: O maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85-; kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1