>rd »urg BROCCOLI EN SLAVINKEN Leger Sudan houdt hulpgoederen in de kazernes OORZAAK VOLGENS ENQUETE: NIET NAKOMEN BELOFTEN Bevlogen zwanezang van Ronald Reagan Commissarissen Vendex: deze week oplossing Kroon beperkt gebruik fakkels Shell Moerdijk De Tiende van Beethoven 5te Yersekei DINSDAG 16 AUGUSTUS 1988 I Van onze correspondent Jo Wijnen Broccoli, Slavinken, 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Banen DDR en EG gaan diplomatieke betrekkingen aan Merijntje Jelle Nijdam grijpt kans Den Haag krijgt face-lift Acht-Mei-Beweging in de tang DEN HAAG - De ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben niet veel op met het kabinet Lubbers-2. Dat komt zijn toezeggingen niet na en schokt regelmatig het vertrouwen. HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Opnieuw mooi België kort op defensie en gezondheidszorg Inflatievrees treft beurzen 'inishte als elfde in orpe kwam in ac- Dadizele. Hij kwarrJ -atletiekwedstrij - waar de plaatse eer optrad, brak cord. .38, 3. Mirjam Vrijen- 71 (beiden Zeeland ngen: 1. Mirjam Vrij. .35, 2. Ellen van Keu- MEISJES C ngen: 1. Christel Din- (Marathon) 1.50, 2. ie van de Kreeke 50. ten: 1. Sandra Huis- 5, 2. Mirjam Antheu- 3. Jacqueline van de 3.13 (allen AV'56). MEISJES B erpen: 1. Danielle See- HAV) 32.02. iten: 1. Danielle See- 42, 2. Astrid Kiewiet 3ianca Cornelisse 10.43 Marathon). JONGENS D /erpen: 1. Erik Huis- eeland Sport) 21.74, 2 p 't Hof (AV'56) 16.38,3. Sarentsen (Dynamo) ngen: 1. Erik Huisman JONGENS C ngen: 1. Maikel van ïsden (Sprint) 5.70, 2. Marteijn (Scheldesport) Smiel Roodenburg (Ma- 5.54. verpen: 1. Emiel Roo- 36.38, 2. Dennis Cop- (Scheldesport) 32.82. JONGENS B ringen: 1. Koen Haast 1.80, 2. Gregory Lede hon) 1.75, 3. Serge Schot Sport) 1.60. ingen: 1. Gregory Lede Koen Haast 5.63, 3. Jef- npelaars (Spado) 5.30. JONGENSA toten: 1. Ivan Beck .V) 16.15, 2, Marco Boe- 10.83, 3. Geert Boekema eiden Dynamo), werpen: 1. Ivan Beck ieeuws record), 2. Marco na 29.90, 3. Geert Boe- 1.44. ingen: 1. Eddy van der Sprint) 6.17. HEREN werpen: 1. Bert de Jonge 44.12,2. Bram van Pee- [arathon) 38.48, 3. Frank ijk (AV'56) 36.56. toten: 1. Bert de Jonge Bram van Peenen 11.99, Peelen (De Spartaan) ingen: 1. Mare Peelen ïaar geworden van o ropese kampioen veij /ink, Eric Oostdijke in 1.28.32,2. A. Kurvink (B abbekoorn (Kapelle), 5. opl (St.-Willebrord), 7. A. Geer i), 9. J. Verkerk (Wouw),l t (Halsteren), 12. E. Koevod R. Slis (Kapelle), 15. P. Ver] uiten) 26 kilometer in 45 m n der Weijen ('s-Heer I' 5. C. Beenhakker ('s-1 1. R. Lobbezoo (Hendrik M rse (Achthuizen). f - Stom-lezer» en -le/eremen kijken week in week uit in de .Kleintje»"-rubrieken. Dat zijn elke tfANDE dag vele tienduizenden mensen. Het moet dan wel heel raar lopen als juist uw ..kleintje" niet zou worden gelezen. DE STEM VANDAAG TWEE KATERNEN De hulpgoederen worden uitgeladen. KHARTOUM (AFP) - De verdeling van de internationale stroom hulp goederen naar Sudan verloopt slechts druppelsgewijs. Het merendeel van de naar schatting 2,5 miljoen slachtoffers van de ernstige over stromingen van 4 en 5 augustus had maandag nog altijd nauwelijks ieis ont vangen. Levensmiddelen, medicijnen en andere hulpgoederen zoals tenten, waterpompen en generatoren zijn naar het vliegveld van Khartoum gevlogen vanuit Europa, de Verenigde Staten en de Arabische landen. Het grootste deel van de hulpgoederen be vond zich maandag, tien dagen na de ramp, nog altijd in kazernes van het leger die besloten heeft de distributie van de goederen in eigen handen te houden. Slechts enkele organisaties, zoals het Nederlandse Rode Kruis en de hulporga nisatie Artsen zonder Grenzen, zijn er in geslaagd de hand te leggen op voor hen be stemde zendingen. Voor het overige verlo pen de voedsekonvooien onder leiding van het leger uiterst moeizaam, zo bericht de buitenlandse pers. Deze vertraging bij de uitdeling van de hulpgoederen heeft geleid tot beschuldigingen dat het Sudanese leger een deel van de hulpzendingen ten eigen bate aanwendt. Regeringswoordvoerders spreken dit tegen en zeggen dat de moei lijkheden het gevolg zijn van een tekort aan middelen van vervoer. Geconfronteerd met dergelijke 'nergens op gebaseerde' beschuldigingen organi seerde het leger zondag voor de buiten landse pers een speciaal voedselkonvooi. Dit transport ging naar een van de voor steden van Karthoum, dat voor het groot ste deel is verwoest. Bij aankomst zei de militair die het transport begeleidde dat de wijk de voorgaande dagen ook al was bevoorraad. Inwoners verzekerden echter dat het de eerste keer was in tien dagen dat er wat hulpgoederen werden ver strekt. Ondernemer: kabinet beu [NEW ORLEANS - Toege- juicht door vele duizenden I republikeinse volgelingen I heeft de Amerikaanse pre- I sident Ronald Reagan in de nacht van maandag op I dinsdag tijdens de republi- [keinse conventie in New I Orleans zijn politieke zwa- Inezang gezongen. Reagan legde met een bevlogen toe spraak volkomen beslag op de conventie. Hij gaf hoog op wat er onder I zijn bewind is verricht en liet I over de hoofden van zijn par ity genoten heen, het Ameri- I kaanse volk weten dat de hui- I dige welvaart en de goede eco- I nomische gang van zaken kan [worden voortgezet zolang het [maar niet op de democraten stemt. Bij zijn aankomst in New I Orleans liet Reagan al weten: [„dat de maskers af moeten." Het beleid van onze tegenstan- ders is liberaal, liberaal, libe- raai", riep de president uit. Hij [raakte daarmee een zeer ge- voelige conservatieve snaar in de republikeinse harten. Het staat inmiddels vast dat I Reagan de laatste maanden van zijn presidentschap zal be- nutten om de presidentskandi- datuur van George Bush met alle kracht te ondersteunen. „Ik zal het laatste onsje van mijn energie en iedere vezel in mijn I lijf gebruiken voor George Bush", aldus Reagaa De 2.277 gedelegeerden en de duizenden [gasten brachten een grootse hulde aan Ronald en Nancy. KNOV-voorzitter Kamminga noemde de plotselinge afschaf fing van de WIR, begin dit jaar, een ernstige aanslag op het vertrouwen van ondernemers in de beloften van het kabinet. Dat had eerder gezegd de WIR in deze kabinetsperiode (tot 1990) niet te zullen afschaffen. De kleinere ondernemers is daarnaast ook het uitstel van de lastenverlichting (zoals voorgesteld door minister Ru- ding) in het verkeerde keelgat geschoten, evenals het plotse linge opschorten van de Subsi dieregeling Management On dersteuning eerder dit jaar. Kamminga riep het kabinet op het 'wirwar-beleid snel te laten varen'. President Reagan met een gigantische voorzittershamer, die hem bij het begin van de con ventie werd aangeboden. - fotoap LONDEN (Times) - Wie dacht dat de Negende van Beethoven het laatste werk van belang was in de Europese muziekgeschiedenis, vergist zich. Er is een 'tiende' op komst. Het enig overgebleven deel van de symfonie die Beethoven op zijn sterfbed in 1827 moet zijn begonnen, beleeft binnen kort eindelijk zijn première. Het is met veel moeite en hoofdbrekens gereconstrueerd uit teruggevonden gedeel ten van Beethovens oorspronkelijke manuscript. Wanneer het aan het einde van dit jaar wordt uitge voerd in de Royal Festival Hall in Londen, wordt daarmee de belofte vervuld die Beethoven 161 jaar geleden deed, na melijk dat zijn eerstvolgende symfonie in Londen in pre mière zou gaan. Beethoven deed die belofte acht dagen voor zijn dood, gekweld door armoede en pijn. Zonder erom gevraagd te hebben, ontving hij van de Philharmonic Society in Lon den een bedrag van honderd pond om zijn lasten te ver lichten. Hij was vastbesloten te „bewijzen hoezeer ik het medeleven van deze edelmoedige Engelse heren met mij en mijn j ammerlijk lot waardeer." (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding 500 gram 100 g 4391.19 If* Qfk kilo ©o©©4230" IUiC/U De KNOV-enquete toonde op nieuw aan dat de groei van het OOST-BERLIJN (DPA/ RTR) - De regering van de DDR en de EG-Commissie zijn overeengekomen met onmiddellijke ingang diplo matieke betrekkingen aan te gaan. Dit heeft de woordvoerder van het Oostduitse ministerie van buitenlandse zaken, Wolfgang Meyer, maandag bekendge maakt in een verklaring die werd gemeld door het Oost duitse persbureau ADN. Volgens Meyer zal de ont wikkeling van een goede rela tie een stabiliteitsfactor zijn voor Europa en zal zij een bij drage leveren aan het weder zijdse vertrouwen en de uit breiding van de economische betrekkingen. Hij zei niet wan neer de diplomatieke vertegen woordigingen zullen worden uitgewisseld. Het besluit volgt op een in juni getekend akkoord tussen de EG en de Comecon, waarin de organisaties besloten elkaar na 30 jaar te erkennen. De Co mecon had dat steeds gewei gerd omdat het de EG be schouwde als een onderdeel van het westerse militaire bondgenootschap. Bovendien wilde de organisatie niet ac cepteren dat West-Berlijn deel uitmaakt van de EG. (ADVERTENTIE) «Straat 10, Breda, Tel.076-215469 Bush komt de man met de hamer tegen AMSTERDAM (ANP) - Nog deze week komt de raad van commissarissen bij het Vendex-concern met een oplossing voor het conflict in de top van het concern. Deze toezegging deed voorzit ter G. van Driel van de raad van commissarissen maandag in Amsterdam aan bestuurders van de Dienstenbonden FNV en CNV, die Van Driel een lijst met ruim 4.000 handtekeningen hadden aangeboden van V D-werknemers. Doel van de handtekenin genactie was de commissaris sen ertoe te bewegen zo spoedig mogelijk duidelijkheid te ver schaffen over het conflict in de top van Vendex tussen topman Anton Dreesmann en diens 'kroonprins' Arie van der Zwan. De vakbondsbestuurders B. van Zweden van de Diensten bond FNV en zijn collega J. Kos van de Dienstenbond CNV wa ren maandag met de handteke ningen naar het hoofdkantoor van Vendex in Amsterdam ge togen. Zij kregen daar van Van Driel te horen dat de gevraagde duidelijkheid er nog deze week komt. Verdere details wilde Van Driel niet kwijt. Uit zijn ver klaring bleek wel dat niet al leen de vakbonden maar ook de raad van commissarissen voor een volslagen verrassing kwa men te staan toen Anton Dreesmann eind vorige maand het oorspronkelijke organisa tieplan van de Vendex-top, dat 1.400 ontslagen inhield, introk en met een alternatief kwam dat in eerste instantie voorziet in 'slechts' 300 ontslagen bij de V en D-warenhuizen. De vakbondsbestuurders Kos en Van Zweden toonden zich tevreden met Van Driels toezegging dat de gevraagde duidelijkheid er deze week toch komt. Elke dag dat die duide lijkheid uitblijft is er een te veel, zo hadden ze Van Driel duidelijk gemaakt. De bonden gaan er vanuit dat het oude reorganisatieplan - dat momenteel door de direc tie van de warenhuispoot op nieuw wordt bekeken - van ta fel is. Kos: „Als V en D toch weer met dat oude plan op de proppen komt en doodleuk zegt dat er bij nader inzien toch 1.400 gedwongen onslagen moe ten vallen dan zijn de rapen gaar. Dan maakt het bedrijf zich volstrekt ongeloofwaar dig." Kos en Van Zweden hebben echter niet de illusie dat het ge vaar bij V en D nu geweken is. Tenslotte voorzag ook het al ternatieve plan in 300 ontsla gen. De bonden blijven op het standpunt staan dat er hoe dan ook geen gedwongen ontslagen mogen vallen. Jelle Nijdam heeft eindelijk weer de mogelijkheid ge had zich op zijn favoriete onderdeel, de proloog, uit te leven. Een dag voor zijn 25ste verjaardag bewees de renner uit de ploeg van Jan Raas maandag in Gro ningen nog eens overdui delijk op het gebied van de korte tijdritten de beste te zijn. ZIE SPORT-1 In Den Haag is men er achtergekomen dat de hofstad drin gend behoefte heetft aan een nieuw stadsbeeld. In navol ging van Rotterdam, dat inmiddels een paradijs voor nieuwe architectuur aan het worden is, werken de be stuurders hard aan een nieuw architectonisch hart voor de residentie. ZIE DE STEM GIDS De Nederlandse bisschoppen hebben opgeroepen alle banden met de Acht-Mei-Beweging te verbreken. Door participanten is er terughoudend op gereageerd. Toch hebben de bisschoppen de deur opengehouden. De Be weging moet dan wel haar standpunten herzien. ZIE BINNENLAND Van onze Haagse redactie Dat blijkt uit een enquête die de grootste organisatie on der de kleinere bedrijven, het KNOV, gisteren publiek maakte. aantal banen in het midden- en kleinbedrijf (tot 100 personeels leden) gestaag doorgaat. Het aantal mensen dat meer dan 15 uur per week in de ver schillende branches werkte is verleden jaar met 75.000 toege nomen. De verwachting voor het komende jaar is een toe name die op hetzelfde niveau ligt. Kamminga merkte verder op dat de winsten en de inves teringen in het midden- en kleinbedrijf eveneens flink toe nemen. De KNOV-voorzitter haakte tot slot in op de discussie over de BTW-verlaging. Volgens hem helpt iedere verlaging wel iets, maar zou een verminde ring met 5 procent pas echt zo den aan de dijk zetten. Jan Kamminga - fotoanp BRUSSEL (RTR) - In een poging het begrotingstekort te verminderen heeft de centrum-rechtse regering van België besloten vooral te bezuinigen op de uitga ven voor defensie en voor de gezondheidszorg. De regering wil volgend jaar twaalf miljard frank (646 mil joen gulden) bezuinigen op fi nanciële tegemoetkomingen bij medische hulpverlening door specialisten. Op defensie wordt ongeveer 2,5 miljard frank (135 miljoen gulden) bezuinigd. Dit heeft de Belgische premier, Wilfried Martens, maandag bekendgemaakt. Met deze begrotingsmaatre gelen wil de regering het over heidstekort van naar schatting 8,5 procent van het bruto natio naal produkt verkleinen tot ze ven procent. Ook dit percen tage is nog altijd het dubbele van het gemiddelde in West- Europa. De ministers zijn overeenge komen in totaal 77,5 miljard frank (4,17 miljard gulden) minder uit te geven, waarmee het begrotingstekort volgend jaar terugloopt tot 403,2 miljard frank (21,7 miljard gulden). Het tekort voor dit jaar wordt ge raamd op 460,8 miljard frank (24,8 miljard gulden). Zonder deze bezuinigingsoperatie zou het tekort volgend jaar uitko men op 480,7 miljard frank (25,9 miljard gulden). Volgens de premier komt België financiëel gezien de ko mende jaren minder ruim in zijn jas te zitten. Daarbij wees hij op de Belgische schuld van 150 miljard dollar. Het blijft vandaag niet alleen droog, ook flinke perioden met zon. De wind is zwak tot matig uit de richtingen tussen west en noord. Max. 21 -23, min. 12-14. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Shell Moerdijk moet het gebruik van de fak kels aan banden leggen. Vooral 's avonds en 's nachts moe ten de fakkels minder worden gebruikt en mogen ze min der lawaai maken. In de eerste plaats als er be drijfsstoringen zijn waarbij ook de hoge fakkels worden ge bruikt mag gedurende 40 uur per jaar het aantal decibellen 65 bedragen. En verder als de hoge fakkels gedeeltelijk wor den gebruikt bij een storing dan mag het aantal decibellen 60 bedragen, mits het aantal gefakkelde uren de 320 niet te boven gaat. De provincie moet tevens de naleving van de nor men controleren en een jaar lang in de dossiers bewaren. NEW YORK (ANP) - De in flatievrees heeft op de ef- fectenmarkten aan beide kanten van de Atlantische Oceaan flink huisgehouden. In Londen daalde de FTSE-in- dex van honderd aandelen met 26,6 punten. Op de effectenbeurs in New York ging de Dow Jones-index van de dertig industriële fond sen met 33,25 punten omlaag tot 2004,27 punten, gevaarlijk dicht bij de psychologisch belang rijke 2000-puntengrens. Dat is de uitkomst van de uit spraak van de Kroon in een ge schil tussen een groot aantal milieuorganisaties en de pro vincie Noord-Brabant. De laat ste had Shell een aantal ver gunningen verleend voor de bouw van nieuwe fabrieken op het terrein op Moerdijk en voor aanvullende hinderwetvergun ningen. De bezwaren van enkele mi lieuorganisaties en inwoners van het aan de Zuidhollandse kant gelegen Strijen tegen het gebruik van de fakkels bleken voor de Raad van State het meest zwaarwegend. De fak kels geven nogal wat overlast door het felle licht en het don derende lawaai. De Kroon heeft de voor waarden nu verscherpt. Shell mag 40 uur per jaar de fakkels roetend laten branden. Dat gaat met meer lawaai gepaard. Tussen 19.00 uur en 7.00 uur mogen de fakkels nooit meer dan twee uur roetend branden. Wil Shell de fakkels roetloos gebruiken, dan mag dat, maar ook maar 320 uur per jaar. De geluidsbelasting van het fakkelen mag niet meer dan 50 decibel bedragen. De Kroon laat twee uitzonderingen toe, waarbij de geluidoverlast meer mag bedragen. (ADVERTENTIE) Aptp hnn kunt u «in nieuwe ahnnnee a Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Postc.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad ƒ23,90 kwartaal acceptgirokaart adƒ71,85 kwartaal per autom. afschrijving adƒ69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1