ml is wijs Arbeidsovereenkomst oproepkracht HET WEER f ERELDVOEDSELYOORRAAD STERK MINDER NA DROOGTE IN YS Amerikaans bedrijf toopt B J Machinery Êr-ss - AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS pffRTEM FINANCIËN/ECONOMIE ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1988 ïlonie WASHINGTON/CHI CAGO (RTR/KRF) - )e goederentermijn- narkt in Chicago zal de ;omende dagen scherp eageren op de jongste ombere prognoses van [e Amerikaanse rege- •ing omtrent de graan- iogst van dit jaar, al- lus graandeskundigen n Chicago. roos herstel MZonenmaan f Hoogwater Scheepsberichten Aerolinas Argentinas en SAS samen Stemming Amsterdamse Beurs T11 Prijzen graan fors omhoog I; model voor het tradi- ple landleven dat door ad overruled dreigt fe den. Hij moet, als dal furt, al zijn gedachten Jack en zijn greep op fland relativeren. Stone- ge, de bekende oude cul- Jaats met de omrin- de grafheuvels, ligt sym- Nch heel nabij. Toch hij zijn 'zenuwen Ivreemdeling' - de ledenis India/Trinidad lij met zich meedroeg Beze omgeving tot beda- nen dit kader vertelt jpaul over zijn komsl ir Engeland om te stude- maar om dan op de eer plaats te ontdekken dat |n een kolonie leeft met ombeelden over het land beloften (i.e. Engeland), verloor er de gave ie droogte in de graange- lieden in de Verenigde Itaten heeft de graanoogst itig aangetast. Deze -eek maakte het Ameri- ;aanse ministerie van mdbouw in haar jongste jaandelijkse oogstramin- ;en bekend dat de oogst '■an mais, de belangrijkste raansoort van de VS„ zal itkomen op 4,48 miljard, ushel (van ruim 25 kg), 37 rocent minder dan de ogst van vorig jaar. droogte, die als de ergste an de afgelopen vijftig jaar iordt gezien, heeft er ook voor ezorgd dat de oogst van soja bonen de kleinste zal zijn sinds 1976. Volgens het ministerie zal er van sojabonen 1,47 miljard bushel worden geoogst, 37 pro cent minder dan vorig jaar. Mais en sojabonen worden vooral verwerkt tot veevoe ders. De vooruitzichten op een sterke vermindering van de Amerikaanse graanoogst kun nen gevolgen hebben voor de inflatie en de ontwikkelingen in de wereldgraanhandel. Het is niet uitgesloten dat de Sov jetunie en veel ontwikkelings landen volgend jaar in de pro blemen zullen komen met hun graanimport, zeker nu er ook kleinere oogsten worden ver wacht in Canada, China en Zuidafrika. De wereldvoorraden zullen volgens het ministerie gevoelig kleiner worden. Verwacht wordt dat de Amerikaanse tar- wevoorraad, die op 1 juni 1988 35,36 miljoen ton bedroeg, zal verminderen tot 16,24 miljoen ton een jaar later, minder dan een kwart van een jaaroogst. De maïsvoorraad zal per 1 sep tember 1989 naar schatting 40,64 miljoen ton bedragen te genover 106,68 miljoen ton 1 september dit jaar. De Amerikaanse ondermi nister van landbouw Ewen Wilson noemt de vermindering van de maïsopbrengst per hec tare met 34 procent ongekend. Daarmee wordt het record van 1983 gebroken. In dat droogte jaar daalde de opbrengst per hectare met 28 procent. Gezien de huidige voorraad zullen de binnenlandse verbruiker en de buitenlandse klanten aan mals niets tekort komen. Wat betreft de oogst van sojabonen wordt het volgens Wilson krapper. Hij schat dat er aan het eind van het seizoen 1988/89 nog maar honderd miljoen bushel (2,72 miljoen ton) overschieten. De ministeriële oogstramin- gen kunnen volgens deskundi gen ook gevolgen kunnen heb ben voor de subsidieverlening aan graanboeren krachtens het Export-Bevorderingspro gramma (EEP). Op basis van dit programma ontvangen boe ren subsidie voor het braak la ten liggen van land dat voor maïsteelt is bestemd. De subsi- diegrens kan als gevolg van de schaarste worden verlaagd, met als gevolg dat er volgend jaar meer mals op de markt zal komen. Ramingen komen uit op een stijging van de totale maïsareaal met bijna vijf mil joen hectare. Door de droogte zijn veel Amerikaanse boern zwaar gedupeerd. FOTO AP Van onze verslaggever TTEN-LEUR - Het Etten-Leurse bedrijf BJ Machinery 'ordt overgenomen. De Amerikaanse moedermaatschap- ij, het concern Baker Hughes, doet BJ Machinery over an Varco International Inc., eveneens een firma in de erenigde Staten. J Machinery in Etten-Leur briceert en verkoopt olie- Dorgereedschappen. Bij het fantaseren." Hij" raakt iiftdrijf werken 133 mensen, war bij zijn streven erwacht wordt dat de over- rijver te worden. „Dooi me geen grote veranderin- koloniale Hindoe-ik tt bij het bedrijf in Etten- feur tot gevolg zal hebben. „Deze ontwikkeling zal op 'orte termijn niet leiden tot |n vergroting van de werkge- tgenheid in Etten-Leur, maar |iedt wel goede perspectieven or de toekomst", laat direc- £ur R. de Vries weten. De naam van de firma gaat Baarschijnlij k veranderen in farco BJ Oiltools. Het verko lende concern Baker Hughes 'oudt een dikke vinger in de bp. Als gevolg van de over- ame wordt Baker Hughes een an de belangrijkste aandeel- ouders in Varco International. BJ Machinery wordt volgens "recteur De Vries beschouwd wereldmarktleider op het pied van conventionele olie- orgereedschappen. Het be- Hjf de produkten in 62 landen. [Varco International Inc. oudt zich bezig met het ont- rbergen onder de schrij- rspersoonlijkheid die treefde, bracht ik mezeü| mijn materiaal vi ade toe." eleidelijk aan vindt nieuwe identificatii :ats tussen zijn schrijver- ,ap en zijn mens-zijn. Dall :es wordt mogelijk doa| |n nieuwe referentie-I het landgoed, zijn huis-| las en diens personi htend met de restantea| n een verleden), nieui Iwoners uit de stad al insen in het dorp. Telkeffij ippelt hij terug naar Tri laden zijn jeugd. „Voor mij - als bewonal n een kolonie en all ■hrijver - zat het verleder J schaamtegevoelens es ekwetstheden. Maar als| ihrijver kon ik mezelf trai- en om die onder ogen ti| en. Ja, ze gingen zelf ijn onderwerpen bel» n." Maar hij blijft zich wetsbaar voelen als 4 ikken en de bomen. In 4 iteur Alans, die in zij' uurt rondzwerft, herkenl ij ten dele zichzelf. Een li- STERDAM (ANP) - Op het Beursplein •raire benadering van pro- lrnen belangrijkste aandelen vrijdag lemen dekt deze zo tegelijk Herstel van de forse f wiikt ppen van de afgelopen dagen. Wall Het landgoed zelf b q eet was donderdag goed overeind ge- lerapie. De man die op m en kennelijk gaf dat de beleggers mdgoed het vermolm* Br wat moed. De beurs opende bij een out wegkapt laat Naipa» lagere dollar toch een weinig hoger en Duitser zijn de looP can de ochtend werd gelei- „Ik had geleefd met M aan "at aan de koersen toege- esef van verandering; M 3PnL ?a^ moesten de belangrijk- eaent, ik naci een wem De stemmingsindex sloot 0,6 punt ho eweging gezien, ik had op 96,3 en bij die bescheiden stijging enselijk bestaan gezien as worden aangetekend dat die zich niet en reeks levenscyclus#» 'al voordeed iets meer dan de helft ,e elkaar ontmoeten. Ma* °e aandelen verliet de markt op een ïu kon ik zo'n filosofisd* «w dan donderdag. De omzet in louding niet opbrengen'; ™en can meer dan een half miljard lekent hii als on het ei» n v00r een vriida9 nie' echt fet al Wn LI w Jul P de obli9atiamarkt bleef het erg alleen dat lands n en zat weinig verandering in de angetast wordt maar o» rsen. ;ijn eigen bestaan door m (oninklijke Olie, met Akzo het meest 'e. Tenslotte bekend M 'andetde fonds op een levendige optie- ,We waren de nachtmert» 's- zich wat te herstellen na de ontvlucht, maar we kond® [donderdag volgde op tegenval- tergens anders heen." Nfl' toch d'alutfers, imaar gaf uiteinde- schreef «en pr,« SSïïSlïSwSS boek, waarvan de del fandag in he, v00ruitzicht drifdub- knap in elkaar schuivenles duurder op 113,30. KLM liet re- Ie taal een boeiende sp®; «9 houdend met het ex-dividend een kracht heeft. Het is een bod -Men stijging zien. Ook Hoogovens, dat je al lezend mogelijk 1* eri Philips lieten een licht herstel wuster in het leven lee5K,„,„h, staan. kLt moest' 00k als rekening 1Ie Jïik uden met het ex-dividend, dui- V.S. Naipaul: 'Het raad*« terug, terwijl ABN en NMB wat wis- van de aankomst'. Uitg. PIS/6 wanen, stork, Centrale Suiker, Arbeiderspers, prijs f 49,91 IEl.' Gist-Brocades, Pakhoed en Wol- «an wat hoger gewaar- R'Mio-Müller kwam 1,30 in her- Livi- i dondardag opgelopen verlies, f Nederlandse Papier, die don- tul tocl1 a' hooggespannen ver- n,e« n van de halfjaarwinst bleek te Pnen. won 3,10 op j 168,60. Ook Ere 2 Ber9huizer Papier en C e PaPier werden hoger gewaar- wikkelen en fabriceren van technologisch hoogwaardige boorsystemen. Het is de groot ste leverancier en meest suc cesvolle innovator van derge lijke systemen. Daarnaast maakt Varco conventionele olieboorgereedschappen, het geen door De Vries als een ideale aanvulling kan worden gezien op het produktenpakket dat BJ Machinery te bieden heeft. De vakbonden zijn ingelicht. Volgens districtsbestuurder T. Edzes van de Industriebond FNV zal de overname, voor zover op dit moment kan wor den bezien, geen consequenties hebben voor het Etten-Leurse bedrijf. (ADVERTENTIE) HUW ADVISEUR in TOP-HIFI brejaart electronics ginnekenweg 41 - 4818 JB - Breda - 076-219281 Door Wim Verwey DE RECHTSPOSITIE van een oproepkracht laat vaak te wensen over. De artikelen in het Burgerlijk Wetboek die handelen over arbeidsver houdingen zijn voor een groot deel gericht op arbeid die ge durende een hele week onon derbroken wordt verricht. De vakverenigingen ijveren wel om de rechtspositie van oproepkrachten te verbete ren. Die strijd is nog niet vol tooid. Een voorbeeld daarvan is het nul-uren contract voor oproepkrachten. De mensen met een nul-uren contract zijn helemaal afhankelijk van de werkgever. Die kan bepalen of en wanneer er ge werkt wordt. De werknemer heeft geen enkel recht. Daarom is het bij het aangaan van een oproep- contract verstandig om een bepaling op te nemen dat er minimaal per week een aan tal uren (bijvoorbeeld vijf) gewerkt wordt. Dan weet de werknemer tenminste waar hij of zij (meestal is het een zijop kan rekenen. Een voorbeeld hoe moeilijk dikwijls de rechtspositie van een oproepkracht is, blijkt uit het geval van Maria Valken. Zij wordt in september 1986 aangenomen bij de super markt van Koopmans. Het oproepcontract werd welis waar schriftelijk tussen par tijen vastgelegd, maar er werd geen minimum aantal te werken uren in overeerige- komen. Feitelijk verrichte Maria Valken vervolgens werk ge durende twee dagen per week, op door werkgever aangegeven tijden en in on dergeschiktheid aan hem. Eind september 1987 laat haar werkgever weten, dat er geen werk meer beschikbaar is en dat zij daarom niet langer meer te werk gesteld zal wor den. Aanvankelijk berust Maria Valken in dit ontslag, maar toen ze daarna merkte dat er intussen nieuwe werknemers in dienst werden genomen (zij het voor ander werk dan zij deed) heeft zij protest aange tekend bij haar baas. Zij stelde (mede op advies van een deskundige) dat er een arbeidsovereenkomst tussen partijen bestaat en zij recht heeft op doorbetaling van loon. Meneer Koopmans weigert betaling, ondanks het feit dat verwezen wordt naar art. 1638d van het Burgelij k Wet boek. Daarin staat met zoveel woorden dat de arbeider zijn aanspraak op het vastge stelde loon niet verliest, als hij bereid was de bedongen arbeid te verrichten, maar de werkgever daarvan geen ge bruik heeft gemaakt. Voor de rechter ontkent Koopmans het bestaan van een arbeidsovereenkomst: „Wij hebben alleen bevestigd dat zij bij ons kan komen werken". Maar de rechter zegt dat er wel degelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst nu werkneemster regelmatig ge durende twee dagen (voorna melijk dinsdag en donderdag) voor werkgever heeft ge werkt en aan hem onderge schikt was. „Dat betekent dus dat werkneemster recht heeft op doorbetaling van loon, zolang de arbeidsverhouding niet op rechtsgeldige wijze is geëin digd. (Bijvoorbeeld via de di recteur van het Gewestelijk Arbeidsbureau). Nu de werk neemster zich voor het ver richten van arbeid beschik baar heeft gehouden, dient werkgever aan werkneem ster haar loon door te betalen ongeacht of hij al dan niet ar beid voor werkneemster be schikbaar heeft". De rechter bepaalde echter wel dat de loonbetaling vanaf december 1987 zou gaan ge schieden, omdat Maria Val ken toen pas haar verzoek heeft gedaan. De uitspraak van de Kantonrechter had plaats op 7 januari 1988. Ze kreeg dus alsnog haar loon doorbetaald vanaf 1 decem ber 1987 tot 7 januari 1988. De rechter bepaalde tevens dat de werkgever niet wordt op gedragen werkneemster weer tot het werk toe te laten nu tussen partijen een 'los' dienstverband was afgespro ken, waarbij het werk in be ginsel op afroep dient te wor den verricht. Wat heeft Maris Valken nu feitelijk bereikt? Eigenlijk maar heel weinig. Alleen een paar weken loon en daarna zes maanden een WW-uitke- ring. Zij had immers in die 26 weken onmiddellijk vooraf gaande aan het ontslag ge werkt en in die 26 weken ten minste één dag per week ar beid verricht. - IN EUROPA BRON: KNMI/ANP Veridarlng der tekens H~hogedrukgebied L»lagedrukgebied grote cijfers: temperatuur. 1000-1010-1020 enz. Isobaren otwel lijnen van gelijke lucht druk in millibar de pijlen geven de richting aan koufront warmtefront occlusiefront* •-occlusiefront wil zeggen dat de koude lucht die achter een depressie (slecht weerge- bied) stroomt het warmtefront heeft ingehaald. VANDAAG/ Zon op: 06.21. Zon onder: 21.08. Maan op: 07.05. Maan onder: 21.33. MORGEN/ Zon op: 06.23. Zon onder: 21.06. Maan op: 08.17. Maan on der: 21.43. MAANDAG: Zon op: 06.25. Zon onder: 21.04. Maan op: 09.27. Maan onder: 21.52. VANDAAG/ Bath: 04.59-17.14 Hansweert: 04.35-16.46. Terneuzen: 03.58- 16.11. Vlissingen: 03.39-15.53. Wemeldinge- 05.36-17.47. MORGEN/ Bath: 05.29-17.43. Hansweert: 05.04-17.15. Terneuzen: 04.27-16.42. Vlissingen: 04.09-16.23. Wemeldinge: 06.05-18.12. MAANDAG: Bath: 05.59-18.14. Hans weert: 05.33-17.45. Terneuzen: 04.58-17.12. Vlissingen: 4.40-16.54. Wemeldin ge: 06.36-18.42. GROTE VAART/ CALLUNA 11 te Rotterdam, CARDISSA 11 te Kopenhagen, DELFBORG 12 in BotnischeGolf nr Uddevalla, LENNEBORG 11 15 zw Visby nr Ridhamdock, MAASBORG 12 100 no Newcastle nr Tarnio, MAASSLOT 11 te Cochin, NEDLLOYD ALKMAAR 11 120 n Flores nr Surabaya, NEDLLOYD BAL TIMORE 12 te Vancouver, NEDLLOYD CLEMENT 11 390 wzw Cochin verw 16 te Singapore, NEDLLOYD NAPIER 12 te SanFransisco, NEDLLOYD NEERLAN- DIA 12 te Bremerhaven, NEDLLOYD ROSARIO 12 400 no Brisbane nr Auck land, NEDLLOYD SAN JUAN 11 190 zzw Kagoshima nr Nagoya, PRINS WIL- LEM-2 11 15 o Hull nr Zeebrugge, RIJNBORG 12 10 o Sundsvall nr Walja, WOENSDRECHT 12 te SanFransisco. KLEINE VAART/ BICKERSGRACHT 11 50 zzw Ouessant nr Gavle, BLOEM GRACHT 12 360 zo Trinidad nr RioDeJaneiro, BREEZAND 11 vn Hamina nr Bil bao, BROUWERSGRACHT 12 te Abidjan, DOGGERSBANK 11 vn Rotterdam nr Antwerpen. DUTCH MASTER 12 te Bilbao, ELISE 12 te Rotterdam, ENGELINA BROERE 12 vn Rotterdam nr Tees, EXPLORER 11 400 wzw Finisterre nr PtaPi- tre, HEEMSKERCK 12 te PtElizabeth, HEERENGRACHT 11 10 w Ouessant nr Rotterdam, JACOBUS BROERE 12 te Rotterdam, JOINT FROST 12 475 no For- taleza nr LasPalmas, KAAPGRACHT 11 170 w Freetown nr Marseilles, MAN GEN 12 te MontRose, NOREN 11 te Yard, PACIFIC LILY 12 te LasPalmas, PA CIFIC MARCHIONESS 11 175 no LasPalmas nr Casablanca, PACIFIC PEERESS 11 495 no Macau nr PortSaid, PACIFIC PRINCESS 11 10 z BeachyHead nr Kil- lybegs, PACIFIC QUEEN 12 160 z Newfoundland nr Wismar, PHILIP BROERE 11 te Rotterdam, SLOTERGRACHT 12 395 n Dakar nr PtGentil, VICTORY 11 pas "CjbGrizhez nr Tilbury. BUENOS AIRES (RTR) - Argentinië en de Scandinavische luchtvaartmaatschappij Scandinavian Airlines System (SAS) zijn overeengekomen dat de SAS een belang van veertig pro cent koopt in de Argentijnse staatsluchtvaartmaatschappij Aerolinas Argentinas (AA). De SAS betaalt hiervoor 204 mil joen dollar. Dit heeft de Argentijnse regering donderdagavond bekendgemaakt. De Argentijnse staat behoudt een belang van 51 procent, terwijl aan het luchtvaartpersoneel van AA een be lang van negen procent toevalt. De overeenkomst moet nu nog worden goedgekeurd door het parlement van Argentinië. Zo dra de goedkeuring binnen is - ambtenaren van het ministerie van openbare werken verwachten eind augustus - zal de SAS, gedeeltelijk een particuliere en gedeeltelijk een staatsonderne ming in handen van Denemarken, Noorwegen en Zweden, hon derd miljoen dollar overmaken. Door het fusie-akkoord ont staat een nieuwe maatschappij met een luchtvloot van 128 toe stellen, waarvan AA er 31 inbrengt. De nieuwe raad van be stuur zal bestaan uit twaalf mensen, zeven benoemd door de Argentijnse regering, vier vertegenwoordigers van de SAS en nog één namens de werknemers van AA. Inlichtingen over beurskoersen 020-211711 ANP-CBS Indices algemeen alg.-lokaal internationals industrie scheep/luchtv. verzekering handel cbs obf.index rend, staatsl. waarvan 3-5 jr waarvan 5-8 jr waarv.5 langst rend, bng-len. rend, bankten. Hoofdfondsen AEG0N Ahold Akzo AB.N. AJrerrta Amev Amro-Bank Ass. R'dam Bols Borsumij W. Bührm.Tet. C.S.M.cert. Dordtscbe P. Elsevier Fokker eert. Gist-Broc. c. Heineken Hoogovens Hunter Dougl. Int.MQIIer KLM Kon.Ned.Pap. Kon. Olie Nat. Nederl. N.M.B. Nedlloyd Gr. Nijv. Cate Océ-v.d.Gr. Pakhoed Hold. Philips Robeco Rodamco Rolinco Rorento Stork VMF Unilever Ver.Bezil VNU V0C Wessanen Wolt Kluwer Aalberts Ind ACF-Holding Ahrend Gr. c 11/08 12/08 271,0 274,5 256,7 261,2 286.5 289,0 228,0 232,8 215,2 215,9 347.7 351,4 563.8 549,4 439.6 444,2 113.9 113,7 6,42 6,45 6,34 6,35 6,34 6,35 6,58 6,53 6,78 6,77 6,39 6,36 80,50 80,70 84,20 84,50 139,50 140,30 44,50 44,90 155,40 155,30 51,40 52,00 78,80 75,70 d 123,00 124,50 129,00 129,50 102,40 102,80 53,80 53,90 56,50 57,50 216,50 218,00 57,30 57,50 29,00 29,90 39,20 40,20 148,20 149,00 61,80 62,40 no on 6070 oy.tju 62,00 35,80 34,50 d 165,50 168,60 234,40 234,30 63,60 63,50 182,00 183,00 233,00 234,50 85,50 86,00 269,50 267,00 83,00 83,80 31,60 32,001 94,50 94,10 151,20 150,80 90,70 90,40 58,90 58,70 20,70 21,30 113,00 113,30 oq rui 27^60 oa.uu 27,70 76,80 76,60 143,50 145,00 aandelf 24,00 25,00 51,50 51,70 107,30 107,00 102 CBS-index 101 (uit.'86 100) 100 1= opening s» 2 11.15 uur 3 12.15 uur 4 13.30 uur «7 5 =14.30 uur 96 6 15.30 uur 1 2 a 4 5 V I fi 7 1 2 3 4 $87 1 2 3 4 5 JJmJ 95 7 WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG fc Da Stem Alg.Bank.Ned 45,00 45,00 Hagemeyer 68,00 70,70 Ned.Springst. 8980,00 8950,00 Asd Opt. Tr. 30,20 31,00 H.B.G. 134,50 135,00 Norit 383,00 384,00 Asd Rubber 7,90 8,10 HCSTechn 10,50 10,60 Nutricia 195,50 193,00 Arrt. Verff. 385,00 Hein Hold 128,50 128,50 Orco Bank c. 85,50 84,90 Atag Hold c 55,50 55,70 Hoek's Mach. 126,00 128,00 0TRA 355,00 369,00 AulInd.R'dam 60,00 59,00 Holdoh Hout 531,00 532,00 Palthe 123,00 123,00 BAM-Holding 139,00 139,00 Holec 15,10 15,80 Polynorm 81,20 81,80 Batenburg 55,00 55,50 H.A.L Tr. b 712,00 710,00 Porcel. Res 108,00 108,00 Beers 101,50 103,00 Holl.Am.Line 714,00 715,00 Pronam 195,00 195,00 Begemann 50,00 49,50 Heineken Hid 128,50 128,50 Proost en Br. 64,60 e 64,70 Belindo 427,00 430,50 Holl.Sea S. 1,55 a 1,59 Ravast 55,00 56,00 Berkei's P. 12,70 12,40 Holl. Kloos 295,00 a 292,00 Reesink 52,50 53,50 Blyd.-Will. 22,50 24,50 Hoop en Co 10,60 11,30 Riva 46,00 47,00 Boer De, Kon. 225,00 230,00 Hunter D.pr. 2,20 - Riva (eert.) 45,00 46,50 de Boer Winkelb. 47,20 47,20 (CA Holding 17,90 17,90 Samas Groep 48,00 49,00 Boskalis W. 8,80 9,40 IGB Holding 27,50 27,40 Sanders Beh. 76,00 76,00 Boskalis pr 7,60 7,95 IHC Caland 20,20 20,50 Sarakreek 33,50 33,50 3raat Bouw 880,00 880,00 Industr. My 143,00 146,00 Schuitema 1350,00 1350,00 Burgman-H. 3450,00 3430,00 Ing.Bur.Kondor 520,00 522,00 Schuttersv. 94,50 94,50 Calvè-Delft c 750,00 750,00 Kas-Ass. 32,80 33,30 Smit Intern. 28,00 28,50 Calvé pref.c 4300,00 4200,00 Kempen Beg. 198,00 - St.Bankiers c. 23,80 25,40 Center Pares 69,00 69,00 Kempen Holding 15,10 16,90 Telegraaf De 291,00 292,00 Centr.Suiker 54,70 56,30 Klene's Suik. 1235,00 b 1260,00 b Text.Twenthe 205,00 a 205,00 Chamotte Unie 10,90 11,00 KBB 66,50 67,00 Tulip Comp. 59,00 60,40 Cindu-Key 83,50 85,50 KBB (eert.) 65,00 65,00 Tw.Kabel Hold 83,00 83,00 Claimindo 420,00 419,00 Kon.Sphinx 50,50 50,50 Tw. en Gudde 88,00 88,30 Cred.LBN 61,50 63,80 Koppelpoort H. 206,50 209,00 Ubbink 325,00 b 375,00 a Crown v.G.c 56,00 57,50 Krasnapolsky 139,50 139,50 Union Fiets. 20,40 20,40 Datex Hold. 25,00 26,00 Landré Gl. 375,00 372,00 Ver.Glasfabr. 161,00 162,00 Oesseaux 159,70 161,00 Macintosh 28,00 28,60 Verto 41,70 42,00 Dordtsche pr. 210,30 210,50 Maxwell Petr. 560,00 556,00 Volker Stev. 29,50 31,20 Borp-Groep 35,00 35,50 Medicopharma 53,50 54,30 Volmac Softw. 67,80 67,90 Econosto 144,30 144,50 Melia Int. 6,50 6,80 Vredestein 24,00 24,10 EMBA 125,00 110,00 MHV Amsterdam 17,00 17,00 VRG Gem.Bez. 134,50 138,50 Enraf-N.c. 33,00 33,50 Moeara Enim 1010 1015 Wegener Tyl 138,00 138,00 Eriks hold. 235,00 233,00 M.Enim 0B-cert 13400 13300 West Invest 19,00 19,50 Frans Maas c. 36,50 36,80 Moolen en Co 30,50 31,00 Wolters Kluwer 143,00 144,50 Furness 56,00 57,60 Mulder Bosk. 45,20 45,50 Wyers 64,50 67,50 Gamma Holding 57,00 59,00 5,80 Multihouse 12,40 12,80 b Gamma pref 5,80 Mynbouwk. W. 393,00 393,00 Amerikaanse aandelen Getronics 25,00 26,10 Naeff 231,00 - Allied Signal Ind 34,00 34,00 Geveke 31,00 31,20 NAGR0N 42,30 42,80 Amer. Brands 45,00 45,00 Giessen-de N. 67,00 69,50 NIB 491,00 494,00 Amer. Expres 27,40 28,30 Goudsmit Ed. 134,00 134,00 NBM Bouw 9,50 9,85 Am.Tel.& Tel. 25,80 25,80 Grasso's Kon. 80,00 84,50 NEDAP 242,00 250,00 Ameritech 89,30 89,00 Grolsch 91,00 90,50 NKF Hold.cert. 142,00 142,00 Amprovest Cap. 127,00 127,00 GTl-Holding 110,00 113,50 Ned.Part.Mij 27,00 27,00 Amprovest Inc. 232,00 232,00 ASARC0 Inc. 23,30 23,00 Warner Lamb. 69,40 68,75 Atl. Richf. 81,60 81,80 Westinghouse 51,10 51,00 BAT Industr. 4,20 4,30 Woolworth 47,00 47,80 Bell Atlantic 68,50 68,70 Xerox Corp. 53,40 53,80 BellCanEnterpr 36,90 36,80 Bell Res.Adlr 1,75 1.75 Beleggingsii istelling en Bell South 40,30 40,00 ABN Aand.f. 65,50 65,50 BET Public 2,40 2,35 ABN Beleg.f. 50,70 50,70 Bethl. Steel 22,60 22,00 Aldollar BF$ 20,30 20,30 Boeing Comp. 59,10 59,70 Alg.Fondsenb. 215,00 220,00 Chevron Corp. 48,20 Alliance Fd 11,20 10,80 Chrysler 22,10 22,10 America Fund 263,00 265,00 Citicorp. 24,50 24,10 Amro A.in F. 88,00 87,90 Colgate-Palm. 42,50 41,70 Amro Neth.F. 62,80 62,30 Comm. Edison 29,00. 28,70 Amro Eur.F. 59,70 59,40 Comp.Gen.Q. 321,00 - Amvabel 103,50 103,20 Control Data 21,80 22,25 Bemco Austr. 66,00 66,00 Dow Chemical 84,20 84,80 Bever Belegg. 27,00 27,00 Du Pont 83,50 82,90 B0GAMIJ 112,50 112,50 Eastman Kodak 42,50 43,60 Delta Lloyd 36,80 36,20 Elders IXL 3,42 - DP Am. Gr.F. 21,30 21,20 Exxon Corp. 45,50 46,10 Dp Energy. Res. 32,00 32,20 First Paclnt 1,30 - Eng-Holl.B.T.1 1120,00 1120,00 Ruor Corp. 20,25 21,00 EMF rentefonds 68,20 68,10 Ford Motor 49,70 50.40 Eurinvest(l) 85,00 102,00 b Gen. Electric 39,60 39,60 Eur.Ass. Tr. 5,00 4,50 Gen. Motors 75,60 76,00 EurGrFund 45,50 45,50 Gillette 34.20 34,70 Hend.Eur.Gr.F. 146,20 146,00 Goodyear 57,50 58,00 Henderson Spirit 65,30 65,00 Grace Co. 25,50 Holland Fund 53,50 54,00 Honeywell 62,20 62,10 Holl.Obl.Fonds 124,20 124,20 Int.Bus.Mach. 118,50 119,10 Holl.Pac.F. 97,30 96,50 Intern.Ravor 46,90 46,75 Interbonds 588,00 585,00 Intern. Paper 46,80 43,10 lntereff.500 32,50 32,50 ITT Corp. 48,20 48,00 Japan Fund 34,80 34,50 Litton Ind. 73,50 73,70 MK Int.Vent. 66,90 66,80 Lockheed 41,70 d 41,70 Nat.Res.Fund 1255,00 1245,00 Minnesota Mining 60,50 61,00 NMB Dutch Fund 29,50 29,80 Mobil Oil 44,00 44,30 NMB Oblig.F. 35,20 35,20 News Corp Aus$ 10,50 - NMB Vast Goed 35,90 36,00 Nynex 63,80 63,70 Obam, Belegg. 181,80 181,40 Occ.Petr.Corp 26,10 26,20 0AMF 14,75 14,75 Pac. Telesis 28,00 28,20 Orcur.Ned.p. 43,30 43,30 Pepsico 34,40 34,80 Rentalent Bel. 1325,70 1324,00 Philip Morris C. 88,70 89,80 Rentotaal NV 30,40 30.40 Pftilf. Petr. 16,70 17,10 Rolinco cum.p 98,00 97,80 Polaroid 41,80 43,00 Sci/Tech 17,20 17,55 Privatb Dkr 235,00 - Technology F. 19,10 18,80 Quaker Oats 52,50 53,10 Tokyo Pac. H. 210,10 211,00 RJR Nabisco 49,30 49,50 Trans Eur.F. 60,00 59,80 St.Gobin Ffr 500,00 500,00 Transpac.F. 481,00 480,00 Saralee 39,00 40,20 Uni-lnvest 123,00 122,00 Schlumberger 34,00 34,20 Unico Inv.F. 83,00 83,20 Sears Roebuck 35,50 35,75 (•fonds 2*.50 24,50 Southw. Bell 37,10 37,20 Vast Ned 116,60 116,00 Suzuki (yen) 730,00 740,00 Venture F.N. 38,50 38,50 Tandy Corp. 40,20 40,50 VIBNV 83,70 83,30 Texaco 45,50 45,80 WB0 Int. 75,30 75,30 Texas Instr. 41,00 41,00 Wereldhave NV 208,50 208,20 T.I.P Eur. 1,85 1,85 Union Carbide 22,30 22,75 Parallelmarkt Union Pacific 58,50 58,00 Alanheri 15,30 15,70 Unisys 33,00 33,00 Berghuizer 46,00 48,00 b USX Corp 29,00 28,70 CB Oblig.F.1 99,30 - US West 54,80 55,00 CB 0blig.F.2 99,30 - De Drie Bectr. 23,90 24,30 Dentex Groep 21,80 22,00 Dico Intern. 78,30 78,30 DOCdata 36,80 35,50 Geld.Pap.c. 73,50 76,00 Gouda Vuurv c 59,20 59,10 Groenendijk 27,00 27,00 Hes Beheer 186,00 183,00 Homburg eert 4,80 4,80 Infotheek Gr 18,00 19,40 Interview Eur. 7,40 7,60 Inv. Mij Ned. 37,10 37,10 KLM Kleding 22,50 22,00 Kuehne+Heitz 23,60 23,70 LCI Comp.Gr. 19,20 19,80 Melle 280,00 286,00 Nedschroef 54,00 54,10 Neways Elec. 8,90 9,30 Pie Med. 8,00 8,00 e Simac Tech. 15,50 15,50 Text Lite 10,30 10,20 Verkade Kon. 264,00 280,00 Weweler 44,60 48,00 Pandbrieven m AEGHyp84 102,90 102,90 6% Aegon hyp 85 100,10 100,10 e 6FGH DW7301 99,40 99,20 6FGH DW81001 99,20 99,00 4%FGHx63701 99,50 99,50 4%FGHx95501 98,70 98,70 4%FGHxa1 98,70 98,70 7ttWstlHypBZ 100,30 - 6Westl.X1 99,20 6Westl.X34121 98,90 98,70 6Westl.X82301 105,00 - 7 WUH 86-91 102,20 102,20 7 WUH 85-95 100,80 100,80 Advieskoersen Amsterdam Amer.dollar 2,07 2,19 Brits pond 3,49 3,79 Belg. frank (100) 5,16 5,46 Duitse mark (100) 110,75 114,75 It. lire (10.000) 14,25 16,25 Port. esc. (100) 1,20 1,55 Can. dollar 1,68 1,80 Franse fr. (100) 32,00 35,00 Zwits. fr. (100) 132,50 137,00 Zweedse kr. (100) 31,25 34,25 Noorse kr. (100) 29,25 32,25 Deense kr. (100) 27,75 30,75 Oost.schill (100) 15,80 16,30 Spaanse pes (100) 1,60 1,85 Griekse dr. (100) 1,23 1,54 Rnse mark (100) 46,00 49,00 Joeg. dinar (100) 0,05 0,11 Iers pond 2,88 3,18 Jap. yen (10.000) 156,50 161,50 Goud Zilver Inkoop 29.060 per kg 425 per kg Verkoop 29.560 per kg 495 per kg Optiebeurs abn c okt 45,00 821 1,80 2,00 abn c okt 50,00 458 0,80 0,90 abn P okt 50,00 458 6,80 6,50 abn P apr 50,00 430 8,00 a 7,50 b ah c okt 85,00 317 4,00 b 4,00 akzo c okt 140,00 964 7,10 7,50 akzo c okt 150,00 1076 3,50 a 3,80 akzo c jan 150,00 426 6,80 b 7.50 akzo P okt 110,00 291 0,40 0,50 akzo P okt 140,00 291 6,80 6,40 amev c jan 60,00 224 1,70 1.70 amro c okt 75,00 471 4,30 4,00 amro p okt 70,00 287 1.10 1.10 buhr c okt 55,00 456 2,40 2,60 d/fl p aug 210,00 1022 0,50 1,30 d/fl p aug 215,00 508 2,50 *3,50 eoe c aug 240,00 414 1,60 1,80 eoe p aug 235,00 652 3,30 2,70 eoe p aug 240,00 263 6,10 5,40 eoe p okt 230,00 249 7,00 7,00 goud c feb 460,00 227 14,90 17,50 goud p aug 420,00 658 1,50 0,50 gist c okt 40,00 496 2,50 2,70 gist c okt 45,00 373 1,20 1.50 gist c jan 40,00 240 4,00 4,20 b gist p apr 40,00 315 4,50 4,20 hoog c okt 65,00 1013 3,40 3,60 kim c okt 35,00 950 2,00 2,00 kim c okt 40,00 304 0,80 0,70 kim c jan 40,00 291 1,90 1,90 b kim p okt 35,00 836 2,10 2,00 kim p o91 40,00 372 9,80 9,60 b knp c okt 170,00 431 6,00 7,20 knp c okt 180,00 278 3,00 a 3,90 nis p aug 112,50 260 1,30 1,50 nis p nov 112,50 250 2,20 a 2,00 nly p aug 102,50 250 3,80 a 3,60 nly p feb 100,00 250 2,30 a 2,00 natn c okt 60,00 238 4,30 4,30 olie c okt 240,00 785 4,70 b 4,10 olie c okt 250,00 706 2,40 2,00 olie c jan 240.00 308 8,90 8,80 olie p okt 220,00 451 3,00 a 2,90 olie p okt 230,00 324 6,00 6,10 olie p jan 210,00 478 2,70 2,50 unil c okt 120,00 973 3,40 3,50 unil c jan 120,00 221 6,00 6,10 unil c o91 100,00 338 28,50 29,00 unil p o91 100,00 315 10,50 10,10 vk vorige koers d ex dividend sk slotkoers gisteren f gedaan/laten a laten g bieden en ex dividend b bieden h laten en ex dividend c ex claim k gedaan en laten ex dividend S\ gedaan en bieden ex divi^pB e gedaan/bieden

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 7