[INDER VRIJWILLIGERS IN BUURT- EN CLUBHUIZEN Wij staken door!!! Aanpak zwart werk is weinig effectief AR1UI Rn Kabelkrantbedrijf Infokab failliet verklaard Poolse regering negeert Walesa IATA eist maatregelen tegen overbelasting van Europees luchtruim Uur van waarheid voor Angola Kunstvlaggen aan Oosterschelde Meer bewolking |G 27 AUG. ^STRAATFEESTEN tor no mark neelemans ONDERZOEK VAN UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM WUST UIT: TRECHT (ANP) - De animo van vrijwilligers inn in club- en buurthuizen onbetaald taken te verrichten neemt af onder druk van de bezuini gingen op het sociaal-cultureel werk. 18?5 32?5 ir5 f 7?5 6?8 5?5 Auto breekt doormidden: Belg ongedeerd Sovjet-Turkse grens na 50 jaar weer open Betoging tegen geweid in Zuid-Tirol 200.000 daklozen door zware regens in Mexico TV-UITZENDINGEN IN BERGEN OP ZOOM STOPPEN DEZE WEEK Merijntje WOENSDAG 24 AUGUSTUS 1988 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Kritiek Aanslag op restaurant Z- Afrika K J Naam:.. J Adres: Sot 16.00 uur i tot 6 jaar. 23 in Terneuzen. Tel.nr. 01150-18184r hoor binnen-m HOPSTEEMGE B.V. HUIL«T-01t40.10637 DE STEM F^ste jaarganü Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 fcjn onze Haagse redactie ngN HAAG - Het is maar vraag of een effectieve |anpak van zwart werk ■el erg veel meer werk op- e'vert, of dat de schatkist laarvan zoveel beter zou forden. omvang van het zwarte rêrk is wel groot, maar bijna procent van dat werk zou yallen als het wit moest Kirden gedaan, of zou de latkist niet meer aan belas- opleveren. Bovendien xten ook nog de kosten bere- ind worden die met opsporing noeidzijn. Dat stelde prof. dr. J. Cramer van de Universiteit van Am sterdam gisteren tijdens een discussiemiddag over het zwarte werk. In opdracht van het OSA (organisatie die ar beidsmarktvraagstukken be studeert) heeft prof. Cramer onderzoek gedaan naar de om vang van het zwarte circuit. zoek naar buiten gebracht. Cramer erkende dat de uit komst over de omvang van het zwarte werk hem 'had doen schrikken'. Het onderzoek leert dat schatkist en sociale fondsen 6,2 miljard gulden mislopen door zwart werk en dat veertig procent van de mensen regel matig zwart werkt. Twee weken geleden werden Cramer waarschuwde er de resultaten van dat onder- voor om het bedrag van 6,2 mil jard gulden ook te zien als het bedrag dat een succesvolle campagne tegen het zwarte werk kan opleveren. „In som mige gevallen zal het ver diende bedrag niet belast kun nen worden, omdat het minder is dan de belastingvrije som", aldus Cramer. Hij bracht in herinnering dat veel zwart werkers per jaar maar kleine bedragen bij Mus sen. Zo worden oppassers en mensen die huishoudelijke klussen doen slecht betaald en wordt veel zwart werk door studenten gedaan, die een deel van hun bijverdiensten kunnen houden, zonder dat die van de studiebeurs worden afgetrok ken. Ook een beleidsmedewerker van het ministerie van Sociale Zaken noemde het een illusie te denken dat het zwart werk he lemaal wit te maken is. De tweede secretaris van het KNOV (midden- en kleinbe drijf), T. Vonk zei dat het grote prijsverschil tussen wit en zwart werk wel degelijk de be langrijkste reden voor het be staan van zwart werk is. Een medewerker van de FNV sprak dit ten dele tegen. Volgens hem hebben gerichte kwaliteits campagnes in het kappersvak en in de horeca het aandeel van het zwart werk teruggedron gen. Het officiële circuit kan betere service en kwaliteit le veren, wat volgens hem inmid dels een terugloop in het zwarte circuit heeft bewerk stelligd. ■il nimo onbetaald werk daalt Uiteen landelijk onderzoek blijkt dat vrijwilligers door iet wegvallen of overbelast zijn van beroepskrachten meer en moeilijker werk moeten doen, wat ruim zestig procent negatief beoordeelt. Bij een kwart van de club- en buurthuizen haakten vrijwilli- af vanwege onvoldoende geleiding door beroeps- :achten. Het Landelijk Steunpunt Vrijwilligerswerk leidt uit de esultaten van het onderzoek dat verdere bezuinigingen iet dub- en buurthuiswerk in sen uitzichtloze toestand Jirengt. Aan het dinsdag gepresen- srde onderzoek van het teunpunt werkten een kleine Vijfhonderd instellingen mee. üxacte cijfers over het aantal feluitingen en fusies als gevolg van de bezuinigingen ontbre- n, maar uit de reacties wordt vel duidelijk dat de rek er bij club- - en buurthuizen goeddeels uit is. Van de ondervraagde instellin- moeten er dit jaar zo'n riehonderd op de uitgaven he iligen. De gemeenten kregen Fles Fles iJjT Bailevs Cognac tórsbenY Insn Courvoisier _j_ |jjgr Cream ,us d'Orange I liter Fles Fles Edel Macon Sauvignon zwicker Rouge AC de Wolfberger Th. jouvet Touraine AC Van onze verslaggever BAARLE-NASSAU - Een 21-jarige automo bilist uit het Belgische Poppel is waarschijn lijk nog niet eerder zo geschrokken als maan dagmiddag, toen zijn wagen in twee stukken I brak. De man reed op het Voske ta Baarle-Nassau in de richting van zijn woon plaats. Hij raakte van de weg, botste tegen een boom en verloor daarbij bet linkerachterwiel en de achteras van zijn auto. Het voertuig schoot ver volgens over een sloot, aestig meter door een wei land. De automobilist pas seerde nog een tweede sloot en kwam vervolgens acht meter verder met het voorste deel van zijn auto lot stilstand. „Het restant van de auto ziet er keurig uit, goed in de lak. De man is een verwoed knutselaar aan auto's. We stellen nog e® technisch onderzoek 111 naar de staat van de wagen", aldus de woord voerder van politie. De Belg werd overge bracht naar het Elisa- "ethziekenhuis in Tilburg maar daar bleek dat hij ®ets mankeerde. „We nebben niet de indruk, dat man vijftig heeft gere- n", aldus de politie woordvoerder. vorig jaar weliswaar 42 pro cent minder rijksbijdrage so ciaal-cultureel werk, maar niet alle gemeenten hebben deze korting aan de instellingen doorberekend. Een meerderheid van de vrijwilligers oordeelt negatief over de taakverzwaring: 'Je bent een hoop verplicht; als je nee zegt, betekent dat dat een activiteit niet doorgaat'. Ge volg: een verslechterde sfeer, meer irritaties en onderlinge spanningen. De club- en buurthuizen die moeten bezuinigen, zoeken noodgedwongen compensatie in het verminderen van het aantal activiteiten en hogere bijdragen van deelnemers. Het Landelijk Steunpunt Vrijwilligerswerk is van me ning dat een clubhuis 'hoe pijn lijk ook' beter een deel van de activiteiten kan afstoten dan het complete aanbod in stand houden en daarmee vrijwilli gers te zwaar belasten. Volgens het steunpunt is be geleiding van vrijwilligers door beroepskrachten noodza kelijk. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de vrijwlligers zou opstappen als beroeps krachten helemaal zouden wegvallen. Het steunpunt pleit daarom voor het instellen van plaatse lijke of regionale pools van be roepskrachten als een buurt huis geen eigen beroepskrach ten meer heeft. Ook moeten overheid en be geleidende instellingen zich be raden op de vraag welke taken uitsluitend door beroepskrach ten kunnen worden verricht, omdat 'op dit moment elk in houdelijk criterium ontbreekt'. MOSKOU (REUTER) - De Sovjetunie heeft dinsdag bekendgemaakt dat de enige verbinding over land met Turkije op 31 augustus zal worden heropend. De opening is onderdeel van een pakket maatregelen be doeld om de betrekkingen met Ankara te verbeteren Sovjet dictator Jozef Stalin sloot alle grensovergangen met Turkije in 1937. Een Poolse staker van de Lenin-werf in Gdansk maakt het V-teken boven het met bloe men versierde hek rond het werfterrein. Vandaag gaat in Polen de derde nationale stakings dag in voor 12 mijnen en acht fabrieken. - fotoanp WARSCHAU/GDANSK (RTR-AFP- DPA-UPI) - De Poolse regering heeft dins dag te kennen gegeven dat zij niet met So lidariteit wil praten over de zich nog steeds uitbreidende arbeidsonrust zolang er ge staakt wordt. „Er kunnen geen politieke besprekingen wor den gevoerd met het stakingswapen op ons ge richt", aldus woordvoerder Jerzy Urban. Lech Walesa, voorzitter van de verboden vakbond, wil onderhandelen over de economi sche en politieke crisis in Polen. 'Geweld' en 'dwang' lossen naar zijn zeggen niets op maar sterken j uist de stakers. De stakingen breidden zich dinsdag verder uit. In de havenstad Gdansk gingen nog eens vier bedrijven met bij elkaar 12.000 werknemers plat. Op de Lenin-scheepswerf, waar Walesa werkt en enkele honderden van de 10.000 arbei ders maandag het werk neerlegden, lag de pro- duktie geheel stil. Adam Michnik, de 'ideoloog' van Solidariteit, toonde zich daarover in zijn nopjes, na de 'dreigementen' van minister van Binnenlandse Zaken Czeslaw Kiszczak. Die maakte maandag voor de televisie bekend dat de autoriteiten in Silezië en aan de Oostzee ge machtigd zijn een uitgaansverbod in te stellen en dat de politie vergaande volmachten heeft gekregen. In Jastrzebie, waar de arbeidsonrust begon en in vier mijnen wordt gestaakt, is tot nader order tussen 23.00 en 05.00 uur een avondklok van kracht. Verder patrouilleren militairen in de stad. Dat geldt ook voor Szczecin, waar per soneel van het openbaar vervoer sinds vorige week staakt. Volgens het persbureau PAP hebben enkele honderden mijnwerkers in Piekary Slaskie dinsdag het werk hervat. Ook in de westelijke stad Poznan zouden arbeiders van een fabriek voor scheepsmotoren weer aan het werk zijn gegaan. LANA (AP) - Enkele hon derden mensen hebben dinsdag in de Italiaanse provincie Alto Adige (Zuid- Tirol) gedemonstreerd te gen het toenemend etnisch geweld daar. De demonstranten, die zich verzamelden op een plein in het centrum van het stadje Lana, 20 km ten noorden van Bolzano, waren zowel Italianen als ver tegenwoordigers van de 300.000 Duitstaligen, die in het vroeger Oostenrijkse gebied de grote meerderheid vormen. Verleden week werden weer twee aanslagen gepleegd in Alto Adige, waarvan een in Lana die op rekening wordt ge schreven van Italiaanse extre misten. Het gros van de ge welddaden komt echter op naam van Duitstalige radica len die zich staatkundig van Italië willen losmaken. In het verleden grepen de ra dicalen in Zuid-Tirol al vaker naar gewelddadige middelen om uiting te geven aan hun verlangen tot aansluiting bij het Noord-Tirol in Oostenrijk. Vanwege het geweld zag de Italiaanse president Cossiga zich genoodzaakt een geplande vakantie in de streek af te zeg gen. MEXICO-STAD (IPS) - In de Mexicaanse deelstaten Nayarit, in het noordwes ten, en Veracruz, in het oos ten, zijn meer dan 200.000 mensen getroffen door overstromingen na zware regenval. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. In Nayarit zijn de rivieren Santiago Acaponeta en San Pe dro buiten hun oevers getre den. Ongeveer 150.000 inwo ners zijn er dakloos. In Vera cruz overstroomden de Papa- loapan en Coatzacoalcos, waar door 50.000 mensen hun huis moesten verlaten. Het ministerie van Land bouw in Mexico-stad heeft meegedeeld dat er 'aanzienlijke economische schade' is, met name aan de Landbouw. In Veracruz wordt veel voedsel verbouwd. Nayarit is een van de dunst bevolkte deelstaten in het land. Een V'g teken Van onze verslaggever BERGEN OP ZOOM - De rechtbank in Haarlem heeft gisteren het kabelkrantcon cern Infokab failliet ver klaard. Als curator van het failliete be drijf is de Aalsmeerse advocaat mr. Th. Stuyt aangewezen. Infokab verzorgt zo'n 28 ka belkranten in Nederland, waaronder in Bergen op Zoom. In deze plaats is de kabelkrant vermoedelijk vandaag, maar hooguit tot eind van de week, voor het laatst op de beeldbuis te zien. Infokab had ondermeer vanwege financiële problemen al eerder besloten de uitzendin gen in Bergen op Zoom per 1 september te staken. Het is onbekend wat er met de overige kabelkranten gaat gebeuren. Naar verwachting valt volgende week een beslis sing over eventuele overname. Er zijn onderhandelingen daarover gaande met onder meer Citycom en Reis en Co. Volgens Stuyt is er veel be langstelling om de activiteiten van Infokab ovei1 te nemen. Namen van gegadigden wil hij niet noemen. Een medewerkster van het Infokab-hoofdkantoor in Haarlem vertelde gisteren, dat het de bedoeling is te blijven uitzenden tot de beslissing is gevallen. Voor ongeveer 20 van de 28 Infokab-kabelkranten zijn 16 freelancers ingescha keld. Hun salaris wordt, in te genstelling tot dat van de me dewerkers in vaste dienst, na het faillissement niet doorbe taald door het GAK. Infokab vroeg onlangs sur seance van betaling aan. De omzet steeg in het eerste half jaar van '88 naar 1.750.000 gul den, maar interne organisato rische problemen hebben die omzetontwikkeling negatief beïnvloed, liet directeur J.R.M. van der Drift in juli in een brief aan crediteuren en rela ties van het bedrijf weten. Voor dit jaar werd een omzet van ruim vier miljoen gulden ver wacht, maar dat had minstens ruim vijf miljoen moeten zijn. Volgens directeur Van der Drift ligt de oorzaak van de fi nanciële moeilijkheden onder andere bij de vele manage- mentwisselingen, een perso neelsverloop van meer dan 50 procent, een niet constante pro- duktiekwaliteit en storingen van technische aard. Het bedrijf heeft een belas tingschuld van 664.430 gulden, een schuld aan de bedrijfsvere niging van 344.500 gulden en I VANDAAG 2 KATERNEN HET uur der waarheid nadert voor het vredesoverleg over Angola en Namibia. Vandaag beginnen delegaties van Angola, Zuidafrika en Cuba onder bemiddeling van de Verenigde Staten in de Congolese hoofdstad Brazzaville aan de vijfde onderhandelingsronde. ZIE PAGINA BUITENLAND „COLLECTIVITEIT en individualiteit komen hier bij elkaar", zei mi nister drs N. Smit Kroes toen zij gisteren op het eiland Neeltje Jans vijftig artistieke vlaggen van het project Gran Pavese aan de wind prijs gaf. Tot 4 september blijft dit feestelijk schouw spel op de Ooster- scheldekering voor het publiek toegankelijk. ZIE OOK REGIO EN GIDS 1 ra jjfli i 1 i m i TOENEMENDE bewolking, gevolgd door buien vooral in de namiddag. Minimum temperaturen van 10 tot 13 graden, maxima van 16 tot 21 graden. Zwakke of matige en aan de kust matige tot vrij krachtige en soms krachtige zuidweste lijke wind. GENEVE (RTR) - De luchtvaartmaat :chappijen hebben dinsdag een dringend beroep gedaan op de regeringen van de Europese landen om maatregelen te nemen tegen de overbelasting van een groot aantal luchthavens. Er moeten nieuwe start- en landingsbanen worden aange legd en de beperkingen voor nachtvluchten dienen te wor den versoepeld, aldus een com muniqué van de International Air Transport Association (LATA), waarbij 161 maat schappijen zijn aangesloten. Volgens de LATA zitten maar liefst 35 Europese luchthavens aan de grens van hun capaci teit. In zeven gevallen is de si tuatie zelfs kritiek. De vlieg velden van München, Frank furt, Düsseldorf, Milaan en de Londense luchthavens Gatwick en Heathrow kampen met een tekort aan landingsbanen, ter wijl het vliegveld Fiumicino bij Rome te weinig terminal-faci- liteiten heeft. Het is aan de re geringen daaraan iets te doen, aldus IATA-woordvoerder Da vid Kyd. Het aanleggen van landings banen neemt inclusief planning en goedkeuringsprocedures tien a twaalf jaar in beslag. Daarom moeten er volgens de IATA ook maatregelen op korte termijn worden geno men. De IATA heeft een speciale commissie in het leven geroe pen die zich gaat bezighouden met de congestie in het lucht verkeer. De commissie komt op 7 september bijeen in Groot- Brittannië en staat onder lei ding van Richard White van de Ierse maatschappij Aer Lingus. JOHANNESBURG (AP) - Bij een aanslag met een kleefmijn op een hambur gerrestaurant zijn dinsdag in de Zuidafrikaanse kust stad East London zeker 23 mensen gewond geraakt. Twee gewonden waren er ern stig aan toe. De overigen kon den na behandeling het hospi taal verlaten. Onder de gewon den waren zowel blanken als zwarten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag op het Wimpy restaurant werd niet opgeëist, maar de politie schreef die toe aan het Afrikaans Nationaal Congres, het gewapende verzet tegen de apartheid. Het ANC erkende vorige week dat er wel eens aanslagen op burgerdoelen waren ge pleegd door guerrillastrijders die de order overtraden om uit sluitend overheidsdoelen te kiezen voor aanslagen. Het was de derde keer dat de Wimpy-keten door een aanslag werd getroffen. In 1986 ge beurde dat in Johannesbur en vorige maand in Benoni. (ADVERTENTIE) Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- 0 DE NIEUWE ABONNEE HEET: Postc.:Plaats:,. Telefoon: Bank of gironummer: ongëveer 2,2 miljoen gulden schuld aan andere crediteuren. De Nederlandse Vereniging van Journalisten vindt het 'triest dat de exploitatie van kabelkranten blijkbaar een ge sloten markt is', aldus secreta ris P.van der Wiel dinsdag avond in een reactie. Uit het faillissement van Infokab blijkt volgens Van der Wiel dat een kabelkrant alleen als ne- venprodukt rendabel te exploi teren is door dagblad- of nieuwsbladconcems. Uit een oogpunt van concentratie (een gering aantal aanbieders op een overigens grote markt) be treurt de NVJ deze ontwikke ling. Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad....ƒ71,85 kwartaal per autom. afschrijving adƒ69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) nas Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1