DE STEM hendrh'voeders PIPING TEKENAARS ENQUETEURS (M/V) ran laat Egyj MERIKAA Glorie jar conventie lijken afg EW\ groepsleider (m/v) Repro Technical manager Senior process engineer Production manager Maintenance manager Administrateur produktiechef MONTIN N.V. CENTRUM VOOR MARKETING ANALYSES R.V. ZIEKENHUIS MAASTRICHT operatie-assistent anaesthesie m/v operatie-assistenten chirurgie m/v deeltijd-opleiding voor volwassenen Sociale Dienstverlening KOKS m/V Dirck Dirckz DE STEM VAN ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1988 m/v met ervaring in computer grafiek systemen enwa nv energie-en waterbedrijf breda CENTRUM VOOR MARKETING ANALYSES B.V. TE BREDA Nieuwe Boschstnmt^ Breda tel. 076-221103 of 013-350005 ZELFSTANDIG WERKENDE DE STEM BUITENLAh GENEVE (AFP) - De Inte an Democratische Juriste! derzoek in Haïti van oi merikaanse bedrijven wc organen van Haitiaanse ki en voor transplantatie. VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS TE TILBURG EEN POOL VAN VERVANGENDE DOCENTEN HENDRIX' VOEDERS is hel nederlandse mengvoederbedrijf van het wereldwijd opererende concern Hendrix International. Zij produceert en levert hoogwaardige mengvoeders voor pluim vee, rundvee en varkens, is hierin marktleider en tevens de grootste partikuliere mengvoederfabrikant van Nederland. Het hoofdkantoor staat in Boxmeer. De vier produktiebedrijven zijn gevestigd te Heijen (bij Gennep), Lochem, Oosterhout (N.Br.) en Zwolle. De omzet is inmiddels uitgegroeid tot meer dan 1,2 miljoen ton per jaar. In ons produktiebedrijf te Oosterhout is een vakature ontstaan vooreen: El, als toekomstig produktiechef, rapporteert aan de dagchef en u geeft leiding aan een groep produktiemedewerkers. U bent'verantwoordelijk voor: - een optimale kwaliteit en kwantiteit van de onder uw leiding «geproduceerde mengvoeders; - de dagelijkse produktieplanning, dit betekent optimaal benutten van de kapaciteiten van de medewerkers en efficiënte inzet van machines en installaties; - het bevorderen van een optimale werksfeer, waaronder gerekend kunnen worden werkoverleg en opleiding van medewerkers; - de veiligheid en de bewaking van het onderhoud van het aan u toevertrouwde machinepark. Als u belangstelling heeft voor deze funktie verwachten wij dat u: - een opleiding heeft genoten op M.B.O./H.B.O.-niveau, bijv. Molenaarsschool, M.T.S. of M.L.S., en uw praktische, organisatorische en technische kennis in de loop van de tijd verder heeft ontwikkeld; - de noodzakelijke ervaring heeft opgedaan in een leiding gevende funktie; - bereid bent in 3-ploegendienst te werken. Indien u niet ouder bent dan 40 jaar, u belangstelling heeft voor een uitdagende leidinggevende funktie en aan de door ons gestelde kriteria kunt voldoen, nodigen wij u uit te solliciteren. Uw reaktie kunt u zenden aan: Hendrix' voeders b.v. t.a.v. de heer A. van Oers, bedrijfsleider Gooikensdam 10, 4905 BN OOSTERHOUT Wij zoeken voor vast werk,'in het gebied van Brussel, verschillende tekenaars met ervaring in piping en plant lay-out en, indien mogelijk kennis van computer grafiek systemen. Minstens 5 jaar ervaring in piping is vereist. Een intensieve opleiding wordt door onze klant verzekerd. Gelieve uw komplete C.V., foto en referenties te sturen naar: Wetstraat 26, bus 10 Ter attentie van Marlène Bronchart 1040 Brussel (België) De N.V. Energie- en Waterbedrijf Breda (ENWA) draagt zorg voor de distributie van gas, water, elektriciteit en stadsverwarming in Breda en een aantal omliggende gemeenten. Tevens produceert het bedrijf drinkwater. Bij het bedrijf zijn circa 230 mensen werkzaam. Bij de afdeling Interne Zaken wordt voor de subafdeling Repro gevraagd een Standplaats is Breda. Functie-informatie: registratie, codering en beschrijving van technische tekeningen; beheer van het tekeningenarchief; uitvoering van lichtdrukwerkzaamheden; formulierenbeheer (uitgifte en voorraadadministratie); leiding geven aan de subafdeling. Verder worden de volgende werkzaamheden door de subafdeling uitgevoerd: offsetdrukwerkzaamheden; brocheer- en inbindwerkzaamheden. Bedrijfsinformatie: Met name in het kader van de huidige reorganisatie van de ener giedistributie kunnen ook bij het ENWA - als dochteronderneming van de N.V. PNEM - organisatorische veranderingen plaatsvinden, die gevolgen kunnen hebben voor o.a. afdelingen, functies en standplaatsen. Vereist: MBO-niveau, bij voorkeur Middelbare Grafische School; bij voorkeur praktische ervaring in een soortgelijke functie; kennis van reprografische technieken en het lezen van techni sche tekeningen; goede contactuele eigenschappen; leidinggevende capaciteiten. Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring met een maximum van f 3.313,- bruto per maand. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectie procedure. Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij de heer H.G. van den Berg, personeelsfunctionaris, tel. (076) 79 13 13. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van deze oproep te richten aan de directeur van de N.V. Energie- en Waterbedrijf Breda (ENWA), Doornboslaan 39, 4816 CZ Breda. Het Centrum voor Marketing Analyses B. V. is een bureau voor markt- en opinie-onderzoek. Wegens uitbreiding van ons enqueteursbestand zoeken wij enkele in het verspreidingsgebied van deze krant. Als u: - 25 jaar of ouder bent - makkelijk contact met mensen legt en interesse heeft in marktonderzoek - een flink doorzettingsvermogen heeft - een goede algemene ontwikkeling heeft - regelmatig beschikbaar bent - accuraat werkt. Dan zoeken wij u! Aanstelling zal plaatsvinden op free-lance basis en honorering op basis van verricht werk. Uw sollicitatie kunt u richten aan: Plantagemiddenlaan 62, 1018 DH Amsterdam, tel. 020-230269, t.a.v. mevr. T. Damstra. ACADEMISCH Binnen de Operatieve Dienst/Operatiecomplex bestaat plaat singsmogelijkheid voor een Vacaturenummer 341 /7 Vereisten: NZR-diploma operatie-assistent(e), differentiatie anaesthesie. fJ9' To! Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring tot maximaal ƒ3.616,- bruto per maand, conform salarisschaal B07 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte naren 1988 BBRA'84. Inlichtingen: kunnen worden ingewonnen bij mevrouw M. Mesman, Hoofd Operatieve Dienst, telefoon 043-862879 of 043-866666, sein 1240 of bij de heer J. Motten, Hoofd Anaesthesie, telefoon 043-862823 of 043-866666, sein 1597. Het Academisch Ziekenhuis Maastricht beschikt over 12 ope ratiekamers, waar een veelheid aan operaties plaatsvinden. Binnen het operatiecomplex bestaan momenteel enkele va catures voor vacaturenummer 72/2B Taken: het zelfstandig verrichten van algemene omloop/ instrumenterende werkzaamheden binnen het operatie complex. Operatie-assistenten worden roulerend ingezet bij alle specialismen. Vereisten: het NZR-diploma operatie-assistent(e), differen tiatie chirurgie. Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal fl. 3.616,- bruto per maand, conform schaal B07 BBRA '84. Inlichtingen: kunnen worden ingewonnen bij mevrouw M. Mesman, Hoofd Operatieve Dienst, telefoon 043-862820. Het Academisch Ziekenhuis Maastricht verricht op de eerste plaats taken op het gebied van de patiëntenzorg, en staat daarnaast ten dienste van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het ziekenhuis omvat 697 bed den; er werken ongeveer 2500 personeelsleden volgens de arbeidsvoorwaarden van de overheid. Teneinde een zorgvuldige sollicitatieprocedure te verze keren worden vastgestelde richtlijnen gehanteerd; de zgn. NVP-sollicitatiecode. Een medisch onderzoek maakt deel uit van deze procedure. Voor elke functie komen zo wel mannen als vrouwen in aanmerking. U kunt Uw solli citatie, onder vermelding van het vacaturenummer, oplei ding en ervaring, binnen 21 dagen zenden aan de Dienst Personeel en Organisatie van het Academisch Ziekenhuis Maastricht, postbus 1918,6201 BX Maastricht. Persoonlijk aanmelden op donderdag 18 augustus of vrijdag 19 augustus Hogeschool Katholieke Leergangen s ENGELHARD CORPORATION is een wereldwijd opererend Amerikaans concern met 7000 medewerkers. Engelhard is marktleider op het gebied van gespecialiseerde chemi caliën en metallurgische technologieën. Deze produkten worden geleverd aan een breed spectrum van industriële afnemers. Medio november 1988 zal Engelhard de eerste fase van de bouw van een chemische fabriek te Terneuzen voltooien. Deze fabriek wordt inge richt voor de produktie van Fluid Cracking Catalysts (FCC). De fabriek zal werk bieden aan circa 100 medewerkers. Engelhard zoekt bekwame en ervaren werknemers, die een kwalitatief goede inbreng kunnen leveren in zowel de opstartfase als in de latere dagelijkse gang van zaken. Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn een uit gangspunt bij de werving van medewerkers. Engelhard heeft ons verzocht contact te zoe ken met kandidaten voor de volgende functies: U geeft leiding aan het hoofd laboratorium, de project en process engineers en de main tenance manager. Uw primaire verantwoorde lijkheid is het leiding geven aan de keuze en implementatie van projecten op het gebied van procesbeheersing en -verbetering. U rap porteert aan de general manager. U hebt een academische opleiding (bij voorkeur chemi sche technologie) en ruime ervaring als des kundige op tenminste enkele van de boven genoemde verantwoordelijkheidsgebieden. U bent werkzaam in de chemische industrie, op een niveau dat aansluit op de hierbedoelde functie. Leeftijdsindicatie: 35-40 jaar. Referentienummer: DS55177 U rapporteert aan de technical manager. Naast uw werkzaamheden als troubleshooter zult u, in nauwe samenwerking met de produktie-afdeling, actief zijn bij het verbete ren van de kwaliteit van de produkten en produktieprocessen. Dit betekent onder meer dat u deskundige bent op het terrein van de chemische technologie. U hebt een academi sche opleiding (CT) en u hebt minimaal 5 jaar praktische ervaring opgedaan als process engineer in de chemische industrie. Leeftijds indicatie; 30-35 jaar. Referentienummer: DS65177 Als leider van de produktie bent u verant woordelijk voor het goed verlopen van het produktieproces. U rapporteert aan de general manager en u geeft leiding aan circa 30 medewerkers die in volcontinu-dienst werkzaam zijn. U hebt minimaal een HTS- opleiding en u bent meer dan 8 jaar werk zaam in de chemische industrie, waarvan enkele jaren in een leidinggevende positie. Leeftijdsindicatie: tot 40 jaar. Referentienummer: DS75177 iet. U bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de faciliteiten. U rapporteert aan de tech nical manager en u geeft leiding aan eigen en contractpersoneel (onder andere instru mentatie- en elektrotechnici). U hebt bij voor keur een academische (WTB) opleiding en U bent verantwoordelijk voor de behandeling van alle financiële en bedrijfsadministratieve gegevens. Dit houdt onder meer in het verzamelen, controleren en verwerken van gegevensstromen. U hebt regelmatig contact met de produktie-afdeling bij de verwerking ruime praktische ervaring met het opzetten en beheren van een professionele onderhouds dienst, gebruik makend van preventieve en predictieve probleemanalyse-methodieken. Leeftijdsindicatie: 30-40 jaar. Referentienummer: DS85177 van de bedrijfsgegevens. U rapporteert aan de controller. U hebt een MBA- of HEAO-BE- opleiding en minimaal 4 jaar ervaring, onder andere op het gebied van administratieve automatisering. Leeftijdsindicatie: 25-30 jaar. Referentienummer: DS95177 Indien u - man of vrouw - geïnteresseerd bent in een van deze functies, nodigen wij u uit voor 23 augustus a. s. een responsformulier aan te vragen met vermelding van het referentie nummer en de naam van de functie waarin u bent geïnteresseerd. Tevens sturen wij u dan meer informatie over het bedrijf Engelhard. U kunt uw telefonische of schriftelijke reactie richten aan Adviesbureau Psychotechniek, Drift 1.0, Utrecht; postadres: Postbus 1047, 3500 BA Utrecht; telefoonnummer: 030 - 33 41 43. PSYCHOTECHNIEK is een landelijk werkzaam adviesbureau voor personeel en organisatie. Met ruim 40 medewerkers zijn wij actief voor handel, industrie en zakelijke dienstverlening alsmede instellingen en overheden. psychologisch onderzoek werving en selectie DIRCK DIRCKZ HORECABEDRIJVEN b.v. bestaande uit 7 restaurants, vraagt voor verschillende van haar bedrijven in Amsterdam: Wij bieden een goede honorering en hebben uitstekende arbeidsvoorwaarden. Bij gebleken geschiktheid zijn goede interne pro motiemogelijkheden aanwezig. Voor huisvesting kan worden zorggedragen. Voelt u er iets voor om bij ons te komen werken, bel dan met de heer J. Rompa (ma. t/m vr. 11 - 13 uur), voor het maken van een afspraak. Telefoon: 02503 - 66 242 Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan: Dirck Dirckz Horecabedrijven b.v. - postbus 505 2130 AM Hoofddorp - t.a.v. de heer J. Rompa HORECABEDRIJVEN 'EHERAN (UPI/DPA/ NP/AFP) - Volgens de ;gyptische semi-staats- xant al-Ahram laat Iran innenkort de Egyptenaren rij die tijdens de oorlog te en Iran gevangen werden enomen. [et zou gaan om ongeveer 000 gevangenen. Teheran zou ,'bben erkend dat deze men- n niet hebben meegevochten an de kant van Iraq en dat het m Egyptenaren gaat die Iraq het civiele vlak hielpen. Ook gers van andere Arabische _ten die door Iran gevangen -erden genomen, zullen wor- ,n vrijgelaten, aldus al-Ah- m i De Iraanse minister van bui- ..ilandse zaken Velayati heeft erklaard dat zijn land geen .spanning zal schuwen om de fijlating te verkrijgen van de 16 buitenlanders die in Libanon orden gegijzeld. Bi Wc vr vo m; In ge vr lee na Ir; Ir; re Ir; do he De w< ga do Ne In he he de anc In een rapport dat is voorgelegc Dmmissie van de Verenigde E lIJD dat zij geen bewijzen hef rel meer inzicht heeft gekregen andel is georganiseerd. De aar de Verenigde Staten en C rerd via adopties. aïtiaanse artsen met wie ju- sten van de AIJD in Port-au- rince hebben gesproken, zijn ;t erover eens dat Haïti niet ver de medische voorzienin- in beschikt om ter plekke ansplantaties uit te voeren. De artsen hebben erop gewezen it handelaars slachtoffers re- iteren in Florida, die in ruil >r hun organen een visum of ild krijgen. Zij menen dat het :t is uitgesloten dat kinderen die manier door volwasse- :n worden verkocht. De organenhandel is inge- id, aldus de AIJD, in de we- lld van de drugshandel, van organiseerde misdaad, ar- ioede en politiek geweld. De Haitiaan Jean Vandale, in oud-minister van justitie, eft de AIJD gewezen op ge- illen waarin kinderen wer- :n geadopteerd om het geld in verzekeringen op te strij- :n. Het kind kwam in een ge il terecht dat een polis (op zijn lev kir po mi te ve: 196 tie on en rir gii kil na gei kir bn dif wc mi AI zij zijl Stc va bu |an onze correspondent Jo Wijnen WASHINGTON - Ooit waren de van de republikeinse en democr? [tijdens welke de officiële kandic chap werden gekozen, de meesl purtenissen die de Amerikaan orstellen. Het hoofdbestuur van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg, bevoegd gezag van 39 dagscholen voor LHNO, MAVO, HAVO en VWO en 9 avondscholen voor MAVO, HAVO, VWO en MEAO, roept docenten op voor opname in De scholen van de Vereniging zijn gelegen in de gehele provincie Noord-Brabant. De pool van vervangende docenten is bedoeld voor alle vakken die aan bovengenoemde scholen worden gegeven. De pool van vervangende docenten heeft ten doel de scholen van de Vereniging de mogelijkheid te bieden, bij afwezigheid van de eigen docenten, zo snel mogelijk over adequate vervangers te kunnen beschikken. Sollicitaties dienen gericht te worden aan het hoofdbestuur van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, afdeling Personeelszaken, adres: Postbus 574, 5000 AN Tilburg. Aan sollicitanten zal na ontvangst van hun sollicitatiebrief een inschrijfformulier worden toegezonden, waarin nadere gegevens zullen worden gevraagd omtrent personalia en bevoegdheden. De camera's volgden de soms verhitte debatten op de et, de commentatoren regi- .reerden zorgvuldig wat er te- jen diverse kandidaten werd Igebracht, de verslaggevers leden er alles aan om vroegtij- Pg achter de naam van de pndidaat voor het vice-presi- ."tschap te komen, de partij t- rsten, de verzoeningen en de prsoonlijke tegenstellingen ierden met een pijnlijke preci- gSie in miljoenen huiskamers Jtoond. Gevolg: heel Amerika urenlang aan de buis ge- 'nsterd om het politiek spek- van minuut tot minuut te nen volgen. s Partijen begonnen daarop 1 conventies glad te strijken n zo goed mogelij k op het kij - fhd publiek over te komen. De Tgels werden aangepast, de leke gevechten werden de achtergrond gedron- h, de vuile was werd elders gehangen en alles werd ge- "i om een zo groot en schit- ad mogelijk vertoon van neid en vastberadenheid a de dag te leggen. ®t gevolg daarvan was dat tv-verslaggeving van de verities een stuk saaier rr n 1984 richtten de grote °rks, ABC, CBS en NBC, 1 camera's al minder lang op gebeuren. Dit jaar is de F ggeving van de conven- ingeschrompeld tot drie Mogen we de op- oofden van de netwerken T ven> 4an wordt de verslag- lng over vier jaar nog ver- de w« gr; tel de m; de: lai wi we aa scl ge gh en nif be ste cei aa lin bli me tie mi De re; ste gex kij da de de vif ba ka de: de coi vo

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 4