jzac! ,ege voering EINDHOVENS ZIEKENHUIS WIL COMMERCIËLE AFDELING Studenten protesteren tegen kamernood eerstejaars ns Van der Zwan toch topman? rijs van niks, Amiens verklaart spoorwegen en TGV de oorlog GNRKGE USTERD Merijntje Bericht uit Sudan De vergeten jongenskampen De verstikte Praagse lente Nieuw: Consument op Maandag Wind en regen Bomauto ontploft vlakbij Israëlische militairen auto op motor li2Bstëjaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Qosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Snipperdagen voor scholieren den HAAG (ANP) - Het ministerie van Economi sche Zaken wil dat scholieren vijf snipperdagen per schooljaar krijgen om zich voor een lang weekeinde met pa en ma niet ziek te hoeven melden. [EINDHOVEN (ANP) - Het Eindhovense Cathari- laziekenhuis wil een proef nemen met een com merciële afdeling waar tegen contante betaling [onder andere hartoperaties kunnen worden ver richt. e block, oude if wisse bv, Etiopië pleegt ssamoorden rolgens Amnesty Geen reactie ENORM ASSORTIMENT Volgens peiling: nek-aan-nekrace Bush en Dukakis In verwachting Babyhuis „Haagweg" ZATERDAG 20 AUGUSTUS 1988 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND K D ■eda ook de MAVO-oplei. Op het Luzac College kun laatste 2 jaar MAVO in één oen. Zelfs is het mogelijk >ij voldoende deelname, de ding voor het staatsexamen O op het Luzac College te :n. verhuist! Per september ac College naar een betere iteitsonderwijs dat geboden :em voor meer informatie tor van het Luzac College de heer W Mahieu, 076-220945(076- privé) of met het Landelijk iaat in Den Haag telefoon 9269. 122 Utrecht (030) 322797 1844 Zwolle (038) 220018 >242 te koop HAcht U van het resultaat als u dat even laat üon via een „kleintje" in De Stem I r"cu«ndelOmannen «,„>3 5 van de 10 mannen Se Do Stom lozen I ZÏL speciale I Mistelling voor onze ffitjos" mbrieK. At.to s on motoren Uw ;££5»<*ng »n die rubriek JJn dus niet missen. DE STEM het uitvoeren van n aan de NS-overweg RAAT BREDA spoorlijn ZWALUWE iverweg in de nachten van OP ZONDAG 21" ONDAG 21 OP MAANDAG EN MAANDAG 22 OP UGUSTUS1988 ot 07.00 uur of zoveel dan noodzakelijk zal blijken, ir gesloten zijn, s en voetgangers, worden omgeleid. Nederlandse! Spoorwegen) Om de vakanties beter te spreiden over het jaar zou er in mei een extra week vakantie moeten komen. Verder moe ten de voor- en najaarsvakanties worden gespreid over het westen, oosten en zuiden van het land. Deze adviezen zal Economische Zaken in september in brengen in de commissie vakantiespreiding, die aan de mi nister van onderwijs rapporteert, EZ wil hiermee bereiken dat het toeristisch bedrijfsleven een hogere bezettings graad in voor- en naj aar krijgt Dr. A. van der Zwan Van onze verslaggever AMSTERDAM - De hoofddirectie van het Vendex concern wilde gisteren geen com mentaar geven op berichten dat dr. A. van der Zwan deze week nog door de raad van commissarissen is verzekerd dat hij in 1990 voorzitter van de hoofddirectie zal worden. President-commissaris G.H. van Driel zou Van der Zwan dat in een brief hebben toegezegd. In de officiële mededelingen van Vendex over de wijzigingen in het concernbestuur is over de toekomstige rol van Van der Zwan geen duide lijkheid verschaft. Van der Zwan was door de deze week terugge treden Vendex-topman dr. A. Dreesmann aan gezocht als diens opvolger. In verband met een conflict tussen beiden is nu commissaris A.J. Verhoef tot 1990 als president-directeur aange steld. Dreesmann is vice-president van de raad van commissarissen geworden en zou in die rol de benoeming van Van der Zwan straks kunnen bemoeilijken, tenzij die kwestie nu al is vastge legd. Hartoperatie a contant [om dat mogelijk te maken zou de capaciteit van het zie- [kenhuis moeten worden uitgebreid. Ook wil het zieken huis voor eigen rekening een hotel bouwen waar patiën- en kunnen uitzieken en waarin ook familieleden kunnen vorden ondergebracht. hebt, ewend bent bij Citroen: asing mogelijk, naar de Citroen agent te lee want de voorraad is iet 1 september). De opbrengst van die commer ciële afdeling en het hotel moet ten goede komen aan het zie- jkenhuis. De directie van het [ziekenhuis heeft die wensen [voorgelegd aan het College van deputeerde Staten van Noord-Brabant. Die leggen het voor het verzoek aan ministe- (rie van Volksgezondheid. Di- [recteur dr. G. van den Broek [heeft dit vrijdag bevestigd. „Wij zouden graag zien dat [ziekenhuizen in het kader van de plannen van de commissie Dekker meer vrijheid van han- jdelen krijgen. We pleiten niet pioor commerciële ziekenhui- ien. Dat zou een gevaarlijke |ontwikkeling zijn. Wel vinden yve dat ziekenhuizen speel- uimte moeten krijgen om op [eigen risico initiatieven te ont wikkelen," aldus Van den ROME (AP) - Amnesty In- 'iernational heeft de Etiopi- iche regering vrijdag be- ichuldigd van het plegen van massamoorden op hon derden ongewapende bur gers. Dit is gebeurd tijdens iogingen door rebellen be st land te heroveren. Pe mensenrechtenorganisatie tegt dat sinds eind juni 1.300 mensen zijn vermoord in Hau- ?jen in de provincie Tigré en 200 tot 400 in de dorpen She'eb Quazien in Eritrea. Daar naast zijn tientallen mensen [gearresteerd en in gevangenis- >en in Adua en Shebah gedood. De betrokken gebieden wor den bezet door het Volksfront voor de Bevrijding van Eritrea en het Volksfront voor de Be- Tijding van Tigré, twee ver zetsorganisaties die strijden voor onafhankelijkheid van de provincies. Amnesty bekritiseert de Noodtoestand, die afgelopen Tjtei werd afgekondigd, en die Pe regering in de gelegenheid telt mensen zonder vorm van Proces op te sluiten als zij wor pen verdacht van betrokken- Peul bij de rebellenorganisa- rs- Snelrecht en executie zijn oegestaan. (ADVERTENTIE! Broek. Een commerciële afde ling heeft volgens hem per se geen gevolgen voor het functio neren van de rest van het zie kenhuis. Het Catharinaziekenhuis wil op eigen kosten de bestaande capaciteit uitbreiden en extra personeel aantrekken. Direc teur van den Broek zegt de in druk te hebben dat beleggers er wel belangstelling voor hebben te investeren in de gezond heidszorg. „Als we toestem ming krijgen om te mogen ex perimenteren zal er natuurlijk wel eerst een marktverkenning moeten komen." Volgens Van den Broek is er in ieder geval een internationale markt voor meer ingewikkelde medische ingrepen. WVC wilde donderdag nog geen reactie op de Eindhovense plannen geven omdat het mi nisterie ze nog niet onder ogen heeft gehad. Een woordvoer ster van WVC zei wel dat in het algemeen gesproken het op dit moment volgens de Wet Zie kenhuisvoorzieningen nog niet mogelijk is experimenten zoals die in Eindhoven te verrichten. Tot nu toe heeft men in de ge zondheidszorg zo zijn beden kingen tegen de commercie, onder meer vanwege de vrees voor Amerikaanse toestanden, waarbij armen soms eenvoudig verstoken zijn van optimale medische zorg omdat ze dat niet kunnen betalen. De Nationale Ziekenhuis raad (NZR) toonde zich vrijdag in een eerste reactie aanzien lijk enthousiaster over het idee van het Catharinaziekenhuis. Ook de NZR stelt vast dat de wet een commerciële afdeling bij een ziekenhuis momenteel niet toestaat, maar ontwikke lingen als deze zijn volgens de raad niet tegen te houden. Het Eindhovense plan past volgens de NZR in de ideeën van de Commissie Dekker. De NZR vindt wel dat commercie toe laatbaar is als iedereen recht blijft houden op een basispak ket van ziekenhuisdiensten. (ADVERTENTIES) U treft bij ons een ongekend ruime selektie occasions. Keuze uit 400 auto's van recente bouwjaren. In vele kleuren, modellen en specificaties. 1 jaar garantie en gratis afleveringsbeurt. A.P.K.-keuring, financiering en inruil mogelijk. DAHLIASTRAAT 46 - MADE - TEL. 01626-3380/5797/5016 DEN HAAG •ARTSEN ZONDER GRENZEN «MEMISA «MENSEN IN NOOD •NEDERLANDSE RODE KRUIS «NOVIB/GAST AAN TAFEL «STICHTING OECUMENISCHE HULP •STICHTING VLUCHTELING «UNICEF NEW ORLEANS (RTR/ AFP) - De Republikeinse kandidaat George Bush is in de strijd om het presi dentschap van de VS vol gens een opinipeiling ge wikkeld in een nek-aan-ne krace met zijn de Democra tische opponent, Michael Dukakis. Volgens de peiling van het dag blad Usa Today onder 2000 mensen, is 45 procent van plan te gaan stemmen op Bush en 44 procent op Dukakis. Begin augustus had Dukakis volgens hun peiling nog een voorsprong van 12 procent. ZIE OOK BUITENLAND Leden van de studen tenvakbond ASVA heb ben vrijdagmiddag op de Dam in de hoofdstad de eerste 'en hopelijk enige' symbolische krottenwijk van Neder land gebouwd. Met deze actie wilden ze aan dacht vragen voor het jaarlijks groeiende pro bleem van de kamer- nood onder de eerste jaars. De Landelijke Organisatie Belangen- groepe Huisvesting (LOBH) maakte deze week de resultaten van een onderzoek bekend naar het aanbod van particuliere kamers in de grote steden. Daaruit bleek dat in 1987 nog slechts een kwart van de ingeschreven mensen aan een kamer kon worden geholpen. - FOTO ANP Speciaalzaak voor al uw baby-artikelen en betaalbare positiekleding. [HAAGWEG 22, BREDA, 076-213890 Zo snijdt in Eindhoven het mes aan twee kanten Van onze correspondent Jan vanEtten PARIJS - De bevolking van Amiens is van plan om massaal dwars te gaan liggen tegen de uit eindelijke beslissing van de rege ring het traject voor een nieuwe spoorlijn te handhaven, 40 kilome ter oostelijk van de stad. Het gaat om de aanleg van een TGV- verbinding - 'train a grande vitesse': de Franse supersneltrein - die Londen op twee uur van Parijs moet brengen. Amiens had die TGV graag gehad. Nu dreigt de hoofdstad van Picardië volko men geïsoleerd te raken van alle grote verbindingen. Onverwacht hebben de voorstanders van de TGV Parijs-Londen via Amiens de steun gekregen van enkele boeren met grond op het uiteindelijk door de regering gekozen traject: langs de auto route du Nord tussen Parijs en Lille. Die hebben enkele hectares cadeau ge daan aan een speciaal daarvoor opge richte vereniging 'TGV-Amiens-Picar- dië-Normandië', die grond verkoopt per vierkante meter. Voor het huidige sta tion in Amiens staat sinds een paar da gen een caravan waar iedereen die maar wil zo'n stukje te onteigenen grond kan kopen. Dat loopt als een trein. Deze week zijn al 2500 vierkante meter verkocht, met een ritme van drie- tot vijfhonderd per dag. Voor de SNCF, de Franse spoorwe gen, betekent dat 10.000 onteigenings procedures per hectare. Dat betekent hoogstwaarschijnlijk een enorme ver traging. Het argument van de huidige regering - de rails moeten er liggen als de Kanaaltunnel in 1990 klaar is - komt daarmee ook op losse schroeven te staan. De vorige regering van de gaullist Chirac besliste anderhalf jaar geleden, dat de TGV niet via Amiens zou lopen maar langs Lille. Daar komt dan een splitsing, westwaarts naar Londen en noordoost naar Brussel en Noordeuro pa. Voor Amiens was dat een zware klap, temeer omdat ook de autosnelweg al 40 km. oostelijk van de stad is komen te liggen. Alle hoop was gevestigd op de TGV voor de ontsluiting van deze regionale hoofdstad (150.000 inwoners met voor steden), die met een enorme werkloos heid te kampen heeft. Bedrijven trek ken er weg, juist omdat de verbindin gen slecht zijn. De rivier de Somme, die door de stad loopt en vroeger de belang- rijkste verkeersader was, met name voor de textielindustrie, is 'gedeklas- seerd': verwaarloosd en onbevaarbaar voor grotere binnenvaartschepen. De verbinding met de zee is dichtgeslibd. Vorig jaar is in de stad heel hard ge demonstreerd tegen het door de rege ring Chirac gekozen TGV-traject. Daarbij viel een dode in botsingen met de oproerpolitie. Alle hoop was na de presidentsverkiezingen in mei geves tigd op de nieuwe premier, Michel Ro- card, die als Kamerlid van de oppositie al kritiek had geleverd op de beslissing. Rocard zegde inderdaad een nieuwe studie toe. Maar twee weken geleden vertelde de huidige minister van trans port, Michel Delebarre, niet op het ge kozen traject terug te kunnen komen, ookal speet hem dat zeer. Delebarre zelf is jarenlang de rechterhand geweest van oud-premier Pierre Mauroy, de I VANDAAG 4 KATERNEN In het door watersnood geteisterde Sudan ver wacht men dat de Nijl dit weekeinde zijn hoogste "stand zal bereiken en mo gelijk voor nieuwe, ver woestende overstromin gen zal zorgen. Stem-ver- slaggever Paul de Schip per was de afgelopen da gen in Sudan. Hij sprak met hulpverleners en autoriteiten en hij peilde de stemming onder de be volking van de zwaarge- troffen Sudanese hoofd stad Karthoum. ZIE DE STEM WEEKEND De Japanse bezetters in Indië deinsden er niet voor terug ook vrouwen en kinderen te interneren. In de laatste oor logsjaren brachten de Jappen oudere jongens in aparte kampen onder. In die kampen speelden zich gruwelijke ta ferelen af. Binnenkort wordt in Indonesië een standbeeld onthuld om de slachtoffers van die jongenskampen te her denken. ZIE DE STEM WEEKEND Precies 20 jaar geleden maakten Russische troepen een eind aan de Praagse lente, het democratiseringsproces in Tsjechoslowakije. In De Stem Weekend een terugblik op de gebeurtenissen toen. De dissidente Tsjechische schrijver Havel vertelt hoe het momenteel in Tsjechoslowakije ge steld is. ZIE DE STEM WEEKEND De Stem begint voortaan de week met een nieuwe pagina grote rubriek: 'Consument'. Elke maandag met actuele consumentenzaken en rubrieken over Mode Keuken. Zowel vandaag als morgen zal er tamelijk veel bewolking zijn. Regelmatig kunnen buien ontstaan, al dan niet met onweer. Opklaringen blijven mogelijk. De wind is vrij krach tig uit overwegend westelijke richtingen. Er kunnen ook nog windstoten voorkomen. Maximum 19-21, minimum 11- 13. MARJAYOUN (RTR/ AFP) - Een zelfmoordcommando is vrijdag in een auto met 100 kilogram explosieven op Israëlische troepen afgere den. De auto is om onbe kende redenen vlak voor de soldaten ontploft, zo is in veiligheidskringen verno men. De bestuurder is hierbij om het leven gekomen. Volgens de mi litairen was hij plan op een Is raëlisch konvooi in te rijden bij de Khardali-brug, 10 kilometer ten zuiden van Marjayoun in de door Israël ingestelde veilig heidszone. Het Islamitisch Verzet, een samenwerkingsverband van fundamentalistische moslims, eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag op. De aanslag was de eerste sinds 1986. In dat jaar pleegden verschillende zelfmoordcom mando's met auto's bomaansla gen tegen Israëlische troepen en hun lokale bondgenoten zo als het Zuid-Libanese Leger (SLA). Israël stelde in 1985 de veiligheidszone in om de noor delijke nederzettingen te be schermen. (ADVERTENTIE) burgemeester van ...Lille. Met de verkoop per vierkante meter lijkt Amiens het antwoord te hebben gevonden, in elk geval om de zaak te vertragen. Die verkopen gaan zo goed dat men op het ogenblik overweegt ook zo'n caravan in Londen of Dover neer te zeggen om twee vliegen in een klap te slaan. Engelsen kunnen dan ook een te onteigenen vierkante meter kopen en tevens betekent het de broodnodige pu bliciteit voor de stad. Helemaal alleen staat Amiens overi gens niet. De burgemeester van Roye langs de autosnelweg, waar de TGV nu dus doorkomt, eist een tunnel onder zijn gemeente, die hij niet doormidden gesneden wil zien. Een TGV kent im mers geen gelijkvloerse overgangen en aan weerszijden van de rails staan hoge hekken zodat niemand ook maar in de buurt kan komen. Ook de burgemeester van Rouen, Jean Lecanuet, had de nieuwe TGV liever via Amiens zien lo pen. Dat had een toekomstige, directe verbinding tussen zijn stad, Normandië en Bretagne met Noordeuropa mogelijk gemaakt. Nu lijkt dat nog decennia lang steeds via Parijs te moeten lopen. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- 0 DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: O maand per automatische afschnjvuig ad kwartaal acceptgirokaart ad kwartaal per autom. afschrijving ad Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK ƒ23,90 ƒ71,85 ƒ69,95 Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) i Dagblad De Stem, Antwoordnr 112, 4800 VB Bred i¥

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1