kabinet maakt extra uitgaven goed met meevallers WORDBRABANTSE CHRISTELIJKE BOERENBOND LUIDT NOODKLOK indesil ren ;en reputatie, rter.^ Firato Natuurbeleid Oosterschelde bedreigt de sportvisserij Oct^SV Twintigduizend tuinen onderzocht op cadmiumvervuiling Yermindering ziekenhuisbedden moet doorgaan Hevige rellen na Rara-vonnis VAATWASSER 3 programma's 12 couverts Politiemannen gewond door bom in Ulster Ex-Miss over misstanden Kleurenposter vlaggenproject Poolse stakingen gaan door fu/i Wisselend MAGNETRON OVEN HARD iTIKKE LEUK KoT^n®fte aast elkaar e plaatsen 00 watt NU Tn^DUBBELDEURS VNuiM U k0ELKAST 230 liter EDERLANDS TOPMERK TOEREN WASAUTOMAAT Géénjï95^ Géén£9§;- DEZE WEEK STOFZUIGER AL 1988 1 HRIJVEN 3ER A.S. Vlissingen URG - Het hoofdbestuur van de Noordbra- intse Christelijke Boerenbond luidt de iklok over de 'nijpende situatie' waarin een •oot aantal bedrijven in land- en tuinbouw ver leert. Glazen kooi voor meisje met aids niet goed genoeg 25e Eisen Hongaarse stakers ingewilligd DONDERDAG 25 AUGUSTUS 1988 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Noodtoestand in Chili opgeheven K D DEES (VOLKSGEZONDHEID) DREIGT MET AFNEMEN ZEGGENSCHAP: - Space cube AVM 730 „KMntJm" In De Stem zoveel bijzondere Uwestnt* aanbiedingen I staan. Elke dag weer I DE STEM ^tëjaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneu/en - Vlissingen Losse nummers 1.25 f HAAG (ANP) - Het kabinet t er nog steeds niet in de uit- iven in de hand te houden, al ligt ,t ten dele aan economische in- oeden van buitenaf, itjaar overschrijden de uitgaven de )tni van het regeerakkoord met ze- en volgend jaar met ongeveer 8,5 Jjard gulden. 3,5 miljard daarvan (dit jaar 4,5) kan op het conto van de ministers worden geschreven, die het minder nauw nemen met de begro tingsdiscipline. Dat blijkt uit een concept-versie van de Macro-Economische Verken ning (MEV) die in Den Haag circu leert. De definitieve versie verschijnt op Prinsjesdag. Problemen voor het kabinet blijven echter uit, omdat de meevallers in de belastingen en de sociale premies nog groter zijn dan de overschrijdingen. Dat schept de mogelijkheid tot verla ging van belastingen en premies. Het kabinet buigt zich hier deze week Van de 8,5 miljard gulden die het kabinet volgens de eigen norm teveel uitgeeft in 1989 wordt 3,5 miljard ver oorzaakt doordat ministers uitgaven in hun sectoren niet weten te beheer sen. Het gaat daarbij om nieuw of uit breiding van bestaand beleid, zonder dat elders wordt bezuinigd zoals was overeengekomen. De resterende vijf miljard zijn een gevolg van ontwikke lingen als rente-, loon- en prijsstijgin gen (alleen al twee miljard), een hoger uitvallende werkloosheid en tegen vallers in de arbeidsongeschiktheids wetten. Uitgedrukt in een percentage van het nationale inkomen valt het met de overschrijdingen mee. De zogenoemde 'uitgavenquote' ligt dicht bij de ra mingen, doordat het nationale inko men ook is gestegen. |ii»l©l®l< luxe witte uitvoering' oeren in 'nijpende situatie' lelkveebedrijven die voor de ivoering van de superheffing 1984 hun bedrijf hebben uit- ireid, moeten in aanmerking len voor uitbreiding van quotum, de hoeveelheid «elk die zij boetevrij mogen toducerem Aanvragen van oeren voor een uitkering moe- meer aaandacht krijgen en meller worden afgehandeld. Bezwaarschriften van boe- in en tuinders tegen voorlo- lige aanslagen voor de inkom- tenbelasting en de premies volksverzekeringen moeten linnen een maand worden af- jhandeld, vindt het hoofdbe- GOES Marconistraat 4 naast Torro tel. 01100-14224 vlissingen Hermesweg 23 in koopcenter Groenendijk tel. 01184-12563 terneuzen Schependijk 9 tel. 01150-12423 middelburg t.o. trefcenter Beenhouwerssingel 4 tel. 01180-14406 Afbeeldingen kunnen afwijken 3TIVAL. flzendingen festival. de gratis sken. 0 Vlissingen 7/16715 Bij vonnis van de Ar- rondissementsrecht- bank te Middelburg oA 17 augustus 1988 zijn staat van faillissement verklaard: 1. Verduyn Waterwer ken B.V. en 2. Verduyn Bouwbe drijf B.V. beide gevestigd aan Deinsvlietweg 2 te f® TA Ritthem, gemeente Vlissingen, met benoe ming van de E.A. Hee Mr. R.A. Schuering w> rechter-commissaris met aanstelling van J. van der Wijst tot cu rator. De curator, Mr. J. van der Wijst Van der Wijst Advoca ten Bellamypark 27 Postbus 5037 4380 KA Vlissingen [et bestuur vindt dat er op korte termijn aanpassingen g zijn om de knelpunten op te heffen. stuur. De grenzen voor vrijstel ling en reductie voor beide aanslagen moeten voor in het bijzonder de kleinere boeren worden vergroot. Tenslotte moet de overheid meer aan dacht besteden aan de moge lijkheden voor jonge onderne mers in land- en tuinbouw voor omscholing of overscha keling. De Noordbrabantse Christe lijke Boerenbond is de grootste gewestelijke landbouworgani satie in ons land met ruim 25.000 leden in Noord-Brabant, Zeeland en het zuiden van Gel derland. Hoe groot het aantal leden is dat in financiële of geestelijke problemen zit, is volgens een woordvoerder moeilijk in precieze aantallen aan te geven. „Er zijn bedrijven waar het heel goed gaat en er zijn bedrijven waar het slecht gaat en die over de kop gaan. Een aantal bedrijven daartus sen, daar gaat het om", aldus een woordvoerder van de NCB. Uit de praktijk, vooral via de eigen sociaal-economische voorlichters, bereiken de orga nisatie signalen dat het niet goed gaat met die groep. „De mensen sluiten extra leningen of moeten interen op hun eigen vermogen." Een ander prak tijkvoorbeeld is de onverkoop baarheid van boerderijen. „In Zeeland staan veel bedrijven te koop en die blijven te koop staan. De mensen hebben geen geld voor overname", aldus de woordvoerder. In de melkveehouderij wordt het volgens de NCB steeds moeilijker voor jongeren om het bedrijf van hun ouders over te nemen. Door de superheffing is het aantal koeien per bedrijf gedaald, zodat de lasten niet meer zijn op te brengen uit de inkomsten. In de varkenshou derij zijn de opbrengsten de laatste jaren zo laag geweest dat het vermogen van de var kenshouders sterk is gedaald. Steeds meer ondernemers doen een beroep op de gemeente voor een bijstandsuitkering. Een goede regeling voor hen om om te schakelen of zich te laten omscholen voor andere sectoren van de land- en tuin bouw is er niet, aldus het hoofdbestuur. De akkerbou wers kampen al drie jaar met lage prijzen. De woordvoerder vreest dat veel van hen een vierde jaar niet kunnen op brengen. De mogelijkheid die minister Braks heeft gescha pen via het Borgstellingsfonds een overbruggingskrediet aan te vragen vindt de NCB geen echte oplossing. De boeren kunnen de extra lasten die daarvan het gevolg zijn niet opbrengen, aldus het bestuur. TAMPA (AFP) - Ouders van medescholieren vin den een glazen kooi in de klas voor een zesjarig meisje met aids op een speciale school in Tampa in Florida onvoldoende, zo bleek op een 'open dag' waarop 150 hunner de kooi bekeken. De glazen kooi meet 2,40 bij 1,80 meter en is voor zien van een toilet en een wasgelegenheid. «Als Eliane Martinez wordt toegelaten, komt mijn dochter niet", zei een van de ouders, die kwa men kijkea De kooi was een compromis dat begin deze maand werd gevon den voor de rechter, die oordeelde dat deze het mogelijk maakt dat Eliane toch naar de school kan. AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse politie trad gisteren tijdens het voorlezen van het von nis tegen de Rara-verdachte R. R. buiten het pa leis van Justitie hard op tegen ongeveer honderd sympathisanten. Van het paleis werden met straatklinkers vele ruiten ingegooid. De politie verrichtte twee ar restaties verricht. De groep sympathisanten ver spreidde zich later in de binnenstad, scherp in het oog gehouden door politiemensen. De rechtbank in Amsterdam veroordeelde woensdagmorgen de 30-jarige R.R. uit de hoofd stad veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens zijn aandeel in vier onder de vlag van de actiegroep Rara uitgevoerde acties. Er was door het Openbaar Ministerie zeven jaar geëist. De rechtbank achtte drie van de ten laste gelegde feiten niet bewezen en sprak R. daarvan vrij. De rechtbank oordeelde dat R. meedeed aan de brandstichting in de Makro-vestigingen te Dui ven en Duivendrecht, alsmede aan acties in Schiedam en een benzinestation in Nieuwegein. ,De politieke motieven van R. zijn volgens de rechtbank geen enkele rechtvaardiging voor deze daden. De actiegroep Rara bestrijdt Neder landse bedrijven die belangen hebben in Zuid- afrika en zo volgens de actiegroep de apartheid in dat land steunen. foto anp ZIE VERDER BINNENLAND (ADVERTENTIE)' •aug.-4sept. 9«t>pend 10-17 en 19-22 uur Werdag en zondag 10-17 uur 0,9°ng f15,- 's avonds f 12,50 Wi pendeldienst: volg borden P RAI AMSTERDAM WENEN (RTR) - De Hon gaarse regering heeft woensdag toegegeven aan de eisen van stakende ko- lenmijnwerkers vlakbij Pecs in het zuiden van het land. Volgens Radio-Budapest hebben de enkele honder den stakers hun actie beëindigd. De staking brak dinsdag avond uit onder 150 kom pels van de nachtploeg uit protest tegen loonsverla gingen als gevolg van een nieuwe inkomstenbelas ting. Collega's van de dag- ploeg sloten zich woensdag bij hen aan. Het was de eer ste staking in Hongarije sinds de opstand van 1956. Van onze verslaggever TERNEUZEN - De recreatie- en sportvisserij op de Oosterschelde voelt zich bedreigd door het wurgende beleid van de overheden. Dat beleid geeft de voorrang aan het behoud van de natuurfunc ties van de Oosterschelde waardoor de sportvissers in toenemende mate uit hun favoriete viswater worden verdreven. De argumenten die de overheden gebruiken om de vissers uit de Oosterschelde te weren zijn volgens de Nederlandse Vereni ging van Sportvissersfederaties (NWS) echter op verkeerde gronden gestoeld. Er wordt wat al te gemakkelijk vanuit gegaan dat de recreatie- en sportvisserij de natuurwaarden van de Oos terschelde aantasten maar volgens de vereniging heeft dat andere oorzaken. Secretaris M. J. Geerders noemt de waterkwaliteit, de kokkelvisserij en de scheepvaart. Er moet volgens de vereniging ook niet geringschattend ge dacht worden over het economische belang van deze tak van sport. Jaarlijks vissen circa 30.000 inwoners van Zeeland en West- Brabant regelmatig in Zeeuwse wateren. Daarnaast komt mini maal 5 procent van de verblijfsrecreteanten in Zeeland mede van wege het vissen naar Zeeland. „De economische betekenis van de sportvisserij voor Zeeland wordt geschat op maar liefst 20 miljoen gulden per jaar aan bestedingen door sportvissers en 200 mensga ren werkgelegenheid", aldus secretaris M.J. Geerders. „Er moet voorkomen worden dat een kip met gouden eieren wordt geslacht en dat er maatschappelijk een lege dop overblijft". BELFAST (AFP) - Bij een ontploffing in het dorp Grilla, bij Maghera in het noordwesten van Noord- Ierland, hebben woensdag twee politiemannen ver wondingen opgelopen. De ontploffing, die plaatsvond op een weggetje terwijl een po litieauto passeerde, werd ver oorzaakt door een mijn. De po litie verdenkt het verboden Ierse republikeinse leger Ira van de aanslag. Bij een soortgelijke aanslag van de Ira kwamen zaterdag acht Britse soldaten om het le ven toen een autobom ontplofte bij het passeren van een mili taire bus nabij Omagh, op on geveer 45 km van Maghera. In het centrum van Belfast ontplofte dinsdagavond een andere autobom. Daarbij werd een vrouw licht gewond en werd zware schade aangericht. De Ira heeft zijn campagne te gen het Britse bestuur over de provincie de afgelopen weken scherp opgevoerd. Bij aansla gen in Noord-Ierland, Groot- Brittannië en op het Europese vasteland zijn dit jaar 26 Britse militairen om het leven geko men. ZIE OOK COMMENTAAR Van onze Haagse redactie DEN HAAG/ DEN BOSCH - Staatssecretaris Dees (Volksge zondheid) dreigt de provincies hun zeggenschap over de planning en bouw van ziekenhuizen te ontne men, als ze weigeren op korte ter mijn plannen te maken voor het af stoten van ziekenhuisbedden en - afdelingen. Dees heeft de provincies daarover een boze brief geschreven. Ambtenaren van Dées hadden vast gesteld dat sommige provincies met de plannen niet al te veel haast maken. Daarom heeft hij nu een brief geschre ven om de provincies tot meer spoed te manen. Hij schrijft daarin dat wie niet mee werkt aan de plannen voor het vermin deren van ziekenhuisbedden ook geen geld meer krijgt voor aanvullende in vesteringen in ziekenhuizen. Ook zal de bewindsman zich beraden op de positie die de provincies gaan innemen na de herziening van de gezondheidszorg, vol gens de Dekker-plannen. Dees wil 12.000 ziekenhuisbedden van de hand doen, die nu meestentijds onbe zet zijn. Hij legde de provincies begin dit jaar bovendien een zware taakstelling op. Vóór 1990 moeten 3.000 bedden al 'ge sloten' worden. Sommige provincies lij ken aan die taakstelling niet mee te wil len werken, zo valt te beluisteren in ambtelijke kringen. Om die provincies toch aan te sporen actiever te zijn, heeft Dees nu een boze brief geschreven. De toon van de brief wordt in sommige provincies 'pure chantage' genoemd. In het provinciehuis in Den Bosch I VANDAAG 4 KATERNEN ANGELIQUE Cremers (foto), tot vorige week Miss Holland, vindt dat miss-meisjes uitgebuit worden en dat de verkie zingen doorgestoken kaart zijn. Haar woede richt zich vooral op orga nisator Frans Verlinden die haar een slechte Miss vond en beweert de finan ciële regelingen inmiddels verbeterd te hebben. ZIE GIDS-1 De Stem kijkt vandaag vanuit de lucht naar het vlaggenpor- ject 'Gran Pavese' dat momenteel op eiland Neeltje Jans in de Oosterschelde te zien is. Op de achterpagina van het derde katern treft u een paginagrote kleurenposter van het vlaggenproject aan. BIJ de grote Poolse Nowa Huta staalfabriek bij Krakow werd woensdag opnieuw gestaakt. Ook de drukste haven van het land is lamgelegd, maar in vier kolenmijnen en een busremise werden stakingen beëindigd. ZIE BUITENLAND WISSELENDE bewolking met kans op enkele buien. Maxi mum temperatuur 14-18, minimum 9-13 graden. Matige wind in het binnenland en vrij krachtige wind langs de kust uit zuidwest tot west. WEERT (ANP) - In de gemeenten Weert en Budel wor den de komende maanden 20.000 huishoudens geênque- teerd over het gebruik van hun tuin. kan op den duur gevaar voor de gezondheid opleveren. Het provinciebestuur van Dat gebeurt op initiatief van de provinciebesturen van Noord- Brabant en Limburg. Als daartoe aanleiding be staat worden in de tuinen bo demmonsters genomen om na te gaan in hoeverre de grond is verontreinigd met cadmium en andere zware metalen. De mi lieugedeputeerden van Bra bant en Limburg, drs. R. Wel- schen en ing. E. Mastenbroek, hebben dit woensdag in Weert bekend gemaakt In de Nederlands-Belgische grensstreek is een gebied van 350 vierkante kilometer ver ontreinigd met cadmium en andere zware metalen. In Ne derland heeft de vervuiling een omvang van 140 vierkante kilo meter. Het cadmium is groten deels afkomstig van metallur gische bedrijven in Nederland en België, waaronder het om het zinkbedrijf Budelco in Bu del. In 60 moes- en siertuinen in de directe omgeving van de fa briek zijn de afgelopen maan den al bodemmonsters geno men. De analyses daarvan worden binnenkort verwacht. Het ministerie van Volkshuis vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft er mee ingestemd dat tuinen die meer dan 2,5 mg cadmium per kilo bevatten moeten worden afge graven. Het langdurig eten van groenten uit dergelijke tuinen Noord-Brabant gaat ervan uit dat siertuinen in de toekomst ook gebruikt kunnen worden om er groenten te telen. Daarom moeten ook siertuinen worden gesaneerd als ze te zwaar zijn vervuild. Alleen als de eigenaar bij de notaris laat vastleggen dat hij zijn tuin nooit zal gebruiken om er groenten in te telen kan daar van worden afgezien. SANTIAGO (AFP) - De rege ring van generaal Augusto Pi nochet heeft woensdag de noodtoestand opgeheven die sinds de staatsgreep van 1973 in Chili onafgebroken van kracht is geweest. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag meegedeeld. De autoriteiten hebben ook de maatregelen tegen 'versto ring van de binnenlandse vre de' opgeheven die het staats hoofd het recht gaf iedereen het land uit te zetten of gevan gen te zetten die werd beschul digd van bedreiging van de openbare orde. (ADVERTENTIE) Mei deze hon kunt u een nieuwe abonnee aï Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden 0 DE NIEUWE ABONNEE HEET: Adres: Postc.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving adƒ23,90 kwartaal acceptgirokaart adƒ71,85 kwartaal per autom. afschrijving adƒ69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK wordt de brief van Dees 'als niet ge schreven' beschouwd. Eerder dit jaar kreeg Brabant een pluim van de be windsman omdat de plannen 'passen binnen de ideeën van Dees'. Begin augustus presenteerde de provincie een afgerond voorstel voor de vermindering van het aantal ziekenhuisbedden. Dat wordt volgende maand ter visie gelegd. Dat Dees de boze brief ook aan Brabant heeft gestuurd, wordt in Den Bosch schouderophalend becommentarieerd. „De brief is aan iedereen gestuurd, de goeden en de kwaden. We maken zelf wel uit tot welke groep we behoren". Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr 112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1